Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Úvodní slovo k historii Vodňan a Vodňanska v datech.

Tato rubrika má ve stručnosti zachytit vývoj historických událostí ve Vodňanech a nejbližším okolí města od nejstarších dob ( podle archeologických nálezů ) až po moderní dobu na přelomu 20. a 21.století. Zpracování rubriky je ale dlouhodobou záležitosti, a proto předem prosím za shovívavost. Jednotlivé části budou časem korigovány a doplňovány o nové údaje.
Předem Vám děkuji za vaše případné doplňky a upozornění na chyby.

Literatura a prameny k dějinám města a regionu - vysvětlivky zkratek :

Noviny, časopisy, sborníky :

Almanach : Almanach král. město Vodňany a okolí. Vodňany, 1914.
ČSN : Časopis Národního muzea v Praze.
Náš domov : vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany
JHS : Jihočeský sborník historický ( vyd. Jihočeské muzeum Č.Budějovice ).
Jitro : noviny okresu Vodňany ( 50.léta 20.stol. )
Jp.: Jihočeská pravda.
Muzejní noviny Šotek : vyd. Městské muzeum a gal. Vodňany 1999 - 2000.
Okrašlovatel : Vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany.
PaM : Památky historické a místopisné.
SHK : Sborník historického kroužku.
Vodňansko : noviny vycházejí v red. Ant. Dvořáka v r.1945
VaV : Vodňany a Vodňansko ( vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany )
Vn : Vodňanské noviny 1) vycházejí mezi lety 1933 - 1942 v red. Ant. Dvořáka
2) vycházejí od r.1990 nejprve v redakci Městského kult. střediska,
potom v redakci PTS Vodňany.
Vodňansko : vyd. Ant. Dvořák 1945 - 1946.
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jih. muzeu ( do r.1993 )
Výběr : Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech ( vyd. Jih. muz. )
Vz : Vodňanský zpravodaj.
ZS : Zlatá stezka ( 1927 od Zlaté stezky ) do r.1949 ( s vyjímkou války ),

Výběr z literatury :

Antl Theodor : K dějinám města Vodňan. Budivoj,38,1902,č.13,15.
Berka Rudolf – Pazdera Jiří : Vodňany 650 let města 1336 – 1986. Vodňany,1986, 142 s.
Bezecný František : Staré paměti královského města Vodňan. Český jih, 2,1874, č.47.
Braun Vladimír : Několik poznámek k vodňanské oblasti. VaV,2,1970,s.21-25.
-er. ( Prajer Jan ) : Jihočeské Vodňany. Katolické noviny,2,1950, č.33.
-er. : Vodňanské památky. Katolické noviny, 2, 1950, č.33.
Fencl Florián : Vodňany kdysi a dnes. Zs,9,1935-36,č.9,s.151-155.
Fencl Florián : Vodňany kdysi a dnes. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany, 1936, s.11-15.
Katalog k výstavě 30 budování města Vodňan. Vodňany, 1975, 63 s.
Louženský Jiří : Literatura o historii Vodňan a Vodňanska. In : VaV, 6,2004,
s.209-230.
Mostecký Václav : Dějiny býv.král. města Vodňan. Praha, 1940, 1-3.
Díl I. : od nejstarších dob do r.1620.
Díl 2 . 1621 - 1710
Díl 3 : 1711 - cca závěr 19.stol.
Mostecký Václav : O začátcích města Vodňan. Vn,3,1936, č.1, s.4-5.
Mostecký Václav : Počátky královského města Vodňan.
ZS,9,1935-36, č.4, s.59-60, č.5, s.74-75.
Mostecký Václav : Přehled dějin královského města Vodňan. Zs,9,1935-36, č.9, s.149-150.
Také : Vodňany svému jubileu 1336-1936. Vodňany, 1936, s.9-10.
Mostecký Václav : Nejstarší sousedé vodňanští.
ZS, 10, 1936-37, č.1, s.6-7, č.2, s.35-36.
Navštivte rybářské město Vodňany. Propagační almanach. Vodňany,1939, 27 s.
Prajer Jan : Vodňany včera a dnes. Vodňany, 1947, nestr.
Prajer Jan : Navštivte rybářské město Vodňan. Vodňan, nedat., 29 s.
Renner – Podolský Josef : Strakonicko s okresem vodňanským a horažďovickým.
Praha,1893, 48 s.
Renner J. – Paroubek O.G. : Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, 222 s.
Sedláček August : Děje Prácheňského kraje. Písek, 1926, 240 s.
Sedláček August : Hrady, zámky a tvrze království českého. Praha, 1934, díl 7 – Písecko. Praha, 1897, díl 11 – Prácheňsko
Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, 88 s.


Bibliografie podle časového zařazení :

Archeologie :

Fröhlich Jiří : Nálezy mincí na vodňansku. Vz,1980,č.3,s.13.
Fröhlich Jiří : Vodňansko v pravěku. II. část – doba železná a slovanská. Vz,1980, č.2, s.11.
Chvojka Ondřej : Osídlení vodňanska v mladší a pozdní době bronzové. VaV,7,2007, s.3-32.
Kašák Karel – Valkony Jiří : Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu parcelního bloku v historickém centru Vodňan. VaV,6,2004, s.15-28.
Michálek J. : Objev sídliště z 12. století. Výběr, 16,1979,č.2,s.137.
Michálek Jan : Nové archeologické nálezy z Vodňanska v roce 1980. VZ,1980, č.6, nestr.
Michálek Jan : Záchranný výzkum ve Vodňanech, okres Strakonice, část 1 – výzkum v roce 1979. In : Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č.1, 1983, s.29-53.
Michálek Jan : Záchranný výzkum ve Vodňanech, okr. Strakonice, část 2 – pokračování výzkumu v roce 1981. In : Archeologické výzkumy v jižních Čechách, č. 3, 1986, s.17-73.
Michálek J. : Archeologický průzkum Strakonicka v roce 1980. Výběr,18,1981,č.2,s.148.
Michálek J. : Vodňany. Pokračování archeologického výzkumu. Výběr,18,1981,č.4,s.298.
Michálek J. : Archeologický výzkum na Strakonicku v roce 1982. Výběr,20,1983, č.2, s.138.
Michálek Jan : Archeologický výzkum Strakonicka v roce 1983. Výběr,21,1984, č.1, s.51-52.
Michálek Jan : Archeologický výzkum na Strakonicku v roce 1984. Výběr, 22, 1985, č.2, s.140-141.
Michálek Jan : Vodňany a okolí v pravěku a na počátku dějin. VaV,4,1997, s.2-37.
Michálek Jan : K archeologickému výzkumu Vodňan a Vodňanska. VaV, 5,2002, s.3-13.
Michálek Jan : K archeologickému výzkumu Vodňanska. VaV, 7,2007, s.33 – 40.
Michálek Jan – Fröhlich Jiří : Archeologické nemovité památky v okrese Strakonice.
Strakonice, 1979, 84 s.
Michálek Jan – Fröhlich Jiří : Bibliografie jihočeské archeologické litaratury 1817 – 1980. České Budějovice, Jihočeské muzeum,1985, 240 s.
Zaniklá vesnice u Radčic. Vn,1936,č.6,s.9.

13. - 14. století :

Kuthan Jiří : Gotická architektura v jižních Čechách. Zakladatelské dílo Přemysla Otakara II. Praha,1975, 221 s.
Kuthan Jiří : Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. Č.
Budějovice, 1977, 304 s.
Louženský Jiří : Město na zeleném drnu. Vz, 1987, č.3, s.13-14.
Louženský Jiří : Prvopočátky města Vodňan. VaV,4,1997, s.38-51.
Privilegium krále Jana dané Vodňanům. Zs,9,1935-36, č.4, s.57-58.
Schön Josef : Listář historický. ČNM,6,1832, s.337-351, 455-176. R. 7, 1833, s.329-349, 439-444.
Schön Josef : Über die Echthrit einer für Wodnan von König Johann dem Luxenburger ausgestellten Urkunde. ČNM, 1831, s.487-488.
Šrámek Vladimír : Příspěvek k regionální historii Vodňanska. Výběr,2,1965, č.4, s.32-35.
V.K. : Trochu regionální historie : ztratil se Kuní potok ? Nn,28.2.1974, s.5.
V.M. : Aby zachránil upadající tehdy městečko Vodňany... Zs,9,1935-36, č.9, s.147-8.

15. století :

Adámek Jan : K dramatickým událostem v Písku a Heřmani roku 1416. Výběr,30,1993, č.4, s.229-235.
Hlaváček Ivan a kol. : Skryté edice a regesty listin a listů k dějinám husitství. ( 1419 – 1437. ) ( s.53 – č.385,386,393, s.55 – č.414, s.56, č.421 ). Táborský archiv,1,1987,
Hlaváček Ivan : Vodňanský měšťan Jakub Drak. Táborský archiv, 4,1992,s.25
( č.150 ) ( viz také Hlaváček, JSH,1960,č.4 )
Kolář M. : Mír Fridricha IV. s Táborskými, Píseckými a Vodňanskými dne 16. srpna 1447 učiněný. PAM,8,1870, s.465-468.
Krátký výtah sporu mezi Vodňany a Pískem o cla. Pam,3,1859, s.328.
Louženský Jiří : Rytíř Jan Smil z Křemže. Výběr,20,1983,3,s.168-171,180.
Louženský Jiří : Rok 1419 a Vodňany. Vz, 1989, č.2, s.15-16.
Louženský Jiří – Kotěšovec František : Vodňany a Husitské revoluční hnutí.
Výběr,1987, č.3, s.12-20.
Šmahel František : Drobné prameny k válečné ekonomice. Obležení Vodňan
na jaře 1443. Táborský archiv, 2,1989, s.9 atd.
Teplý František : O Jarošovi z Drahonic. SHK,10,1919,s.215.

16. století :

Jánský Jiří : Protiměstské opovědnické družiny v jižních a jihozápadních Čechách v letech 1514 – 1534. Táborský archiv, 5,1993, s.63 – 135. ( V příloze s.136 : Milena Běličová – Pražské protokoly z výslechu opovědníků a zemských škůdců 11. ledna 1521 popravených. )
Mostecký Václav : Několik poznámek o zdravotnických poměrech v 2. pol. 16. stol. Šumavské proudy, 10, 1913, č.51-52.
Pletzer Karel : Akce silničních loupežníků z Týna nad Vltavou na začátku 16. století. Táborský archiv, 10, 2000 – 2001, s.281 atd.
Prášek Jiří : Přepadení táborských kupců Zdeňkem Malovcem z Chýnova.
Výběr,18,1981, č.1, s.20-22.

17. století :

Bylo někdy ve Vodňanech hůř než dnes ? Náš domov, 11,1933, č.10, s.1-2.
Čapek František Josef : Pasovští na Budějovicku v roce 1611. Výběr,18,1981,1,s.1-6.
Hondl Ivo : Soudobá zpráva o dobytí Vodňan roku 1620.
Zs,9,1935-36,č.7,s.113-114.
Líva Václav : Veřejná hotovost r.1620. ( Příspěvek k dějinám české války. )
ČSPS, 58,1950,s.75-93.
Louženský Jiří : Třicetiletá válka a Vodňany. Vz,1988, č.1, s.14.
Mostecký Václav : Měšťané vodňanští v XVII. století. Budivoj, 1912, č.48, č.64.
Mostecký Václav : Krušný den Vodňanských. ZS,7,1933-1934,č.4, s.65-67.
Mostecký Václav : Hrabě Marradas a Vodňany. ZS,12,1938-1939, č. 2, s.24-26, č.3, s.41-43.
Schön Josef : Listář historický. ČNM, 8, 1834, s.92-103,335-346, 420-431.
Straka Cyril A. : Písecko a Táborsko za přepadu švédského r.1641. Otavan,IV., s.1919-20.

