Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Rodáci a osobnosti : úvod.

Posláním této rubriky je podchytit a uveřejnit co největší možné množství dostupných informací o zdejších rodácích, kteří zde prožili buď celou nebo jen určitou část svého života. Rovněž zde budou uvedeny osoby narozené v jiném místě a žijící ve Vodňanech určitou dobu, případně mající k tomuto městu a regionu specifický vztah.
Budou zde uvedeny osobnosti z různých kulturních, politických, vzdělávacích, osvětových a společenských oblastí, obchodu, průmyslu, řemesel, např. představitelé místní správy a jiných úřadů, pracovníci osvěty, duchovní, učitelé, lékaři, umělci všech směrů, vědci, sportovní činitelé, představitelé a jednotlivý členové spolků a korporací, průmyslníci, řemeslníci, technici, zemědělci, rybáři, atd.

Údaje o jednotlivých osobnostech budou doplňovány údaji z matrik a dalších úředních pramenů, např. inf. o jejich bydlišti, povolání, vzdělání, rodině a rodových záležitostech atd. U zvláště významných osobností bude k osobním údajům připojena biografická a bibliografická poznámka.

Z ryze praktických a společenských důvodů budou do seznamu zařazeny jen osoby již nežijící. Vyjímka je učiněna jen u několika žijících osobností, jejichž minulá i současná tvorba je zcela vyjímečná a často přesahuje rámec regionu.

Pozn: žijící osobnost uvedena v této rubrice může požadat o doplnění nebo opravu jakýkoliv údajů a informací, případně může požádat o vyřazení ze seznamu.

Autor rubriky bude dbát litery zákona o ochraně osobních údajů a nebude poskytovat a uvejňovat údaje o bydlišti a tel. číslech, případně i další osobní údaje, k žijícím osobám.

Zpracování rubriky je ale dlouhodobou záležitosti, a proto předem prosím za shovívavost. Předem Vám děkuji za vaše případné doplňky a upozornění na chyby.


Noviny, časopisy, sborníky atd. :

JSH : Jihočeský sborník historický ( vyd. Jihočeské muzeum Č.Budějovice )
JP : Jihočeská pravda
ND : Náš domov ( vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany
NN : Naše noviny ( okresu Strakonice )
Okrašlovatel : Vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany.
Rr : Rodopisná revue ( vyd. Historicko – vlastivědný spolek v Českých Budějovicích )
Vodňansko : noviny vycházejí v red. Ant. Dvořáka v r.1945
VaV : Vodňany a Vodňansko ( vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany )
Vn : Vodňanské noviny 1) vycházejí mezi lety 1933 - 1942 v red. Ant. Dvořáka
2) vycházejí od r.1990 nejprve v redakci Městského kult. střediska,
potom v redakci PTS Vodňany
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jih. muzeu ( do r.1993 )
Výběr : Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech ( vyd. Jih. muz. )
Vz : Vodňanský zpravodaj ( 70. a 80. léta 20.stol. )
ZMJK : Zprávy muzeí jihočeského kraje ( vyd. Jih. Muzeum Č.B. )
ZS : Zlatá stezka ( r.1927 název od Zlaté stezky ) do r.1949.
Zlatá stezka : vyd. Okresní muzeum Prachatice.

Přehled excerpované literatury :

Almanach král. město Vodňany a okolí. Vodňany, 1914.
Archiváři : Jaroslava Hoffmannová – Jana Pražáková. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha, Libri, 2000.
Berka Rudolf : Kdo je kdo v českém a moravském rybářství. 2006.
Berka – Ebelová : R. Berka – J. Ebelová. Biografie osobností českého rybářství. Vodňany,1986.
Blümlová, 2000 : Blümlová Dagmar. Sto tváří z jihočeské kulturní historie. Pelhřimov, Nová tiskárna, 2000.
ČLB : Česká literární bibliografie. Díl I,. ( A – M ), 1945 – 1963. Zprac. Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSSR , 1963. Díl II., ( N – Ž ), Praha, 1964.
Encyklopedie Český Budějovic. 1998.
Franbša F.S. : Prácheňští spisovatelé slovem a obrazem. Tábor, 1940.
Hankovec Milan : Významní rodáci Strakonicka. Strakonice, 2005.
Házr – Písecký : Házr Josef – Písecký. Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937.
Historici : Lexikon součastných českých historiků. Praha,1999.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Vodňany, 1948.
Chaloupka Otakar – Voráček Jaroslav : Kontury české literatury pro děti a mládež ( od začátku 19. století po současnost. ) Praha, Albatros, 1984.
Chvály jižních Čech. Uspořádal Stanislav Cífka a Ludvík Pokorný. České Budějovice, Růže, 1976.
Jihočeská vlastivěda. Literatura a divadlo. České Budějovice
Kalendárium jihočeských osobností a událostí 1981 – 1985. SVK Č.B., 1981.
Kalendárium jihočeských osobností a událostí 1986 – 1990. SVK Č.B., díl I. – II., 1986.
Kdy zemřeli...? 1986 – 1990. Praha, Národní knihovna, 1994.
Kdy zemřeli...? 1994 : Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech
1986 – 1990 s doplňky ze předchozí léta. Praha, Nár. knih. ČR, 1995, díl. II.
( K – Ž ).
Kdo je kdo 91/92. Česká republika. I.- II. Praha, nakl. Kdo je kdo, 1991.
Kdo je kdo, 2002 : Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. Praha, 2002.
Kdo je kdo v obci spisovatelů. Praha, Obec spisovatelů, 2005.
Kotalík, 1956 : Kotalík Josef. Jižní Čechy v krásné literatuře. České Budějovice,
Krajský úřad pro další vzdělávání učitelů, 1957.
Kotalík, 1966 : Kotalík Josef. Písek a Písecko v krásné literatuře. Písek. Okr. knih.,
1966.
Kovařík : Literární toulky po Čechách. Praha, 1977.
Kunc,1957 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od
1.října 1938 do 31. prosince 1956. Sestavil Jaroslav Kunc. Praha,
Národní knihovna, 1957.
Kunc Jaroslav : Kdy zemřeli…? Přehled českých spisovatel a publicistů zemřelých
1.1.1937 do 31.12.1962. Praha, Státní knih. ČSSR, 1962.
Kunc,1966 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1963 do 31.12.1966 a dodatek do ,,Kdy zemřeli..? od 1.1.1937 do 31.12.1962.“
Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSSR – Národní knihovna, 1966.
Kunc,1970 : Kdy zemřeli...? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 – 1970, 1935 – 36 a dodatek do ,,Kdy zemřeli 1937 – 1966“. Zpracoval Jaroslav Kunc.Praha, Státní knihovna, 1970.
Kunc, 1974 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1971 – 1974 a dodatek za léta 1935 – 1970. Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha,
Státní knihovna ČR, 1974.
Kunc,1979 : Kdy zemřeli..? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 – 1979. Zpracoval Jaroslav Kunc. Praha, Státní knihovna ČSR, 1979.
Mostecký :Mostecký Václav : Dějiny býv.krá. města Vodňan. Praha, 1940, 1-3.
Mráz Zdeněk : Literatura jižních Čech 1945 – 1965. Č.B.1967.
Mráz Zdeněk : Literární místopis jižních Čech. Hlub. nad Vlt., 1980.
Novák Arne : Dějiny české literatury. Praha,1933.
Lexikon české literatury, 1., Praha, Academia, 1985.
Lexikon české literatury, 2/I. Praha, Academia, 1993.
Lexikon české literatury, 2/II. Praha, Academia, 1993.
Lexikon české literatury, 3/I., Praha, Academia, 2000.
Lexikon české literatury, 3/II., Praha, Academia, 2000.
Martínek Jiří – Martínek Miloslav : Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové.
Praha, Libri,1998.
Michálek – Fröhlich : Jan Michálek – Jiří Fröhlich. Bibliografie jihočeské archeologické literatury 1817 – 1980. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985.
Mikulášek : Alexej Mikulášek – Viera Glosíková - Antonín B. Schulz a kol. : Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko – židovsko –
německých literárních vztahů. Praha, Votobia, 1998, I., 2002, II.
Novák Arne – Novák Jan. V. Přehledné dějiny literatury české. Brno, Atlantis, 1995.
OSN : Ottův slovník naučný ( hesla jednotlivých osobností )
Písecká čítanka II. Písek , Okr. knihovna 1981.
Písecká čítanka III. Písek, Okr. knihovna 1995.
RHB : Rukověť humanistického básnictví. Díl I. –V. Praha , Academia
Slovník, 1970 – 1981 : Slovník české literatury 1970 – 1981. Praha, Čs. spisovatel, 1985.
Slovník českých spisovatelů od roku 1945. I. – II. Praha, nakl. Brána, 1995.
Slovník českých spisovatelů od r.1945. Praha, Brána, , I. 2. vyd., 1999, II., 1. vyd., 1998.
Slovník českých spisovatelů. Praha, Libri, 2000.
Soukup Lubomír : V jejich stopách. České Budějovice, Růže, 1977.
Teplý František : Památní muži narození neb zemřelí v dioecesi českobudějovické.
Hlas lidu. I. : 24., č.67, 5.6.1930. II. : 24,č.72, 26.6.1930.
Tomeš Josef a kol. : Český biografický slovník XX. stol. Praha – Litomyšl, Paseka, 1999, I. – III.
Vlček J. : Dějiny české literatury, I-III. Praha,1960.
Vopravil Jaroslav : Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře.
Praha, Státní knihovna ČSR, 1973.
Wernisch Ivan : Zapadlo slunce nad dnem, který nebyl. Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní. Z jiné historie české literatury ( léta 1850 – 1940 ). Brno, Petrov, 2000.


