Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti A-B-C-Č

Abrahami Pavel :
r.1609 přispěl jako žák školy vodňanské k svatebním skladbám, vydaným ke cti Jana Mitese Pražského.
Lit:. Hankovec, s.11. Rukověť, 1,1966, s.26

Abrahami Petr :
humanistický básník
Lit. : Hankovec, s.11. Rukověť, 1,1966, s.26

Adalbertides Jan :
syn Adalberta, kněze ve Velharticích u Sušice, Od října 1611 byl správcem
školy ve Vodňanech, později se usadil v Kouřimi.
Podle MI 341 – byl synem vodňanského děkana Vojtěcha Procopidese
Poříčského, působil zde v letech 1611 – 1614. Podle místa narození se jmenoval Jan Adalbertis Sušický ( Mostecký,I s,350 ).
Při dobytí města 26.9.1620 chtěl kněz Vojtěch odjet z města ale za hradbami byl oloupen a zavražděn. ( Mostecký, I,s. 372 )
Lit.: Rukověť, I, s.34.

Adalbertides Jan, také Jan Adalbertus :
Narozen v Sušici .Human. bás., 1609 bakalář, potom správce školy ve Vodňanech
Lit.: Vopravil. s.348.

Adalbertus ( Adalberti ) Adam :
původem z Vodňan, stal se bakalářem 22.9.1609.
Jeho další osudy nejsou známy.
Byl synem Adalberta, syna kněze Vojtěcha Volyňského, a bratrem Tobiáše Adalbertuse. Možná že jeho bratrem i Jan Adalbertides ( viz ).
Lit.: Hankovec, s.11. Rukověť, I, 1966, s.36.

Adalbertus Tobiáš :
původem z Vodňan, bratr Adama. Dne 19.5.1609 dosáhl bakalářské hodnosti jako správce školy sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském. Roku 1611 začal učit na škole ve Stříbře. Roku 1616 dosáhl jako správce školy sv. Martina v Praze hodnosti mistra.. Od sv. Jiří 1617 byl duchovném správcem u sv. Klimenta na Novém Městě pražském. Udržoval přátelské styky s M. Janem Campanem.
Roku 1622 odešel do Saska, kde se zdržoval většinou v Žandavě a v Drážďanech. Roku 1631 se vrátil se saským vojskem do Prahy, ale později musel opět odejít. Zemřel 16.10.1639 po dlouhé nemoci v Perně.
Adalbertus vedle drobných latinských prací byl překladatel z němčiny do češtiny a věnoval se tématům z historie,např. napsal pokračování k Hájkově kronice mezi léty 1527 - 1616, kde také podrobně popsal obléhání Vodňan pasovským vojskem v roce 1611. Tato práce však zůstala v rukopise a je uložena v zámecké knihovně na Křivoklátě. Roku 1631 vyšel tiskem Adalbertův český spis Zrcadlo křesťanského života.
Lit.: Hankovec, s.11. Rukověť, I, 37.
J.Jireček : O některých sbornících obsahu historického z 15. až 17. století. Zprávy KČSN, 1878, s.87.
Bibl.: Sebrání historií o rozličných proměnách a příbězích ( 1572 – 1616. ). Viz Rukověť.

Albinus z Jenčova Jan :
narodil se v Berouně v rodině císařského rychtáře Maxmiliána Albina.
Zde se v roce 1618 aktivně účastnil stavovského povstání, ale v roce 1620 odešel do ústraní do Mělníka, kde vyučoval na tamní škole. V roce 1628 pobýval ve Vodňanech. Později odešel do Písku a zde se oženil s Dorotou z Prachové.
Liz.: Rukověť,I, 70.

Aleš Mikoláš :
( 18.11.1852 Mirotice – 10.7.1913 Praha )
malíř, kreslíř, ilustrátor. Přítel Františka Heritese, v letech 1895 – 1895 vytvořil návrhy pro výzdobu vodňanského kostela a roku 1907 návrhy pro školu v Protivíně.
Lit.: A.S. Mikoláš Aleš a Vodňany. VN,6,1.5.1939, č.5, s.3-4.
Č. J. ( Čestmír John ): Z vodňanských pokladů. Zs,2,1928-1929,č.4,s.50-52.
-paz.: Jak Mikuláš Aleš namaloval vodňanského kapra. Vn,3,1992,č.17,s.6.
Pazdera Jiří : Rekonstrukce Alšových sgrafit na kostele ve Vodňanech. Výběr,20, 1983,s.212-213.
Veselý Miloš : Kresby M. Alše ve vodňanském muzeu. ZMJK, 1962, č.3-4, s.73-74.
Vznik Alšových sgrafit na vodňanském kostele. Výběr,4,1967,č.1,s.58.