18. století :

Mostecký Václav : Selské rebélie na Vodňansku. ZS,17,1948-49, č.2, s.19-22.

1800 – 1850 :

Dráždil Stanislav : O národních gardách kraje Práchyňského z r.1848. Otavan,12, 1929,č.9,s.164-165. Otavan,12,1930,č.12,s.181-183.
Dyk J. : O starších zápisů o Písecku. ( Vodňany 1841 .) Otavan,1,1916,č.10,s.164.
Louženský Jiří : Rok 1848 a Vodňany. Vz, 1988, č.2, s.16.
Mostecký Václav : Provolání purkmistra a oberleutnanta gardy Ant. Skalického v bouřlivém roce 1848 k občanům vodňanským. Šumavské proudy, 1912, č.18.
Mostecký Václav : Národní garda ve Vodňanech. ZS,2,1928-1929, č.1, s.3-5.
Mostecký Václav : Rok 1848 ve Vodňanech. ZS,16,1947-48, č.7, s.90-94.
Mostecký Václav : Vodňany a rok 1848. Vodňany, 1948, 11 s.
Pazdera Jiří : Vodňany před 150 lety. Nn,1983, příl. jaro, s.2-3.
Pazdera Jiří : Vodňany v roce 1848. Nn, 1982, příl. zima, s.4.

ND,1926,č.3,s.8 ( Národní obrození )

1851 – 1899 :

Lomský Josef : Padesát let Budivoje ( 1877 – 1927 ). České Budějovice, nakl. vl., 1927, 40 s.
Pavlíčková Kamila : Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany, Městského muzeum a galerie, 2006, 124.
100.let od nejkratší války. ( Dr. JM ). JP, 17.7.1966, s.4. ( Válka Prusko – rakouská r.1866 ).
Svoboda Miloš : Ohlasy válečných událostí v roce 1866 v jižních Čechách.
Výběr,3,1966,č.3,s.1-8, č.4, s.29-33.

1900 – 1918 :

Jubilejní vzpomínky. III. Kdo nám bídu ulehčoval. Náš domov,6,1928, č.5, s.3-4.
VII. Vodňany a Alois JIrásek. Náš domov,6, 1928, č.7, s.2.
VIII. Za štastnou budoucnost Českého národa. Náš domov,6,1928, č.7, s.2-3.
X. Vzříšení blíž. Náš domov,6,1928,č.8, s.1-4.
XI. 28. říjen ve Vodňanech. Náš domov, 6,1928, č.9, s.1-3.
Koreš Josef : Z vodňanské školy do legií. Zs,9,1935-36, č.9, s.187-9.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.57-61.
Louženský Jiří : Události I. světové války a Vodňany. Vz,1988, č.3, s.9-11.
Obecní zastupitelstvo. Otavan,II,1917 – 18, s.150.
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele 7.7.1918. Otavan,III.,1918,s.86.
Pazdera Jiří : Z počátků dělnického hnutí ve Vodňanech. Výběr,13,1976, č.3, s.205-206.
Projev zastupitelstva kr. města Vodňan. Otavan, 1917, č.8-9, s.150.
Řídký Ferdinand : Jak jsem si poseděl v kriminále. Náš domov, 6,1928, č.7, s.3.
Stříbrný J. : Legionáři ve Vodňanech. Zs,4,1930-31, č.5, s. 99-100, č.6, s.118.
Stříbrný J. . Čsl. Obec Legionářská jednota ve Vodňanech. Vodňany, nadat, nestr.
Události let 1914 - 1918 ve Vodňanech. Kronika první světové války v pohledu tajemníka Městského úřadu ( Josef Kaňka ). Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1998, 141 s.
Za národní svornost. ( Vodňany. ) Otavan,3, 1918, č.3-4, s.44.

1919 – 1938 :

Honner J. : Vodňany a jejich lidé očima uprchlíků. Vn,5,1938,č.11,s.2-3.
Husova lidová škola ve Vodňanech. ( 16.11.1919 založen Osvětový sbor. )
Otavan,5,1921,s.124-125.
Maxl Karel : Jak bojovali na Vodňansku proti pravicovému vedení soc. demokracie.
Jp, 2.2.1951, s.10.
Řídký Václav : Z kroniky města Vodňan za rok 1933. Zs,7,1933-34, č.10, s.194.
Sichinger Josef : Další kapitoly velké historie. Příspěvek k historii 60 let KSČ na Strakonicku. Strakonice, 1981, 161 s.
Statistika obecních voleb na Prácheňsku. Otavan,IV.,1919-20,s.142-145.
Oslava zborovské bitvy. Otavan,6,1921,s.31-32.
Z kulturního života ve Vodňanech. Otavan,5,1921,s.166 – 167.

1939 – 1945 :

Berka Rudolf : Tenkrát... Otavín, 2001, č.3, s.110-115.
(er ) ( Sichinger Josef ) : Několik poznámek k historii protifašistického odboje na Vodňansku. Nn, 1985, příl. Léto, s.9-10.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Národní kronika Vodňan ( 1939 – 1945 .)
Vodňany,1948, 304 s.
Hanuš P.J. : Jak pomáhalo Vodňansko bývalým vězňům koncentračních táborů a
repatriantům. Vodňansko, 11.8.1945, s.2.
Hanzlíček Miroslav : Proč jsme je vítali. ( Konec 2. svět. války na Vodňansku. )
JP, 7.5.1965, s.1-2.
Jižní Čechy v boji proti okupantům. Praha, 1947, 250 s.
Jožák Jiří : Památná místa protifašistického kraje kraje. Praha, Naše vojsko, 1978.
Kotěšovec František : Morálka ve Vodňanech za druhé světové války. VaV,5,2002,s.157-159.
Marčal J. – Samec J.- Sichinger J. : Oběti fašistické okupace v okrese Strakonice.
Strakonice, 1985, 72 s.
Martincová Vl. : Péče o příslušníky transportu smrti ve Vodňanech. NN, 30.4.1975, s.3.
Martincová Vladimíra : Vzpomínka na vodňanský lazaret v roce 1945.
NN,40, č.17-18, 7.5.1985, reg. příl, s.13.
Martincová Vl. : Vzpomínka na vodňanský lazaret v roce 1945. In : Strakonicko v boji proti fašismu. Sborník vzpomínek a statí. Strakonice, 1985, s.67-69.
Pazdera Antonín : Demarkační čára. Zs,17,1948-49, č.9-10, s.127-128.
Po boji. ( Odboj Sokola za okupace.) Vodňansko, 3.7.1945, s.1-2.
Samec Josef : Nesmí být bezejmených hrdinů. Nn, 10.7.1980, s.3.
Sládek O. : Krycí heslo svoboda. Hnutí odporu v jižních Čechách.
Č. Budějovice, 1967, 333 s.
Veselý Miloš : Vodňany po dobu nacistické okupace po osvobození 1938 – 1945.
Vz, 1985, č.2, s.1-16.
Vodňany 1938 - 1945. Zvl. č. VaV, Městské muzeum a gal. Vodňany, 1995.
Vojtová Rožena : Vodňany, Osvětim, Neubrandemburg. In : Strakonicko v boji proti
fašismu. Sborník vzpomínek a statí. Strakonice, 1985, s. 85-86.
Výstřel před třinácti lety. ( Dopis Valentiny Kudrjašové, její syn padl v r.1945 . )
Jitro, 23.5.1953, s.1.
Vzpomínky po letech ( ředitele Kovaříka ). Vn,2002,č.2,s.2.

1945 – 1960 :¨

Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. Vn,2001,č,21, s.3.
Louženský Jiří : Oběti komunistického převratu v roce 1948. Muzejní noviny Šotek,
1999, č.1, s.3, č.2, s.45, č.3, s.2,č.5, s.3, č.6.
Louženský Jiří : Jaký byl ,,vítězný" únor ve Vodňanech. Vn,19,2008, č.3, s.3.
Malík Stanislav : 30 let rozvoje vědy v jižních Čechách. JSH,1980,č.3,s.192-202.
( Také Vodňany. )
Svaz mládeže ve Vodňanech nastupuje. ( Ustanovení SČM ve Vodňanech 13.6.1945. ). Vodňansko, 23.6.1945, s.3.

1961 - 1989 :

Huneš Robert : Výročí 17. listopadu. Vn, 2002, 19,s.2.
07.06.2008 23:17:48 | 2 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události podle archeologických nálezů.

Vodňanské události podle archeologických nálezů.
07.06.2008 23:17:02 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události od pol.13.stol. do r. 1419.

Počátkem 13. století se v písemných pramenech objevují názvy vesnic z těsného okolí Vodňan ( Krašlovice, Vitice, Loužná ). Vsi tehdy patřily klášteru sv.Jiří na Pražském hradě.