Příloha.

Seznam vodňanských studentů na píseckém gymnáziu v letech 1778 – 1928
byl vytažen s celkového seznamu studentů in. : 150 let píseckého gymnázia. Písek, 1928.

Jméno a příjmení studium v letech poznámky

Bělohlávek Adolf 1883 – 1886
Bělohlávek Dominik 1850
Bělohlávek Jan 1844 – 7
Bělohlávek Josef 1826 – 7
Bělohlávek Leopold 1831
Bělohlávek Tomáš 1841
Bělohlávek Václav 1808 – 12
Bělohlávek Vojtěch 1811, 1815 – 17
Blätterbauer Jan 1810
Blätterbauer Norbert 1804
Branžovský Filip 1796 – 1801
Brok Adolf 1867 – 74
Brom Lukáš 1821, 1826
Buller Antonín 1803 – 7
Burda Adolf 1839 – 40
Burda Augustin 1824 – 29
Burda Filip 1843 – 44
Burda Tomáš 1844 – 47
Burda Vojtěch 1811 – 15

Cigrosser František 1826 – 27
Čadek Bohumil 1910 – 17

Duda Ladislav 1866 – 73
Dunovský Emil 1892 – 95

Faltis Otto 1913 – 20
Fischer František 1808

Hanus František 1840 – 45
Hanus Jan 1804
Hanus Pelegrin 1845
Hanuš Jan 1834
Hanuš Karel 1811 – 16
Hanzlovský Josef 1855 – 63
Häring Jan 1830 – 33
Häring Vladimír 1862 – 64
Hartmann Filip 1790
Hartmann Josef 1790,1793 – 94
Hässler Jindřich 1842 – 47
Hässler Lambert 1846 – 53
Herites Antonín 1870
Herites František 1863 – 66
Herites Jan 1859 – 62
Herites Karel 1867 – 71
Hermann Jan 1880 – 83
Hessler Matěj 1841 – 42
Honzík Jan 1844 – 49

Chalupský Josef 1822, 1825

Jelínek Rudolf 1871 – 72
Jilý Jan 1859
Jireš August 1859 – 62
Jireš Emanuel 1849 – 51
Jireš Leopold 1817, 1819 – 22

Kafka Jakub 1821 – 5
Karásek Josef 1856 – 61
Karásek Karel 1856 – 63
Kasimír Václav 1805 – 6
Katzer Bohdan 1864 – 66
Klouček Martin 1822 – 27
Kodat Jan 1844 – 49
Kohout Antonín 1797 – 1801
Kolář Václav 1863 – 69
Kopista Václav 1911 – 14
Kouba Jan 1808 – 10
Kouba Josef 1857
Koželuh František 1881 – 84
Kursch Alois 1855 – 63
Kursch František 1827 – 28
Kurš Jan 1862 – 69
Kurš Petr 1838 – 44
Kvasnička Šimon 1826

Lahodný Václav 1844 – 45
Ledenický Tomáš 1804 – 8
Lenk Adolf 1824 – 26
Lenk Bedřich 1831
Lenk Karel 1831
Louženský Jan 1893 – 96

Machalický Karel 1863 – 70
Machalický Richard 1865 – 72
Majer Antonín 1839 – 44
Majer Emanuel 1875 – 79
Majer Václav 1854 – 57
Majer Václav 1869
Martan Otakar 1882 – 83
Martan Václav 1879 – 80
Masner Václav 1817
Mažura František 1821
Mergl Eduard 1865 – 72
Mládek Jan 1882 – 87
Mostecký Josef 1856 – 57

Nedbal František 1849 – 52
Nejedlý Robert 1882 – 83 z Pražáku
Němec František 1859 – 66
Němec Matěj 1856 – 63
Neubauer Jan 1826 – 31
Novák Antonín 1814 – 18
Novák František 1814 – 15

Orlt Jaroslav 1872 – 79
Orlt Otakar 1871 – 78
Orlt Vladimír 1877 – 82

Pablasko Karel 1857 – 60
Pánek Antonín 1786 – 88
Pavelec Alois 1888 – 95
Pavelec František 1890
Pavelec Leo 1897 – 1904
Peroutka Bedřich 1899 – 1900
Petráček Antonín 1912
Pilka Karel 1898 – 1900
Pimperle Matěj 1829 – 34
Pimperle Václav 1834
Pimperle Vojtěch 1826 – 27
Pírka Josef 1893 – 96
Preyer Jaroslav 1889 – 92
Pytlík Josef 1854

Reindl Jakub 1782
Reitinger Jan 1819 – 22
Řídký Alois 1882
Řídký Jan 1804
Řídký Martin 1797 – 1801
Říha Jan 1909 – 13

Schrimpf Alois 1821 – 17
Skalický Antonín 1821
Skalický František 1821
Skalický František 1824 – 27
Skalický Petr 1809
Souhrada Antonín 1836 – 40
Suttner František 1820
Svoboda František 1800 – 3
Šebele Václav 1813
Ševčík Karel 1886 – 89

Telátko Ladislav 1880 – 85
Tischler Václav 1819 – 20

Václavík Robert 1880
Vondrášek Leopold 1854 – 58
Vondrášek Václav 1859
Weber Josef 1809 – 12
Wolf Alex 1826 – 31
Wolf Ignác 1843
Wolf Hugo 1874 – 81
Wolf Karel 1867 – 74
Würl Adolf 1820
Würl Josef 1817 – 20

Zámečník Rudolf 1899 – 1902
Žahour Blahomír 1902 - 5

Nebližší centrum vyšší vzdělanosti bylo pro vodňanské studenty v krajském městě Písku. Výuka na místním gymnáziu zde byla zahájena 9. listopadu 1778. V průběhu následujících 150 let studovalo 141 studentů pocházejících přímo z Vodňan.
Jen o několik let byl starší vzdělávací ústav V Českých Budějovicích, kde se od roku 1762 nacházelo německé piaristické gymnázium.
Další vodňanští studenti studovali na reálce v Písku.
Roku 1868 ( 3.10 ) bylo v Českých Budějovicích zahájeno vyučování na českém gymnáziu.

