Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Úvodní slovo k historii Vodňan a Vodňanska v datech.

Tato rubrika má ve stručnosti zachytit vývoj historických událostí ve Vodňanech a nejbližším okolí města od nejstarších dob ( podle archeologických nálezů ) až po moderní dobu na přelomu 20. a 21.století. Zpracování rubriky je ale dlouhodobou záležitosti, a proto předem prosím za shovívavost. Jednotlivé části budou časem korigovány a doplňovány o nové údaje.
Předem Vám děkuji za vaše případné doplňky a upozornění na chyby.

Literatura a prameny k dějinám města a regionu - vysvětlivky zkratek :

Noviny, časopisy, sborníky :

Almanach : Almanach král. město Vodňany a okolí. Vodňany, 1914.
ČSN : Časopis Národního muzea v Praze.
Náš domov : vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany
JHS : Jihočeský sborník historický ( vyd. Jihočeské muzeum Č.Budějovice ).
Jitro : noviny okresu Vodňany ( 50.léta 20.stol. )
Jp.: Jihočeská pravda.
Muzejní noviny Šotek : vyd. Městské muzeum a gal. Vodňany 1999 - 2000.
Okrašlovatel : Vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany.
PaM : Památky historické a místopisné.
SHK : Sborník historického kroužku.
Vodňansko : noviny vycházejí v red. Ant. Dvořáka v r.1945
VaV : Vodňany a Vodňansko ( vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany )
Vn : Vodňanské noviny 1) vycházejí mezi lety 1933 - 1942 v red. Ant. Dvořáka
2) vycházejí od r.1990 nejprve v redakci Městského kult. střediska,
potom v redakci PTS Vodňany.
Vodňansko : vyd. Ant. Dvořák 1945 - 1946.
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jih. muzeu ( do r.1993 )
Výběr : Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech ( vyd. Jih. muz. )
Vz : Vodňanský zpravodaj.
ZS : Zlatá stezka ( 1927 od Zlaté stezky ) do r.1949 ( s vyjímkou války ),

Výběr z literatury :

Antl Theodor : K dějinám města Vodňan. Budivoj,38,1902,č.13,15.
Berka Rudolf – Pazdera Jiří : Vodňany 650 let města 1336 – 1986. Vodňany,1986, 142 s.
Bezecný František : Staré paměti královského města Vodňan. Český jih, 2,1874, č.47.
Braun Vladimír : Několik poznámek k vodňanské oblasti. VaV,2,1970,s.21-25.
-er. ( Prajer Jan ) : Jihočeské Vodňany. Katolické noviny,2,1950, č.33.
-er. : Vodňanské památky. Katolické noviny, 2, 1950, č.33.
Fencl Florián : Vodňany kdysi a dnes. Zs,9,1935-36,č.9,s.151-155.
Fencl Florián : Vodňany kdysi a dnes. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany, 1936, s.11-15.
Katalog k výstavě 30 budování města Vodňan. Vodňany, 1975, 63 s.
Louženský Jiří : Literatura o historii Vodňan a Vodňanska. In : VaV, 6,2004,
s.209-230.
Mostecký Václav : Dějiny býv.král. města Vodňan. Praha, 1940, 1-3.
Díl I. : od nejstarších dob do r.1620.
Díl 2 . 1621 - 1710
Díl 3 : 1711 - cca závěr 19.stol.
Mostecký Václav : O začátcích města Vodňan. Vn,3,1936, č.1, s.4-5.
Mostecký Václav : Počátky královského města Vodňan.
ZS,9,1935-36, č.4, s.59-60, č.5, s.74-75.
Mostecký Václav : Přehled dějin královského města Vodňan. Zs,9,1935-36, č.9, s.149-150.
Také : Vodňany svému jubileu 1336-1936. Vodňany, 1936, s.9-10.
Mostecký Václav : Nejstarší sousedé vodňanští.
ZS, 10, 1936-37, č.1, s.6-7, č.2, s.35-36.
Navštivte rybářské město Vodňany. Propagační almanach. Vodňany,1939, 27 s.
Prajer Jan : Vodňany včera a dnes. Vodňany, 1947, nestr.
Prajer Jan : Navštivte rybářské město Vodňan. Vodňan, nedat., 29 s.
Renner – Podolský Josef : Strakonicko s okresem vodňanským a horažďovickým.
Praha,1893, 48 s.
Renner J. – Paroubek O.G. : Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, 222 s.
Sedláček August : Děje Prácheňského kraje. Písek, 1926, 240 s.
Sedláček August : Hrady, zámky a tvrze království českého. Praha, 1934, díl 7 – Písecko. Praha, 1897, díl 11 – Prácheňsko
Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, 88 s.