1265 - král Přemysl Otakar II. založil České Budějovice. Staršího data je založení Písku.
1318 - v Pozůstatkách desk zemských je uváděn titul : de Wodnan camerarius / komorník z Vodňan /. Snad je to první písemná zpráva o Vodňanech.
1327 - 15.3. - král Jan Lucemburský osvobodil Písecké od placení cla v různých jihočeských
městečkách, mimo jiné i ve Vodňanech.
1327 - král Jan Lucemburský zastavil klášteru v Drkolné kostel Narození P Marie ve Vodňanech. Zástavní list byl vydán na Hluboké, dnes je uložen v archivu kláštera v Drkolné.
1327 - 2.6. - Vilém z Landštejna, v této době držitel hradu Hluboká, potvrdil klášteru v Drkolné zástavu platů v kostela ve Vodňanech. U Mosteckého uváděný rok 1317 je omyl !
1334 - král Jan Lucemburský potvrdil Petrovi z Rožmberka rozsáhlý majetek , který mu darovala jeho sestra Markéta, vdova po Bavoru z Bavorova. Jednalo se o Bavorov a 24 okolních vesnic, např. Svinětice. Tak se Rožmberkové stávají bezprostředními sousedy města Vodňan.
1336 - 1.1. - král Jan Lucemburský dal Vodňanům významné hospodářské privilegium.
1338 - v tomto roce je uváděno jméno nejstaršího známeho faráře ve Vodňanech : Welco Hayne.
1341 - drkolenský klášter vedl spor s vodňanským farářem Petrem z Loun o právo dosazovat
kněze na zdejší faru / právo presentace /. Král Jan rozhodnul ve prospěch kláštera.
1351 - 4.5. - císař Karel IV. osvobodil Budějovické od placení mýta v některých městech,
mimo jiné i ve Vodňanech.
1352 - 20.11. - císař Karel IV. vydal v Písku privilegium, podle něhož si mohly postavit kupecký dům.
1355 - bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan z Rožmberka dostali povolení od císaře Karla IV. postavit hrad Helfenburk.
1360 - Vodňany jsou prvně uvěděny mezi královským majetkem , a to v textu zákoníku
Karla IV. Majestas Carolina.
1362 - 10.10. - byla ve Vodňanech vydána listina s podpisy městské rady / dnes v archivu ve Vídni /, ve stejném archivu je uložena další listina z 24.4.1363, podle níž se Vodňanští zavázali panovníkovi opatřit si pro svoji ochranu 100 výzbrojí. na této listině je zachovalá nejstarší známá pečeť města.
1372 - 19.9. - císař Karel IV. dal vodňanským měšťanům právo svobodně nakládat se svým majetkem za života i pro případ smrti / zemřel-li někdo bez poslední vůle, přešla pozůstalost v
nedostku dědiců na nejbližší příbuzné, jinak na panovníka.
1372 - farář Jan ze Strakonic založil kaplanství s povinností denní zpívané mše. Tím byl položen základ ke vzniku pozdějšího Literátského bratrstva.
1378 - 25.5. - ještě za života císaře Karla potvrdil Vodňanům privilegia jeho syn Václav.
Pergamen je dnes uložený v Okesním archivu a je zachován i s pečetí z přirozeného vosku na pergamenovém proužku; na jedné straně sedí římský císař s železným jablkem, na druhé straně je vtlačena malá červená pečeť s dvojhlavou orlicí.
1390 - 27.7. - král Václav IV. presentoval na vodňanskou faru Jeniše z Hlavatec. Místo arcibiskupa provedl jmenování generální vikář Jan z Pomuka.
1395 - v srpnu - Jindřich z Rožmberka obsadil město Vodňany při svém válečném tažení proti městům věrným králi Václavovi. Předtím v roce 1394 se mu Vodňany zavázaly ,, pod těžkými
pokutami“.
1400 - kolem tohoto roku Ješek z Vodňan napsal latinskou Postilu. Působil v Praze Na Zderaze v klášteře křížovníků božího hrobu.
1400 - 20.7. - král Václav IV. udělil královským městům Písku, Budějovicům a Vodňanům
právo popravy. Podle tohoto práva směla jmenovaná města na svém území zatýkat škůdce a zločince , soudit je a trestat.
1404 - 26.11. - král Václav IV. udělil řezníkům ve Vodňanech stejná práva, jaká měli řezníci Velkého města pražského ,, maso smějí prodávati a k prodávání vykládati ve městě jenom řezníci, kteří od starodávna mají právo řezničí nebo ti, kteří vstoupí v manželství s dcerkami mistrů“.
1405 - 16.4. - Vodňany se písemně zavázali, že zachovají věrnost králi Václavovi ,,až do prolití krve proti každému nepříteli“.
1405 - 21.6. - král Václav IV. ustanovil, že Vodňany a jiná další města si v případě potřeby mají bráti kata z Českých Budějovic.
1405 -24.6. - podle rozhodnutí krále Václava IV. měli ukončeny všechny spory mezi Rožmberky a královskými městy , Budějovicemi ,Pískem a Vodňany. Vodňanští neměli zasahovat na území Rožmberků a Budějovičtí a Písečtí měli plátit mýto na všech Rožmberských panstvích.
1406 - 3.3. - Erhart z Kunštátu a na Bechyni lstí obsadil město Vodňany, pobral zde hojnou kořisti a podle slov kronikáře odvlekl četné zajatce.
1406 - 16.8. - král Václav IV. vydal pro Vodňany povolení pro konání výročního trhu na den Narození Panny Marie. Trh se měl konat dalších následujících 8 dní po tomto církevním svátku
a měl být chráněn ,, týmiž právy a svobodami, jakých požívají ostatní měšťané v království českém “.
1406 - z tohoto roku pocházejí nejstarší zápisy v tzv. městské pamětní knize / Liber meborabilium / a většinou se týkají darů měšťanů na různé účely, např. na kostel, lázeň, pro chudé spoluobčany atd.
1407 - v tomto roce vypukly velké spory o trasy obchodních cest mezi Vodňany a okolními městy . Do sporu zasáhl král Václav IV., který v listě vydaném 24. srpna rozhodl o novém uspořádání tradičních obchodních cest a stanovil nová pravidla pro placení mýta.
1407 - 7.12. - král Václav IV. vydal písemný souhlas k založení nadace, ze které měl být ve vodňanském kostele ustanoven druhý kaplan. Král si vyhradil právo pro sebe a pro své nástupce presentace kaplana. Prvním takto ustanovenýn kaplanem byl kněz Václav z Milčína. Nadace byla finančně zabezpečena odkazem vodňanského měšťana Jana z Krulup a v dalších letech bylo kaplanství podpořeno dalšími odkazy.
1409 - v tomto roce byla uzavřená nová dohoda mezi Vodňany a Pískem o užívání obchodních cest.
1412 - z tohoto roku pochází velká městská počeť připojena k pergemanu / dlužní úpis /. Na pečěti se znázorněn sv. Václav, stojící v otevřené bráně a držící levou rokou štít s českým lvem a v pravé ruce drží praporec.
1415 - podle pozdější zápisu /1435/ byla v tomto roce uzavřena smlouva mezi Vodňany a mistrem Jaklíkem z Budějovic, který měl nákladnou přestavbou rozšířit původní vodňanský kostel. Začátek stavby narušily husitské války, a tak se ve stavbě pokračovalo zřejmě až po roce 1435.
1419 - v tomto roce jsou obyvatelé Vodňan uvedeni na různých husitských shromážděních, kterým říkalo ,,poutě na hory“. Jedna z nich se např. konala 22. července nedaleko Bechyně.
1419 - 20.8. - byl v Písku vypálen dominikánský klášter v Písku. Mezi útočníky byli také Vodňanští.

07.06.2008 23:14:35 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1420 – 1499.

1420 - snad na počátku totoho roku, nebo na konci roku předešlého, se královského města Vodňan zmocnil Oldřich z Rožmberka.
1420 - 3.3. - městská rada byla donucena zavázat se poslušností vůči Oldřichovi z Rožmberka. Za to jim povolil znova si vystavět hradby, které předtím nechal pobořit.
1420 - 28.8. - v tento den je datován odeslaný z Vodňan z Oldřichovi z Rožmberka, ve kterém vodňanští píší o blížícím se vojsku Jana Žižky z Trocnova.
1420 - závěr měsíce srpna - husitské vojsko pod vedením Žižky obsadilo Vodňany a podle některých zápisů v dobových kronikách byla velká část zpálena a blíže neurčený počet zdejších měšťanů byl upálen.
1420 - říjen - král Zikmund Lucemburský daroval Mikuláši z Lobkovic, později držiteli královská hradu Hluboká, všechny platy, které měly Vodňany odvádět královské komoře.
1428 - 15.3. - Vodňany spolu s dalšími husitskými městy uzavřely příměří s Oldřichem z Rožmberka
1434 - 30.5. - Vodňanští bojovali u Lipan v Táborském vojsku pod velením Ondřeje Keřského
z Římovic. Jaké byly stráty z řad vodňanských občanů, to nám není známo.
1434 - 21.12. - Vodňanští zástupci byli na jednání v Táboře, kde se pod vedením Jana Roháče z Dubé projednávala otázka zvolení Zikmunda Lucemburského za českého krále.
1437 - 23.3. - Vodňany uznaly za krále Zikmunda a ten jim potvrdil městská privilegia.
1440 - město koupilo právo na vodňanskou rychtu od Petra Štroucha z Chlumu, který jí za věrné služby dostal od Zikmunda Lucemburského. Vodňany potom pronajali rychtu Drábovi a ten zase Petru Havléřovi z Budějovic. Vodňany tak byly několik několik desítek let bez tohoto důležitého úřadu.
1443 - kolem 20. 6. - drobná válka mezi Vodňany a jejich táborskými spojenci proti Oldřichovi z Rožmeberka a Václavu z Michalovic a na Strakonic vyvrcholila obléháním Vodňan a pokusem vojensky město dobít. Již 27. června bylo ujednáno příměření a Vodňany byly zachráněny. Obě znepřátelené strany se však vzájemně napadaly i nadále. Tuto drobnou válku prakticky ukončil počátek vlády Jiříka z Poděbrad.
1448 - 3.9. - Jiřík Z Poděbrad vojensky obsadil Prahu a Vodňany s většinou královských měst se postavily na jeho stranu.
1450 - 14.5. - vojsko Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců táhlo v těsné blízkosti Vodňan a napáchalo značné škody, ale město se nepokusilo obsadit. Vodňany a jejich spojenci V Písku vypověděli však Oldřichovi z Rožmberka válku. I přes uzavřené příměří mezi Jiříkem z Poděbrad a Strakonickou jednotou drobná válka trvala několik dalších měsíců.
1452 - 27.4. - byl Jiřík z Poděbrad zvolen zemským správcem až do zletilosti krále Ladislava Pohrobka. Zástupce Vodňan je uveden na seznamu zástupců měst a šlechty, kteří žádali císaře Fridricha III., aby vydal Ladislava k vládě do Čech.
1453 - listopad - Mikuláš z Lobkovic žádal Vodňanské, aby mu dávaly poplatky, tak jak mu je v roce 1420 slíbil Zikmund Lucemburský.
1454 - konec září - král Ladislav Pohrobek potvrdil královskému městu Vodňanům jeho privilegia.
1460 - král Jiřík z Poděbrad potvrdil Vodňanům jejich privilegia.
1461 - 24.6. - král Jiřík z Poděbrad zasáhl do sporu mezi městem a Janem z Rožmberka ohledně sporného území na jihozápadní hranici města. Spor byl uzavřen dohodou v květnu
1465.
1467 - duben - Vodňanští se postavili na stranu krále Jiříka z Poděbrad proti Zelenohorské jednotě a zahájili počátkem léta tohoto roku vojenské akce proti jeho nepřátelům.
1468 - 19.7. - od Týna nad Vltavou přitáhlo k Vodňanům spojené vojsko protikrálovských nepřátel a lstí vylákalo vodňanské z hradeb. Na východní straně městského okrsku se strhla bitva, ve které zahynulo nebo bylo zajato velké množství vodňanských občanů a jejich spojenců z řad drobné šlechty. Jeden dobový pramen uvádí 290 zabitých a 422 zajatců.
1472 - 19.7. - král Vladislav II. Jagelonský potvrdil Vodňanům privilegia a zřekl se práva presentace duchovního ve prospěch města.
1472 - v polovině tohoto roku opět vypukly spory mezi městem a Rožmberky o sporné území na jihozápadní hranici. tyto spory trvaly několik dalších desítel let.
1474 - Vodňanští byli zapleteni do menší, ale ničivé loupeživé války, jejíž původci pocházeli z území Rakouska a měli spojence i na jihu Čech.
1477 - listopad - král Vladislav II. Jagelonský nařídil Vodňanům a dalších městům z Práchenského kraje, aby vojensky oblehly město Horažďovice, které patřily Rackovi Kocovskému, zemskému škůdci a odpůrci krále.
1479 - 22.12. - Vodňany dostaly od krále privilegium na pořádání nového výročního trhu, který se měl konat v čase postním v pondělí po neděli Judica a osm dní následujících.
1479 - Vodňany se dostaly do sporu s Pískem ohledně vedení obchodních cest. Král Vladislav
nejprve vydal rozhodnutí příznivé pro Vodňany, ale v roce 1482 jej zrušil a zajistil tak výhody Písku.
1480 - v tomto roce začala být vedená nejstarší trhová kniha, kam se zapisoval prodej domů ve městě, dvorů a různých objektů na předměstí, polností a jiných pozemků a rybníků.
1487 - 22.5. - byla uzavřena smlouva mezi Vodňany a obyvateli Křtětic o zabezpečení toku Blanice, aby se tak předcházelo záplavám a dalším škodám.
1490 - březen - král Vladislav II. se snažil urovnat dlouholetý spor mezi městem a majiteli bavorovského panství a hradu Helfenburka. V rozsudku rozhodl v neprospěch města a svým rozhodnutím zmenšil městský okrsek o některé území kolem řeky Blanice. Potvrdil ale, že sporné tzv. Hor má být společným územím jehož mohou využívat jak Vodňanští, tak majitelé
sousedního panství.
1490 - po tomto roce se v městských úředních i soukromých zápisech objevují různé zápisy týkající se rybniků, ať se již jednalo o prodej, nebo hranic mezi rybníky a pozemky.
1494 - město koupilo od Ezechiela Příbrama rybníky, louky, dědiny orné i neorné se všemi právy a příslušenstvím za 1 600 kop míš. Touto koupí byl položen základ k rozsáhlému městskému hospodářství, zejména v rybničním podnikání. Např. roku 1499 obec si nechala zřídit rybník Nový.
1498 - na podzim - Vodňany se staly členem spolku , jenž sdružoval královská města z jihozápadních Čech a drobnou šlechtu. Členové tohoto spolku se chtěli společně bránit proti loupežím a četným přepadům na silnicích.
1499 - 10.11. - král Vladislav II. Jagelonský udělil Vodňanům právo pečetit červeným voskem.
Do této doby mohly pečetit zeleným voskem, který byl na nižším stupni uznání.
07.06.2008 23:12:15 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1500 – 1620.

