Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Bibliografie S - Ž

Skauti :

Vn,2,1991,č.9,s.10.
Výborný : Vodácký Junák. Vn,3,1992,č.19,s.7.

Slavnosti :

Oslava zborovské bitvy. Otavan,6,1921,s.31-32.
Vodňanské slavnosti ( 1936. ) Vn,3,1936, č.9, s.6-7.

ND,1926,č.5,s.6.

Sokol : viz sport a tělovýchova

Spolky :

Baráčníci :

Vn, 1935,č.9,s.5.
1936,č.1,s.13,č.7,s.7,č.8,s.8, č.9,s.6.
1937, č.3,s.8, č.7,s.10.
1938,č.8,s.9.
1939,č.7,s.9, č.8,s.8.

Literátů :

Stanovy spolku literátů ve Vodňanech. B.m., nedat, 16 s.

Mikuláš :

Deset let Mikuláše. Náš domov,8,1932, č.2, s.5.

Okrašlovací :

Z Okrašlovacího spolku. Náš domov,9, 1931, č.8, s.1-2.
Činnost : Okrašlovatel,1,1923,č.4. Roč.2, 1924,s.3-4.
Náš domov : 1925,č.3,s.1. 1927,č.3,s.1., č.5,s.1, č.6,s.5-6. 1929,č.4,s.2-3, č.5,s.2. č.6, s.4-5.

Průmyslový vzájemně se podporující :

60 let Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku ve Vodňanech.
Vn,1, 1934, č.14, s.1-2.

Rybářský :

Balun Zdeněk : Sportovní rybářství. Vn,7,1996,č.12,s.4.
Ruši : Založení Rybářského spolku a jeho činnost v prvních letech. VN, 2003, č.. 2, č.3, s.8. č.4, s.7-8.

Učitelská jednota Komenský :

Vodňanská učitelská jednota Komenský. Otavan, 9, 1926, č.10.-12, s.170.

Včelařský :

Poustka : 20 let trvání včelařského spolku ve Vodňanech. Vn,5, 1938, č.12, s.7-8.

Zpěvácký :

Hadáček Karel : Paměti zpěváckého spolku ve Vodňanech 1860 – 1910. Vodňany,1910, 27 s.
Hadáček Karel : Paměti Zpěváckého spolku 1860 – 1935. Vn, zvl.č., květen 1935, s.3-9.
120 let od založení zpěváckého spolku ve Vodňanech. Vz,1980, č.2, s.15-18.
Jubileum Zpěváckého spolku. Náš domov, 9,1930, č.1, s.3-4, č.2, s.2-3., č.4, s.5-6.
Novák Alois : Moje vzpomínky. Vn, zvl. č., 1935, květen, s.10.
P. : Spolkový věstník Zpěvácký spolek ve Vodňanech. Náš domov, 11,1932, č.3, s. 3-4.
Pazdera Jiří : 120 let od založení Zpěváckého spolku ve Vodňanech. Nn, 14.2.1980, s.3.
Z počátků vodňanského zpěváckého a ochotnického spolku. Šumavské proudy, 1913, č.32.
Zpěvácký spolek ve Vodňanech. Vn,2,1935, č.4, s.1-2.
Zpěvácký spolek ve Vodňanech ( 1860 – 1935. ) Vn, zvl. č., 1935.

Oslavy : ND,1926,č.1,s.8,č.10. 1927,č.2,s.3, 1928,č.8,s.5.

VZ,1980,č.2,s.15.

