Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Obce vodňanského regionu : A - H

Seznam zkratek :

ČNM : Časopis Národního muzea v Praze
ČSPS : Čas. společnosti přátel starožitností.
JP : Jihočeská pravda
JSH : Jihočeský sborník historický,
Nn : Naše noviny, Strakonice.
PaM : Památky archeologické a místopisné.
VaV : Vodňany a Vodňansko.
Vn : Vodňanské noviny ( 1933 – 1942 )
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu.
Vz : Vodňanský zpravodaj.
ZS : Zlatá stezka


Albrechtice :
Louženský Jiří : Z historie našich vesnic. Albrechtice. Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice, 3, 1986, č.1, s.10-11.

Bavorov :

Archiv :
Bavorovský archiv. Roku 1391, v pátek po Božím těle, v Bavorově Petr, řečený Kočík z Libějovic a Habart z Truskovic prodali Jindřichu z Rožmberka čtyři a půl lánu pustých dědin na Vepří za 30 kop pražských grošů. ( Vn,1940,č.9,s.11 )
Jakší Marie : Město Bavorov a jeho privilegia. Bavorov, 1947,15 s.
Olejník Jan : Okresní archiv ve Vodňanech a správa městských archivů v Bavorově, Netolicích a Protivíně do r. 1960. VaV,7, 207, s.49-60.

Historie všeobecně :