1502 - Vodňany se zapojily do obranného spolku královských měst, které hájily svoji samostatnost v podobě politických práv. Tyto práva se snažil značně omezit král Vladislav II.
vydáním zřízení zemského.
1505 - Vodňany se spolu s ostatními královskými městy zúčastnili vojenského tažení proti odbojnému šlechtickému rodu Šliků v západních Čechách.
1506 - zřejmě v tomto roce začal dlouholetý spor s obcí Radčice, kde bylo jedno z center jihočeského sekty tzv. Ámosenců, jedné z odnoží pozdější církve Bratrské. Většinou jako důvody ke sporům byly společné hranice na území dnešního Radčického vrchu.
1513 - zástupce města Vodňan Bohuslav Ondřejovic byl zvolen do 15 členného výboru venkovských královských měst.
1520 - Vodňany se zapojily do pronásledování různých loupeživých skupin, které byly většinou vedeny šlechtici a tak dobře organizovány přepadávaly kupce z královských měst.
Velký přepad kupců z Tábora byl např. nedaleko Bavorova ( 27.7.)
Počátkem listopadu tohoto roku vojáci z Vodňan a dalších královských měst obléhali hrad
Janovice nedaleko Klatov, který patřil jednomu z vůdců loupežníků Petrovi Sudovi ze Řenec.
1525 - 27.2. - bylo do městské knihy zapsáno rozhodnutí o zřízení Dřemlinského rybníka.
1527 - Matouš Dívčický nechal zřídit rybník Loviště.
1533 - Vodňanští si stěžovali na činnost českobratrského sboru v Radčicích, kde žila velká komunita pod ocharnou majitele hlubockého panství Ondřeje Ungnada ze Sunemu a jeho manželky Bohunky. Stížnosti pokračovaly až do roku 1541, kdy král Ferdinand I. nařídil bratrský sbor zbořit a zakázal činnost bratrské církve na území hlubockého panství.
1535 - zřejmě v tomto roce zemřel v bechyňském klášteře příslušník řádu bosáků Jan Vodňanský, který mimo několik církevních protikališnických spisů napsal latinsko - český slovník Lactifer / vydán v Plzni r.1511 /.
1545 - král Ferdinand I. zákazal Ondřeji Ungnadovi ze Suneku , aby na svém panství v blízkosti Vodňan působili konkurenční řemeslníci a zároveň neměl Ungnad bránit svým poddaným z vesnic, aby jezdily do Vodňan a prodávaly zde obilí a jiné své produkty, protože oboje toto ,,jest témuž městu k znamenité těžkosti a k záhubě“.
1541 - září - zemský sněm vypověděl ze země ,,na věčné časy,, všechny obyvatele židovského původu. Z Vodňan se musel vystěhovat žid Jakub.
1541 - několik zdejší obyvatel zemřelo na morovou nákazu.
1543 - Vodňany přispěly částkou 4 933 kop grošů na vedení války proti tureckému nepříteli.
1543 - město nechalo postavit novou školu vedle kostela ,,pro zchránu zprávcí školních k vyučování dítek města tohoto“.
1546 - 13.7. - město koupilo od bratří Jiříka a Petra Záhorků tvrz jejich dědičnou Záhorčí, poplužní dvůry v Truskovicích a Přestavlcích.
1547 - červen - král Ferdinand I. potrestal Vodňany za neposlušnost. Na jeho příkaz město muselo poslat deset svých zástupců, kteří byli seznámeni s tvrdými podmínkami milosti. Město muselo zaplatit pokutu ve výši 1000 kop, postoupit králi městská cla, šosovní statky, odvádět králi ungelt z váhy, platit posudné ve výši 1 groš z věrtele.
Na příkaz krále muselo město odevzdat dříve již vydaná privilegia a královští komisaři z Vodňan odvezli většinu městské i soukromé výzbroje.
1547 - září - král sice vrátil Vodňanům některá privilegia a odpustil městu jeho vinu v odboji,
ale v některých výsadách město omezil jak hospodářsky, tak i politicky. V průběhu dalších dvou let se městu vratily zpět některé jeho přijmy, ale část majetku byla trvale skonfiskována
( Truskovice, Přestavlky, Záhorčí a Pivkovice ).
1549 - byla založena kniha register, kam se zapisovaly obecní příjmy a vydání.

1556 - Vodňany půjčily králi 700 kop grošů českých na válku s tureckým nepřítelem.
1556 - zdejší rodák Havel Gelastus Vodňanský ( nar. asi 1519 ) věnoval městu svojí bohatou knihovnu latinsky psaných rukopisů, prvotisků a starých tisků z oblasti teologie, filosofie, matematiky, astronomie a lékařství. Knihovna byla umístěna střídavě na děkanství nebo na radnici a každý zájemce si mohl knihy volně vypůjčit. Havel Gelastus také odkázal peníze z výnosů na podporu chudých místních studentů. Knihy se pravděpodobně dostaly do Vodňan až po smrti Havla Gelasta v roce 1577 ( březen ? ).
1557 - město nechalo zhotovit na kostelní věži nové hodiny i s orlojem.
1558 - Vodňany postihla morová epidemie na kterou zemřelo 8 lidí. Zřejmě poměrně vyšší úmrtnost byla v okolí města.
1560 - úmyslně založeným požárem shořelo několik domů v okolí fary.
1566 - září - na náměstí vyhořely 4 domy.
1569 - na jaře velká povodeň nadělala velké škody na polích a rybnících.
1576 - 2.3. - císař Maxmilián II. vydal Vodňanům privilegium na zvýšení poplatku z mýta.
1578 - 12.11. - císař Maxmilián II. potvrdil Vodňanům získaná privilegia.
1582 - 20.8. - zemřel v Praze zdejší rodák Tomáš Husinecký. Byl ve své době význačným lékařem. a universitním profesorem. Narodil se kolem roku 1530
1584 - vlašský stavitel Vincenc Fuggeral z Českých Budějovic provedl přístavbu severní lodě u děkanského kostela. Stavba se protáhla až do roku 1587.
1599 - 14.8. - město koupilo od Voldřicha Želízky z Tourového ves Stožice za 4 050 kop míš.

1608 - město Český Krumlov vyvolalo spor o vedení obchodní cesty směrem na Netolice přes Lhenice a to bez zajížďky do Prachatic. Do sporu zasáhli i Vodňanští, kteří se snažili udržet si svůj vliv na důležitých obchodních cestách vedoucích z Rakouska a Bavorska, konkrétně na důležité spojnici mezi Vodňany a Chvalšinami. Spor pokračoval i v následujících letech s rozšířením na řešení dlouholetého problému vedení obchodní cesty z Prachatic do Písku s povinnou zajížďkou do Vodňan.
1613 - 16.9. - císař Rudolf II. potvrdil Vodňanům dříve získaná privilegia a zaráveň povolil konání třetího výročního jarmarku na den sv. Barbory.
1616 - město koupilo od Apoleny Kadovské z Robčic nárožní dům do náměstí ( dnes čp. 178 )
a chtělo zde rozšířit již stávající pivovar. Uskutečnění zabránily válečné události.
1616 - byl udělán nový krov a pokrytí střechy na kostele.
1619 - srpen - nepřátelská císařská vojska pod vedením Buquoye drancovala v okolí Vodňan a dokonce se jim podařilo město obsadit. Na podzim téhož roku byly Vodňany osvobozeny stavovskou armádou vedenou Mansfeldem.
1620 - 26.9. - spojené vojsko pod vedením bavorského knížete Maxmiliána po několika hodinách obléhání a vojenského útoku město obsadilo.
07.06.2008 23:09:45 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1621 - 1710.


1622 : byla ve Vodňanech a na okolních panstvích zahájena násilná rekatolizace, která vyvrcholila v následujících letem odchodem několika měšťanů do exilu a konfiskací jejich majetku.
1623 : Počátek roku : byla jmenována nová městská rada s primasem Adamem Chrysostomem Lounským a císařským rychtářem Samuelem Berounským, kteří byli dosazeni novou katolickou vrchností.
1623 : Únor : byly dovezeny zpět z Prahy majestáty, privilegia, chrámový poklad a finanční hotovost města.
1623 : červen : Vodňany byly zbaven práva královského města byly dány do zástavy španělskému generálovi donu Baltazaru Marradasovi. Ten město připojil k nově získanému hlubockému panství a svým zástupcem ve městě jmenoval Servaciuse Hurdema z Fossen.
Vodňany se stal poddanským městem až do výkupu v srpnu roku 1710.
1629 : městská správa byla omezována ve svém rozhodování jak ve věcech veřejných, tak i hospodářských. S městský, i zádušním, majetkem volně hospodařil správce Hurdome.
1635 : ve druhé polovině třicátých let se ve Vodňanech znova usazuje židovská komunita.
1638 : 12.8. : zemřel don Baltazar de Marradas. Dědicem se stal jeho synovec don František di Soler et Marradas, hrbě ze Salentu.
1639 : Obnova sladovny a pivovaru.
1641 : únor : Vodňany obsadilo švédské vojsko a napáchalo zde mnoho škody.
1645 : švédská vojska v Práchenském kraji a v blízkosti Vodňan,
1646 : V červenci a v srpnu městem dvakrát projel císař Ferdinand III.
( Mostecký, II,58 )
1648 : švédská vojska v okolí města, podepsán Westfálský mír, konec tzv. třicetileté války.
1648 : březen : za faráře Václav Alexiuse zavedena první církevní matrika.
1654 : daňový poplatníci z města Vodňan a poddanské vsi Stožic byli sepsáni v berní rule.
1657 : František Marradas hrabě ze Salentu ze vzdal vlády nad rodový majetkem a řízení předla svým synům.
1661 : 1.10. : don Bartolomeo de Marradas prodal hlubocké panství a město Vodňany hraběti Janu Adolfu Schwarzenbergovi.
1671 : Požár ve městě, shořelo 9 domů ( Mostecký, II, 134 )
1684 : První písemná zpráva o poště ve Vodňanech. Již v roce 1645 jezdila pošta z Prahy do Pasova přes Vodňany. V letech 1680 – 1681 jezdila pošta z Českých Budějovic přes Vodňany do Plzně.
1689 : požár ve městě
1697 : nový městský pivovar
1710 : 21.8. : po několikaletém úsilí se Vodňanským podařilo vykoupit z poddanské zástavy. Vodňany se tak opět vrátily mezi královská města.
07.06.2008 23:08:07 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1711 – 1799.


1711 : bezprostředně po výkupu ze zástavy se začaly ve Vodňanech projevovat velké ekonomické potíže, silně zadlužené město je řešilo takřka následujících sto let.
1774 : Dílna na spřádání vlny ( Mostecký, III,s.113 )
1789 : od tohoto roku až do roku 1818 byl majitelem pošty Václav Josef Jelínek.
07.06.2008 23:06:04 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1800 – 1850.