Sport a tělovýchova :

Burda Karel : Vodňanský sport a tělovýchova 1940. Vn,8, 1.1.1941,č.1,s.8-9.
Burda Karel : 100 let vodňanské tělesné výchovy a sportu 1869-1969.
Č. Budějovice,1969, 67 s.
Burda Karel : 110 let tělovýchovy a sporty ve Vodňanech 1869 – 1979. Vz,1979,č.3,s.11-11.
Č.J. : Tyrš píše do Vodňan. Zs,6,1932-33, č.2, s.26-27.
90 let tělovýchovy ve Vodňanech. Jp,17.9.1959, s.4.
Honsa Josef : 35 let vodňanské kanoistiky. Vn,6,1995,č.19,s.7.
Kadlec Karel : Historie šachu ve Vodňanech. Vodňany,1983, 32 s.
Pamětní list vydaný u příležitosti 60 ti letého založení tělocvičné jednoty Sokol Vodňany. Vodňany, nedat., 24 s.1
-paz-: Sokolský prapor. Vn,3,1992,č.7,s.2.
-paz.: 140. výročí založení Sokola. Vn,13, 2002,č.6,s.9.
Sportovní Vodňany 1941. Vn,9, 1942, č.1, s.2.

Almanach, s.179-80.
Sokol : VZ,1979,č.3,s.10.
ND,1925,č.7,s.1, č.8,s.5.
Vn,1933,č.1,s.14, č.2,s.11-12,č.3,s.13.
Vn,3,1992,č.7,s.2.
Vn,1994,č.11,s.3.
Sport 1933 : Vn,1,1933, s.22,25.
Sportovní klub : Vn,1,1933
Fotbal : Vn,1991,č.7,s.8.
Tenis : ND,1925,č.3,s.5.
Vn,1,1933,s.16

Správní záležitosti :

Bude či nebude ? Úsilí o obnovení okresního úřadu ve Vodňanech.
Vodňansko, 11.8.1945, s.1.
Kopista Václav : Vodňany sídlem okresního úřadu. Vn,1940, č.12,s.1-2.
Mostecký Václav : Jak dříve platívali purkmistrům. Budivoj, 1913, č.59.
Olejník Jan : Ze starých městských práv ve Vodňanech.
Nn, 1981, č.48-49, reg. příl. zima, s.22.
-š. : Založení cejchovního úřadu ve Vodňanech. ( R.1906. ) Vn,3,1936,č.10,s.3-4.
Utvoření nového politického okresu Vodňany. Zs,19,1939-40, č.1, s.15.

Statistika :

Emler J. : Počet domů v městech královských. PaM,7,1869,s.547-548.

Stavební památky :

Louženský Jiří : Budova radnice a její stavební vývoj. Vn,6,1995,č.20,s.7.
Památky strakonického okresu. Strakonice, 1968, 83 s.
Ryšavý Vratislav : K barokním uměleckým památkám Vodňan. VaV,4,1997, s.65-67.
Soukup Josef : Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Píseckém. Praha, 1910, 432 s.
V.B. : Památná budova ve Vodňanech. Výběr,13,1976, č.4, s.284.

Sociální péče :

Mostecký Václav : Špitál ve Vodňanech. VaV,4,1997, s.74-77.

Studenti :

Kopista Václav : Vodňanští studenti. VaV, 4, 1997, s.83-92.
-pp-: Náš pan ředitel. ( Studentská divadla ). Vn,1942, č.7, s.3-4.
Z Prachatic. ( Spolek studujících z Vodňan a okolí ,,Kampanus“. )
Otavan,4,1920, č.9-10, s.155.

Studenti : ND,1929,č.9,s.5.

Školství :

-er-: Stoletá škola. Vn, 2000, č.2, s.6.
Kaut Robert : Naše mládež před sto lety. Zs,6,1932-33,č.5,s.98-99.
Kotalík Josef : Z dějin původního píseckého gymnásia od r.1778 do r.1953. Výběr,1987,s.47.
Křemen Fr. : Kantorská bída. Otavan, 6,1921-22, s.101.
Louženský Jiří – Dudáková Zdena – Škudla Pavel : Z historie vodňanského školství.
ZŠ Alešova, 2000.
Malý Jaromír : Z historie studentstva na Prácheňsku. Otavan, 1,1936, č.6-7, s.98-104.
Michl Jaroslav : Z minulosti národního školství na Vodňansku. Zs,6,1932-33, č.4, s.76-78.
Mostecký Václav : Fara a škola. Budovoj, 1911, s.82.
Mostecký Václav : Církev a škola v první polovici XIX. století. Vodňany,1939, 33 s.
( Zvl. otisk. z Vn, 5-6, 1938 – 1939, č.9,10,12, 1,3,4,5,8,9,12. )
Pytlík Josef : Z mých poznámek. ( Stavba školy. ) Náš domov,6,1927,č.1,s.3-4.
Z historie vodňanského školství. Zs,1, 1927-28, č.8, s.147-148.
Z Vodňan. ( Škola. ) Poutník od Otavy, 1860, č.11, s.130.

