Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti : úvod.

Posláním této rubriky je podchytit a uveřejnit co největší možné množství dostupných informací o zdejších rodácích, kteří zde prožili buď celou nebo jen určitou část svého života. Rovněž zde budou uvedeny osoby narozené v jiném místě a žijící ve Vodňanech určitou dobu, případně mající k tomuto městu a regionu specifický vztah.
Budou zde uvedeny osobnosti z různých kulturních, politických, vzdělávacích, osvětových a společenských oblastí, obchodu, průmyslu, řemesel, např. představitelé místní správy a jiných úřadů, pracovníci osvěty, duchovní, učitelé, lékaři, umělci všech směrů, vědci, sportovní činitelé, představitelé a jednotlivý členové spolků a korporací, průmyslníci, řemeslníci, technici, zemědělci, rybáři, atd.

Údaje o jednotlivých osobnostech budou doplňovány údaji z matrik a dalších úředních pramenů, např. inf. o jejich bydlišti, povolání, vzdělání, rodině a rodových záležitostech atd. U zvláště významných osobností bude k osobním údajům připojena biografická a bibliografická poznámka.

Z ryze praktických a společenských důvodů budou do seznamu zařazeny jen osoby již nežijící. Vyjímka je učiněna jen u několika žijících osobností, jejichž minulá i současná tvorba je zcela vyjímečná a často přesahuje rámec regionu.

Pozn: žijící osobnost uvedena v této rubrice může požadat o doplnění nebo opravu jakýkoliv údajů a informací, případně může požádat o vyřazení ze seznamu.

Autor rubriky bude dbát litery zákona o ochraně osobních údajů a nebude poskytovat a uvejňovat údaje o bydlišti a tel. číslech, případně i další osobní údaje, k žijícím osobám.

Zpracování rubriky je ale dlouhodobou záležitosti, a proto předem prosím za shovívavost. Předem Vám děkuji za vaše případné doplňky a upozornění na chyby.


Noviny, časopisy, sborníky atd. :

JSH : Jihočeský sborník historický ( vyd. Jihočeské muzeum Č.Budějovice )
JP : Jihočeská pravda
ND : Náš domov ( vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany
NN : Naše noviny ( okresu Strakonice )
Okrašlovatel : Vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany.
Rr : Rodopisná revue ( vyd. Historicko – vlastivědný spolek v Českých Budějovicích )
Vodňansko : noviny vycházejí v red. Ant. Dvořáka v r.1945
VaV : Vodňany a Vodňansko ( vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany )
Vn : Vodňanské noviny 1) vycházejí mezi lety 1933 - 1942 v red. Ant. Dvořáka
2) vycházejí od r.1990 nejprve v redakci Městského kult. střediska,
potom v redakci PTS Vodňany
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jih. muzeu ( do r.1993 )
Výběr : Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech ( vyd. Jih. muz. )
Vz : Vodňanský zpravodaj ( 70. a 80. léta 20.stol. )
ZMJK : Zprávy muzeí jihočeského kraje ( vyd. Jih. Muzeum Č.B. )
ZS : Zlatá stezka ( r.1927 název od Zlaté stezky ) do r.1949.
Zlatá stezka : vyd. Okresní muzeum Prachatice.

Přehled excerpované literatury :