1818 : Administrátorem pošty se stal František svobodný pán Simony, který koupil poštu v Písku od dědiců po Václavu Jirešovi.
1836 : Byla zřízena řádná poštovní stanice ve Vodňanech.
1840 : poštovní sběrna přeměněna na samostatnou listovní sběrnu. Mohla přijímat i odesílat psaní.
1843 : 11.4.: založen spolek Měšťanský majetek. Od 7.10.1913 nový název Jednota měšťanů král. města Vodňan. Od r.1922 název Podpůrný spolek příslušníků vodňanských.
1845 : Byl ustanoven poštmistrem Leopold Jireš. Úřadoval do r.1884.
1848 : založena měšťanská garda
1850 : 15.8.: byla založena četnická stanice.
07.06.2008 23:04:30 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1851 – 1899.

1851 : 27.2. : se v domě čp.1 na náměstí narodil v rodině místného lékárníka budoucí spisovatel František Herites.
1858 : zřízení pivovarských sklepů.
1860 : již v této době byla plovárna na levém břehu řeky asi dvě stě kroků od dřevěného mostu na západ, skoro naproti Klímově klihárně. ( Mokrý, s.35-36 ).
1860 : založen Zpěvácký spolek.
1861 : 13.8.: uspořádán studentský ples
1862 : stavba nového pivovaru.
1862 . 3.5.: požár města.
1864 : vzniklo Okresní zastupitelstvo ( Mostecký, III,186 )
1865 : vyhořel dům U čápů ( Mokrý, s.15 )
1866 : založen spolek Měšťanská beseda, činnost do r.1918.

1867 : Zábava při zahájení činnosti Měšťanské besedy a silvestrovská zábava 31.12.1866. Divadlo na Nový rok, div. spol. pana Švandy – drama Tyran Padovánský. ( Bud. 10.1. )
Ochotnické divadlo hrálo 13.1. veselohru od Klicpery Lhář a jeho rod.
Hrála Ve V. Švandova divadelní spol. 16.1.( Bud. 20.1. )
Měšťanská beseda pořádala v masopustu u Papírníků čtyři věnečky : 16.1.,13.2.,27.2.,4.3. Zpěvácký spolek uspořádal tři vínky : 30.1.,20.2.,1.3.
Měšťanská beseda pořádala osvětové besedy
Zpěvácký spolek pořádal taneční věnečky, velké plesy v novém obecním sále.
Hodnocení vystoupení div. spol. Švandy ze Semčic. (Bud. 7.3.1867 )
1868 : 1.9.: zahájen provoz na železniční trati České Budějovice – Plzeň, Vodňany zůstaly stranou železničního připojení až do října roku 1893.

1869 : založena tělocvičná jednota Sokol.
1869 : ( Budivoj,, č.3., 10.1. ) : Dne 3.1. ochotníci hráli veselohru Zakletý princ. Jména herců jsou ve zkratkách : pan B., sl.R., sl. Š, pan V.
Další představení jsou plánována na Hromnice : ,,Motlitba na hřbitově“, s předehrou o jednom jednání ,,Zaslíbení“. Divadlo má podporu obce.
Z Vodňan. Návrh na zřízení cukrovaru. Změna plánu divadla. ( Bud, č.4, z 14.1. )
Dne 2.2. hráli ochotníci činohru ,,Galejní otroci“. Herci : Bělohlávek, Jechoutek, Reindl, sl. Burdová, Žahour, Vaněček.
V postě bude hrát ve Vodňanech společnost pana Pokorného. (Bud, č.11, z. 7.2. )
Před 25.2. uspořádali ochotníci dvě divadelní představení ,,Střežený zeť“, ,,Útěk do Afriky“.( Bud,č.16, z.25.2. )
Hodnocení místní kultury. ( Bud., č.18, z 4.3. )
Zápis ze schůze na zřízení ze schůze na zřízení cukrovaru. ( Bud, č.21, z 14.3, také v č.29 )
Od poloviny března hrála ve Vodňanech Pokorného divadelní společnost v obecním sále, např. hru Žižkova smrt.
Valná hromada Besedy navrhla, aby se v létě podniklo pět výletů a aby byla větší spolupráce se Zpěváckým spolkem v oblasti zpěvu.
Obecní zastupitelstvo povolilo peníze na vyměřování tratě z Prachatic přes Vodňany do Protivína . ( Bud, č.31, z 18.4. )
27.4. : byla valná hromada Včelařské jednoty za účasti vodňanských zástupců : učitel Antonín Duda, Ferdinand Dobias přísedící u okr. soudu, Josef Dura učitel.
( Bud, č.33, z 25.4. )
V sobotu 24.4. pořádal Zpěvácký spolek výlet do Lázní. ( Bud, č.35, z 2.5. )
Otevřený dopis neznámého pisatele o národní hrdosti ( pisatel z okolí vodňanského. ) ( Bud. č.67, z 22.8. )
Vodňanští studenti provozují ochotnické divadle Vlčkovu pětiaktovou hru tragédii Milada.( Bud. č.69, z 29.8. )
Oznámení o konání národní poutě v Husinci. ( Bud č.72, z 9.9. )
Založení Sokola. Zábavy na Lázni. ( Bud. č.90, z 11.11. )

1870 : kolem tohoto roku vyrobil vodňanský strojník Marian ,,samohyb“ – nevelký, nízký vozík, který byl poháněn ruční a nožní silou. Jezdil s ním po městě a nejbližším okolí.
1870 : zrušena reálka a na místo ní zřízena trojtřídní škola měšťanská.
1870 : Dopis z Vodňan ( nějaký spor. ) ( Bud č.2, z 6.1. )
Oznámení o akci Zpěváckého spolku 31.12.1869. ( Bud č.5, z 16.1. )
Dne 18.4. uspořádali studující z Vodňan a okolí divadelní představení ,,Ona mne miluje“ autor Pflegr, ,,Demoklův meč“ autor Putliz. Po divadle tanec. ( Bud. č.31, z 17.4. )
Dopis z Vodňan. Problémy ve škole. ( Bud č.36, z 5.5. )
Vystěhovalci z Vodňanska a Protivínska. ( Bud. č.37, z 8.5. )
Krádeže na Vodňansku. ( Bud. č.39, z 15.5. )
21.7. : se sešli členové včelařského spolku : F. Dobias, J.Dura, V. Cába, Ant. Duda, Fr. Hanzlovský, Š. Klíh. Výměna zkušeností.
Zpěvácký spolek pořádá výlety a schází se dvakrát týdně. Sokol pořádal výlet do okolí Vodňan.
Dne 24.7. sehráli žáci zdejších reálné školy ,,Rohovín čtverhový.“ Obnos z výtěžku určen pro žáky zdejších škol – výlet do Plzně. ( Bud č.66, z 28.7. )
Dne 4.9. pořádali studující v obecním sále akademii s tímto programem : proslov, ouvertura Marta, ouvertura Zampa, sbor ,,Hymna Slovanů“, sbor ,,Ptáček“ ( sbor a vedl a některé písně sólově zpíval pan Kurš, na piáno doprovázel pan Machalický ), deklamace ,,Kdo z koho“. Nakonec taneční zábava. ( Bud. č.73, z 11.9. )
Inf. o volbách. ( Bud. č.78, z 29.9. )
Dne 20.11. uspořádal Sokol v Obecním sále ples, účinkovala vojenská kapela z Č. Budějovic pluku Filipoviče, Zpěvácký spolek z Vodňan. ( Bud. č.92, z 17.11., č.95, z 27.11. )
Inf. z Vodňan. ( BuA č.94, z 24.11. )

1871 : založen spolek Učitelská jednota Komenský.
1871 : 12.-13.9.: Krajinská výstava.
1871 : Inf. o školství. ( Bud č.3, z 8.1. )
Hospodářský spolek ve Vodňanech bude mít příští neděli schůzi. ( Bud. č.4, z 12.1. )
Dne 1.2. uspořádá Měšťanská beseda ples, jehož čistý výtěžek bude věnován na podporu chudých měšťanů. ( Bud. č.7, z 22.1. )
Inf. o školství. ( Bud. č.12, z 9.2. )
Dne 7.5. schůze Hospodářského spolku ve Vodňanech, přednáška Ferdinanda Janovského, prof. na vyšším hospodářském ústavu v Táboře. ( Bud. č.35, z 30.4. )
Dne 9.5. byl ve Vodňanech výroční trh. Po jeho ukončení se vydalo několik trhovců do hospody na Pražáku, ale šenkýř V. Svoboda je nechtěl ubytovat, že má obsazeno. Při rvačce byla zabita jeho dcera. ( BuA č.40, z 18.5. )
Vojtěch Šebesta zpíval ve Vodňanech. Část žáků z vodňanské školy podnikla výlet na Helfenburk. ( Bud. č.41, z 21.5. )
Inf. o škole. Sokol zřídil střelnici. Rolníci z Okolí Vodňan založili konsumní spolek.
( Bud. č.53, z 2.7. )
Inf. o školství. Snaha zřídit ve Vodňanech gymnázium nebo reálku. ( Bud. č.55, z 7.7. )
Dne 16.7. přijel do Vodňan korunní princ Rudolf, v rámci cesty po Jč. ( Bud. č.56, z 13.7.)
Krajinská výstava ve Vodňanech.
U příležitosti této výstavy uspořádali studující z Vodňan 12.9. divadelní představení ,,Služebník svého pána“. Autor Jeřábek.
Dne 13.9. uspořádali ,,Besedu“ s taneční zábavou a dne 14.9. výlet do Lázní u Chelčic. ( Bud. č.72, z 7.9. )
Dne 3.9. slavnost v Týně nad Vltavou, mimo jiných zde také účinkovala Měšťanská beseda z Vodňan. ( Bud. č.73, z 10.9. )
Oznámení o konání schůze Hospodářského spolku s krátkými přednáškami.
( Bud. č.95, z 26.11. )
Zřízení nové Učitelské jednoty ve Vodňanech, někteří členi : V. Cába, J. Renner, Fr. Bezecný. ( Bud. č.96, dne 30.11. )
Dne 17.12. hráli vodňanští ochotníci ,,Mlynář a jeho dítě“ . Dne 26.12. hráli hry ,,Na štědrý večer“, ,,Dvojlístek“. (Bud. č.101, z 17.12. )

1872 : Dne 28.1. pořádala Měšťanská beseda ples. ( Bud. )
Dne 1.4. Hospodářský spolek měl schůzi. ( Bud. )
Dne 25.3. sehráli ochotníci hru Boleslavského ,,Katovo poslední dílo“, herci : Bělohlávek, sl. Burdová, sl. Reindlová, Reindl st. a ml. ( Bud. )
Dne 8.4. ( velikonoční pondělí ) pořádal pěvecký odbor Měšťanské besedy hudební a deklamační zábavu : sl. Princová – recitace, sl. Ešnerová – hra na piáno, Kurš a Řepiš – zpěv duo. Potom taneční zábava. zábava. ( BuA )
Dne 4.4. ( zelený čtvrtek ) hrála ve Vodňanech divadelní společnost pana Hofa hru ,,Sirotek Lovoodský“, v neděli 7.4. ,,Kříž u potoka“, v pondělí 8.4. tři dramatické hříčky ,,Belík, Balík, Bulík“, ,,Lesní kvítko“, ,,Převržená slánka". slánka ". ( BuA )
Dne 6.6. schůze Učitelské jednoty Komenský. Program : mše svatá. Přednášky učitelů Bezecného a Cáby. Cáby. ( BuA )
Dne 1.6. uspořádal Zpěvácký spolek koncert jehož výtěžek 63 zl. byl věnován obětem povodní v severních Čechách. ( Bud. )
Asi dne 8.6. také Měšťanská beseda a divadelní ochotníci uspořádali koncert a divadlo, výtěžek z akcí byl rovněž věnován stejnému účelu. Záložna věnovala 100 zl. ( Bud. )
Na počátku června uspořádala vojenská posádka z Písku vojenské cvičení a přehlídku. Před Zlatým soudkem hrála vojenská hudba.
Asi v této době hráli ochotníci divadlo ,,Savojanka“ od J.K. Tyla. Hráli : sl. Burdová, Reindl, sl. Reindlová, sl. Princová, sl. Hrdličková, Kurš. ( Bud., 23.6. )
Vodňanští ochotníci sehráli Kollárovu veselohru ,,Mravenci“, čistý obnos 28. zl. byl věnován pohořelým v Dubu a v Drahonicích. Za stejným účelem sehráli divadelní představení také studující z Vodňan a okolí hru ,,Cesty veřejného mínění".
( BuA 25.8.)
Dne 22.9. uspořádali vodňanští studenti merendu se žertovnou operetkou ,,Koncert imprivisatora Kaňhala.“ (Bud. )
Dne 19.12. pořádala Měšťanská beseda cyklus přednášek o metrických měrách a vahách, přednášel učitel Josef Pytlík. ( BuA )

1874 : založen Průmyslový vzájemně se podporující spolek.
1875 : Založen Sbor dobrovolných hasičů ( pozn. také je uváděn rok 1877 ).
1875 : založen Spolek vojenských vysloužilců ( později název Podpůrná jednota Čechomír ).