Škola mateřská :

er.: Sto let mateřské školy. Vn,7,1996, č.1,s.4.

Škola pro sluchově postižené Zyerovy sady :
Rychtařík Karel : Kulaté výročí jedné malé školy. Vn, 2000, č.11, s.

Škola rybářská :

Bonhard J. : Dvacet let rybářské školy ve Vodňanech. Lid. nov., 1940, č.53.
Egert Jan : 50 let vodňanské rybářské školy. VaV,2,1970,s.1-2.
Egert Jan : 60 let střední rybářské technické školy ve Vodňanech.
Čsl. rybnikářství,1980,č.3,s.4-5.
Hanuš Prokop J. : Rybářská škola ve Vodňanech. Otavan,9,1925, č.1-3,s.9-18.
50 let rybářského školství ve Vodňanech. České Budějovice, 1970, 126 s.
První výroční zpráva rybářské školy ve Vodňanech za školní léta 1920 – 22.
Vodňany, nedat., 43 s.
Rybářská škola ve Vodňanech. Otavan, 8, 1924, č.8-9, s.134.
Veselý Karel : Vodňanská zastavení. Vn,4,1993,č.9,s.3,6. ( Rybářská škola )

Školství živnostenské :

Kopecký B. : Živnostenské školství pokračovací na Prácheňsku. Otavan,7,1923,
č.1-2, s.5-6.
Řídký Václav : Jubileum živnostenského školství ve Vodňanech. Vn,1934, č.10,
s.1-2.

Šlechtické rody :

Bezecný František : Rodové a statkové šlechtičtí před dobou protireformační ve Vodňanech. Český jih,6,1877,č.24.

Tiskárna :

Louženský Jiří : Výročí zaniklé vodňanské tiskárny. Vz,1987, č.2, s.17.
Tiskárna A.Dvořáka : ND,1929,č.5,s.5. VZ, 1987,č.2,s.17.

Také viz osobnosti : Antonín Dvořák st., ml.

Tisky – Tiskoviny – Noviny – časopisy - sborníky :

Jůza Bohumil : Před třiceti lety. ( Noviny Vodňanské rozhledy. ) Vn,1933,č.2,s.1.
Kolář Ondřej : Vodňany a Vodňansko v Otavanu Jaromíra Malého. VaV,4,1997, s.78-82.
Pavelková Jaruška : Časopis Zlatá stezka jako pomůcka k poznání regionálních dějin. Dipl. práce, PF Č.B., 1969, 145 s.
Pazdera Antonín : Vodňanská periodika a Zlatá stezka. VaV,3,1971,s.42-45.
Pazdera Jiří : Vodňanské noviny a časopisy. Vz,1989, č.2, s. 12-13.
Riedl Mirko : Prvotisko vodňanského muzea. Vv,1,1969, s.7-13.
Starý Václav : K dějinám časopise Zlatá stezka. VaV, 1992, s.41-49.
Šettner V. : ( Anemonky .) VaV,3,1971,s.47-48.
Vodňany a Vodňansko, č.5, 2002. Rec. : Jiří Louženský. Výběr,39,4,2002,č.4,361- 363.
Zvonař Václav : Vodňanský Almanach. Otavan 1, 1916, č.5, s.83-85.

Edice listu. ND,1928,1928, č.1,s.6.

