Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vodňanské události od pol.13.stol. do r. 1419.

Počátkem 13. století se v písemných pramenech objevují názvy vesnic z těsného okolí Vodňan ( Krašlovice, Vitice, Loužná ). Vsi tehdy patřily klášteru sv.Jiří na Pražském hradě.

1265 - král Přemysl Otakar II. založil České Budějovice. Staršího data je založení Písku.
1318 - v Pozůstatkách desk zemských je uváděn titul : de Wodnan camerarius / komorník z Vodňan /. Snad je to první písemná zpráva o Vodňanech.
1327 - 15.3. - král Jan Lucemburský osvobodil Písecké od placení cla v různých jihočeských
městečkách, mimo jiné i ve Vodňanech.
1327 - král Jan Lucemburský zastavil klášteru v Drkolné kostel Narození P Marie ve Vodňanech. Zástavní list byl vydán na Hluboké, dnes je uložen v archivu kláštera v Drkolné.
1327 - 2.6. - Vilém z Landštejna, v této době držitel hradu Hluboká, potvrdil klášteru v Drkolné zástavu platů v kostela ve Vodňanech. U Mosteckého uváděný rok 1317 je omyl !
1334 - král Jan Lucemburský potvrdil Petrovi z Rožmberka rozsáhlý majetek , který mu darovala jeho sestra Markéta, vdova po Bavoru z Bavorova. Jednalo se o Bavorov a 24 okolních vesnic, např. Svinětice. Tak se Rožmberkové stávají bezprostředními sousedy města Vodňan.
1336 - 1.1. - král Jan Lucemburský dal Vodňanům významné hospodářské privilegium.
1338 - v tomto roce je uváděno jméno nejstaršího známeho faráře ve Vodňanech : Welco Hayne.
1341 - drkolenský klášter vedl spor s vodňanským farářem Petrem z Loun o právo dosazovat
kněze na zdejší faru / právo presentace /. Král Jan rozhodnul ve prospěch kláštera.
1351 - 4.5. - císař Karel IV. osvobodil Budějovické od placení mýta v některých městech,
mimo jiné i ve Vodňanech.
1352 - 20.11. - císař Karel IV. vydal v Písku privilegium, podle něhož si mohly postavit kupecký dům.
1355 - bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka dostali povolení od císaře Karla IV. postavit hrad Helfenburk.
1360 - Vodňany jsou prvně uvěděny mezi královským majetkem , a to v textu zákoníku
Karla IV. Majestas Carolina.
1362 - 10.10. - byla ve Vodňanech vydána listina s podpisy městské rady / dnes v archivu ve Vídni /, ve stejném archivu je uložena další listina z 24.4.1363, podle níž se Vodňanští zavázali panovníkovi opatřit si pro svoji ochranu 100 výzbrojí. na této listině je zachovalá nejstarší známá pečeť města.
1372 - 19.9. - císař Karel IV. dal vodňanským měšťanům právo svobodně nakládat se svým majetkem za života i pro případ smrti / zemřel-li někdo bez poslední vůle, přešla pozůstalost v
nedostku dědiců na nejbližší příbuzné, jinak na panovníka.
1372 - farář Jan ze Strakonic založil kaplanství s povinností denní zpívané mše. Tím byl položen základ ke vzniku pozdějšího Literátského bratrstva.
1378 - 25.5. - ještě za života císaře Karla potvrdil Vodňanům privilegia jeho syn Václav.
Pergamen je dnes uložený v Okesním archivu a je zachován i s pečetí z přirozeného vosku na pergamenovém proužku; na jedné straně sedí římský císař s železným jablkem, na druhé straně je vtlačena malá červená pečeť s dvojhlavou orlicí.
1390 - 27.7. - král Václav IV. presentoval na vodňanskou faru Jeniše z Hlavatec. Místo arcibiskupa provedl jmenování generální vikář Jan z Pomuka.
1395 - v srpnu - Jindřich z Rožmberka obsadil město Vodňany při svém válečném tažení proti městům věrným králi Václavovi. Předtím v roce 1394 se mu Vodňany zavázaly ,, pod těžkými