Almanach král. město Vodňany a okolí. Vodňany, 1914.
Archiváři : Jaroslava Hoffmannová – Jana Pražáková. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha, Libri, 2000.
Berka Rudolf : Kdo je kdo v českém a moravském rybářství. 2006.
Berka – Ebelová : R. Berka – J. Ebelová. Biografie osobností českého rybářství. Vodňany,1986.
Blümlová, 2000 : Blümlová Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Pelhřimov, Nová tiskárna, 2000.
ČLB : Česká literární bibliografie. Díl I,. ( A – M ), 1945 – 1963. Zprac. Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSSR , 1963. Díl II., ( N – Ž ), Praha, 1964.
Encyklopedie Český Budějovic. 1998.
Franbša F.S. : Prácheňští spisovatelé slovem a obrazem. Tábor, 1940.
Hankovec Milan : Významní rodáci Strakonicka. Strakonice, 2005.
Házr – Písecký : Házr Josef – Písecký. Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937.
Historici : Lexikon součastných českých historiků. Praha,1999.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Vodňany, 1948.
Chaloupka Otakar – Voráček Jaroslav : Kontury české literatury pro děti a mládež ( od začátku 19. století po současnost. ) Praha, Albatros, 1984.
Chvály jižních Čech. Uspořádal Stanislav Cífka a Ludvík Pokorný. České Budějovice, Růže, 1976.
Jihočeská vlastivěda. Literatura a divadlo. České Budějovice
Kalendárium jihočeských osobností a událostí 1981 – 1985. SVK Č.B., 1981.
Kalendárium jihočeských osobností a událostí 1986 – 1990. SVK Č.B., díl I. – II., 1986.
Kdy zemřeli...? 1986 – 1990. Praha, Národní knihovna, 1994.
Kdy zemřeli...? 1994 : Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech
1986 – 1990 s doplňky ze předchozí léta. Praha, Nár. knih. ČR, 1995, díl. II.
( K – Ž ).
Kdo je kdo 91/92. Česká republika. I.- II. Praha, nakl. Kdo je kdo, 1991.
Kdo je kdo, 2002 : Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Praha, 2002.
Kdo je kdo v obci spisovatelů. Praha, Obec spisovatelů, 2005.
Kotalík, 1956 : Kotalík Josef. Jižní Čechy v krásné literatuře. České Budějovice,
Krajský úřad pro další vzdělávání učitelů, 1957.
Kotalík, 1966 : Kotalík Josef. Písek a Písecko v krásné literatuře. Písek. Okr. knih.,
1966.
Kovařík : Literární toulky po Čechách. Praha, 1977.
Kunc,1957 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od
1.října 1938 do 31. prosince 1956. Sestavil Jaroslav Kunc. Praha,
Národní knihovna, 1957.
Kunc Jaroslav : Kdy zemřeli…? Přehled českých spisovatel a publicistů zemřelých
1.1.1937 do 31.12.1962. Praha, Státní knih. ČSSR, 1962.
Kunc,1966 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1963 do 31.12.1966 a dodatek do ,,Kdy zemřeli..? od 1.1.1937 do 31.12.1962.“
Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna, 1966.
Kunc,1970 : Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 – 1970, 1935 – 36 a dodatek do ,,Kdy zemřeli 1937 – 1966“. Zpracoval Jaroslav Kunc.Praha, Státní knihovna, 1970.
Kunc, 1974 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 – 1974 a dodatek za léta 1935 – 1970. Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha,
Státní knihovna ČR, 1974.
Kunc,1979 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 – 1979. Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSR, 1979.
Mostecký :Mostecký Václav : Dějiny býv.krá. města Vodňan. Praha, 1940, 1-3.
Mráz Zdeněk : Literatura jižních Čech 1945 – 1965. Č.B.1967.
Mráz Zdeněk : Literární místopis jižních Čech. Hlub. nad Vlt., 1980.
Novák Arne : Dějiny české literatury. Praha,1933.
Lexikon české literatury, 1., Praha, Academia, 1985.
Lexikon české literatury, 2/I. Praha, Academia, 1993.
Lexikon české literatury, 2/II. Praha, Academia, 1993.
Lexikon české literatury, 3/I., Praha, Academia, 2000.
Lexikon české literatury, 3/II., Praha, Academia, 2000.
Martínek Jiří – Martínek Miloslav : Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové.
Praha, Libri,1998.
Michálek – Fröhlich : Jan Michálek – Jiří Fröhlich. Bibliografie jihočeské archeologické literatury 1817 – 1980. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985.
Mikulášek : Alexej Mikulášek – Viera Glosíková - Antonín B. Schulz a kol. : Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko – židovsko –
německých literárních vztahů. Praha, Votobia, 1998, I., 2002, II.
Novák Arne – Novák Jan. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno, Atlantis, 1995.
OSN : Ottův slovník naučný ( hesla jednotlivých osobností )
Písecká čítanka II. Písek , Okr. knihovna 1981.
Písecká čítanka III. Písek, Okr. knihovna 1995.
RHB : Rukověť humanistického básnictví. Díl I. –V. Praha , Academia
Slovník, 1970 – 1981 : Slovník české literatury 1970 – 1981. Praha, Čs. spisovatel, 1985.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. I. – II. Praha, nakl. Brána, 1995.
Slovník českých spisovatelů od r.1945. Praha, Brána, , I. 2. vyd., 1999, II., 1. vyd., 1998.
Slovník českých spisovatelů. Praha, Libri, 2000.
Soukup Lubomír : V jejich stopách. České Budějovice, Růže, 1977.
Teplý František : Památní muži narození neb zemřelí v dioecesi českobudějovické.
Hlas lidu. I. : 24., č.67, 5.6.1930. II. : 24,č.72, 26.6.1930.
Tomeš Josef a kol. : Český biografický slovník XX. stol. Praha – Litomyšl, Paseka, 1999, I. – III.
Vlček J. : Dějiny české literatury, I-III. Praha,1960.
Vopravil Jaroslav : Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře.
Praha, Státní knihovna ČSR, 1973.
Wernisch Ivan : Zapadlo slunce nad dnem, který nebyl. Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie české literatury ( léta 1850 – 1940 ). Brno, Petrov, 2000.