Přehled duchovních ve Vodňanech v přímé posloupnosti:

Římsko – katoličtí duchovní :

Welco Hayne : první známý farář , kol. r.1338
z Loun Petr : kol. r.1340
Václav z Vodňan : kol. r.1355
Johlin : kol. r.1359
Jan ze Strakonic : presentován r.1366
Konrád z Vodňan : kol. r.1379
Předota z Počepic : kol.r.1380¨
Jeniš z Hlavatec : kol. r.1390, 1393
Hynek z Klokočína : kol. r.1391
Ryneš ze Žestova : presentován 1403, 1415 ( snad až do 1420 )
Mistr Zdeněk z Labúně : 1405
Mikoláš z Jistebnice : 1407

Duchovní podobojí 1420 – 1620 :

Jan kněz : kol. r.1510
Stanislav kněz : kol. r. 1511-1525
Malovec z Malovic Jiří : kol. r..1525
Ječmínek Jakub : 1530 – 1535
Vít farář : kol.r.1542
Kryštof farář : kol.r.1545
Slováček Jan : kol. r.1550
Kouřimský Jan : 1556
Urban farář z Nymburka : kol.r1557
Říčanský Jan : 1558
Řehoř farář : 1560 – 1583
Markonides Jakub : 1589
Jistecký ( nebo Čistecký Vít ) : 1589
Nauše Jan : 1593
Aquensis Jan : kol.r.1597
Mělnický Kliment : kol.r.1600
Poříčský Vojtěch Prokopides : kol.r.1611 – zavražděn 27.9.1620

Římsko - katoličtí duchovní :

Blovský Alexius Václav Bartholomides : kol.r.1630 – asi do 1633
Kozlinský Petr Alexius : 1637
Těšín ( z Těšimi ) Jan : kol.r.1640
Boleslavský Alexius Václav : kol.r.1648
Markelius Matouš : kol.r.1649
Gallus Václav Alexius : kol.r.1652 - 1655
Raušelius Tomáš František : 1656 - 1660
Bramburský Jan Jakub : 1660 – asi 1664
Janečka Petr : 1665 – z.16.4.1666
Kozelský Matyáš: 1666 – 1688 ( odešel do Roudnice nad Labem, kde se stal proboštem )
Volovec Vojtěch : 1688 – z.27.1.1694 ( původem z Polska )
Lukavský Jiří Suda : 1694 – z.18.4.1698
Vostřežanský František z Vostřežan: 1698 – z.30.12.1706 ( ve věku 48 let )
Zpěváček Václav : asi 1707 – z.7.6.1709 ( ve věku 38 let )
Alexi Samuel : 1709 - 1719
Vokoun Antonín : 1719 – 1737 ( odešel do Prahy, kde se stal světícím biskupem, z.7.2.1757 )
Fidler Antonín Jan : n.9.6.1693 Vodňany – nastoupil 1738 – z.6.2.1755
Mazakarini Antonín Alexius : n.16.5.1700 Vodňany – nastoupil 1755 – z.16.11.1783
Mazakarini Maxmilián Ignatius : n.12.10.1739 Vodňany, nastoupil 1783 – z.21.3.1799
Vetterle Balthasar Makarius Baptista de Lauro : n.2.1.1756 Vodňany – nastoupil 1799 – z.22.11.1830
Hanus Vácslav Lukáš : n.15.9.1791 Vodňany – vysvěcen 1818 – nastoupil 1830 – z.19.2.1874
Mostecký Václav : n. 18.9.1822 Vodňany – z.29.6.1885
Hanzlovský Josef : n. 22.7.1840 Vodňany – z.19.7.1905
Svoboda Václav : n.18.10.1862 Volešník – z.2.10.1922
Frejlach Josef : n.10.2.1874 Dynín – z.18.1.1935
Beránek Tomáš : n.15.8.1897 Sušice – 1950 zatčen - z. 3.12.1954 Brno - věznice
( 1968 pochován ve Vodňanech )
Srubek František : 1950 dočasně
Kunovjánek Jan : 1951 dočasně, asi dva měsíce
Pitra Jan : 1952 - 1954
Veselý František : 1955 – 1973
Votruba František : 1973 – z.5.5.1985
Kofroň Gabriel Vlastimil : 1985 – 1990
Švehla Bohuslav : 1990 – 1995
Cihelna Jiří : administrátor od 15.6. do 31.12.1995
Švehla Bohuslav : 1996 – listopad 1999
Wawrowski Zbigniew : listopad 1999 - dodnes

08.06.2008 17:11:13 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti A-B-C-Č

Abrahami Pavel :
r.1609 přispěl jako žák školy vodňanské k svatebním skladbám, vydaným ke cti Jana Mitese Pražského.
Lit:. Hankovec, s.11. Rukověť, 1,1966, s.26

Abrahami Petr :
humanistický básník
Lit. : Hankovec, s.11. Rukověť, 1,1966, s.26

Adalbertides Jan :
syn Adalberta, kněze ve Velharticích u Sušice, Od října 1611 byl správcem
školy ve Vodňanech, později se usadil v Kouřimi.
Podle MI 341 – byl synem vodňanského děkana Vojtěcha Procopidese
Poříčského, působil zde v letech 1611 – 1614. Podle místa narození se jmenoval Jan Adalbertis Sušický ( Mostecký,I s,350 ).
Při dobytí města 26.9.1620 chtěl kněz Vojtěch odjet z města ale za hradbami byl oloupen a zavražděn. ( Mostecký, I,s. 372 )
Lit.: Rukověť, I, s.34.

Adalbertides Jan, také Jan Adalbertus :
Narozen v Sušici .Human. bás., 1609 bakalář, potom správce školy ve Vodňanech
Lit.: Vopravil. s.348.

Adalbertus ( Adalberti ) Adam :
původem z Vodňan, stal se bakalářem 22.9.1609.
Jeho další osudy nejsou známy.
Byl synem Adalberta, syna kněze Vojtěcha Volyňského, a bratrem Tobiáše Adalbertuse. Možná že jeho bratrem i Jan Adalbertides ( viz ).
Lit.: Hankovec, s.11. Rukověť, I, 1966, s.36.

Adalbertus Tobiáš :
původem z Vodňan, bratr Adama. Dne 19.5.1609 dosáhl bakalářské hodnosti jako správce školy sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském. Roku 1611 začal učit na škole ve Stříbře. Roku 1616 dosáhl jako správce školy sv. Martina v Praze hodnosti mistra.. Od sv. Jiří 1617 byl duchovném správcem u sv. Klimenta na Novém Městě pražském. Udržoval přátelské styky s M. Janem Campanem.
Roku 1622 odešel do Saska, kde se zdržoval většinou v Žandavě a v Drážďanech. Roku 1631 se vrátil se saským vojskem do Prahy, ale později musel opět odejít. Zemřel 16.10.1639 po dlouhé nemoci v Perně.
Adalbertus vedle drobných latinských prací byl překladatel z němčiny do češtiny a věnoval se tématům z historie,např. napsal pokračování k Hájkově kronice mezi léty 1527 - 1616, kde také podrobně popsal obléhání Vodňan pasovským vojskem v roce 1611. Tato práce však zůstala v rukopise a je uložena v zámecké knihovně na Křivoklátě. Roku 1631 vyšel tiskem Adalbertův český spis Zrcadlo křesťanského života.
Lit.: Hankovec, s.11. Rukověť, I, 37.
J.Jireček : O některých sbornících obsahu historického z 15. až 17. století. Zprávy KČSN, 1878, s.87.
Bibl.: Sebrání historií o rozličných proměnách a příbězích ( 1572 – 1616. ). Viz Rukověť.

