Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události v letech 1420 – 1499.

1420 - snad na počátku totoho roku, nebo na konci roku předešlého, se královského města Vodňan zmocnil Oldřich z Rožmberka.
1420 - 3.3. - městská rada byla donucena zavázat se poslušností vůči Oldřichovi z Rožmberka. Za to jim povolil znova si vystavět hradby, které předtím nechal pobořit.
1420 - 28.8. - v tento den je datován odeslaný z Vodňan z Oldřichovi z Rožmberka, ve kterém vodňanští píší o blížícím se vojsku Jana Žižky z Trocnova.
1420 - závěr měsíce srpna - husitské vojsko pod vedením Žižky obsadilo Vodňany a podle některých zápisů v dobových kronikách byla velká část zpálena a blíže neurčený počet zdejších měšťanů byl upálen.
1420 - říjen - král Zikmund Lucemburský daroval Mikuláši z Lobkovic, později držiteli královská hradu Hluboká, všechny platy, které měly Vodňany odvádět královské komoře.
1428 - 15.3. - Vodňany spolu s dalšími husitskými městy uzavřely příměří s Oldřichem z Rožmberka
1434 - 30.5. - Vodňanští bojovali u Lipan v Táborském vojsku pod velením Ondřeje Keřského
z Římovic. Jaké byly stráty z řad vodňanských občanů, to nám není známo.
1434 - 21.12. - Vodňanští zástupci byli na jednání v Táboře, kde se pod vedením Jana Roháče z Dubé projednávala otázka zvolení Zikmunda Lucemburského za českého krále.
1437 - 23.3. - Vodňany uznaly za krále Zikmunda a ten jim potvrdil městská privilegia.
1440 - město koupilo právo na vodňanskou rychtu od Petra Štroucha z Chlumu, který jí za věrné služby dostal od Zikmunda Lucemburského. Vodňany potom pronajali rychtu Drábovi a ten zase Petru Havléřovi z Budějovic. Vodňany tak byly několik několik desítek let bez tohoto důležitého úřadu.
1443 - kolem 20. 6. - drobná válka mezi Vodňany a jejich táborskými spojenci proti Oldřichovi z Rožmeberka a Václavu z Michalovic a na Strakonic vyvrcholila obléháním Vodňan a pokusem vojensky město dobít. Již 27. června bylo ujednáno příměření a Vodňany byly zachráněny. Obě znepřátelené strany se však vzájemně napadaly i nadále. Tuto drobnou válku prakticky ukončil počátek vlády Jiříka z Poděbrad.
1448 - 3.9. - Jiřík Z Poděbrad vojensky obsadil Prahu a Vodňany s většinou královských měst se postavily na jeho stranu.
1450 - 14.5. - vojsko Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců táhlo v těsné blízkosti Vodňan a napáchalo značné škody, ale město se nepokusilo obsadit. Vodňany a jejich spojenci V Písku vypověděli však Oldřichovi z Rožmberka válku. I přes uzavřené příměří mezi Jiříkem z Poděbrad a Strakonickou jednotou drobná válka trvala několik dalších měsíců.
1452 - 27.4. - byl Jiřík z Poděbrad zvolen zemským správcem až do zletilosti krále Ladislava Pohrobka. Zástupce Vodňan je uveden na seznamu zástupců měst a šlechty, kteří žádali císaře Fridricha III., aby vydal Ladislava k vládě do Čech.
1453 - listopad - Mikuláš z Lobkovic žádal Vodňanské, aby mu dávaly poplatky, tak jak mu je v roce 1420 slíbil Zikmund Lucemburský.
1454 - konec září - král Ladislav Pohrobek potvrdil královskému městu Vodňanům jeho privilegia.
1460 - král Jiřík z Poděbrad potvrdil Vodňanům jejich privilegia.
1461 - 24.6. - král Jiřík z Poděbrad zasáhl do sporu mezi městem a Janem z Rožmberka ohledně sporného území na jihozápadní hranici města. Spor byl uzavřen dohodou v květnu
1465.
1467 - duben - Vodňanští se postavili na stranu krále Jiříka z Poděbrad proti Zelenohorské jednotě a zahájili počátkem léta tohoto roku vojenské akce proti jeho nepřátelům.
1468 - 19.7. - od Týna nad Vltavou přitáhlo k Vodňanům spojené vojsko protikrálovských nepřátel a lstí vylákalo vodňanské z hradeb. Na východní straně městského okrsku se strhla bitva, ve které zahynulo nebo bylo zajato velké množství vodňanských občanů a jejich spojenců z řad drobné šlechty. Jeden dobový pramen uvádí 290 zabitých a 422 zajatců.
1472 - 19.7. - král Vladislav II. Jagelonský potvrdil Vodňanům privilegia a zřekl se práva presentace duchovního ve prospěch města.
1472 - v polovině tohoto roku opět vypukly spory mezi městem a Rožmberky o sporné území na jihozápadní hranici. tyto spory trvaly několik dalších desítel let.
1474 - Vodňanští byli zapleteni do menší, ale ničivé loupeživé války, jejíž původci pocházeli z území Rakouska a měli spojence i na jihu Čech.
1477 - listopad - král Vladislav II. Jagelonský nařídil Vodňanům a dalších městům z Práchenského kraje, aby vojensky oblehly město Horažďovice, které patřily Rackovi Kocovskému, zemskému škůdci a odpůrci krále.
1479 - 22.12. - Vodňany dostaly od krále privilegium na pořádání nového výročního trhu, který se měl konat v čase postním v pondělí po neděli Judica a osm dní následujících.
1479 - Vodňany se dostaly do sporu s Pískem ohledně vedení obchodních cest. Král Vladislav
nejprve vydal rozhodnutí příznivé pro Vodňany, ale v roce 1482 jej zrušil a zajistil tak výhody Písku.
1480 - v tomto roce začala být vedená nejstarší trhová kniha, kam se zapisoval prodej domů ve městě, dvorů a různých objektů na předměstí, polností a jiných pozemků a rybníků.
1487 - 22.5. - byla uzavřena smlouva mezi Vodňany a obyvateli Křtětic o zabezpečení toku Blanice, aby se tak předcházelo záplavám a dalším škodám.
1490 - březen - král Vladislav II. se snažil urovnat dlouholetý spor mezi městem a majiteli bavorovského panství a hradu Helfenburka. V rozsudku rozhodl v neprospěch města a svým rozhodnutím zmenšil městský okrsek o některé území kolem řeky Blanice. Potvrdil ale, že sporné tzv. Hor má být společným územím jehož mohou využívat jak Vodňanští, tak majitelé
sousedního panství.
1490 - po tomto roce se v městských úředních i soukromých zápisech objevují různé zápisy týkající se rybniků, ať se již jednalo o prodej, nebo hranic mezi rybníky a pozemky.
1494 - město koupilo od Ezechiela Příbrama rybníky, louky, dědiny orné i neorné se všemi právy a příslušenstvím za 1 600 kop míš. Touto koupí byl položen základ k rozsáhlému městskému hospodářství, zejména v rybničním podnikání. Např. roku 1499 obec si nechala zřídit rybník Nový.
1498 - na podzim - Vodňany se staly členem spolku , jenž sdružoval královská města z jihozápadních Čech a drobnou šlechtu. Členové tohoto spolku se chtěli společně bránit proti loupežím a četným přepadům na silnicích.
1499 - 10.11. - král Vladislav II. Jagelonský udělil Vodňanům právo pečetit červeným voskem.
Do této doby mohly pečetit zeleným voskem, který byl na nižším stupni uznání.

07.06.2008 23:12:15Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se