Příloha.

Seznam vodňanských studentů na píseckém gymnáziu v letech 1778 – 1928
byl vytažen s celkového seznamu studentů in. : 150 let píseckého gymnázia. Písek, 1928.

Jméno a příjmení studium v letech poznámky

Bělohlávek Adolf 1883 – 1886
Bělohlávek Dominik 1850
Bělohlávek Jan 1844 – 7
Bělohlávek Josef 1826 – 7
Bělohlávek Leopold 1831
Bělohlávek Tomáš 1841
Bělohlávek Václav 1808 – 12
Bělohlávek Vojtěch 1811, 1815 – 17
Blätterbauer Jan 1810
Blätterbauer Norbert 1804
Branžovský Filip 1796 – 1801
Brok Adolf 1867 – 74
Brom Lukáš 1821, 1826
Buller Antonín 1803 – 7
Burda Adolf 1839 – 40
Burda Augustin 1824 – 29
Burda Filip 1843 – 44
Burda Tomáš 1844 – 47
Burda Vojtěch 1811 – 15

Cigrosser František 1826 – 27
Čadek Bohumil 1910 – 17

Duda Ladislav 1866 – 73
Dunovský Emil 1892 – 95

Faltis Otto 1913 – 20
Fischer František 1808

Hanus František 1840 – 45
Hanus Jan 1804
Hanus Pelegrin 1845
Hanuš Jan 1834
Hanuš Karel 1811 – 16
Hanzlovský Josef 1855 – 63
Häring Jan 1830 – 33
Häring Vladimír 1862 – 64
Hartmann Filip 1790
Hartmann Josef 1790,1793 – 94
Hässler Jindřich 1842 – 47
Hässler Lambert 1846 – 53
Herites Antonín 1870
Herites František 1863 – 66
Herites Jan 1859 – 62
Herites Karel 1867 – 71
Hermann Jan 1880 – 83
Hessler Matěj 1841 – 42
Honzík Jan 1844 – 49

Chalupský Josef 1822, 1825

Jelínek Rudolf 1871 – 72
Jilý Jan 1859
Jireš August 1859 – 62
Jireš Emanuel 1849 – 51
Jireš Leopold 1817, 1819 – 22

Kafka Jakub 1821 – 5
Karásek Josef 1856 – 61
Karásek Karel 1856 – 63
Kasimír Václav 1805 – 6
Katzer Bohdan 1864 – 66
Klouček Martin 1822 – 27
Kodat Jan 1844 – 49
Kohout Antonín 1797 – 1801
Kolář Václav 1863 – 69
Kopista Václav 1911 – 14
Kouba Jan 1808 – 10
Kouba Josef 1857
Koželuh František 1881 – 84
Kursch Alois 1855 – 63
Kursch František 1827 – 28
Kurš Jan 1862 – 69
Kurš Petr 1838 – 44
Kvasnička Šimon 1826