1877 : Dne 18.3. pořádal Zpěvácký spolek pěvecký a hudební koncert za spoluúčasti Jana Dunovského ( bývalého člena královské zemské české opery v Praze ) pod vedením Hynka Jelínka, ředitele kůru ve Vodňanech. ( Bud. )
Pozn. : hodnocení koncertu v čísle 24, dne 25.3.
Stížnost na V. Chrášťanského, podučitele a cvičitele sboru dobrovolných hasičů.
(BuA 29.4. )

1878 : V polovině ledna byla ve vodňanské spořitelně zpronevěra. Soudní komise zjistila, že kasír spořitelny J. Kurš spáchal defraudaci, ten také obvinil své kolegy, že se na ní podíleli. Zatčeni byli ředitel a účetní. Zatčen byl Bělohlávek, následkem čehož jeho manželka Kateřina zemřela ( asi 28.1. ) ( Bud 3.2. )
Divadelní společnost pana Svobody odjela z Č. Budějovic účinkovat do Vodňan.
( Bud. 20.6. )
Vražda. Hlídač na dráze u Vodňan nalezen propíchán nožem a položen na kolejích. ( Bud. 30.6. )
Fejeton. Popis některých částí Vodňan. Svatba hluchoněmých snoubenců : Fr. Nováka a Marie Jedličkové z Vodňan. ( Bud. 31.10 )

1879 : Z Vodňan. Inf. o dění v masopustu, např. plesy : Měšťanské Besedy, veteránů, Zpěváckého spolku, ochotníků. Průmyslové jednoty u příležitosti výstavy, omladiny rolnické. Také byl průvod maškar.
Ve městě vystupoval byl cirkus Antoni, který si k produkci upravil sál městského domu.
Mezi 16. až 25. únorem zdejší průmyslová jednota uspořádala v domě pana Payera výstavu prací místních řemeslníků a jiných občanů :
Marie Payerová s dcerou Michaelou : ruční práce
JUDr. František Kuželuh a Jan Hanzlovský : mlýnské výrobky
M. Polanský : vykládaný stůl
Josef Müller : kartáčnické výrobky
M. Tobias, Fr. Švec, Filip Paul a Jan Šípek : výrobky obuvnické
Leopold Václavík : zámečnické výrobky
Fr. Slamšídlo ( předseda spolku ) : kovářské výrobky
Tomáš Smrž, Tomáš Kavan, Antonín Němec : krejčovské výrobky
Jan Renner : obrazy
Josef Renner : punčochářské výrobky
Václav Hrbek : papírové loďky
Felix Princ : zelinářské výpěstky
Jan Kumsta : ovoce
Jan Žahour : perníky
Jan Pomej, sládek : pivo
Václav Strnad : beránka z másla
Členové komise : Dominik Bělohlávek, K.A. Bělohlávek, Antonín Herites, M. Payer, Jan Kurš. ( Bud., 2.3. )
Dne 2.6. spolek vojenských vysloužilců konal slavnostní svěcené praporu ( otištěn program .) ( Bud. 15.5. )
Zpráva o svěcení praporu spolu voj. vysl. ( Bud. 12.6. )
Dne 23.11. Rolnické omladina z okolí Vodňanského měla věneček v sále ,,U knížete Schwarzenberka. ( Bud, 16.11. )
Dne 15.11. uspořádal Zpěvácký spolek akademii v hostinci ,,U Schwarcenberka“, otištěn program. ( BuA, 20.11.)

1880 : kolem tohoto roku měl továrník Bondy první pletárnu ve V., na poště v prvním poschodí.
1881 : 15.5. pořádal Zpěvácký spolek akademii ,,U Schwarcenberka“ ( otištěn program ). ( Bud, 5.5. )
Popis vybavení Lázní u Chelčic – nově upraveny knížetem Schwarzenbergem, parní, sprchové a vanové lázně, pokoje pro hosty, nájemce a hostinský Jan Vilím.
( Bud., 16.6. )
Zpráva řádné valné hromady jihočeských akademiků Štítný ( ze 12.5. ) uvádí, že o příštích prázdninách bude ve Vodňanech uspořádán sjezd jihočeského studentstva.( Bud. 19.6. )
Třídenní sjezd akad. Štítný bude koncem srpna, podporu slíbila řada osobností.
( Bud., 28.6, )
27. – 29.8. : sjezd jihočeských akademiků Štítný .
Program :
27.8. : divadelní představení – Služebník svého pána. ( Jeřábek .)
28.8. : banket, pěvecko – hudební deklamační akademie, elitní večírek.
29.8. : literární přednáška, společná vycházka do Lázní, zde program.( Bud, 11.8. )
3.10. : zemřel Vincenc Machalický, c.k. listovní na odpočinku, 64 let.
Hodnocení sjezdu akad. Štítný v srpnu ve V. ( Bud, 17.11. )

1884 : zal. Místní odbor národní jednoty Pošumavské.
1885 : Založen místní odbor Matice školské.
Založeno Obchodní gremium.
1885 : 1.9.: byla sloučena telegrafní stanice s poštovním úřadem.
1885 : Ve prospěch Národní jednoty Pošumavské uspořádají 6.4. studenti z Vodňan a okolí divadelní představení ,,Cesty veřejného mínění“ od Fr. V. Jeřábka.
( Bud., 20.3. )
Dne 19.7. uspořádá Zpěvácký spolek na oslavu 25. trvání velkou pěveckou zábavu s plesem. ( Bud. 30.4. )
Dne 1.5. zemřel Dr. Ignác Wolf, lékař ve Vodňanech a dlouholetý člen obecního výboru. ( Bud. 30.4. )
Spolek vojenských vysloužilců slavil 25.5. desáté výročí trvání. Po průvodu městem byla slavnost v hostinci ,,U veterána.“ ( Otišten program slavnosti. ) ( Bud, 31.5.)
Příprava slavnosti k. 25. výročí Zpěváckého spolku ve Vodňanech, ve dnech 18. – 19.7. Otištění programu ( Bud, 27., 16.7. )
Zpráva o konání slavnosti. ( Bud, 26.7. )
Studenti z Vodňan a okolí pořádají 8.8. noční vínek ve prospěch Národní jednoty Pošumavské, a to v hostinci ,,U Schwarcenberga.“ ( Bud., 6.8. )
Dne 27.9. byla pořádána zdejšími spolky Národní slavnost ve prospěch Ústřední matice školské. ( Otištěn program. ) ( Bud, 4.10. )
Oslava narozenin císaře Františka Josefa I.
Dne 5.10. odborná přednáška ,,O úpadku řemesel a příčiny jeho“, přednášel Dumek. ( Bud., 11.10. )
Slavnost k uvítání nového děkana Hanzlovského. ( Otištěn program. ) ( Bud, 19.11. )

1886 : Dne 3.1. pořádána přednáška odb. Pošumavské jednoty o průmyslové výstavě v Táboře. Přednášel Max Verich, ředitel odb. školy truhlářské ve Vlachově Březí. Zpráva o činnosti pravovárečníků. ( Bud., 21.1. )
Dne 10.1. byla sehrána od školních dítek Hrašova ,,Krasata“, ve prospěch chudých žáků škol vodňanských. Spoluúčinkoval soubor ,,Tyl“, např. sl. Vondrášková, sl. Poláková, hodinář Karel Mostecký. ( Bud., 21.1. )
Jednání o projektu dráhy Číčenice – Prachatice. (Bud., 4.4. )
Dne 30.5. uspořádal místní odbor Národní jednoty Pošumavské v zahradě J. Krejčího zábavu za účinkování Zpěváckého spolku a domácího sextetu. Pan V. Herajn přednesl deklamaci ,,Husita na Baltu. Jednatel NJP E. Martam přednášel o historii města. ( Bud., 3.6. )
Řádění blesků ve Vodňanech a okolí : dne 31.5. udeřil blesk do kaple sv. Vojtěcha a obytného stavení vedle, kde zabil u okna sedící ženu Zachovu. Ve Stožicích udeřil do stavení sedláka Linharta a zapálil jej. Blesk také udeřil ve Skočicích, Oujezdci, Nové Vsi a Čavini. Po čtyři hodiny trvající mohutný déšť poničil úrodu.
( Bud, 3.6. )
Dne 4.7. uspořádá dámský spolek ,,Ludmila“ z Českých Budějovic výlet do Vodňan a Libějovic. ( Bud, 1.7. )
Popis výletu. ( Bud., 8.7. )
Dne 22.8. uspořádá zdejší spolek vojenských vysloužilců výlet do zahradního hostince ,,U veterána“. Čistý výnos bude věnován pro vybudování pomníku Radeckého ve Vídní. ( Bud, 12.8. )
Dne 21.8. uspořádají studující z Vodňan a okolí v obecním sále radniční budovy taneční vínek ve prospěch NJP.
Program slavnosti ve Strunkovicích nad Blanicí ( odhalení desky Bohumilu Havlasovi ), plánované na 18.8. ( Bud., 15.8. )
Dne 23.8. sbor dobrovolných hasičů z Vodňan pořádal k 10. výročí založení veřejné cvičení. ( Bud., 26.8. )

1887 : se stal poštmistrem Adolf Lubich z Milovan ( do r.1924 )
1887 : červenec : do Vodňan se přistěhoval Julius Zeyer, v pronajatém bytě v dnešní Staropoštovské ulice žil až do února roku 1889, kdy se na několik měsíců přestěhoval do Paříže. Do Vodňan se vrátil počátkem léta roku 1890 a v domě U čápů ( dnes vedle Kulturního domu ) žil až do listopadu roku 1899.
1887 : Dne 21.3. pohřeb katechety P. Františka Svobody. ( z. 18.3. ) ( Bud, 27.3. )
Občané Vodňan a Protivína jedou zvláštním divadelním vlakem do divadla do Českých Budějovic. Zájezd vedl advokát Karel Melchers. Po divadle bude v Besedě uspořádán přátelský večer. ( Bud, 10.4. )
Další informace o chystaném divadelním vlaku. ( Bud, 14.4. )
Popis slavnosti v Č.B. pořádané 23.4. ( Bud, 24.4., 28.4. )
Zpráva o přípravě železnice Číčenice – Prachatice. ( BuA, 29.9. )
Kritika špatného veřejného osvětlení. ( Bud., 23.10. )
Komentování výsledku voleb. ( Bud, 3.11. )
Reakce na kritický článek o Vodňanech v čas. ,,Stráž na Šumavě“. ( Bud, 15.12. )