Topografie :

Mostecký Václav : Vlastní jména na Vodňansku. ZS,15,1946-47, č. 6, s. 90-91, č.7, s.104-105, č.8, s.123-124.
Šrámková – Mázová Jaroslava : Místní jména v okrese Strakonice. Dipl. práce Pf Č.B., 1972, 92 s.

Turistika – turistické průvodce :

Braun Vladimír : Vodňany. Tur. prův. Č. Budějovice. 1962, nestr.
Klub Čs. turistů ve Vodňanech. Vn,1,1933,s.12.
Klub turistů. Okrašlovatel,1924,č.2,s.3.
Mostecký Haštal – Koudelka Josef : Průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany,1926, 116. ( Rec. : Vs. Otavan, 10,1926, č.3-5, s.69. )
Pletzer Karel : Vodňany. Turistický průvodce. České Budějovice, nedat., nestr.
Řídký Vojta : Krajem literární tradice. Zs,9,1935-36, č.9, s.191-194.
Turistický průvodce : ND,1926,č.8,s.8,č.9,s.1.

Vodovod :

Vodovod ve Vodňanech. Náš domov, 9, 1931, č.7, s.1.
Vodovod. ND,1925,č.1,s.2.

Vojenské záležitosti :

Mostecký Václav : Vojenské kasárny ve Vodňanech. ZS,2,1928-29, č.7, s.101-103.

Volby :

Krýdl Milan : Rozložení politických sil na jihu Čech ve světle volebních výsledků z roku 1920. JSH,1987,č.3,s.123-135.
Statistika obecních voleb na Prácheňsku. Otavan,IV.,1919-20,s.142-145.
Volby. ( 1935. ) Vn,2,1935, č.6, s.6.
Volby. ND,1927,č.10,s.2.
Výsledek volebního zápasu do obecního zastupitelstva ve Vodňanech. Náš domov,10, 1930, č.2, s.1.

Výstavy :

Falta J. : Veliké úspěchy jihočeských chovatelů. ( Krajská zemědělská výstava
ve Vodňanech. ) JP,25.9.1956, s.1.
Krajská zemědělská výstava zahájena. Jp,18.9.1956, s.1.
Vodňanští na výstavě 1933 v Českých Budějovicích. Náš domov,11, 1933, č.6, s.1.
Výstava ve Vodňanech. Otavan,8,1924, č.3-5, s.71.

Hospodářský výstava : ND,1927,č.9,s.7.
Krajinská výstava 1871 : MIII,s.190.
Výstavy. Okrašlovatel,1924,č.1,s.4, č.2,s.1-2, č.5,s.5.
Zemědělská výstava : ND,1928,č.10,s.3-4.

Vystěhovalectví :

-er- : Příběh amerických Vodňan. ( Stopy našich předků v Jižní Dakotě. )
Vn,13, 2002,č.6, s.8-9,, č.7, s.7-8, č.8, s.4.
Zábavný a vzdělávací spolek Vodňany v Chicagu : Vn,1936,č.7,s.3. 1937,č.12,s.12.
Zábavný a vzdělávací spolek Vodňany v Chicagu. Vn,1938,č.5,s.9.

Výtvarné umění :

S paletou a štětcem po Vodňansku. Vn,17,2006, č.3, s.6, č.4, s.6.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický :

Berka Rudolf – Krupauer Vladimír : 50 let Výzkumného ústavu rybářského a
hydrobiologického. VaV, 3,1971, s.8-14.
Kubů František : 60 let Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.
Bulletin, VÚRH, Vodňany,1981, č.3.s.3.