pokutami“.
1400 - kolem tohoto roku Ješek z Vodňan napsal latinskou Postilu. Působil v Praze Na Zderaze v klášteře křížovníků božího hrobu.
1400 - 20.7. - král Václav IV. udělil královským městům Písku, Budějovicům a Vodňanům
právo popravy. Podle tohoto práva směla jmenovaná města na svém území zatýkat škůdce a zločince , soudit je a trestat.
1404 - 26.11. - král Václav IV. udělil řezníkům ve Vodňanech stejná práva, jaká měli řezníci Velkého města pražského ,, maso smějí prodávati a k prodávání vykládati ve městě jenom řezníci, kteří od starodávna mají právo řezničí nebo ti, kteří vstoupí v manželství s dcerkami mistrů“.
1405 - 16.4. - Vodňany se písemně zavázali, že zachovají věrnost králi Václavovi ,,až do prolití krve proti každému nepříteli“.
1405 - 21.6. - král Václav IV. ustanovil, že Vodňany a jiná další města si v případě potřeby mají bráti kata z Českých Budějovic.
1405 -24.6. - podle rozhodnutí krále Václava IV. měli ukončeny všechny spory mezi Rožmberky a královskými městy , Budějovicemi ,Pískem a Vodňany. Vodňanští neměli zasahovat na území Rožmberků a Budějovičtí a Písečtí měli plátit mýto na všech Rožmberských panstvích.
1406 - 3.3. - Erhart z Kunštátu a na Bechyni lstí obsadil město Vodňany, pobral zde hojnou kořisti a podle slov kronikáře odvlekl četné zajatce.
1406 - 16.8. - král Václav IV. vydal pro Vodňany povolení pro konání výročního trhu na den Narození Panny Marie. Trh se měl konat dalších následujících 8 dní po tomto církevním svátku
a měl být chráněn ,, týmiž právy a svobodami, jakých požívají ostatní měšťané v království českém “.
1406 - z tohoto roku pocházejí nejstarší zápisy v tzv. městské pamětní knize / Liber meborabilium / a většinou se týkají darů měšťanů na různé účely, např. na kostel, lázeň, pro chudé spoluobčany atd.
1407 - v tomto roce vypukly velké spory o trasy obchodních cest mezi Vodňany a okolními městy . Do sporu zasáhl král Václav IV., který v listě vydaném 24. srpna rozhodl o novém uspořádání tradičních obchodních cest a stanovil nová pravidla pro placení mýta.
1407 - 7.12. - král Václav IV. vydal písemný souhlas k založení nadace, ze které měl být ve vodňanském kostele ustanoven druhý kaplan. Král si vyhradil právo pro sebe a pro své nástupce presentace kaplana. Prvním takto ustanovenýn kaplanem byl kněz Václav z Milčína. Nadace byla finančně zabezpečena odkazem vodňanského měšťana Jana z Krulup a v dalších letech bylo kaplanství podpořeno dalšími odkazy.
1409 - v tomto roce byla uzavřená nová dohoda mezi Vodňany a Pískem o užívání obchodních cest.
1412 - z tohoto roku pochází velká městská počeť připojena k pergemanu / dlužní úpis /. Na pečěti se znázorněn sv. Václav, stojící v otevřené bráně a držící levou rokou štít s českým lvem a v pravé ruce drží praporec.
1415 - podle pozdější zápisu /1435/ byla v tomto roce uzavřena smlouva mezi Vodňany a mistrem Jaklíkem z Budějovic, který měl nákladnou přestavbou rozšířit původní vodňanský kostel. Začátek stavby narušily husitské války, a tak se ve stavbě pokračovalo zřejmě až po roce 1435.
1419 - v tomto roce jsou obyvatelé Vodňan uvedeni na různých husitských shromážděních, kterým říkalo ,,poutě na hory“. Jedna z nich se např. konala 22. července nedaleko Bechyně.
1419 - 20.8. - byl v Písku vypálen dominikánský klášter v Písku. Mezi útočníky byli také Vodňanští.


07.06.2008 23:14:35Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se