Bibliografie podle časového zařazení :

Archeologie :

Fröhlich Jiří : Nálezy mincí na vodňansku. Vz,1980,č.3,s.13.
Fröhlich Jiří : Vodňansko v pravěku. II. část – doba železná a slovanská. Vz,1980, č.2, s.11.
Chvojka Ondřej : Osídlení vodňanska v mladší a pozdní době bronzové. VaV,7,2007, s.3-32.
Kašák Karel – Valkony Jiří : Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu parcelního bloku v historickém centru Vodňan. VaV,6,2004, s.15-28.
Michálek J. : Objev sídliště z 12. století. Výběr, 16,1979,č.2,s.137.
Michálek Jan : Nové archeologické nálezy z Vodňanska v roce 1980. VZ,1980, č.6, nestr.
Michálek Jan : Záchranný výzkum ve Vodňanech, okres Strakonice, část 1 – výzkum v roce 1979. In : Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č.1, 1983, s.29-53.
Michálek Jan : Záchranný výzkum ve Vodňanech, okr. Strakonice, část 2 – pokračování výzkumu v roce 1981. In : Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 3, 1986, s.17-73.
Michálek J. : Archeologický průzkum Strakonicka v roce 1980. Výběr,18,1981,č.2,s.148.
Michálek J. : Vodňany. Pokračování archeologického výzkumu. Výběr,18,1981,č.4,s.298.
Michálek J. : Archeologický výzkum na Strakonicku v roce 1982. Výběr,20,1983, č.2, s.138.
Michálek Jan : Archeologický výzkum Strakonicka v roce 1983. Výběr,21,1984, č.1, s.51-52.
Michálek Jan : Archeologický výzkum na Strakonicku v roce 1984. Výběr, 22, 1985, č.2, s.140-141.
Michálek Jan : Vodňany a okolí v pravěku a na počátku dějin. VaV,4,1997, s.2-37.
Michálek Jan : K archeologickému výzkumu Vodňan a Vodňanska. VaV, 5,2002, s.3-13.
Michálek Jan : K archeologickému výzkumu Vodňanska. VaV, 7,2007, s.33 – 40.
Michálek Jan – Fröhlich Jiří : Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice.
Strakonice, 1979, 84 s.
Michálek Jan – Fröhlich Jiří : Bibliografie jihočeské archeologické litaratury 1817 – 1980. České Budějovice, Jihočeské muzeum,1985, 240 s.
Zaniklá vesnice u Radčic. Vn,1936,č.6,s.9.

13. - 14. století :

Kuthan Jiří : Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha,1975, 221 s.
Kuthan Jiří : Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. Č.
Budějovice, 1977, 304 s.
Louženský Jiří : Město na zeleném drnu. Vz, 1987, č.3, s.13-14.
Louženský Jiří : Prvopočátky města Vodňan. VaV,4,1997, s.38-51.
Privilegium krále Jana dané Vodňanům. Zs,9,1935-36, č.4, s.57-58.
Schön Josef : Listář historický. ČNM,6,1832, s.337-351, 455-176. R. 7, 1833, s.329-349, 439-444.
Schön Josef : Über die Echthrit einer für Wodnan von König Johann dem Luxenburger ausgestellten Urkunde. ČNM, 1831, s.487-488.
Šrámek Vladimír : Příspěvek k regionální historii Vodňanska. Výběr,2,1965, č.4, s.32-35.
V.K. : Trochu regionální historie : ztratil se Kuní potok ? Nn,28.2.1974, s.5.
V.M. : Aby zachránil upadající tehdy městečko Vodňany... Zs,9,1935-36, č.9, s.147-8.