Antl Theodor : Několik historických zpráv o městysi Lhenicích a Bavorově.
Budivoj,37,1901,č.105.
Bavorov. Kultura. Zs,8,1934-35, č.1, s.22.
Bavorov. Turistika. Zs, 13, 1939-40, č.9, s.146.
Brzoňová Milena : Z historie Bavorova. NN,41,č.5, 6.2.1986, s.5.
Cironisová Eva : Bavorovský Koniáš. JSH, 1975, s.59-61. ( Pozn.: r.1741 nalezeno 11 nekatol. knih )
Domorázek Fr. : O založení Bavorova. ZS,17,1948-1949,č.7,s.94-95.
Domorázek František : Dějiny města Bavorova a hradu Helfenburka. Bavorov,1906, 32 s.
Haas Antonín : O takřečeném právu královském rožmberských měst a městeček. JSH,1957, s.69-74.
Hobizal František : Šestset let farního kostela v Bavorově. Výběr, 1973, č.2., s.92.
( Doplněk : Svoboda Miloš. Výběr, 10,1973, č.3, s. 206. )
J. Pil. ( Jaroslav Pilát. ) : Mateřská škola. Zs,7,1933-34,č.8,s.161.
J. Ves. : Bavorov. ( Kultura. ) Zs,2,1928-29,č.3,s.45.
J.Z. ( Josef Zuman. ) : Pootavské papírny. ( Černětice, Bavorov. ) Zs,9,1935-36, č.8, s.136-139.
K. : Bavorov. Rok 1891 – stavba dráhy. Výběr,8,1971, č.3, s.169.
K. : Čestnými občany Bavorova v r.1861 byli zvoleni ( Palacký, Rieger, Jirsík ). Výběr,8, 1971, č.3, s.169.
Kohoutová Božena : Aka Rakovická – Bavorovská. ( Počátky husitství v Bavorově. )
Výběr,9,1972,č.3,s.194-195.
Krejčík Adolf Lud. : O farní knihovně bavorovské ve XIV. století. Zs,8,1934-35, č.7, s.115.
Křemen Fr. : Oheň v Bavorově. ( 1681 ). Otavan,1922, č.9-10, s.143.
Křemen Fr. : Prosebné psaní. ( Bavorov, 1740 ). Otavan,3,1919,č.10-12,s.137.
Křemen Fr. : List zachovací z roku 1532. Otavan,4,1919-20,s.21.
Křemen Fr. : Příběhy sběhovy. Otavan,5,1920-21,s.101.
Kulturní činnost v Bavorově. Otavan,6, 1921, č.1-2, s.30-31.
Liška M.: Pověst o původu Bavorova. Poutník od Otavy,1,1885,s.490-492.
Lý. : Bavorovské zvony – slyšet v dálné hony. Jih. jednota, 2,1940, č.53.
Moser – Libsteinský Zdeněk : Náboženská protireformace v Bavorově v XVII. století.
Zs,2,1928-29, č.10, s.155 – 156.
m.o.r. : O požáru ze dne 9.září 1867. Výběr,14,1977,č.2, s.139.
Odhalení pomníku padlým a sjezd rodáků v Bavorově. Otavan,7,1923, č.8-9, s.135.
Olejník Jan : Mezníky v Bavorově. Nn,1983, reg. příl. podzim, 1983, s.3-4.
Olejník Jan : Bavorov, kapitoly z minulosti a současnosti města. Bavorov, 2006, 107 s.
Olejník Jan : Pána Boha jsem se spustila a kozel při mně byl, ten mně ponoukl. ( Příspěvek ke studiu raně novověké kriminalistiky na Prácheňsku ve světle výslechového protokolu Alžběty Koršové z Útěšova ). Výběr, 2006, č.
3, s. 222 –229.
Osvětová činnost v Bavorově v roce 1923. Otavan, 8,1924, č.1-2,s.29-30.
Pincová – Veselá Marie : Socializace zemědělství na Bavorovsku.
Dipl. práce Pf. Č.Budějovice, 1976, 88 s.
Pověst o založení Bavorova. Zs,1,1927-28, č.1, s.26.
Samec Josef : Papírny v Černěticích a Bavorově. Nn, 1982, příl. Magazín Jaro,
s.15-16.
Starý Václav : ( Z archivu města. ) VaV,3,1971,s.50.
Starý Václav : Ke glose m.o.r. : Bavorov. O požáru ze dne 9.září 1867. Výběr,1977,č.4, s.307.
Starý Václav : Epidemi moru v Netolicích a okolích vesnicích. VaV,7,2007, s.61-74. ( Okolí města )
Starý Václav : Požár v Bavorově v roce 1745. VaV,7,2007, s.75-76.
Šedesát let SK Bavorov.Nn,38, 4.8.1983, příl. Magazín Léto, s.14.
V Bavorově bylo otevřeno muzeum. Šumavský hraničář, 3, 1947, č.27.
V.B. : Technické památky na strakonickém okrese. ( Bavorov. ) Výběr,11,1974,č.3,s.207.
V.B. : Bavorov. Výběr,7,1970,č.4,s.47.
V.B. : Bavorov. Konečné rozhodnutí o chráněném gotickém portálu z čp.33. Výběr,8,1971, č.3,s.169-170.
V.B. : Bavorov. Pamětní kameny u Blanice. Výběr,8,1971,č.1,s.46.
V.B. : Bavorov. Boží muka při cestě na Helfenburk. Výběr,9,1972,č.1,s.47-48.
V.B. : Bavorov. Oprava zámku ( dům čp.14. ) Výběr,9,1972, č.1, s.48.
Vondra Jindřich : Bavorovská pouť. Zs,5,1931-32, č.10, s.203-204.
Vondra Jindřich : Požáry v Bavorově. Zs,5,1931-32, č.2, s.38-39, č.3, s.60-61.
V.V. : Vodovod v Bavorově. Otavan, 14,1930, č.8-10,s.158-159.
Z Bavorova. ( Divadlo, škola. ) Otavan,5, 1920, č.1-2, s.24.
Zachystal Jaroslav : Vodovod v Bavorově. Zs, 7,1933-34, č.1, s.20, č.3, s.57-58.
Zch. : Vodovod v Bavorově. Zs,5,1931-32, č.5, s.106.

Národopis :
Pilát Ladislav : O divém muži. ( Pověst z Bavorovských hor. ) Zs,11,1937-38, č.4, s.64.

Památky :
Braun Vladimír : O bavorovském kostele – trochu jinak. Vav,3,1971,s.37-41.
Braun Vladimír : Další osudy vandaly zničeného gotického portálu v Bavorově.
Výběr,10,1973,č.2,s.101.
Hlinka Karel : Kamenný kříž na Bavorovském náměstí. ZS,1,1927-28,č.7,s.130-131.
Hlinka Karel : Na Táborské. ZS,1,1927-28,č.5,s.101.
Hobizal František : K počátkům rožmberského chrámu v Bavorově. VaV,2,1970,s.26-31.
Hobizal František : Šetset let farního kostela v Bavorově. Výběr,1973,č.2,s.92.
Ječmínek Bohuslav : Kolem orloje na bavorovském kostele. ZS,13,1939-1940,č.10,s.152-155.
Kohoutová B. : Železný kříž na rozcestí k Písku a Vodňanům. Výběr,8,1971,č.2,s.106.
Náhrobky v kostele ( 1583 – Anna Vesecká z Olbramovic a Velké Blanici, Adam Vesecký z Vesce ). Vn,1939,č.4,s.12.
Zprávy, glosy, zajímavosti... Bavorovský kostel. VaV,1,1969, s.39-40.