Alexi Samuel :
děkan v letech 1711 - 1719.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, IIII., s.14,29.

Amos ze Štěkně :
jeden z hlavních zakladatelů Jednoty bratrské na jihu Čech, 2.pol. 15. a poč. 16.stol.
Hankovec, s.13-14.

Anders Johann :
původem z Vimperka, hostinský a jirchář, radní 1850 - 64, bydlel v čp.23/I., v letech 1852 a 1856 poskytl ubytování J.K.Tylovi a jeho rodině.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, III, s.169,185.

Andrys Jan Nepomucký :
městský písař 1752, r.1754 odešel do Písku, pocházel z J.Hradce.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, III., s.79.

Antoš Josef
obchodník, textil, nám. Svobody 21, r.1933 v čp.193/I.

Bačová :
amaterská herečka
Lit: Vn,1994,č.7,s.4 ( vzpomínka Fr. Zborníka st. )

Badaš :

Badašová :

lékaři, židé, lékařská praxe ve Vrchlického ul.
Vn,I,1933,č.3,s.22.

Bakule V.:
textil 1927

Ballasco ( Pablasko ) :
lékař ve V. kolem r.1860

Baronides Bartoloměj z Levenperka :
žil v 16.stol.
Lit.: Hankovec, s.17

Bauer Jan :
n.11.4.1945 Jihlava
novinář, publ., žije ve Vodňanech
Bibl.: Tajemná města České Budějovice. Praha, Regia, 2003, 208 s.
Lit.:: Kdo je kdo, 1991 – 92,I.,s.39.

Bauše Josef :
obchodník, smíšené zboží, 1914.

Boubinus Václav :
rodem z Vodňan, stal se bakalářem v Praze 31.8.1562 a byl autorem drobných latinských příspěvků. Zemřel asi kolem roku 1600. Bližší osudy nejsou známy.
Bibl. : Hankovec, s.29. Rhb,I., s.175.

Bělohlávek Karel Antonín :
30.10.1840 Vodňany – 20.11.1904 Vodňany
starosta Obchodního gremia ve V.

Bělohlávek Vladimír :
divadelník, přezdívka – Budulínek.
VN,1939,č.4, s.6.

Bém Rudolf – Hlava Vratislav :
13.4.1874 Rábín u Netolic – 13.8.1955 Praha ( nebo Žihochovice )
V mládí pobýval u svých rodičů ve Vodňanech a v pozdějších letech ve Stožicích, v obci a v okolí namaloval několik obrazů.
Lit.: -a : Bémova a Bubeníčkova výstava v Praze. Otavan,7,1923,č.6-7,s.95-96.
-dr- : Výstava Rud. Béma. Otavan,1,1917,č.12,s.206.
(ger) : V městském muzeu ve Vodňanech byla otevřena výstava ak. malíře Vratislava Hlavy, rodáka z nedalekého Rábína. Jp,26.4.1974,a.4.
Pazdera Jiří : 110 let od narození malíře Béma – Hlavy. Výběr,21,1984,č.4,s.318-319.
Pazdera Jiří : 110 let od narození malíře Béma – Hlava. Vz,1984, č.1, s. 13.
Přech Václav : Vzpomínáme stých narozenin akad. malíře Vratislava Hlavy.
Výběr, 11,1974,č.4,s.276-277.
Přech Václav : 100 let od narození V. Hlavy. Nn,18.4.1974,s.7.
Šmaus Zdeněk : Rudolf Bém – Vratislav Hlava. Katalog k výstavě. Vodňany, 1974, nestr.
Velková J. : Výročí mistrů jedné generace. Vn, 2004, č.7, s.5.
Veselý Jindřich : Vratislava Hlava, jihočeský podobinář a krajinář.
Vopravil, 338.
X.Y. : Rudolf Bém ve výstavní síni Rubešově. Otavan,3,1918,č.3-4,s.36.
Zlatá stezka,VII.,1933,s.106-115.

Beneš Josef :
26.12.1917 Vodňany - 1996 ve Švýcarsku
Odb. spis., fyzik V letech 1941 – 1945 pracoval jako technik ve Kbelích u fy Ostmarkwerke. Od r.1968 v emigraci v Curychu.
Lit. : Čsl. časopis pro fyziku, 1997, č.1, s.66. Hankovec, s.25.