15. století :

Adámek Jan : K dramatickým událostem v Písku a Heřmani roku 1416. Výběr,30,1993, č.4, s.229-235.
Hlaváček Ivan a kol. : Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitství. ( 1419 – 1437. ) ( s.53 – č.385,386,393, s.55 – č.414, s.56, č.421 ). Táborský archiv,1,1987,
Hlaváček Ivan : Vodňanský měšťan Jakub Drak. Táborský archiv, 4,1992,s.25
( č.150 ) ( viz také Hlaváček, JSH,1960,č.4 )
Kolář M. : Mír Fridricha IV. s Táborskými, Píseckými a Vodňanskými dne 16. srpna 1447 učiněný. PAM,8,1870, s.465-468.
Krátký výtah sporu mezi Vodňany a Pískem o cla. Pam,3,1859, s.328.
Louženský Jiří : Rytíř Jan Smil z Křemže. Výběr,20,1983,3,s.168-171,180.
Louženský Jiří : Rok 1419 a Vodňany. Vz, 1989, č.2, s.15-16.
Louženský Jiří – Kotěšovec František : Vodňany a Husitské revoluční hnutí.
Výběr,1987, č.3, s.12-20.
Šmahel František : Drobné prameny k válečné ekonomice. Obležení Vodňan
na jaře 1443. Táborský archiv, 2,1989, s.9 atd.
Teplý František : O Jarošovi z Drahonic. SHK,10,1919,s.215.

16. století :

Jánský Jiří : Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514 – 1534. Táborský archiv, 5,1993, s.63 – 135. ( V příloze s.136 : Milena Běličová – Pražské protokoly z výslechu opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 1521 popravených. )
Mostecký Václav : Několik poznámek o zdravotnických poměrech v 2. pol. 16. stol. Šumavské proudy, 10, 1913, č.51-52.
Pletzer Karel : Akce silničních loupežníků z Týna nad Vltavou na začátku 16. století. Táborský archiv, 10, 2000 – 2001, s.281 atd.
Prášek Jiří : Přepadení táborských kupců Zdeňkem Malovcem z Chýnova.
Výběr,18,1981, č.1, s.20-22.

17. století :

Bylo někdy ve Vodňanech hůř než dnes ? Náš domov, 11,1933, č.10, s.1-2.
Čapek František Josef : Pasovští na Budějovicku v roce 1611. Výběr,18,1981,1,s.1-6.
Hondl Ivo : Soudobá zpráva o dobytí Vodňan roku 1620.
Zs,9,1935-36,č.7,s.113-114.
Líva Václav : Veřejná hotovost r.1620. ( Příspěvek k dějinám české války. )
ČSPS, 58,1950,s.75-93.
Louženský Jiří : Třicetiletá válka a Vodňany. Vz,1988, č.1, s.14.
Mostecký Václav : Měšťané vodňanští v XVII. století. Budivoj, 1912, č.48, č.64.
Mostecký Václav : Krušný den Vodňanských. ZS,7,1933-1934,č.4, s.65-67.
Mostecký Václav : Hrabě Marradas a Vodňany. ZS,12,1938-1939, č. 2, s.24-26, č.3, s.41-43.
Schön Josef : Listář historický. ČNM, 8, 1834, s.92-103,335-346, 420-431.
Straka Cyril A. : Písecko a Táborsko za přepadu švédského r.1641. Otavan,IV., s.1919-20.

18. století :

Mostecký Václav : Selské rebélie na Vodňansku. ZS,17,1948-49, č.2, s.19-22.

1800 – 1850 :

Dráždil Stanislav : O národních gardách kraje Práchyňského z r.1848. Otavan,12, 1929,č.9,s.164-165. Otavan,12,1930,č.12,s.181-183.
Dyk J. : O starších zápisů o Písecku. ( Vodňany 1841 .) Otavan,1,1916,č.10,s.164.
Louženský Jiří : Rok 1848 a Vodňany. Vz, 1988, č.2, s.16.
Mostecký Václav : Provolání purkmistra a oberleutnanta gardy Ant. Skalického v bouřlivém roce 1848 k občanům vodňanským. Šumavské proudy, 1912, č.18.
Mostecký Václav : Národní garda ve Vodňanech. ZS,2,1928-1929, č.1, s.3-5.
Mostecký Václav : Rok 1848 ve Vodňanech. ZS,16,1947-48, č.7, s.90-94.
Mostecký Václav : Vodňany a rok 1848. Vodňany, 1948, 11 s.
Pazdera Jiří : Vodňany před 150 lety. Nn,1983, příl. jaro, s.2-3.
Pazdera Jiří : Vodňany v roce 1848. Nn, 1982, příl. zima, s.4.