Albinus z Jenčova Jan :
narodil se v Berouně v rodině císařského rychtáře Maxmiliána Albina.
Zde se v roce 1618 aktivně účastnil stavovského povstání, ale v roce 1620 odešel do ústraní do Mělníka, kde vyučoval na tamní škole. V roce 1628 pobýval ve Vodňanech. Později odešel do Písku a zde se oženil s Dorotou z Prachové.
Liz.: Rukověť,I, 70.

Aleš Mikoláš :
( 18.11.1852 Mirotice – 10.7.1913 Praha )
malíř, kreslíř, ilustrátor. Přítel Františka Heritese, v letech 1895 – 1895 vytvořil návrhy pro výzdobu vodňanského kostela a roku 1907 návrhy pro školu v Protivíně.
Lit.: A.S. Mikoláš Aleš a Vodňany. VN,6,1.5.1939, č.5, s.3-4.
Č. J. ( Čestmír John ): Z vodňanských pokladů. Zs,2,1928-1929,č.4,s.50-52.
-paz.: Jak Mikuláš Aleš namaloval vodňanského kapra. Vn,3,1992,č.17,s.6.
Pazdera Jiří : Rekonstrukce Alšových sgrafit na kostele ve Vodňanech. Výběr,20, 1983,s.212-213.
Veselý Miloš : Kresby M. Alše ve vodňanském muzeu. ZMJK, 1962, č.3-4, s.73-74.
Vznik Alšových sgrafit na vodňanském kostele. Výběr,4,1967,č.1,s.58.

Alexi Samuel :
děkan v letech 1711 - 1719.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, IIII., s.14,29.

Amos ze Štěkně :
jeden z hlavních zakladatelů Jednoty bratrské na jihu Čech, 2.pol. 15. a poč. 16.stol.
Hankovec, s.13-14.

Anders Johann :
původem z Vimperka, hostinský a jirchář, radní 1850 - 64, bydlel v čp.23/I., v letech 1852 a 1856 poskytl ubytování J.K.Tylovi a jeho rodině.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, III, s.169,185.

Andrys Jan Nepomucký :
městský písař 1752, r.1754 odešel do Písku, pocházel z J.Hradce.
Lit.: Mostecký, Děj. Vodňan, III., s.79.

Antoš Josef
obchodník, textil, nám. Svobody 21, r.1933 v čp.193/I.

Bačová :
amaterská herečka
Lit: Vn,1994,č.7,s.4 ( vzpomínka Fr. Zborníka st. )

Badaš :

Badašová :

lékaři, židé, lékařská praxe ve Vrchlického ul.
Vn,I,1933,č.3,s.22.

Bakule V.:
textil 1927

Ballasco ( Pablasko ) :
lékař ve V. kolem r.1860

Baronides Bartoloměj z Levenperka :
žil v 16.stol.
Lit.: Hankovec, s.17

Bauer Jan :
n.11.4.1945 Jihlava
novinář, publ., žije ve Vodňanech
Bibl.: Tajemná města České Budějovice. Praha, Regia, 2003, 208 s.
Lit.:: Kdo je kdo, 1991 – 92,I.,s.39.

Bauše Josef :
obchodník, smíšené zboží, 1914.

Boubinus Václav :
rodem z Vodňan, stal se bakalářem v Praze 31.8.1562 a byl autorem drobných latinských příspěvků. Zemřel asi kolem roku 1600. Bližší osudy nejsou známy.
Bibl. : Hankovec, s.29. Rhb,I., s.175.

Bělohlávek Karel Antonín :
30.10.1840 Vodňany – 20.11.1904 Vodňany
starosta Obchodního gremia ve V.

Bělohlávek Vladimír :
divadelník, přezdívka – Budulínek.
VN,1939,č.4, s.6.

Bém Rudolf – Hlava Vratislav :
13.4.1874 Rábín u Netolic – 13.8.1955 Praha ( nebo Žihochovice )
V mládí pobýval u svých rodičů ve Vodňanech a v pozdějších letech ve Stožicích, v obci a v okolí namaloval několik obrazů.
Lit.: -a : Bémova a Bubeníčkova výstava v Praze. Otavan,7,1923,č.6-7,s.95-96.
-dr- : Výstava Rud. Béma. Otavan,1,1917,č.12,s.206.
(ger) : V městském muzeu ve Vodňanech byla otevřena výstava ak. malíře Vratislava Hlavy, rodáka z nedalekého Rábína. Jp,26.4.1974,a.4.
Pazdera Jiří : 110 let od narození malíře Béma – Hlavy. Výběr,21,1984,č.4,s.318-319.
Pazdera Jiří : 110 let od narození malíře Béma – Hlava. Vz,1984, č.1, s. 13.
Přech Václav : Vzpomínáme stých narozenin akad. malíře Vratislava Hlavy.
Výběr, 11,1974,č.4,s.276-277.
Přech Václav : 100 let od narození V. Hlavy. Nn,18.4.1974,s.7.
Šmaus Zdeněk : Rudolf Bém – Vratislav Hlava. Katalog k výstavě. Vodňany, 1974, nestr.
Velková J. : Výročí mistrů jedné generace. Vn, 2004, č.7, s.5.
Veselý Jindřich : Vratislava Hlava, jihočeský podobinář a krajinář.
Vopravil, 338.
X.Y. : Rudolf Bém ve výstavní síni Rubešově. Otavan,3,1918,č.3-4,s.36.
Zlatá stezka,VII.,1933,s.106-115.

Beneš Josef :
26.12.1917 Vodňany - 1996 ve Švýcarsku
Odb. spis., fyzik V letech 1941 – 1945 pracoval jako technik ve Kbelích u fy Ostmarkwerke. Od r.1968 v emigraci v Curychu.
Lit. : Čsl. časopis pro fyziku, 1997, č.1, s.66. Hankovec, s.25.

Beránek Jan :
bednář, 1886

Beránek Leopold :
majitel domu čp. 32/II. ul. Elektrárenská, dne 22.7.1922 obecní zastupitelstvo schválilo koupi totoho domu za 59 tis. korun.
Beránkovna : lidový název nájemního domu,podle maj. Beránka. Město nechalo r.1927 dům přestavět s 24 malými byty. Po r.1998 dům přestavěn pro sociální účely a pečovatelský dům.
Lit.: Nd,1926, č.1,s.5-6.

Beránek Tomáš :
15.8.1897 Sušice – 3.12.1954 Brno ( věznice )
Děkan, oběť komunistického teroru. Dne 14.8.2007 byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska ( čp.71 ul. Kostelní - dnes pension Milli ).
Lit.: Huneš Robert : Památník obětem komunismu. Vn, 9,s.3.
Vn,1997, č.14.
Huneš Robert : Obětem komunistické zvůle. Vn,17,2006,č.2,s.4.

Berger ( Bergr ) :

Město Vodňany :

čp.24 : nám. Svobody :
Eliáš Berger : kupec, r.1811 koupil dům, prodal r.1827, manž. Alžběta.