1888 : Na den 3.6. plánovala Beseda z Č.B. výlet do Vodňan. ( Bud, 31.5. )
Dne 29.7. pořádal Spolek vojenských vysloužilců slavnost na počest panování císaře Františka Josefa ( otištěn program ). ( Bud, 19.7. )
Zpráva o činnosti divadelní spolku Šumavan v Bavorově ( 50 let ).( Bud., 9.8. )
Stavba tratě Číčenice – Prachatice ( rozpočet ). ( Bud.,15.11. )
Podle inzerátu převzal Zlatý soudek nájemce Jan Žiška asi z Č.B. ( Bud., 13.12. )

1889 : městská plovárna byla založena na levém břehu náhonu proti cestě k Suchomelům. Po roce 1900 postaven dřevěný most, zakoupena část louky na pravém břehu, plovárna ohrazena a postaveno 7 kabin, pumpa a dvoje schůdky po sestup do vody. Ve druhé polovině 20.století zde byla pionýrská základna.
1889 : Dne 3.3. pořádala Beseda měšťanská v obecním hostinci Karla Wölfla ples, jehož čistý výtěžek byl určen chudému žactvu. ( Bud, 10.3. )
V pondělí 22.4. pořádala Vodňanská divadelní mládež v obecním sále divadelní představení Václav Hrobčický z Hrobčic. ( Bud., 14.4. )
Plán dráhy z Vodňan do Kutné Hory ( Týn, Bechyně, Tábor, Ml. Vožice, Vlašim, Uhlířské Janovice, možné prodloužení až do Labské Týnice ). ( Bud.11.7., 28.9. )
Dne 4.8. Sokol pořádal slavnost ke 20. výročí trvání veřejné cvičení a koncert.
( Bud,1.8. ) Otištěn popis slavnosti. ( Bud. 15.8. )
Dne 6.10. Hospodářský spolek Vodňanský pořádal valnou hromadu v Obecním sále. ( Bud. 3.10. )

1890 : Dne 22.5. se konala schůze spolku učitelů oktresu Vodňanského ,,Komenský“ ve škole v Chelčicích. Přednáška o štěpařství a zahradnictví Šiman, schwarcenberský zahradník, exkurze do schw. zahrady v Chelčicích a Libějovicích, Nový Dvůr – chov prasat a drůbeže. ( Bud, 18.5. )
V neděli 20.7. oslava 25. výročí měšťanské Besedy s programem : průvod, zahradní zábava u Papírníků. ( Bud. 10.7. )
Dne 3.8. výlet Sokola z Č.B. do Vodňan a na Helfenburk. ( BuA, 31.7. )
Informace o výletě. ( BuA, 7.8. )
Z důvodu deštivého počasí a velké vody byl výroční trh přeložen za 4. na 11.9.
( Bud., 11.9. )

1891 : zřízena opatrovna o dvou třídách.
1891 : Plány na dráhu z Vodňan do Kutné Hory. ( Bud., 19.7. )
Schůze lidu ve Vodňanech, předvolební shromáždění za účasti tří mladočeských poslanců, např. dr. Slavíka, dr. Purgharta. ( Bud, 3.9., 6.9. )
Dne 8.9. jela skupina žáků místní průmyslové školy pokračovací na zemskou jubilejní výstavu do Prahy. Doprovod : učitelé Karel Ševčík, Josef Kozák, Augustin Frisch. ( Bud, 4.10. )

1892 : kolem tohoto roku založil Ehrlich továrnu na pletené zboží na Dobytčím trhu, kolem roku 1900 vyhořela.
1892 : založeno Společenstvo hostinských.
1892 : 20.8.: velký požár na severovýchodní straně starého města, shořelo nebo bylo poškozeno skoro třicet domů v ulicích Majerova, Mokrého, Komenského, A.Křížka.
1892 : Anonymní autor kritizuje špatný stav spolků ve Vodňanech, hodně vzdělaných lidí se vyhýbá spolkovému životu.
Autor vyzdvihuje učitelskou jednotu Komenský za uspořádání slavnosti k výročí Komenského, zvláště učitele Aug. Friše. Slavnost měla bohatý program.
( Bud., 1.5. )
Požár Ve Vodňanech. ( Bud., 25.8. )

1893 : 14.10.: byl zahájen provoz na žel. trati Číčenice – Prachatice.
1893 : Dne 31.12.1892 pořádal oslavy Silvestra Zpěvácký spolek ( otisk programu ). ( BuA, č.3, 8.1. )
Stavba dráhy z Vodňan do Prachatic byla zadána firmě Schön a synové.
( Bud., č.9., 29.1. )
Volby do představenstva obce král. města Vodňan dne 26.1. :
František Herites – purkmistr, lékárník
Karel Antonín Bělohlávek – náměstek, kupec
Otakar Mokrý – náměstek, c.k. notář
Jan Vaněk – měšťan
Matěj Dunovský – obchodník
František Bělohlávek – starosta občanského klubu
František Žahour – mlynář ( Bud., č.9., 29.1. )
Ve Vodňanech hrála divadelní společnost Kaňkovského. Návštěvnost přišlo podpořit několik občanů Libějovic, do Vodňan šli pěšky a zpátky jeli kočáry. Tuto akci nazvali ,,divadelní vlak". Hrála se Noc na Karštejně. ( Bud., č.62, 3.8. )
Sjezd českých kominíků ve Vodňanech 17.9. ( Bud., č.74, 14.9. )
Program ke slavnostnímu zahájení provozu na trati Číčenice – Prachatice.
( Bud., č.82, 12.10. )
Průběh slavnosti zahájení provozu. ( Bud., č.84, 19.10. )

1894 : 1.-2.9.: Průmyslová výstava
1894 : Budivoj pořádal na jaře sjezd ve Vodňanech. ( Lomský, s.11 )

1895 : 2.-10.2. : Národopisná výstava
1895 : 2.10.: zřízena opatrovna v domě čp.103/II. Bavorovská ul.
1896 : František Herites se odstěhoval do Prahy.
1897 : dětská opatrovna rozšířena o druhé oddělení.
1899 : 1.1. : v domě čp.17 ( 194 ) na náměstí zemřel notář, básník a překladatel Otakar Mokrý.
07.06.2008 23:03:04 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1900 – 1918.

1900 : založena místní organizace Národních socialistů, v činnosti do r.1902.
Zřízena stálá prodejna novin u obchodníka F.J.Nikolaua.
1901 : 8.3.: Založen z popudu místního odboru Národní jednoty Pošumavské spolek ,,Lidová knihovna“.
1904 : založen Okrašlovací spolek.
Založen ochotnický spolek Vlastimil.
Založen ženský odbor Sokola.
1905 : městský honitba byla pronajata vodňanským občanům.
1905 : Otevření Sokolovny.
1905 : 12.8.: Odhaleny pamětní desky Otakara Mokrého, Julia Zeyera a Antonína Majera.
1905 : Dne 16.10. Budivoj pořádal koncert ve Vodňanech. ( Lomský, s.16. )
1906 :založen spolek Hospodářská jednota.
Založeno Společenstvo řezníků a uzenářů.
Založeno Společenstvo mlynářů.
Rekonstrukce pivovaru.
1907 : ustanovila se místní org. Národních socialistů, v činnosti do r.1915.
Otevřena veřejná čítárna Lidové knihovna.
1908 : založen výbor na postavení pomníku Petru Chelčickému v Chelčicích pod patronací studentského sdružení.
1908 : zřízena hlavní telefonní ústředna s veřejnou hovornou.
1908 : Ve dnech 12. – 24.5. uspořádal Budivoj výstavu Fr. Bílka ve Vodňanech.
( Lomský, s.24 )
1909 : založení městské zahrady. První zahradník Josef Pexider.
1910 : znovuzřízen starý park pod Pastuškou.
1910 : 10.5.: uvedena v činnost slévárna Václava Fridricha.
1911 : postavena nová pletárna na Dobytčím trhu, v provozu do roku 1926, poslední majitel Robert Kary.
1912 : založen nový park proti elektrárně.
1912 : 11.4.: předložen projekt na regulaci řeky Blanice místodržitelství v Praze. Byl sice schválen, ale pro válku se nerealizován.
1913 : Založen spolek Okresní péče o mládež.
1913 : 18.4.: Sokol žádal o vydání koncese pro provoz biografu, byla zamítnuta.
1914 : vyšel Almanach král. město Vodňany a okolí.
Vysázeno stromořadí pod Blišticí, za Pražákem, kolem Hořké ( třešňovka ), pod židovským hřbitovem, kolem hranic obecních pozemků, Po trubách pod Pražákem ( jabloně, hrušně ).
Podle Almanachu : 1914 : město – 203 domů, předměstí 442 domů – celkem 645
4213 obyvatel – 4054 katolíků, 20 evangelíků, 139 Izraelitů.
Pražák 64 domů, 309 obyvatel
Svobodné Hory : 15 domů, 80 obyvatel
Pozn.: nezapočítány samoty a mlýny !

1914 : 28.7.: Rakousko – Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Začala První světová válka.
V letech 1914 – 1918 padlo ve válce 56 místních mužů, přibližně stejný počet se jich vrátil s vážným válečným zraněním.

1915 : Pořádal Okrašlovací spolek výstavu slováckých výšivek.
1918 : 26.1.: odvody 18 letých, z města odvedeno 26 chlapců.
1918 : 25.6.: oheň v Říční ulici.
1918 : 28.6.: velký oheň u Holých ve Starých stodolách ve čtvrt na jednu v noci.
1918 : 14.10.: ve Vodňanech byla předčasně vyhlášena samostatná Československá republika.
1918 : 28.10. . vznik Československé republiky.
1918 : Od října do prosince zemřelo 21 osob na Španělskou chřipku.
07.06.2008 23:01:33 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1919 – 1938.


1919 : Přístavba továrny Bohuše Skalického o první patro.
Studentské sdružení se změnilo ve spolek pod názvem ,,Kampanus, spolek studujících z Vodňan a okolí.“
Založen Sportovní klub.
Založen spolek ,,Družstvo válečných invalidů“.
1919 : 9.2.: založen dobročinný spolek Mikuláš. První předseda P.Florián Fencl.
1919 : 2.11.: založen Okresní osvětový sbor. První předseda Dr.Václav Kopista. Sbor pořádal přednášky a osvětové akce. Byl v činnosti do konce roku 1921.
1920 : Bohuš Skalický rozšířil továrnu na stroje ( později Motor ) přístavbou poschodí a prodloužení pravého křídla k východu.
1920 : zahájeno vyučování na Rybářské škole ve druhém poschodí radnice ( do r.1924 )
1920: založena Tělocvičná jednota Orel.

1921 : založení pletárny proti nádraží a proti Čalounce ( maj. Jan Šváb a spol. ), později Jitex.
Postavena pletárna Blanice ( maj. Josef Jungmeistr, Artur Gans a Vilém Karpeles ). Přístavba provedena 1924.
Vyšlo první číslo časopisu Okrašlovatel ( později přejmenován na Náš domov ), vycházel do roku 1932
1921 : 16.1.: jezdilo se poprvé na sáňkové dráze na Radčickém vrchu kolem lomu k cihelně. Dráhu zřídil Sportovní klub.
1921 : 9.4.: vypracován projekt na zřízení vodovodu na Pražáku.
1921 : 20.10.: osady Pražák a Vodňanské Svobodné Hory žádaly o odloučení od města Vodňan.
1922 : v průběhu zimy byly předvedeny první lyže ve městě, a to synem městského kominíka Spousty.
1922 : 1.9.: uspořádal spolek ,,Kampanus“ slavnostní večer je 300.výročí úmrtí M.Jana Campana Vodňanského.
1922 : 7.10.: město Vodňany zakoupilo statek Záhorčí o který přišlo při konfiskaci majetku v roce 1547.