ND,1926,č.3,s.8 ( Národní obrození )

1851 – 1899 :

Lomský Josef : Padesát let Budivoje ( 1877 – 1927 ). České Budějovice, nakl. vl., 1927, 40 s.
Pavlíčková Kamila : Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany, Městského muzeum a galerie, 2006, 124.
100.let od nejkratší války. ( Dr. JM ). JP, 17.7.1966, s.4. ( Válka Prusko – rakouská r.1866 ).
Svoboda Miloš : Ohlasy válečných událostí v roce 1866 v jižních Čechách.
Výběr,3,1966,č.3,s.1-8, č.4, s.29-33.

1900 – 1918 :

Jubilejní vzpomínky. III. Kdo nám bídu ulehčoval. Náš domov,6,1928, č.5, s.3-4.
VII. Vodňany a Alois JIrásek. Náš domov,6, 1928, č.7, s.2.
VIII. Za štastnou budoucnost Českého národa. Náš domov,6,1928, č.7, s.2-3.
X. Vzříšení blíž. Náš domov,6,1928,č.8, s.1-4.
XI. 28. říjen ve Vodňanech. Náš domov, 6,1928, č.9, s.1-3.
Koreš Josef : Z vodňanské školy do legií. Zs,9,1935-36, č.9, s.187-9.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.57-61.
Louženský Jiří : Události I. světové války a Vodňany. Vz,1988, č.3, s.9-11.
Obecní zastupitelstvo. Otavan,II,1917 – 18, s.150.
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele 7.7.1918. Otavan,III.,1918,s.86.
Pazdera Jiří : Z počátků dělnického hnutí ve Vodňanech. Výběr,13,1976, č.3, s.205-206.
Projev zastupitelstva kr. města Vodňan. Otavan, 1917, č.8-9, s.150.
Řídký Ferdinand : Jak jsem si poseděl v kriminále. Náš domov, 6,1928, č.7, s.3.
Stříbrný J. : Legionáři ve Vodňanech. Zs,4,1930-31, č.5, s. 99-100, č.6, s.118.
Stříbrný J. . Čsl. Obec Legionářská jednota ve Vodňanech. Vodňany, nadat, nestr.
Události let 1914 - 1918 ve Vodňanech. Kronika první světové války v pohledu tajemníka Městského úřadu ( Josef Kaňka ). Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1998, 141 s.
Za národní svornost. ( Vodňany. ) Otavan,3, 1918, č.3-4, s.44.

1919 – 1938 :

Honner J. : Vodňany a jejich lidé očima uprchlíků. Vn,5,1938,č.11,s.2-3.
Husova lidová škola ve Vodňanech. ( 16.11.1919 založen Osvětový sbor. )
Otavan,5,1921,s.124-125.
Maxl Karel : Jak bojovali na Vodňansku proti pravicovému vedení soc. demokracie.
Jp, 2.2.1951, s.10.
Řídký Václav : Z kroniky města Vodňan za rok 1933. Zs,7,1933-34, č.10, s.194.
Sichinger Josef : Další kapitoly velké historie. Příspěvek k historii 60 let KSČ na Strakonicku. Strakonice, 1981, 161 s.
Statistika obecních voleb na Prácheňsku. Otavan,IV.,1919-20,s.142-145.
Oslava zborovské bitvy. Otavan,6,1921,s.31-32.
Z kulturního života ve Vodňanech. Otavan,5,1921,s.166 – 167.

1939 – 1945 :