Beránek Jan :
bednář, 1886

Beránek Leopold :
majitel domu čp. 32/II. ul. Elektrárenská, dne 22.7.1922 obecní zastupitelstvo schválilo koupi totoho domu za 59 tis. korun.
Beránkovna : lidový název nájemního domu,podle maj. Beránka. Město nechalo r.1927 dům přestavět s 24 malými byty. Po r.1998 dům přestavěn pro sociální účely a pečovatelský dům.
Lit.: Nd,1926, č.1,s.5-6.

Beránek Tomáš :
15.8.1897 Sušice – 3.12.1954 Brno ( věznice )
Děkan, oběť komunistického teroru. Dne 14.8.2007 byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska ( čp.71 ul. Kostelní - dnes pension Milli ).
Lit.: Huneš Robert : Památník obětem komunismu. Vn, 9,s.3.
Vn,1997, č.14.
Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. Vn,17,2006,č.2,s.4.

Berger ( Bergr ) :

Město Vodňany :

čp.24 : nám. Svobody :
Eliáš Berger : kupec, r.1811 koupil dům, prodal r.1827, manž. Alžběta.

čp.92/I. ( st.č. 122 ) ul. Jiráskova :

Bergrová Terezie : z. 20.5.1862 ( 1 rok )
otec : Matěj , matka : Marie, r.Prášková

Předměstí :

čp.4/II. ( st.č. 178 ) ul. Dr.Hajnová :
1880 : Bergrová Marie

čp.32/II. ( st.č.7 ) ul. Elektrárenská :
Bergerová Vlasta : n.9.7.1928 – z.1.6.1929
otec : František, matka : Kateřina, r. Řeřichová z Libějovických Hor čp.3

čp.89/II. ( st.č.157 ) ul.Bavorovská :
Berger Václav : n.5.9.1924 – z.14.1.1925
otec : František, dělník, matka : Kateřina, r.Řeřichová.

Berger ( syn – jméno nevím ) : n.12.6.1926 – z.4.5.1927
otec : František, matka : Kateřina, r.Řeřichová.

čp.121 ( st.č.35 ) ul. Parkánská :

1857 : nájemník Jan Berger, nádeník, n.1816, manž. Anna n.1820, děti : Rozálie n.1849, Marie n.1851, Terezie n.1853.

čp.225 ( st.č.207 ) ul.Říční :
1870 : v seznamu školní mládeže : František n.1.12.1859, otec podruh.

čp.299 ( st.č.239 ) ul.Na rechlích :

1857 : nájemnice Bergerová, nádenice, svobodná n.1825, syn Josef n.1849.

Pražák :

čp,24 : 1850 : Berger Matouš, zednický tovaryš n.1811
manž. Marie n.1811, děti : Tomáš ( n. ? ), Albert n.1842, Marie n.1836.

čp.41 : Berger František ( r.1923 uvedený v Kronice města jako ponocný na Pražáku, snad z.2.11.1929 jako obecný chudý v městském chudobinci ( n.27.6.1859 )
manž. Anna, rozená Hodová z Drahonic, n.17.7.1848, z.27.11.1915.

Berger Adolf František :
13.11.1813 Vodňany – 12.7.1886 Vídeň
Archivář v Třeboni, německy píšící spisovatel a publicista.
Bibl.: Životopis Felixe Schwarzenberka. 1853.
Lit.: Hankovec, s.27-28.
Ottův slovník naučný.

Berka Rudolf, ml. :
n.12.6.1933
publ., rybářský odborník, reg. hist.
Bibl.:
Státní rybářství 1919 – 1979. České Budějovice,1979, nestr.
Putování prácheňského kapra do světa. Otavín, č.2, 2001, s.89-95.
Tenkrát...( Vzpomínky na rok 1945 ve Vodňanech. ) Otavín, č.3, 2001, s.110-115.
Vodňany v období první republiky 1918 - 1938. Vodňany, MaG, 2005.
Kdo byl v českém a moravském rybářství. Vodňany, 2006, 138 s.
Lit.: Hankovec, s.28-29.
Velková Jitka : Rudolfu Berkovi k narozeninám. Výběr,45,2008,č.2,s.147-149,
Štědronský Eduard : K sedmdesátinám Rudolfa Berky. Vn,14,2003,č.12,s.4.