čp.92/I. ( st.č. 122 ) ul. Jiráskova :

Bergrová Terezie : z. 20.5.1862 ( 1 rok )
otec : Matěj , matka : Marie, r.Prášková

Předměstí :

čp.4/II. ( st.č. 178 ) ul. Dr.Hajnová :
1880 : Bergrová Marie

čp.32/II. ( st.č.7 ) ul. Elektrárenská :
Bergerová Vlasta : n.9.7.1928 – z.1.6.1929
otec : František, matka : Kateřina, r. Řeřichová z Libějovických Hor čp.3

čp.89/II. ( st.č.157 ) ul.Bavorovská :
Berger Václav : n.5.9.1924 – z.14.1.1925
otec : František, dělník, matka : Kateřina, r.Řeřichová.

Berger ( syn – jméno nevím ) : n.12.6.1926 – z.4.5.1927
otec : František, matka : Kateřina, r.Řeřichová.

čp.121 ( st.č.35 ) ul. Parkánská :

1857 : nájemník Jan Berger, nádeník, n.1816, manž. Anna n.1820, děti : Rozálie n.1849, Marie n.1851, Terezie n.1853.

čp.225 ( st.č.207 ) ul.Říční :
1870 : v seznamu školní mládeže : František n.1.12.1859, otec podruh.

čp.299 ( st.č.239 ) ul.Na rechlích :

1857 : nájemnice Bergerová, nádenice, svobodná n.1825, syn Josef n.1849.

Pražák :

čp,24 : 1850 : Berger Matouš, zednický tovaryš n.1811
manž. Marie n.1811, děti : Tomáš ( n. ? ), Albert n.1842, Marie n.1836.

čp.41 : Berger František ( r.1923 uvedený v Kronice města jako ponocný na Pražáku, snad z.2.11.1929 jako obecný chudý v městském chudobinci ( n.27.6.1859 )
manž. Anna, rozená Hodová z Drahonic, n.17.7.1848, z.27.11.1915.

Berger Adolf František :
13.11.1813 Vodňany – 12.7.1886 Vídeň
Archivář v Třeboni, německy píšící spisovatel a publicista.
Bibl.: Životopis Felixe Schwarzenberka. 1853.
Lit.: Hankovec, s.27-28.
Ottův slovník naučný.

Berka Rudolf, ml. :
n.12.6.1933
publ., rybářský odborník, reg. hist.
Bibl.:
Státní rybářství 1919 – 1979. České Budějovice,1979, nestr.
Putování prácheňského kapra do světa. Otavín, č.2, 2001, s.89-95.
Tenkrát...( Vzpomínky na rok 1945 ve Vodňanech. ) Otavín, č.3, 2001, s.110-115.
Vodňany v období první republiky 1918 - 1938. Vodňany, MaG, 2005.
Kdo byl v českém a moravském rybářství. Vodňany, 2006, 138 s.
Lit.: Hankovec, s.28-29.
Velková Jitka : Rudolfu Berkovi k narozeninám. Výběr,45,2008,č.2,s.147-149,
Štědronský Eduard : K sedmdesátinám Rudolfa Berky. Vn,14,2003,č.12,s.4.

Bezecný Frant. Josef , také Černešovský :
3.1.1839 Černýšovice – Černešovice u Bechyně – z. asi Praha
učitel ve Vodňanech a v Písku, publ., reg. hist.
Jako učitel působil ve Vodňanech a publikoval o historii, také připomínal Chelčického.
1874 : pořádal osvětové přednášky pro Průmyslový vzájemně se podporující spolek
( Vn,I., 1934,č.14,s.1 )
Bibl.: Pozůstatky bratrského sboru v Radčicích. Český jih,3,1875,č.16.
Rodové a statkové šlechtičtí před dobou protireformační ve Vodňanech.
Český jih,6,1877,č.24.
Staré paměti královského města Vodňan. Český jih,2,1874,č.47.
Spor mezi obcí král. města Vodňan a Velkým Újezdem o hranice.
Český jih,5,1876,č.12,24,26,29. Ročník 6,1877,č.26.
Lit.: Kalendárium JVK, 1986, I., s.10. Vopravil,399.
Vn.,II.,1936,č.8,s.3.
Mostecký, III., 180,187.

Bílek František :
6.11.1872 Chýnov – 1941 Chýnov
sochař, malíř, přítel J. Zeyera
Lit.: Louženský Jiří. Výročí Františka Bílka. Vn,3,1992,č.19,s.7.

Blätterbauer ( Blattenbauer ) Severin :
23.10.1801 Vodňany – 26.1.1892 Domažlice
hudebník, učitel :
Lit.: Hankovec, s.32
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn,2004,č.2,s.6.

Blažíčková Anna, roz. Petráčková :
n. 24.4.1933 Vodňany –
lit. krit., žije v Plzni
Bibl.: Směr Červený Újezd. 1968.
Kdo nesází, nevyhraje aneb Dostane se Honza k počítačům ?
Lit.: Hankovec, s.32
Z vašich dopisů.Vn,3,1992,č.3,s.4. ( Inf. od Věry Chmelíkoví ).

Bloch :
n. 1864, kde ? – z. před r. 1939 ?
majitel sýrárny na Bavorovské ulici čp.97/II.
Pozn.: viz také Soumrak a svítání. Oběti fašistické okupace, s.37. ( osudy rodiny Blochů )
Lit.: -er-. Vodňanská Blochova sýrárna ( jako první v republice vyráběla tavené sýry ). Vn,12,2001,č.20,s.4.

Böhm Willibald :
29.10.1875 Vodňany -19.12.1956 Obergessertshausen SRN
spis., vlast. prac., učitel v Českých Budějovicích, psal německy, od r. 1899 red. Volksbote.
Bibl. : soupis prací v kartotéce Vědecké knihovny Č. Budějovice.
Lit.: Hankovec, s.37-38.
Schramek Josef : Wilibald Böhm 60 Jahre. Budweiser Zeitung,74,1935,č.83,
s.1-2 ( foto ).
Vlastivěda Českých Budějovic : heslo Böhm Willibald.

Bondy :
kolem r.1880 měl první pletárnu na poště v prvním poschodí.

Bosáček Josef :
1857 Příbram – 5.9.1934 Maková hora u Příbrami
V letech 1895 – 1896 se podílel na výzdobě vodňanského kostela.
Lit.: John Č. : Malíř Josef Bosáček. ZS,8,1934-1935,č.3,s.53-56.
Roch Stanislav : Za příbramským malířem Josefem Bosáčkem.
Příbram, OKS, 1985, 24 s.
Nd, 1927,č.8,s.1-3. Vn,1934, č.19, s.9.
Vn,1934,č.16,s.9.

Bramburský Jan Jakub :
děkan ve V., 1660.
Lit.: Mostecký II, s.98.

Brejcha Eduard :
n. 21.4.1863 Dírná čp.54 – z. 1.7.1923 Vodňany ( zápis v matrice z. )
odborný učitel, hudebník a místosbormistr Zpěváckého spolku v letech 1907 – 1912.
Bytem : č.173/I. manželka : Antonie, roz. Jašková z Dlouhé Vsi, odd. 5.2.1885
Pozn.: v kronice města jsou o tomto úmrtí dva různé zápisy 1) z.1.8.1923
2) z. 1.7.1924
Brož Josef :
obchodník, textil, 1938.

Brož Josef :
17.1.1866 Vlachovo Březí – 28.5.1949 Plzeň
střed. prof., reg. hist., publ.
Bibl. : Václav Starý : Život a dílo prof. Josefa Brože. JSH,1979,4,317-325
Václav Starý : K dějinám časopisu Zlatá stezka. Vodňany a Vodňansko,1992,s.41-49.