1923 : Okrašlovací spolek vyzdobil nádraží v Číčenicích a ve Vodňanech tably s fotografiemi města a mapkami okolí, vysázel v Husově ( Bavorovské ) třídě 40 kulovitých jilmů, vydával časopis Okrašlovatel a měl další bohatou činnost.
1923 . Sokol uspořádal 14 zájezdů ke cvičení do okolních Jednot.
1923 : založen Turistický spolek, založil noclehárnu se 4 lůžky, uspořádal 10 výletů, značkoval cesty do Lomce a na Hrad.
1923 : Začala stavba tzv. Obecních domů v Budějovické ulici.
1923 :Založen spolek Volná myšlenka.
1923 : Bylo na cestě k Dřemlinám polámáno 160 stromů. Pachatel Altenstrasser byl vykázán z města a odsouzen do vězení na dva měsíce.
1923 : 19.1.: bylo přijato usnesení o poražení poškozených lip v Husově ul. Nákladem Okrašlovacího spolku byly zde vysazeny kulovité jilmy.
1923 : 18.2.: vyvěšeny smuteční prapory na uctění památky zesnulého Dr.Aloise Rašína, který zemřel na následky atentátu.
1923 : 19.-29.2.: Česká zpěvohra řízená Erikem Mironem sehrála ve V. 13 představeních pro děti a dospělé posluchače.
1923 : 16.9. : volby do obecního zastupitelstva, nejsilnější se stala Čsl. strana lidová, získala 665 hlasů ze 2.488.
1923 : 25.-26.12.: napadlo velké množství sněhu, to zcela ochromilo vlakovou dopravu v okolí města.

1924 : Měšťanský pivovar uvařil ve 124 várkách 5.482 hl piva v ceně 1.036.098 Kč. Vařilo se pivo světlé a 10 proc. černé pivo výčepní.
1924 : březen : oslavy výročí 100.let narození Bedřicha Smetany. Koncert a přednášky Sokola a Zpěváckého spolku.
1924 : 15.3.: Dramatický odbor církve Čsl. provedl dětskou zpěvohru Blaničtí rytíři od Dr. Máchy ve prospěch postavení Husova sboru.
1924 : 1.5.: Okrašlovací spolek pořídil šest loděk. U Suchomelů měl přístav. Za 2Kč na hodinu vyjížďky k Mosteckému mlýnu.
1924 : 3.8.: pořádala Tělocvičná jednota Sokol veřejné cvičení na Sokolské louce.
1924 : 10.8.: Odpoledne veřejné cvičení tělovýchovného spolku Orla.
1924 : 28.10.: zahájeno vyučování v nové budově Rybářské školy, předtím od roku 1920 ve druhém poschodí radnice.
1924 : 12.12.: vyhořel Zelenkův mlýn.

1925 : Město koupilo vodní elektrárnu v Rysikově
1925 : 24.1.: pojmenovalo obecní zastupitelstvo dosavadní ulice :
Budějovická : ul. dra. Al. Rašína ( dnešní A.Křížka )
Píseckou : ulice dra. Masaryka ( dnešní Písecká )
1925 : 7.3.: oslava 75 narozenin presidenta T.G.Masaryka
1925 : 5.4.: otevřen Husův sbor, stavitelé Skřivan a Křížek.
1925 : V srpnu Tělocvičná jednota Sokol konala svůj Župní slet sokolské župy Husovy.

1926 : začala regulace řeky Blanice, od Heřmaně proti proudu k Husinci, byla dokončena na počátku druhé světové války výstavbou Husinecké přehrady.
Továrnu na proutěný nábytek a mechanickou dílnu zřídili ve V. při budějovické silnici Antonín a Miroslav Stříbrný.
Vyšel turistický průvodce.
Tři nové činžovní domy vedle Husova sboru postavila obec vodňanská firmami stavitelů Křížka a Skřivana.
Bylo postaveno 17 nových obytných domů, včetně tzv.Beránkovny v Elektrárenské ulici.
1926 : 10-11.4.: uspořádal Okresní osvětový sbor ve V. výstavu dětské grafiky.
Květen : ve Vodňanech bylo přihlášeno 12 majitelů radiopřijímačů.
1926 : 13.6.: otevřeno městské muzeum ve druhém poschodí radnice
1926 : 20.6.: odpoledne se konala na zahradě u Sokolovny ,,Zeyerova slavnost růží“ s volbou ,,královny růží“.
1926 : 19.-20.6.: slavnost, při které byla na lékárně odhalena pamětní deska Fr.Heritesovi, dílo akad.soch. Emila Meisnera, prof. v Litomyšli.
1926 : 6.7.: účast Vodňanských na Sokolském sletu v Praze.

1927 : proti nádraží zahájila provoz továrna na pletené zboží fy Rudolf Lederer a spol.
Oprava sgrafit M.Alše Josefem Válou z Prahy a varhan Eduardem Hubeným z Protivína.
V září dostavěny tzv. Nové domy – tři dvoupatrové domy s 24 většími byty a dvěma obchody.
Tiskař Antonín Dvořák vydal básnickou sbírku Jana Eugena Sequardta Zpěvy od Blanice.
1927 : 3.1.: operetní a činoherní soubor ředitele Václava Zeiferta zahájil ve V. činnost Čardášovou princeznou.
1927 : 19-20.2.: Vlastimil a Zpěvácká spolek sehrály lidovou hru se zpěvy a tanci Andulka Šafářová.
1927 : 25.3.: nález tvz. vodňanského ( křepického ) zlata
1927 : 28.3.: byl založen Radio-klub, jehož účelem byla propagace rozhlasu a amatérské radiotechniky.
1927 : O velikonocích sehrál Vlastimil a Zpěvácký spolek zpěvohru Tulácká krev.
Na Květnou neděli a na Velký pátek odnovil ředitel kůru Miroslav Uher chrámové koncerty.
1927 : 16.-19.6.: uspořádal Okrašlovací spolek výstavu ženských ručních prací vodňanských dam, kterou obeslalo 22 žen 111 kusy prací.
1927 : 25.7.: o půl 10 večerní bylo ve Vodňanech zemětřesení.
1927 : 28.8.: měli koncert Bakulovi zpěváčci.
1927 : 1.9.: vyšlo první číslo vlastivědného měsíčníku Od Zlaté stezky ( později název Zlatá stezka ).

1928 : Stavba nového mostu přes Blanici na Písecké silnici, firma Ladislav Hlaváček z Písku.
V listopadu je tak teplé počasí, že kvetou některé jabloně, v lesích rozkvetlo jahodiní a některý hmyz se znovu rozlétl po kraji.
Úprava městského divadla na radnici.
1928 : 6.7.: Odhalen Žižkův pomník od akad.soch. Kvasničky

1929 : Nová továrna Josefa Buchteleho.
Stavba druhého patra chudobince.
Počátkem roku krutá zima. V únoru klesly teploty až na –36stupňů C. Led silný 60-80 cm.
1929 : 19.1.: zemřel v Praze František Herites, pohřben ve Vodňanech.
1929 : 6.3.: zemřel v Praze Josef Holeček.
1929 : 4.7.: o 6.hodině večerní strhla se nad městem velká bouře, průtrž mračen a větrná smršť. Způsobila obrovské škody. Stržen kříž na vrcholu kostela a el. sloup rozbil kostelní okna.
1929 : Oprava kostelní věže.
1929 : 26.10.: odhalena socha Svobody na kašně na náměstí.


1930 : zakoupen pozemek na Jordáně za účelem vybudování školního pokusnictví Rybářské školy
1930 : 11.5.: zemřel Haštal Mostecký, učitel, správce muzea a kronikář města ( n.1860 )
1930 : Srpen : rozšíření muzea o dvě místnosti.
1930 : Podle zápisu v městské kronice : 4 233 obyvatel ve městě, 329 Pražák, Svobody 71.
859 domů : I. 195, II. 577, III. 72, IV. 15.
28 telefonních stanic, 79 rozhlasových přijímačů.

1931 : vyšla první básnická sbírka Miloše Tůmy ( 1915 – 1983 ) Všední květy.

1932 : 12.10.: ve Vodňanech zemřel akad.sochař Josef Kvasnička (n.1868 v Dubské Lhotě )

1933 : 17.6.: hudební škola sl.Karly Vaňkové uspořádala koncert žáků Vn,1933,č.1,s.14 )
1933 : 26.6.: ve věku 75 let zemřel Čeněk Tudr, plavčík obecní plovárny a velice populární lidová figurka.
1933 : 5.-23.7. : vodňanské firmy a muzeum se účastnily Jihočeských výstavních trhů ( Vn,1,1933, s.14 )
1933 . 9.7.: Odhalen pomník padlých ve Křtěticích. ( Vn,1933,č.3,s.19 )
1933 . 21.-24.7.: illusionista Fürst a jeho 16člená dechová hudba, pořádán koncert na náměstí
1933 : 1.9. : vyšlo první číslo Vodňanských novin v redakci tiskaře Antonína Dvořáka.

1934 : buduje se nová plovárna.
1934 : 10.2.: ve spořitelně byla spáchána velká krádež.

1936 : oslavy 600.výročí udělení privilegia Jana Lucemburského. Po celý rok bohatý kulturní program.
1936 : v září dvě výstavy : rybářská a drůbeže.

1937 : 31.10.: Odhalena pamětní deska Jana Kampána Vodňanského na škole péčí vodňanských studentů. Desku zhotovila fy Anýž v Praze. Slavnostním řečníkem byl univ.prof.Dr.Odložilík.

1938 : 25.1.: mezi 8-10 hodinou večer rozprostřela se nad městem polární záře.
1938 : 10.5.: Vlastimil hrál operetu Vandrovali sladovníci.
07.06.2008 22:59:18 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1939 – 1945.

1939 : vydává se první propagační almanach města ,,Navštivte rybářské město Vodňany“.
1939 : 15.3.: v ranních hodinách přijíždí do Vodňan německá okupační armáda.
1939 : 16.3: vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, v následujících dnech bylo přímo ve Vodňanech zatčeno několik místních občanů a uvězněno v konc. táboře Buchenwald.
1939 : 23.-24.3.: hrál Vlastimil operetu Okolo rybníka, celkem čtyři vyprodané představení.
1939 : Červen : delegaci českých spisovatelů navštívila Vodňany, např. Jan Čarek, Josef Knapp, Jan Pilař atd.
1939 : V noci z 8. na 9.7. vypukl požár na pile Oty Dubského. Škoda na 50 tis. korun.
1939 : 1.9.: napadením Polska německou armádou vypukla Druhá světová válka

1940 : 16:6.: strhla se nad krajem prudká bouře trvající plné dvě hodiny.

1941 : 12.1.: divadlo z Českých Budějovic provedlo Smetanovu operu Prodaná nevěsta.
1941 : 25.10. : vysílal český rozhlas Fenclovu reportáž o Vodňanech.

1945 : 8.5.: konec Druhé světové války v Evropě.
1945 : 26.5.: přestav fungovat první místní národní výbor a ustanovil se druhý místní národní výbor.
1945 : Počátkem června se z Vodňan do Českých Budějovic vrátil Krajský soud.
1945 : 26.6. : byl pořádán na náměstí koncert kapely americké posádky.
07.06.2008 22:56:51 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1946 – 1960.

Vodňanské události v letech 1946 – 1960.
07.06.2008 22:54:27 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1961 - 1989.

Vodňanské události v letech 1961 – 1989.
07.06.2008 22:52:33 | 0 komentářů | stálý odkaz


Vodňanské události v letech 1990 - 2007.

Vodňanské události v letech 1990 – 2007.
07.06.2008 22:50:31 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se