Bezecný Frant. Josef , také Černešovský :
3.1.1839 Černýšovice – Černešovice u Bechyně – z. asi Praha
učitel ve Vodňanech a v Písku, publ., reg. hist.
Jako učitel působil ve Vodňanech a publikoval o historii, také připomínal Chelčického.
1874 : pořádal osvětové přednášky pro Průmyslový vzájemně se podporující spolek
( Vn,I., 1934,č.14,s.1 )
Bibl.: Pozůstatky bratrského sboru v Radčicích. Český jih,3,1875,č.16.
Rodové a statkové šlechtičtí před dobou protireformační ve Vodňanech.
Český jih,6,1877,č.24.
Staré paměti královského města Vodňan. Český jih,2,1874,č.47.
Spor mezi obcí král. města Vodňan a Velkým Újezdem o hranice.
Český jih,5,1876,č.12,24,26,29. Ročník 6,1877,č.26.
Lit.: Kalendárium JVK, 1986, I., s.10. Vopravil,399.
Vn.,II.,1936,č.8,s.3.
Mostecký, III., 180,187.

Bílek František :
6.11.1872 Chýnov – 1941 Chýnov
sochař, malíř, přítel J. Zeyera
Lit.: Louženský Jiří. Výročí Františka Bílka. Vn,3,1992,č.19,s.7.

Blätterbauer ( Blattenbauer ) Severin :
23.10.1801 Vodňany – 26.1.1892 Domažlice
hudebník, učitel :
Lit.: Hankovec, s.32
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn,2004,č.2,s.6.

Blažíčková Anna, roz. Petráčková :
n. 24.4.1933 Vodňany –
lit. krit., žije v Plzni
Bibl.: Směr Červený Újezd. 1968.
Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům ?
Lit.: Hankovec, s.32
Z vašich dopisů.Vn,3,1992,č.3,s.4. ( Inf. od Věry Chmelíkoví ).

Bloch :
n. 1864, kde ? – z. před r. 1939 ?
majitel sýrárny na Bavorovské ulici čp.97/II.
Pozn.: viz také Soumrak a svítání. Oběti fašistické okupace, s.37. ( osudy rodiny Blochů )
Lit.: -er-. Vodňanská Blochova sýrárna ( jako první v republice vyráběla tavené sýry ). Vn,12,2001,č.20,s.4.

Böhm Willibald :
29.10.1875 Vodňany -19.12.1956 Obergessertshausen SRN
spis., vlast. prac., učitel v Českých Budějovicích, psal německy, od r. 1899 red. Volksbote.
Bibl. : soupis prací v kartotéce Vědecké knihovny Č. Budějovice.
Lit.: Hankovec, s.37-38.
Schramek Josef : Wilibald Böhm 60 Jahre. Budweiser Zeitung,74,1935,č.83,
s.1-2 ( foto ).
Vlastivěda Českých Budějovic : heslo Böhm Willibald.

Bondy :
kolem r.1880 měl první pletárnu na poště v prvním poschodí.

Bosáček Josef :
1857 Příbram – 5.9.1934 Maková hora u Příbrami
V letech 1895 – 1896 se podílel na výzdobě vodňanského kostela.
Lit.: John Č. : Malíř Josef Bosáček. ZS,8,1934-1935,č.3,s.53-56.
Roch Stanislav : Za příbramským malířem Josefem Bosáčkem.
Příbram, OKS, 1985, 24 s.
Nd, 1927,č.8,s.1-3. Vn,1934, č.19, s.9.
Vn,1934,č.16,s.9.

Bramburský Jan Jakub :
děkan ve V., 1660.
Lit.: Mostecký II, s.98.

Brejcha Eduard :
n. 21.4.1863 Dírná čp.54 – z. 1.7.1923 Vodňany ( zápis v matrice z. )
odborný učitel, hudebník a místosbormistr Zpěváckého spolku v letech 1907 – 1912.
Bytem : č.173/I. manželka : Antonie, roz. Jašková z Dlouhé Vsi, odd. 5.2.1885
Pozn.: v kronice města jsou o tomto úmrtí dva různé zápisy 1) z.1.8.1923
2) z. 1.7.1924
Brož Josef :
obchodník, textil, 1938.

Brož Josef :
17.1.1866 Vlachovo Březí – 28.5.1949 Plzeň
střed. prof., reg. hist., publ.
Bibl. : Václav Starý : Život a dílo prof. Josefa Brože. JSH,1979,4,317-325
Václav Starý : K dějinám časopisu Zlatá stezka. Vodňany a Vodňansko,1992,s.41-49.