Brunner Adolf :
5.5.1862 Vodňany – 1917 Chicago - USA
hudebník
Lit.: Hankovec, s.45
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. ZS,9,1935 – 36,č.9,s.163-166.
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Vodňany svému jubileu 1336 – 1936, s.24.
Pozn.: n. 1866

Buchtele Josef st. :
n. 1874 ( nebo 9.2.1873 Pražák ) – z.
Továrna na hospodářské stroje.Dílny na výrobu hospodářských strojů ( Motor ), Budějovická ul., čp.319, 881. Měl také původně dílnu na nám.5.května čp.114/II., potom truhlárna Václava Louženského.
Lit.: Vn.,VI.,1939,č.1,s.3. ( foto )
reklama na stroje : 1939, konec č.1.

Buchtele Josef ml.:
n. 8.2.1902 Vodňany – z. po r.1950 ( po návratu z vězení )
Lit.: Šimek Rudolf. Josef Buchtele by oslavil sto let. Vn,13,2002,č.5,s.7.

Bukovský Jan :
obchodník, starosta města, zvolen r.1938

Burda Karel st. :
sportovní činitel, publ.
Bibl.:

Burda Karel ml.
umělecký fotograf

Burda Václav :
4.9.1812 Vodňany –
železniční stavitel
Lit.: Birk Alfred. Velká myšlenka. Praha, Orbis, 1944. s.93.

Busta Josef :
stavitel, manž Marie, postavil si nový dům v Mokrého ulici ( Vn,1933,č.3,s.17 )

Cába Valentin :
n. ? - z. 9.10.1904 Vlašim
učitel ve Vodňanech a ředitel školy v Bavorově , kult. pracovník, publ.
Bibl.: Pieta k mrtvým ( zasláno ). Ohlas od Nežárky,42,1912,č.33. ( P.Josef Štěpán Claudius v J.Hradci ).
Pozn.: inf. o úmrtí viz : Paměti Zpěváckého spolku ve Vodňanech 1860 - 1910. Vodňany 1910, s.23.

Camilius Izaiáš :
rodem z Vodňan, přijal r.1589 svěcení v Lipsku, býval farářem v Borotíně, r.1590 byl kaplanem v Táboře a od sv. Havla r.1591 farářem v Benešově. V roce 1605 krátce působil v Kamenici nad Lipou, 1606 – 1608 byl farářem ve Viticích u Českého Brodu, potom až do roku 1617 působil na několika místech v Praze. Do roku 1621 byl děkanem v Pelhřimově. Odtud odešel do exilu. Neznámo kdy a kde zemřel. Jeho civilní příjmení a rodinné osudy lze jen těžko zjistit. Je známé jméno jeho sestry Uršuly, provdané a zemřelé v Benešově ( r.1597 ). Snad byl synem Jiříka Pekaře.
Lit. : Hankovec, s.48. Rukověť, 252 – 253
Hrejsa Ferdinand : Z rukopisů muzejních. ČNM,1917, s.172 –173. 1918, s.64-67.

Campanus Jan Vodňanský :
viz Vodňanský Jan

g>Ceplecha :
lékař ve V. kolem r.1860

Cibulka Matěj :
také Cepalides : bakalář, human. básník, 1586 školní kantor v Domažlicích.
Lit.: Hankovec, s.50. Vopravil, s.450.

Cibulovský ( Cybulovský ) Lukáš :
Rodák z Vodňan, v pěti letech osiřel a ujal se jej M. Jan Hippius. Cibulovský se stal bakalářem na pražské universitě 8.8.1616. Roku 1617 byl školním kollegou správcem kůru v Českém Brodě, pro který napsal několik graduálů a offerií. Roku 1621 byl správcem svatopetrské školy v Praze. Tehdy se oženil s Annou z Veleslavína, vdovou po Adamu Kořenském. Roku 1621 se uvádí jako měšťan Nového Města pražského. Další osudy nejsou známy.
Lit.: Hankovec,s.54. Rukověť,I,358.
Pozn. : Zibulowsky Lukáš a Anna jsou uvedeni mezi exulanty žijícími v Pirně v letech 1621 – 1639.
Lit.: Lenka Bobková : Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621 – 1639. Praha, Scriptorium, 1999, s. 192.

Colidius Jakub :
původem z Třebíče, od dubna 1609 do dubna 1612 byl kollegou ve Vodňanech.
Lit.. : Rhb,I.,s.409.

Čada Karel – Šarlich :
8.8.1882 Včelná pod Boubínem – 18.4.1916 Vídeň.
důstojník Rakousko – Uherské armády, beletrista
Bibliografie : Dohra ( hra na scéně Nár. divadla. Rec. : Otavan,4.,1919-20,, č.7-8, s.109 )
Úšklebky sexu. Uspořádal a životopisnou poznámkou doplnil Jan V. Sedlák. Praha, 1929.
Erotické dobrodružství Nikity Ochalčuka.
Leohard a ženy. ( Drama ) Rec.: Otavan,6,1922, č.9-10,s.139.
Lit: F.V.B. : Karel Šárlich na scéně Nár. divadla. ( Hra Dohra ). Otavan,4,1919,č.7-8,s.109.
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín, s. 40-42.
J.M. : K literárnímu dílu Karla Šárlicha. Otavan,I., 1916, č.4, s.58-61.
M. : Karel Čada – Šarlich. Otavan,1,1916,č.3,s.50.
Pazdera Jiří : Zapomenutý spisovatel Karel Čada Šarlich. Výběr,19,1982,4,276-277.
Pseudonym spisovatele Karla Čady. Otavan,1,1917,č.12,s.208.
S.K. : Za Karlem Šárlichem. Otavan,1,1916,č.4,s.58.
V.B. : 68. let od úmrtí spisovatele Karla Čady – Šárlicha. Výběr,13,1976,č.2,s.125.
Vopravil, s.459.
Vn,1994,č.6,s.7 ( Věra Chmelíková – jméno Šarlich )

Čapek Václav :
kapelník, v roce 1938 výuka hudby, Komenského čp.191.

Čapková Marie :
n. 4.9.1861 Domažlice – z.11.7.1935
sestra spisovatele Karla Čapka – Choda, soukromnice, čp. 597
Vn,1935,č.8,s.7.

Čech František :
4.4.1877 Zásmuky – 15.9.1935 Vodňany čp.366
divadelní režisér, autor hry Kubata, dal hlavu za blata.
manželka Anna, roz. Klementová z Uherska
Lit.: Hankovec,s.60.
František Čech. Náš domov,6,1928,č.5,s.5-6.
Vzpomínka na Františka Čecha. Vn,II.,1935-36,č.10,s.3.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky.
Vn,7,1996,č.7,s.6.
Vn,1935,č.10,s.3. 1940,č.4,s.7, č.12, s.5.

Čech Svatopluk :
1846 Ostředek - 1908 Praha
básník, pobýval ve V. u Fr.Heritese.
Lit.: Herites František : Vzpomínka na Svatopluka Čecha ve Vodňanech. Zlatá Praha,13,1896,č.15,s.171.
Mokrý Otakar : Svatoplukovi Čechovi k padesátým narozeninám ( báseň ). Zlatá Praha,13,1896,č.15,s.171.

Černý František :
Sokolský pracovník,
Roku 1935 předseda spolku Lidová knihovna a čítárna. ( Vn1935,č.4,s.2-3
Lit.: Vodňansko, 1945, č.2-3, s.6.
Vn,1937,č.11,s.9.

Černý František Emanuel :
8.12.1821 Praha – 10.4.1862 Vodňany
učitel, hudebník, kult. prac.
Lit. : Kalendárium jih. osobností a událostí, 1986, I., s.57
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.3, s.4.

Čerych Břetislav :
14.8.1869 Vodňany – 7.6.1890 Praha
lékař,
Lit.: Hankovec, s.64 ( omylem Četych )
Trnka Miloslav : Lístek z vodňanské bibliografie. Vn,11,2000,č.1,s.9.