Vzpomínky :

B.R. : Vzpomínky na mladá léta při sjezdu vodňanských rodáků v roce 1936. Vn,3.1936, č.10,s.2-3.
Dvořák Jaroslav : Jindy a nyní. Vn,2,1935,č.9,s.2-3.
-er- : Pár dávných letních ohlédnutích. Vn, 2000, č.14.
-er-: Tenkrát. ( Vzpomínky na konec 2. svět. války. ) Vn, 2000, č.18, s.6.
-er- : Vodňanská neděle před šedesáti lety. Vn, 2001, č.4, s.7.
-er-: V kulisách zmizelých Vodňan. Vn,2001,,č.21,s.8.
-er/paz-: Vzpomínky po letech. Vn,13,2002,2,s.2 ( Zápisky učitele Kovaříka 1939 – 1945 )
Fošumová Marie : Z let už dávno odvanutých. Vn, 2000, č.10, s.6.
Husová Anna Regina : Z mého pobytu ve Vodňanech. ( Škola, Zeyer, kultura ).
Otavan,9,1926,č.10-12,s.155-156.
Konvička Josef : Z mých vzpomínek na Vodňany. Zs,9,1935-36, č.9, s.178-179.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.39-41.
Kořenář Josef : Vzpomínka. Vn,6,1995,č.7,s.6. ( Činnost Kraj. soudu v letech 1939 – 45 ).
Prajer Jan : Ze starých Vodňan. VaV, 1992, s.31 - 36.
-ruši-: Mohl bych vyprávět. Vn,12,2001,č.10,s.5 ( potrestání rychlých jízd aut v roce 1928 ).
-ruši-: Jak to tenkrát bylo. Vn,12,2001,č.13,s.7. ( oznamování zpráv ).
Ruši : Návraty časem. Vn, 2003, č.21, s. 6.
Srbený František : Ze vzpomínek na Vodňany. Vn,8,1941,8,s.2-3.
Veselý Karel : Vodňanská zastavení. Vn,4,1993,č.9,s.3,6. ( Rybářská škola )
Veselý Miloš : Vzpomínky stále živé.Vn,6,1995,č.8,s.2. ( Druhá světová válka ).
Vinklát Jiří : Uběhlo 50 let. Vn,2,1991,č.2,s.4. ( Vzpomínky Bedřicha Reichla ).
Co tu všechno bylo. Vn,2,1991,č.4,s.6, č.5,s.5, č.6,s.11,č.7,s.6,č.8,s.6, č.9,s.10.
Vodňanské roráty. Vn,2,1991,č.12,s.4. ( Původně článek Jana Prajera z roku 1951 )
Vodňany vánoční. Vn,2,1991,č.12,s.5-8. ( vzpomínky Fr. Zborníka st. )
Z vašich dopisů. Vn,2,1991,č.5,s.5. ( Vzpomínka Jan Bergera na Vodňany kol. r.1920 )

Zdravotnictví :

60 let Červeného kříže va Vodňansku. Vodňany, 1979, 95 s.

Zemědělství – zelinářství, sadařství, ovocnictví.

Bibliografie. Socializace zemědělství v Jihočeském kraji 1945 – 1985. OKres Strakonice. České BUdějovice, 1985, 67 s.
Cvrček Zdeněk : 30 let JZD na Strakonicku. Strakonice,1979, 200 s.
Kodádek Jose. : Zelinářství na Vodňansku. Zs,3,1929-1930,č.10,s.192-193.
Krhoun František : O chovu koní na Vodňansku. Výběr,4,1967,č.2,s.50-52.
Pexider Josef : Ovocnictví na Vodňansku. Zs,9,1935-36,č.9,s.177-8.
30 let socialistického rozvoje okresu Strakonicku. Strakonice, nedat., 65 s.
Vitha Václav : Pěstování zeleniny na Vodňansku. Zs,9,1935-36, č.8, s.132-134.
Žlábek Jan : Zemědělství Vodňanska. Zs,9,1935-36, č.3, s.51-52, č.9, s.171-177.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.31-37.

Poměry hospodářské, zelinářství, sadařství. Viz Almanach, s.161 – 6.
Ovocnictví. ND,1925,č.8.s.1.


Zlatá stezka ( časopis ) : viz tiskoviny.

Zlatá stezka ( obchodní cesta ) : viz doprava.