Berka Rudolf : Tenkrát... Otavín, 2001, č.3, s.110-115.
(er ) ( Sichinger Josef ) : Několik poznámek k historii protifašistického odboje na Vodňansku. Nn, 1985, příl. Léto, s.9-10.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Národní kronika Vodňan ( 1939 – 1945 .)
Vodňany,1948, 304 s.
Hanuš P.J. : Jak pomáhalo Vodňansko bývalým vězňům koncentračních táborů a
repatriantům. Vodňansko, 11.8.1945, s.2.
Hanzlíček Miroslav : Proč jsme je vítali. ( Konec 2. svět. války na Vodňansku. )
JP, 7.5.1965, s.1-2.
Jižní Čechy v boji proti okupantům. Praha, 1947, 250 s.
Jožák Jiří : Památná místa protifašistického kraje kraje. Praha, Naše vojsko, 1978.
Kotěšovec František : Morálka ve Vodňanech za druhé světové války. VaV,5,2002,s.157-159.
Marčal J. – Samec J.- Sichinger J. : Oběti fašistické okupace v okrese Strakonice.
Strakonice, 1985, 72 s.
Martincová Vl. : Péče o příslušníky transportu smrti ve Vodňanech. NN, 30.4.1975, s.3.
Martincová Vladimíra : Vzpomínka na vodňanský lazaret v roce 1945.
NN,40, č.17-18, 7.5.1985, reg. příl, s.13.
Martincová Vl. : Vzpomínka na vodňanský lazaret v roce 1945. In : Strakonicko v boji proti fašismu. Sborník vzpomínek a statí. Strakonice, 1985, s.67-69.
Pazdera Antonín : Demarkační čára. Zs,17,1948-49, č.9-10, s.127-128.
Po boji. ( Odboj Sokola za okupace.) Vodňansko, 3.7.1945, s.1-2.
Samec Josef : Nesmí být bezejmených hrdinů. Nn, 10.7.1980, s.3.
Sládek O. : Krycí heslo svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách.
Č. Budějovice, 1967, 333 s.
Veselý Miloš : Vodňany po dobu nacistické okupace po osvobození 1938 – 1945.
Vz, 1985, č.2, s.1-16.
Vodňany 1938 - 1945. Zvl. č. VaV, Městské muzeum a gal. Vodňany, 1995.
Vojtová Rožena : Vodňany, Osvětim, Neubrandemburg. In : Strakonicko v boji proti
fašismu. Sborník vzpomínek a statí. Strakonice, 1985, s. 85-86.
Výstřel před třinácti lety. ( Dopis Valentiny Kudrjašové, její syn padl v r.1945 . )
Jitro, 23.5.1953, s.1.
Vzpomínky po letech ( ředitele Kovaříka ). Vn,2002,č.2,s.2.

1945 – 1960 :¨

Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. Vn,2001,č,21, s.3.
Louženský Jiří : Oběti komunistického převratu v roce 1948. Muzejní noviny Šotek,
1999, č.1, s.3, č.2, s.45, č.3, s.2,č.5, s.3, č.6.
Louženský Jiří : Jaký byl ,,vítězný" únor ve Vodňanech. Vn,19,2008, č.3, s.3.
Malík Stanislav : 30 let rozvoje vědy v jižních Čechách. JSH,1980,č.3,s.192-202.
( Také Vodňany. )
Svaz mládeže ve Vodňanech nastupuje. ( Ustanovení SČM ve Vodňanech 13.6.1945. ). Vodňansko, 23.6.1945, s.3.

1961 - 1989 :

Huneš Robert : Výročí 17. listopadu. Vn, 2002, 19,s.2.

07.06.2008 23:17:48Komentáře

2 komentářů:
  • 29.07. 14:18, Alexandr Debnar

    Pro období do r. 1922 chybí v soupisu články: Alexandr Debnar: Před devadesáti léty tragicky zahynul ve Vodňanech lidový kapelník Antonín Pletka, in: Zpravodaj města Vodňany, srpen 2012, s. 11, Alexandr Debnar: Lidová dechová muzika Pletků ze Záboří u Protivína č.5, in Vltavín, roč. 2012 (Zpravodaj města Týn nad Vltavou.).

  • 29.07. 16:01, Alexandr Debnar

    Pro období 1916 - 1960 chybí článek: Alexandr Debnar: (Amatérský fotograf) Antonín Pletka, in: Zpravodaj města Kamenice nad Lipou z března 2012, roč. XXXIV, s. 8-9. /Jednalo se o rodáka z Vodňan, nadaného fotografa, ochotníka v Kamenici nad Lipou a v Blatné, oběť totálního nasazení v Německu během 2.sv. války a nadaného ochotnického zpěváka Antonína Pletku, nar. 17.8.1916 ve Vodňanech, zemřelého náhle ve strakonické nemocnici 17.11.2006. Byl synem tesaře a kapelníka Antonína Pletky, trahicky zemřelého ve Vodňanech.


přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se