Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1500 – 1620.

1502 - Vodňany se zapojily do obranného spolku královských měst, které hájily svoji samostatnost v podobě politických práv. Tyto práva se snažil značně omezit král Vladislav II.
vydáním zřízení zemského.
1505 - Vodňany se spolu s ostatními královskými městy zúčastnili vojenského tažení proti odbojnému šlechtickému rodu Šliků v západních Čechách.
1506 - zřejmě v tomto roce začal dlouholetý spor s obcí Radčice, kde bylo jedno z center jihočeského sekty tzv. Ámosenců, jedné z odnoží pozdější církve Bratrské. Většinou jako důvody ke sporům byly společné hranice na území dnešního Radčického vrchu.
1513 - zástupce města Vodňan Bohuslav Ondřejovic byl zvolen do 15 členného výboru venkovských královských měst.
1520 - Vodňany se zapojily do pronásledování různých loupeživých skupin, které byly většinou vedeny šlechtici a tak dobře organizovány přepadávaly kupce z královských měst.
Velký přepad kupců z Tábora byl např. nedaleko Bavorova ( 27.7.)
Počátkem listopadu tohoto roku vojáci z Vodňan a dalších královských měst obléhali hrad
Janovice nedaleko Klatov, který patřil jednomu z vůdců loupežníků Petrovi Sudovi ze Řenec.
1525 - 27.2. - bylo do městské knihy zapsáno rozhodnutí o zřízení Dřemlinského rybníka.
1527 - Matouš Dívčický nechal zřídit rybník Loviště.
1533 - Vodňanští si stěžovali na činnost českobratrského sboru v Radčicích, kde žila velká komunita pod ocharnou majitele hlubockého panství Ondřeje Ungnada ze Sunemu a jeho manželky Bohunky. Stížnosti pokračovaly až do roku 1541, kdy král Ferdinand I. nařídil bratrský sbor zbořit a zakázal činnost bratrské církve na území hlubockého panství.
1535 - zřejmě v tomto roce zemřel v bechyňském klášteře příslušník řádu bosáků Jan Vodňanský, který mimo několik církevních protikališnických spisů napsal latinsko - český slovník Lactifer / vydán v Plzni r.1511 /.
1545 - král Ferdinand I. zákazal Ondřeji Ungnadovi ze Suneku , aby na svém panství v blízkosti Vodňan působili konkurenční řemeslníci a zároveň neměl Ungnad bránit svým poddaným z vesnic, aby jezdily do Vodňan a prodávaly zde obilí a jiné své produkty, protože oboje toto ,,jest témuž městu k znamenité těžkosti a k záhubě“.
1541 - září - zemský sněm vypověděl ze země ,,na věčné časy,, všechny obyvatele židovského původu. Z Vodňan se musel vystěhovat žid Jakub.
1541 - několik zdejší obyvatel zemřelo na morovou nákazu.
1543 - Vodňany přispěly částkou 4 933 kop grošů na vedení války proti tureckému nepříteli.
1543 - město nechalo postavit novou školu vedle kostela ,,pro zchránu zprávcí školních k vyučování dítek města tohoto“.
1546 - 13.7. - město koupilo od bratří Jiříka a Petra Záhorků tvrz jejich dědičnou Záhorčí, poplužní dvůry v Truskovicích a Přestavlcích.
1547 - červen - král Ferdinand I. potrestal Vodňany za neposlušnost. Na jeho příkaz město muselo poslat deset svých zástupců, kteří byli seznámeni s tvrdými podmínkami milosti. Město muselo zaplatit pokutu ve výši 1000 kop, postoupit králi městská cla, šosovní statky, odvádět králi ungelt z váhy, platit posudné ve výši 1 groš z věrtele.
Na příkaz krále muselo město odevzdat dříve již vydaná privilegia a královští komisaři z Vodňan odvezli většinu městské i soukromé výzbroje.
1547 - září - král sice vrátil Vodňanům některá privilegia a odpustil městu jeho vinu v odboji,
ale v některých výsadách město omezil jak hospodářsky, tak i politicky. V průběhu dalších dvou let se městu vratily zpět některé jeho přijmy, ale část majetku byla trvale skonfiskována
( Truskovice, Přestavlky, Záhorčí a Pivkovice ).
1549 - byla založena kniha register, kam se zapisovaly obecní příjmy a vydání.