Lahodný Václav 1844 – 45
Ledenický Tomáš 1804 – 8
Lenk Adolf 1824 – 26
Lenk Bedřich 1831
Lenk Karel 1831
Louženský Jan 1893 – 96

Machalický Karel 1863 – 70
Machalický Richard 1865 – 72
Majer Antonín 1839 – 44
Majer Emanuel 1875 – 79
Majer Václav 1854 – 57
Majer Václav 1869
Martan Otakar 1882 – 83
Martan Václav 1879 – 80
Masner Václav 1817
Mažura František 1821
Mergl Eduard 1865 – 72
Mládek Jan 1882 – 87
Mostecký Josef 1856 – 57

Nedbal František 1849 – 52
Nejedlý Robert 1882 – 83 z Pražáku
Němec František 1859 – 66
Němec Matěj 1856 – 63
Neubauer Jan 1826 – 31
Novák Antonín 1814 – 18
Novák František 1814 – 15

Orlt Jaroslav 1872 – 79
Orlt Otakar 1871 – 78
Orlt Vladimír 1877 – 82

Pablasko Karel 1857 – 60
Pánek Antonín 1786 – 88
Pavelec Alois 1888 – 95
Pavelec František 1890
Pavelec Leo 1897 – 1904
Peroutka Bedřich 1899 – 1900
Petráček Antonín 1912
Pilka Karel 1898 – 1900
Pimperle Matěj 1829 – 34
Pimperle Václav 1834
Pimperle Vojtěch 1826 – 27
Pírka Josef 1893 – 96
Preyer Jaroslav 1889 – 92
Pytlík Josef 1854

Reindl Jakub 1782
Reitinger Jan 1819 – 22
Řídký Alois 1882
Řídký Jan 1804
Řídký Martin 1797 – 1801
Říha Jan 1909 – 13

Schrimpf Alois 1821 – 17
Skalický Antonín 1821
Skalický František 1821
Skalický František 1824 – 27
Skalický Petr 1809
Souhrada Antonín 1836 – 40
Suttner František 1820
Svoboda František 1800 – 3
Šebele Václav 1813
Ševčík Karel 1886 – 89

Telátko Ladislav 1880 – 85
Tischler Václav 1819 – 20

Václavík Robert 1880
Vondrášek Leopold 1854 – 58
Vondrášek Václav 1859
Weber Josef 1809 – 12
Wolf Alex 1826 – 31
Wolf Ignác 1843
Wolf Hugo 1874 – 81
Wolf Karel 1867 – 74
Würl Adolf 1820
Würl Josef 1817 – 20

Zámečník Rudolf 1899 – 1902
Žahour Blahomír 1902 - 5

Nebližší centrum vyšší vzdělanosti bylo pro vodňanské studenty v krajském městě Písku. Výuka na místním gymnáziu zde byla zahájena 9. listopadu 1778. V průběhu následujících 150 let studovalo 141 studentů pocházejících přímo z Vodňan.
Jen o několik let byl starší vzdělávací ústav V Českých Budějovicích, kde se od roku 1762 nacházelo německé piaristické gymnázium.
Další vodňanští studenti studovali na reálce v Písku.
Roku 1868 ( 3.10 ) bylo v Českých Budějovicích zahájeno vyučování na českém gymnáziu.