Peněžní ústavy :
Hlinka Karel : Záložna v Bavorově. Vn,2,1935,č.12,s.11-12.

Rybářství :
Pártl Theodor : Petrův zdar. Bavorovští rybáři. Bavorov, 1971, 54 s.

Bílsko :

Pilát Ladislav : Cholera morbus na Blzecku. Zs,8,1934-35, č.6, s105-106.
Radová Mil. : Pověsti z Bílsecka. Zs,9,1935-36,č.6,s.104, č.8, s.143-144.

Budyně :

Vlček Miroslav : Vznik a vývoj JZD v Budyni. Dipl. práce, Pf Č.B., 1973, 87 s.

Číčenice :

J. : Jak došla do Číčenic zpráva o státním převratu. Zs,1930-31,č.2,s.40.
Jb. : Číčenice. ( Kultura. ) Zs,2,1928-29,č.3, s.46.
John Ctirad : Jak jsme řechtávali. Zs,2,1928-1929,č.8,s.111-112.
John Čestmír : Z minulosti Číčenic. Zs, 1931-1932,č.6,s.122-125.
Louženský Jiří : Pamětní kniha železniční stanice Číčenice. Výběr, 21,1984, č.1, s.79-80.
Louženský Jiří : Z historie Číčenického nádraží. Výběr,22, 1985,č.3, s.235-236.
Pletzer Karel : Nápravy a výsluhy na Vltavotýnsku koncem 14. století. Výběr,28,1991, č.3,s.201-209.
Pletzer Karel : K výměře poddanských usedlostí v Číčenicích na konci 14. století. Výběr,31, 1994, č.4, s.2249-251.
V.B. : Číčenice. Památník bitvy u Záblatí. Výběr,10,1973,č.1,s.54.
Zprávy, glosy, zajímavosti... Číčenice. VaV,1,1969, s.42-43.

Čichtice :

V.B. : Čichtice. Z historie osady. Výběr,19,1982,č.1,s.50.

Drahonice :

Braun Jan : Tvrz Drahonice. Národní pol., 17.7.1940,č.197.
Fröhlich Jiří : Drahonice. ( Historie. ) Zpravodaj JZD Rozvoj Drahonice,3,1986,č.2,s.6.
O drahonickém mlatci. ( Pověst. ) Zs,3,1929-30, č.1, s.17-18.
Polánská Anna : O drahonickém dvoře. Zs, 8, 1934-35, č.5, s.92.
Procházková M. : Drahonice. Zs,3,1929-30,č.8, s.145.
Řežábek Jan : Původ konopické. Otavan,5,1920,č.1-2,s.4-9.

Helfenburk :