1556 - Vodňany půjčily králi 700 kop grošů českých na válku s tureckým nepřítelem.
1556 - zdejší rodák Havel Gelastus Vodňanský ( nar. asi 1519 ) věnoval městu svojí bohatou knihovnu latinsky psaných rukopisů, prvotisků a starých tisků z oblasti teologie, filosofie, matematiky, astronomie a lékařství. Knihovna byla umístěna střídavě na děkanství nebo na radnici a každý zájemce si mohl knihy volně vypůjčit. Havel Gelastus také odkázal peníze z výnosů na podporu chudých místních studentů. Knihy se pravděpodobně dostaly do Vodňan až po smrti Havla Gelasta v roce 1577 ( březen ? ).
1557 - město nechalo zhotovit na kostelní věži nové hodiny i s orlojem.
1558 - Vodňany postihla morová epidemie na kterou zemřelo 8 lidí. Zřejmě poměrně vyšší úmrtnost byla v okolí města.
1560 - úmyslně založeným požárem shořelo několik domů v okolí fary.
1566 - září - na náměstí vyhořely 4 domy.
1569 - na jaře velká povodeň nadělala velké škody na polích a rybnících.
1576 - 2.3. - císař Maxmilián II. vydal Vodňanům privilegium na zvýšení poplatku z mýta.
1578 - 12.11. - císař Maxmilián II. potvrdil Vodňanům získaná privilegia.
1582 - 20.8. - zemřel v Praze zdejší rodák Tomáš Husinecký. Byl ve své době význačným lékařem. a universitním profesorem. Narodil se kolem roku 1530
1584 - vlašský stavitel Vincenc Fuggeral z Českých Budějovic provedl přístavbu severní lodě u děkanského kostela. Stavba se protáhla až do roku 1587.
1599 - 14.8. - město koupilo od Voldřicha Želízky z Tourového ves Stožice za 4 050 kop míš.

1608 - město Český Krumlov vyvolalo spor o vedení obchodní cesty směrem na Netolice přes Lhenice a to bez zajížďky do Prachatic. Do sporu zasáhli i Vodňanští, kteří se snažili udržet si svůj vliv na důležitých obchodních cestách vedoucích z Rakouska a Bavorska, konkrétně na důležité spojnici mezi Vodňany a Chvalšinami. Spor pokračoval i v následujících letech s rozšířením na řešení dlouholetého problému vedení obchodní cesty z Prachatic do Písku s povinnou zajížďkou do Vodňan.
1613 - 16.9. - císař Rudolf II. potvrdil Vodňanům dříve získaná privilegia a zaráveň povolil konání třetího výročního jarmarku na den sv. Barbory.
1616 - město koupilo od Apoleny Kadovské z Robčic nárožní dům do náměstí ( dnes čp. 178 )
a chtělo zde rozšířit již stávající pivovar. Uskutečnění zabránily válečné události.
1616 - byl udělán nový krov a pokrytí střechy na kostele.
1619 - srpen - nepřátelská císařská vojska pod vedením Buquoye drancovala v okolí Vodňan a dokonce se jim podařilo město obsadit. Na podzim téhož roku byly Vodňany osvobozeny stavovskou armádou vedenou Mansfeldem.
1620 - 26.9. - spojené vojsko pod vedením bavorského knížete Maxmiliána po několika hodinách obléhání a vojenského útoku město obsadilo.

07.06.2008 23:09:45Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se