Přehled duchovních ve Vodňanech v přímé posloupnosti:

Římsko – katoličtí duchovní :

Welco Hayne : první známý farář , kol. r.1338
z Loun Petr : kol. r.1340
Václav z Vodňan : kol. r.1355
Johlin : kol. r.1359
Jan ze Strakonic : presentován r.1366
Konrád z Vodňan : kol. r.1379
Předota z Počepic : kol.r.1380¨
Jeniš z Hlavatec : kol. r.1390, 1393
Hynek z Klokočína : kol. r.1391
Ryneš ze Žestova : presentován 1403, 1415 ( snad až do 1420 )
Mistr Zdeněk z Labúně : 1405
Mikoláš z Jistebnice : 1407

Duchovní podobojí 1420 – 1620 :

Jan kněz : kol. r.1510
Stanislav kněz : kol. r. 1511-1525
Malovec z Malovic Jiří : kol. r..1525
Ječmínek Jakub : 1530 – 1535
Vít farář : kol.r.1542
Kryštof farář : kol.r.1545
Slováček Jan : kol. r.1550
Kouřimský Jan : 1556
Urban farář z Nymburka : kol.r1557
Říčanský Jan : 1558
Řehoř farář : 1560 – 1583
Markonides Jakub : 1589
Jistecký ( nebo Čistecký Vít ) : 1589
Nauše Jan : 1593
Aquensis Jan : kol.r.1597
Mělnický Kliment : kol.r.1600
Poříčský Vojtěch Prokopides : kol.r.1611 – zavražděn 27.9.1620

Římsko - katoličtí duchovní :

Blovský Alexius Václav Bartholomides : kol.r.1630 – asi do 1633
Kozlinský Petr Alexius : 1637
Těšín ( z Těšimi ) Jan : kol.r.1640
Boleslavský Alexius Václav : kol.r.1648
Markelius Matouš : kol.r.1649
Gallus Václav Alexius : kol.r.1652 - 1655
Raušelius Tomáš František : 1656 - 1660
Bramburský Jan Jakub : 1660 – asi 1664
Janečka Petr : 1665 – z.16.4.1666
Kozelský Matyáš: 1666 – 1688 ( odešel do Roudnice nad Labem, kde se stal proboštem )
Volovec Vojtěch : 1688 – z.27.1.1694 ( původem z Polska )
Lukavský Jiří Suda : 1694 – z.18.4.1698
Vostřežanský František z Vostřežan: 1698 – z.30.12.1706 ( ve věku 48 let )
Zpěváček Václav : asi 1707 – z.7.6.1709 ( ve věku 38 let )
Alexi Samuel : 1709 - 1719
Vokoun Antonín : 1719 – 1737 ( odešel do Prahy, kde se stal světícím biskupem, z.7.2.1757 )
Fidler Antonín Jan : n.9.6.1693 Vodňany – nastoupil 1738 – z.6.2.1755
Mazakarini Antonín Alexius : n.16.5.1700 Vodňany – nastoupil 1755 – z.16.11.1783
Mazakarini Maxmilián Ignatius : n.12.10.1739 Vodňany, nastoupil 1783 – z.21.3.1799
Vetterle Balthasar Makarius Baptista de Lauro : n.2.1.1756 Vodňany – nastoupil 1799 – z.22.11.1830
Hanus Vácslav Lukáš : n.15.9.1791 Vodňany – vysvěcen 1818 – nastoupil 1830 – z.19.2.1874
Mostecký Václav : n. 18.9.1822 Vodňany – z.29.6.1885
Hanzlovský Josef : n. 22.7.1840 Vodňany – z.19.7.1905
Svoboda Václav : n.18.10.1862 Volešník – z.2.10.1922
Frejlach Josef : n.10.2.1874 Dynín – z.18.1.1935
Beránek Tomáš : n.15.8.1897 Sušice – 1950 zatčen - z. 3.12.1954 Brno - věznice
( 1968 pochován ve Vodňanech )
Srubek František : 1950 dočasně
Kunovjánek Jan : 1951 dočasně, asi dva měsíce
Pitra Jan : 1952 - 1954
Veselý František : 1955 – 1973
Votruba František : 1973 – z.5.5.1985
Kofroň Gabriel Vlastimil : 1985 – 1990
Švehla Bohuslav : 1990 – 1995
Cihelna Jiří : administrátor od 15.6. do 31.12.1995
Švehla Bohuslav : 1996 – listopad 1999
Wawrowski Zbigniew : listopad 1999 - dodnes


08.06.2008 17:11:13Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se