Brunner Adolf :
5.5.1862 Vodňany – 1917 Chicago - USA
hudebník
Lit.: Hankovec, s.45
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. ZS,9,1935 – 36,č.9,s.163-166.
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Vodňany svému jubileu 1336 – 1936, s.24.
Pozn.: n. 1866

Buchtele Josef st. :
n. 1874 ( nebo 9.2.1873 Pražák ) – z.
Továrna na hospodářské stroje.Dílny na výrobu hospodářských strojů ( Motor ), Budějovická ul., čp.319, 881. Měl také původně dílnu na nám.5.května čp.114/II., potom truhlárna Václava Louženského.
Lit.: Vn.,VI.,1939,č.1,s.3. ( foto )
reklama na stroje : 1939, konec č.1.

Buchtele Josef ml.:
n. 8.2.1902 Vodňany – z. po r.1950 ( po návratu z vězení )
Lit.: Šimek Rudolf. Josef Buchtele by oslavil sto let. Vn,13,2002,č.5,s.7.

Bukovský Jan :
obchodník, starosta města, zvolen r.1938

Burda Karel st. :
sportovní činitel, publ.
Bibl.:

Burda Karel ml.
umělecký fotograf

Burda Václav :
4.9.1812 Vodňany –
železniční stavitel
Lit.: Birk Alfred. Velká myšlenka. Praha, Orbis, 1944. s.93.

Busta Josef :
stavitel, manž Marie, postavil si nový dům v Mokrého ulici ( Vn,1933,č.3,s.17 )

Cába Valentin :
n. ? - z. 9.10.1904 Vlašim
učitel ve Vodňanech a ředitel školy v Bavorově , kult. pracovník, publ.
Bibl.: Pieta k mrtvým ( zasláno ). Ohlas od Nežárky,42,1912,č.33. ( P.Josef Štěpán Claudius v J.Hradci ).
Pozn.: inf. o úmrtí viz : Paměti Zpěváckého spolku ve Vodňanech 1860 - 1910. Vodňany 1910, s.23.

Camilius Izaiáš :
rodem z Vodňan, přijal r.1589 svěcení v Lipsku, býval farářem v Borotíně, r.1590 byl kaplanem v Táboře a od sv. Havla r.1591 farářem v Benešově. V roce 1605 krátce působil v Kamenici nad Lipou, 1606 – 1608 byl farářem ve Viticích u Českého Brodu, potom až do roku 1617 působil na několika místech v Praze. Do roku 1621 byl děkanem v Pelhřimově. Odtud odešel do exilu. Neznámo kdy a kde zemřel. Jeho civilní příjmení a rodinné osudy lze jen těžko zjistit. Je známé jméno jeho sestry Uršuly, provdané a zemřelé v Benešově ( r.1597 ). Snad byl synem Jiříka Pekaře.
Lit. : Hankovec, s.48. Rukověť, 252 – 253
Hrejsa Ferdinand : Z rukopisů muzejních. ČNM,1917, s.172 –173. 1918, s.64-67.

Campanus Jan Vodňanský :
viz Vodňanský Jan

g>Ceplecha :
lékař ve V. kolem r.1860

Cibulka Matěj :
také Cepalides : bakalář, human. básník, 1586 školní kantor v Domažlicích.
Lit.: Hankovec, s.50. Vopravil, s.450.

Cibulovský ( Cybulovský ) Lukáš :
Rodák z Vodňan, v pěti letech osiřel a ujal se jej M. Jan Hippius. Cibulovský se stal bakalářem na pražské universitě 8.8.1616. Roku 1617 byl školním kollegou správcem kůru v Českém Brodě, pro který napsal několik graduálů a offerií. Roku 1621 byl správcem svatopetrské školy v Praze. Tehdy se oženil s Annou z Veleslavína, vdovou po Adamu Kořenském. Roku 1621 se uvádí jako měšťan Nového Města pražského. Další osudy nejsou známy.
Lit.: Hankovec,s.54. Rukověť,I,358.
Pozn. : Zibulowsky Lukáš a Anna jsou uvedeni mezi exulanty žijícími v Pirně v letech 1621 – 1639.
Lit.: Lenka Bobková : Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621 – 1639. Praha, Scriptorium, 1999, s. 192.

Colidius Jakub :
původem z Třebíče, od dubna 1609 do dubna 1612 byl kollegou ve Vodňanech.
Lit.. : Rhb,I.,s.409.