Braun Jan : Helfenburští purkrabí. Práchenský kraj,3,1926,č.31-32.
Brzoňovi František a Milena : 654 let hradu Helfenburk. RR,2000,č.1,s.28.
Domorázek František : Dějiny města Bavorova a hradu Helfenburka. Bavorov,1906, 32 s.
Dyk : Poustevna na Helfenburku. Otavan,2,1917,č.1,s.20.
Flegl Michal : Hrad Helfenburk a jeho záchrana před půlstoletím. JSH,1983,č.3,s.116-123.
Galu : Úprava zřícenin Helfenburka. Vn,2,1935, č.5, s.2-3.
Gross Hynek : Inventář hradu Helfenburka z roku 1452. ČSPS,10,1902,s.65-66.
12,1904,s.159-160.
Hašek B.V. : Helfenburk nad Blanicí. ( Pustý zámek podboubínský. ) Jihočeské listy,29, 1924,č.6,8,18,21,29,31. Zvl. otisk : Č. Budějovice, 1924, 32 s. ( Rec. : Vs. Otavan,8,1924, č.10-12,s.165. )
Házr Josef – Písecký : Helfenburk. ZS,1,1927-28,č.6,s.110 -114.
Házr Josef – Písecký : Helfenburk. ZS,2,1928-29, č.3-6.
Hlinka Karel : Zříceniny hradu Helfenburka. Průvodce zříceninami a dějiny kdysi pevného hradu mocných pánů Rožmberků. Prachatice, nedat., 32 s.
Hoyer Ivan : Kamenné rožmberské znaky z Helfenburku a jejich osudy. Výběr,4,1967,č.1, s.19-22.
Hoyer Ivan : Hrad Helfenburk. VaV,3,1971,s.25-33.
Hoyer Ivan : Případ Helfenburk. ( Oprava hradu 1967 – 68 .) Výběr,7,1970,č.2,s.1-3.
Hoyer Ivan : Helfenburk . Výběr,7,1970,č.4,s.51.
Hoyer Ivan : Rožmberské kamenné znaky na hradě Helfenburku. Výběr,8,1971,č.2,s.62-64.
Hoyer Ivan : O soupisech inventáře hradu Helfenburka z let 1452 – 1454.Výběr,1973,č.1,
s.5-7. Pozn : Toupelík Jan : K čl. Ing. Ivana Hoyera : O soupisech ... Výběr, 10, 1973, č.2, s.136.
Hoyer Ivan : Helfenburk. Mladí z Příbrami pomáhají. Výběr,10,1973,č.4,s.285-286.
Hoyer Ivan : Helfenburk. Strakonice, 1977, nestr.
Hoyer Ivan : O listině vydané v Pise za pohnutých okolností. Výběr,14,1977,č.4,s.270-271.
Hoyer Ivan : Helfenburk. 80 let Heleny Chmelové. Výběr,17,1980,č.4,s.264.
Hoyer Ivan : Helfenburk a Helena Chmelová. Výběr,23,1986,4,s.296-298.
Hůlka Alois : Poklad na Helfenburku. Nn,1983, reg. příl. Magazín Jaro 83,s.15-16.
I.H. : ( Ivan Hoyer. ) : Helfenburk. Zakládací listina hradu. Výběr,9,1972, č.4,s.264-265.
J.P. ( Josef Pelikán ) : Hospodářská výbava hradu Helfenburka v r.1458. ČSPS,51-53, 1943 – 1945, s.286.
J.V. : Bavorov. ( Oprava Helfenburka .). Zs,8,1934-35, č.2, s.28.
Kreibich : Inventář hradu Helfenburka z r.1452. Zs,13,1939-1940,č.8,s.121-122.
K.S. : Národní slavnost na Helfenburku. Otavan, 6,1921, č.3-5, s.76-77.
Lý. : Helfenburk, dějiště slávy a zániku mocných Rožmberků. Jih. jednota, 2,1940, č.70.
Mansfeld B. : Zachraňte Helfenburk. Otavan, 13,1930,č.7-8, s.114.
Miltner Jindřich Otakar : Helfenburk v Prácheňsku a Helfenburk v Litoměřicku. Pam, 10, 1878, s.221-248.
mj. ( Marie Jakší ) : Císař Karel IV. a Helfenburk. Šumavský hraničář, 3,1947, č.38.
Pátek Ferdinand : Náš kraj ve vzpomínkách a krásné literatuře. Helfenburk. Zs, 5, 1931-32, č.10, s.193-194.
Pátek Ferdinand : Pověst o hradu Helfenburku. Zs,2,1928-29, č.6, s.73-75.
Pelikán Josef : Úřad helfenburského písaře v půli 15. století. ČSPS, 62, 1954, s.243-244.
Písař Václav : Všední rozprávka o hradě, který neproslul ničím. Nn, č.31, 4.8.1983, reg. příl. léto, s.11-13.
rejch. : Zkáza Helfenburka pokračuje. Náš domov,11,1933,č.9,s.3.
Svátek Josef : Hrad Helfenburk. Poutník od Otavy, 1860, sv.5, č.7-9.
Svobodová Marta : Pověst z Helfenburka. Zs,11,1937-38, č.6, s.104.
Šaroupka V. : Náš tip na výlet. Čtyři podoby hradu Helfenburk. Nn, 1982, příl. Magazín léto, s.23.
Truhlář Jan : Helfenburk. Budivoj, 25,1889, č.58-60.
V.B. : Helfenburk. Výběr, 3,1966,č.4, s.57.
-x. : Poklad na Helfenburku. ( Pověst. ) Zs,8,1934-35, č.4, s.74-76.
Záchrana Hefenburka. Zs,7,1933-34, č.9, s.179.
Změny s Helfenburkem. ( Oprava hradu. ) Náš domov, 11,1932, č.2, s.4.

06.06.2008 00:00:00Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se