Čihovský Václav :
krejčí, otevřel živnost 1.5.1938, Tyršova čp.285.

Činátl Jindřich :
11.7.1884 Třeboň – 17.10.1974 Vodňany
reg. hist., kult. prac., publ.
Lit: Devadesáti let se ve Vodňanech dožil Jindřich Činátl, jenž dlouhou dobu působil na Českokrumlovsku jako kulturní pracovník a vynikající kronikář.
Jp,10.8.1974,č.2,s.3.
Volná, s.

Čtvrtník :

Čtvrtníkové bratři, ze Čkyně, r.1937 koupili býv. továrnu Blanici. VN,3,1937,s.12.
Lit.: -er-: Návrat ke jménu i tradici. Vn,3,1992, č.17,s.3-4.


08.06.2008 17:10:19 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti D-E-F-G

Danzer Viktor :
obchodník, galenterie

Dlabal Ivo :
lékař, v roce 1937 zahájil praxi v Nových obecních domech ( Budějovická ul. ),

Dlouhý Rudolf :
z.4.4.1941 ( 60 let )
obchodník

Dobias Ferdinand :
14.1.1874 Vodňany – 10.5.1944 Praha
právník, soudce
Lit.: Hankovec,s.66.

Dobromilicenus Johanes Alphiticus :
byl r. 1616 školním správcem ve Vodňanech ale nechal se vysvětit knězem a chtěl se stát farářem na Bílé Hůrce. Původně pocházel z Dobromilic na Moravě, roku 1615 se stal bakalářem a patřil mezi humanistické latinsky píšící básníky.
Lit.: Mostecký, I,s.362-3.

Doležal F.J.:
psal příspěvky do včelařské hlídky Vn., strojvůdce, r.1933 60 let. ( Vn,I.,1933,č.2,s.9 )

Dort Václav :
n. 6.12.1889 Vodňany - z.27.9.1938
krejčí, čp. 124/I., manž. Emilie r.Šátrová z V.,

Duda Antonín :
n. 1820 Blevice u Velvar – z. asi v Praze Král. Vinohrady
učitel ve Vodňanech, v Soběslavi ( učitelský ústav ), J. Hradci, včelařský odb.
Bibl.: přísp. v čas Škola a život, články o hospodářství a včelařství.
Čtení o včelách. 1874.
Lit.: OSN

Duda Ladislav :
31.3.1854 Vodňany – 28.8.1895 Praha Král. Vinohrady.
střed. prof, přírodovědec.
Bibl.: Podílel se na českém vydání a zpracování Brehmova IX. dílu Života zvířat, kde napsal kapitolu o hmyzu.
Lit.: Hankovec, s.69. Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.16-17.
OSN. Zlatá Praha,XII,1895,s.514.
Blümlová Dagmar : Emto,olog Ladislav Duda pocházel z Vodňan. In : Mf dne, 16.10.2001, příl. Jižní Čechy dnes, s.4.

Duchek Matěj :
n. 1853 kde ? – 4.2.1936 asi Č. Budějovice
učitel, ředitel první dívčí školy
Lit.: Vn,II.,1936,č.3,s.3.

Dunovský Jan :
17.4.1836 Vodňany – 11.11.1912 Prachatice
operní zpěvák
Bibl. : Čestmír John : Vodňanští v hudbě.
Hankovec,s.69.

Dvořák Antonín st.:
28.8.1872 Benešov u Prahy – 16.5.1952 Vodňany
tiskař, nakladatel, osvět. prac., vydavatel Vodňanský novin v letech 1933 – 1942, a dalších tiskovin.

Dvořák Antonín ml.:
10.3.1905 Prachatice - 19.8.1984 Vodňany
Lit.:
Berka Rudolf - Dvořák Aleš : Dvořákova tiskárna - fenomén Vodňan první poloviny 20.století. MaG Vodňany, 2007, 39 s.
-er- : Ze zasunutých vzpomínek. O tiskaři Dvořákovi a obrazech malíře Krejsy. Vn,12,2001,č.6,s.7.
Dvořákova tiskárna ( fenomén Vodňan první poloviny 20. století. )
Vn,12,2001, č.16, s.6, č.17, s.10.
Životní jubileum Antonína Dvořáka. VN,9, 1.9.1942, č.9, s.4.
ND,1932,č.1,s.7.

Dvořák Bořivoj : rybářský odborník.
26.5.1896 Nová Dědina u Litovle – 29.8.1964 Vodňany.
Lit.: Berka – Ebelová, s.16-17.
Bílek Jan : Bořivoj Dvořák a Jarmila Glazarová. VaV,5,2002,s.151-155.
K stému výročí narození ing.dr.Bořivoje Dvořáka. Vn,7,1997,č.8, s.3.

Dvořák František :
amatérský malíř.
Lit.: VN,1940,č.12,s.3.

Dvořák Jan :
klempíř, Bavorovská 91/II.

Dvořák Jaroslav :
Beletristický příspěvek ve Vn, I.,1934,č.14, s.15.

Dyk Václav :
27.2.1912 Strakonice – 5.11.1995 Brno
odb. spis., parazitolog, ichtolog
Lit.: Hankovec,s.72-73
Bílek Josef : 75 let prof. Václava Dyka, DrSc. ( Strakonice 27.2.1912 )
Výběr,24,1987,č.1,s.50-51.
Štědronský Eduard – Pokorný Josef : Za profesorem MVDr.Václavem Dykem, DrSc. Vn,6,1995,č.21,s.7.
Tesařík J. – Svobodová Z. : Prof. MVDr. Václav Dyk, DrSc. sedmdesátiletý.
Bulletin. VÚRH Vodňany,18,1982,č.2,s.44-45.
Vn, 1991, č.21, s.7. Vn,3,č.2,s.2.

Dyková Iva :
n.20.12.1942 Vodňany
Bioložka, profesorka parazitologie na Biologické fak. v Č.Budějovicích.
Lit.: Hankovec,s.73-74.

Dyková Sylva :
10.12.1910 Přerov – 10.12.1990 Brno
ilustrátorka, od r.1940 spolupracovala s různými nakladatelstvími, během války žila ve Vodňanech, pracovala jako vědecká ilustrátorka, později jako vedoucí kabinetu pro názorné vyučující pomůcky na VŠ veterinární v Brně. Ilustrovala knihy o rybářství a rybách a skriptovou literaturu pro veterinářskou fakultu.
Např.: Hrst jordánských vzpomínek. Pstruhové voda. O rybnících a rybnikářích. České perly. Atlas československé ryby. Veterinární parazitoligie. Nemoci ryb. Naučný slovní zemědělský. Ilustrace také v časopisech : Rybářství, Čs. rybnikářství.
Lit.: Kdy zemřeli ( 1986- 1990 ), s.65-66.
Ing. arch. Sylva Dyková - narozena v Přerově 1911, zemřela v Brně 24.3.1998.
Vystudovala ČVUT v Brně, obor architektura, působila v letech 1964-67 na Vysoké škole veterinární v Brně, významně se svými kresbami podílela na vědecké a publikační činnosti svého manžela Prof. MVDr. Václava Dyka, DrSc.
( inf. Rudolf Berka )


Egert Jan :
19.3.1921 Praha - 18.7.2000 Praha
prof. na střední rybářské škole
Lit.: Berka R. Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství.

Ehrlich :
kolem r.1892 založil továrnu na pletené zboží na Dobytčím trhu, kolem r.1900 vyhořela.