Čada Karel – Šarlich :
8.8.1882 Včelná pod Boubínem – 18.4.1916 Vídeň.
důstojník Rakousko – Uherské armády, beletrista
Bibliografie : Dohra ( hra na scéně Nár. divadla. Rec. : Otavan,4.,1919-20,, č.7-8, s.109 )
Úšklebky sexu. Uspořádal a životopisnou poznámkou doplnil Jan V. Sedlák. Praha, 1929.
Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka.
Leohard a ženy. ( Drama ) Rec.: Otavan,6,1922, č.9-10,s.139.
Lit: F.V.B. : Karel Šárlich na scéně Nár. divadla. ( Hra Dohra ). Otavan,4,1919,č.7-8,s.109.
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín, s. 40-42.
J.M. : K literárnímu dílu Karla Šárlicha. Otavan,I., 1916, č.4, s.58-61.
M. : Karel Čada – Šarlich. Otavan,1,1916,č.3,s.50.
Pazdera Jiří : Zapomenutý spisovatel Karel Čada Šarlich. Výběr,19,1982,4,276-277.
Pseudonym spisovatele Karla Čady. Otavan,1,1917,č.12,s.208.
S.K. : Za Karlem Šárlichem. Otavan,1,1916,č.4,s.58.
V.B. : 68. let od úmrtí spisovatele Karla Čady – Šárlicha. Výběr,13,1976,č.2,s.125.
Vopravil, s.459.
Vn,1994,č.6,s.7 ( Věra Chmelíková – jméno Šarlich )

Čapek Václav :
kapelník, v roce 1938 výuka hudby, Komenského čp.191.

Čapková Marie :
n. 4.9.1861 Domažlice – z.11.7.1935
sestra spisovatele Karla Čapka – Choda, soukromnice, čp. 597
Vn,1935,č.8,s.7.

Čech František :
4.4.1877 Zásmuky – 15.9.1935 Vodňany čp.366
divadelní režisér, autor hry Kubata, dal hlavu za blata.
manželka Anna, roz. Klementová z Uherska
Lit.: Hankovec,s.60.
František Čech. Náš domov,6,1928,č.5,s.5-6.
Vzpomínka na Františka Čecha. Vn,II.,1935-36,č.10,s.3.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky.
Vn,7,1996,č.7,s.6.
Vn,1935,č.10,s.3. 1940,č.4,s.7, č.12, s.5.

Čech Svatopluk :
1846 Ostředek - 1908 Praha
básník, pobýval ve V. u Fr.Heritese.
Lit.: Herites František : Vzpomínka na Svatopluka Čecha ve Vodňanech. Zlatá Praha,13,1896,č.15,s.171.
Mokrý Otakar : Svatoplukovi Čechovi k padesátým narozeninám ( báseň ). Zlatá Praha,13,1896,č.15,s.171.

Černý František :
Sokolský pracovník,
Roku 1935 předseda spolku Lidová knihovna a čítárna. ( Vn1935,č.4,s.2-3
Lit.: Vodňansko, 1945, č.2-3, s.6.
Vn,1937,č.11,s.9.

Černý František Emanuel :
8.12.1821 Praha – 10.4.1862 Vodňany
učitel, hudebník, kult. prac.
Lit. : Kalendárium jih. osobností a událostí, 1986, I., s.57
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.3, s.4.

Čerych Břetislav :
14.8.1869 Vodňany – 7.6.1890 Praha
lékař,
Lit.: Hankovec, s.64 ( omylem Četych )
Trnka Miloslav : Lístek z vodňanské bibliografie. Vn,11,2000,č.1,s.9.

Čihovský Václav :
krejčí, otevřel živnost 1.5.1938, Tyršova čp.285.

Činátl Jindřich :
11.7.1884 Třeboň – 17.10.1974 Vodňany
reg. hist., kult. prac., publ.
Lit: Devadesáti let se ve Vodňanech dožil Jindřich Činátl, jenž dlouhou dobu působil na Českokrumlovsku jako kulturní pracovník a vynikající kronikář.
Jp,10.8.1974,č.2,s.3.
Volná, s.

Čtvrtník :

Čtvrtníkové bratři, ze Čkyně, r.1937 koupili býv. továrnu Blanici. VN,3,1937,s.12.
Lit.: -er-: Návrat ke jménu i tradici. Vn,3,1992, č.17,s.3-4.08.06.2008 17:10:19Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se