Zlato :

Braun Vladimír : Zlato v jihozápadních Čechách. Výběr,14,1977,č.1,s.24-26.
Fencl Florián : Vzpomínka k tříletému jubileu vodňanského zlata. Náš domov,8, březen 1930, č.4,s.4-5.
Fencl Florián : Pravěké pohřebiště v křepickém zlatodole. Náš domov,10, květen 1932, č.9,s.3-4.
Fencl Florián : Vzpomínky k desátému výročí nálezu vodňanského zlata roku 1927.
Praha,nedat, 16 s. ( Zvl. otisk z čas. Báňský svět 1937 )
Fencl Florián : Vodňanské zlato. Kronika o jeho objevu a hledání za první desetiletí
1927 – 1937. České Budějovice, 1937, 23 s.
Fencl Florián : Vodňanské zlato. Jih. listy, 1937,č.55,56,57,59,61,63.
Fencl Florián : K záhadě křepického zlata. Zs, 12,1938-1939,č.5,s.73-76.
Fröhlich Jiří : K otázce původu křepického zlata.
Studie z dějin hornictví,1982,sv.13, s.52-55.
Fröhlich Jiří : K otázce původu křepického zlata. Rozpravy NTM, Praha,1982,s.52-55.
Fröhlich Jiří : Z historie těžby zlata na Vodňansku. VaV, 1992, s.37-40.
Fröhlich Jiří : Zlato na Prácheňsku. Písek, Prácheňské nakl., 2006, 96 s.
Ježek Bohumil : O nálezu zlata u Vodňan. Vodňany, 1927, Knihovna Našeho domova, 23 s.
Joun : Křepický ,,Zlatodol“ u Vodňan. Zs,1,1927-28,č.2,s.54-55.
Klomínský Josef – Pacovský Jaroslav : Historie psaná zlatem. Praha,Svoboda,1988. ( Křepice, Vodňany )
Koc Pavel : Nálezy zlata. Vn,3,1992,č.1,s.4. ( Pozn.: reakce na článek. Vn,3,1992,č.3,s.2 )
Pazdera Jiří : 50 let od historického nálezu vodňanského zlata. Výběr, 14,1977, č.2, s.129.
Poslední zlatá horečka v jižních Čechách. Výběr, 4,1967, č.1, s.58.
Rost R. : Genese zlata z Křepic u Vodňan. Universitatis Carolina Geologica, 2,1956, č.6.
Rost R. : Třicet let křepického zlata. Vesmír, 36, 1957.
Rost R. : Křepické zlato. Vv,2,1970,s.6-10.
Sova František : Zlatá horečka ve Vodňanech. Nn,39, č.13, 1984, s.3.
Těžení zlata na Šumavě. ( Vodňany ). Otavan, 2, 1917, č.2, s.37.
Zdař Bůh. ( Zlatá horečka v roce 1927. ) Náš domov, 6,1928, č.7, s.1.

Židé, synagoga, židovský hřbitov :

Braun Vladimír : Obtížná dokumentace. Židovské hřbitovy a stavby okr. Strakonice.
Výběr,18,1981,č.2,s.111-112.
Fiedler Jiří : Židovské domy ve Vodňanech ve 2. čtvrtině 19. století. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.118-122.
Fiedler J. : K založení židovských hřbitovů ve Vodňanech a v Protivíně. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.210-214.
Heřman Jan : Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha,1980, 104 s.
Louženský Jiří : Z historie židovské komunity ve Vodňanech. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.104-117.
Mostecký Václav : K historii Židů v král. městě Vodňanech. Šumavské proudy, 1913, č.4.
Nožička J. : K historii židovské komunity ve Vodňanech a jejích osudů za 2. světové války. VN,2002, č.17,s.6.
Podlešák Jan : Ze židovské minulosti Vodňan. Vz, 1989, č.1, s.14-15.
Podlešák Jan : Židovské památky na Prachaticku a Strakonicku. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.169-181.
V.B. : Židovské hřbitovy. Výběr,1,1964, č.4,s.54.
V.B. : Židovské hřbitovy. Výběr,9,1972, č.3, s.194.

14.06.2008 21:17:29Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se