Ezechielides Vodňanský Lukáš :
byl synem Ezechiela Macra (?) Žlutického, který po bakalářské promoci 16.6.1558 a po pobytu v Ledči působil od roku 1559 ve Vodňanech, první dva roky jako správce školy, později jako obchodník, městský radní a starší literátského kůru.
Zemřel v roce 1568. V roce 1561 se oženil s Annou, dcerou kožešníka Melmuky. Jeho dva synové Lukáš a Matěj ( viz ) také studovali.
Syn Lukáš studoval v Jihlavě a počátkem zimního semestru 1583 byl zapsán na pražské akademii. Bakalářem se stal již 23.10.1583, mistrem 13.6.1584. Zprvu snad byl učitelem ve svém rodišti, odtud přešel jako správce školy do Klatov. Tam byl jeho žákem M. Jan Campanus. Roku 1586 se vzal učitelství, bohatě se oženil a stal se zdatným obchodník.
Od roku byl 1601 byl nepřetržitě klatovským primasem. Po roce 1620 přestoupil ke katolictví a v úřadě královského rychtáře spolu s Přibíkem Jeníškem z Újezda se přičinil o brzké provedení protireformace v Klatovech. Zemřel v roce 1626.
Lit.: Hankovec,s.75. Rukověť,II,117.

Ezechielides Matěj :
syn Ezechiela Macra Žlutického a bratr Lukáše Ezechielida.
Chodil do školy v Jihlavě a chtěl se také stát učitelem, ale na žádost ovdovělé matky se vrátil do Vodňan. Byl dobrým hudebníkem a zpěvákem a vypomáhal v tomto směru ve škole. Zemřel morem 18.10.1599 ve Vodňanech.
Lit.: Rukověť,II.,118.

Faltis František X. :
lékárník ve V. kolem r.1914.

Fencl Florián :
2.5.1879 Adamov u Českých Budějovic – 28.12.1951 Vodňany
katecheta, osvětový pracovník v oblasti kultury a ochrany přírody, vztahů mezi Čechy a Lužickými Srby, atd. Z této oblasi publikoval v reg. tisku.
Bibl.: Před svatbou a po svatbě. ( Strunkovice nad Bl., Putim ). Čl.,11,1902,s.299-300.
Lázně Libnič s okolím. Vodňany, nákl. vl., 1912.
Pověsti z libničských lesů. Čl.,22,1913,s.441-442.
Vzpomínka k tříletému jubileu vodňanského zlata. Náš domov,8, březen 1930,
č.4,s.4-5.
Pravěké pohřebiště v křepickém zlatodole. Náš domov,10, květen 1932, č.9,s.3-4.
Chrám Narození Panny Marie ve Vodňanech. Č. Budějovice,1935, 20 s.
Vodňany kdysi a dnes. Zs,9,1935-36,č.9,s.151-155.
Zajímavý křest před 70 roky ve Vodňanech. Hlas lidu,31, 1935 – 36, č.104.
Vodňany kdysi a dnes. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.11-15.
Vzpomínky k desátému výročí nálezu vodňanského zlata roku 1927. Praha,nedat, 16 s. ( Zvl. otisk z čas. Báňský svět 1937 )
Vodňanské zlato. Kronika o jeho objevu a hledání za první desetiletí 1927 – 1937.
České Budějovice, 1937, 23 s.
Vodňanské zlato. Jih. listy, 1937,č.55,56,57,59,61,63.
K záhadě křepického zlata. Zs, 12,1938-1939,č.5,s.73-76.
Julius Zeyer a Vodňany. České Budějovice,1941,63 s.
Lignitový důl Jaroslav v Újezdci. Vn, 9.1.1942, s.3.
Libějovické lázně sv. Máří Magdaleny u Chelčic s kaplí světice.Vn,9,1942,č.7-9.
Tajemství makovice kostelní věže v Chelčicích. Vn,9,1942,č.10-11,s.2-4.
Svatba v Lužici. Praha, Společnost přátel Lužice, 1947, 43 s.
Soumrak a svítání. Národní kronika Vodňan ( 1939 – 1945 ). Vodňany,1948, 304 s.
Lit.: A.P. : P. Florián Fencl sedmdesátníkem. Zs,17,1948-49,č.9-10,s.145.
Fröhlich Jiří : 95. let od narození P. Floriána Fencla.Výběr,11,1974,č.4,s.284.
Kotěšovec František : Morálka ve Vodňanech za druhé světové války.
VaV,5,2002,s.157-159.
Louženský Jiří : P. Florián Fencl. Vn,13, 2002, č.2, s.7-8.
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele. Otavan,III., 1918-1919, s.86.

Flajšhans Gustav :
n.18.6.1858 Vodňany -
aktivní člen Sokola
Lit.: Vn,V.,1938,č.6,s.3 ( Foto )

Flajšman Josef :
holič, dirigent Zpěváckého spolku. Vn,I.,1933,č.2,s.11.

Frejlach Karel :
10.2.1874 Dynín, okr. České Budějovice – 18.1.1935 Vodňany
děkan ve Vodňanech 1924 – 1935.
Lit.: 60 let zasloužilého vodňanského děkana vdp. Josefa Frejlacha. Vn,I.,1934, č.16,s.2.
Josef Frejlach. Vn,II., 1935-36, č.2, s.1-2.

Fridrich Václav :
továrna na stroje, slévárna železa a kovů. Vn,I.,1933,č.1,s.33.
slévárna uvedena v činnost 10.5.1905.

Fridrich V.J.:
obchodník, 1914, podle reklamy byl obchod založen roku 1866.

Frojda Josef :
1914 – továrna na cementové zboží.

Fryš Emanuel :
n.1.12.1890 Vodňany
důstojník, prof. vojenské školy
Lit.: Hankovec, s.82.

Gelastus : viz Vodňanský Gelastus Havel.

Galerinus ( Galerita ) Jan :
Syn Kašpara Galerina z Příbrami, bakalářem se stal v roce 1615.
Působil jako správce školy v Sušici ( 1615 – 16 ), pak v Hradci Králové, kde pobyl asi jeden rok. V lednu 1618 byl přijat za správce školy ve Slaném. Oženil se s Kateřinou, dcerou vodňanského měšťana Adama Koníka ( Hippia ) a tak se stal švagrem M. Samuela Martina. V červnu 1620 byl přijat do města přijat a koupil dům od Jana Hippiuse dům vedle radnice ( čp.15 ).
Po bitvě na Bílé hoře odešel do vyhnanství a hlásil se o svůj majetek, např. dne 6.5.1654 jako M. Galerin z Eichelperka, kdy majetek ve Vodňanech prodávali jeho příbuzní po manželce – urozený Adam Martinius z Dražova a manželka Václava Novodomského, vdova Anna po Danielu Hippiusovi.
Lit.: Mostecký, I., s. 391, II., s.27,28,76,107. Rukověť, II., s.181- 184.

Galli ( Havlíček ) Jiří :
děkan v Sušici, r. 1611 utekl před Pasovskými do Vodňan, odtud poslal svému příteli Victorínu Rhacacotomovi z Greifenberka vzpomínku na bouřlivé události v okolí Vodňan, ve které lituje toho, že hrad Helfenburk již nemůže ochránit sousední obce před nepřátelským vpádem.
Dalším přítelem Galliho byl Martin Mylius Vodňanský.
Lit.: Rhb,II.,s.187.

Georgines Matyáš :

rodák z Českého Brodu byl v letech 1614 – 1618 církevním správcem ve Vimperku, potom v Březnici. Po r. 1620 odešel do exilu, kde byl pomocníkem Samuela Martina v Pirně. Mimo jiné byl zřejmě autorem latinského spisu o požáru Vimperka v r.1617 a autorem neúplné básně, ve které zachytil tragické události kolem bělohorské porážky a následné válečné události. Pod vlivem z vlastních osobních prožitků pokládal autor konec světa za neodvratný a potom začne nové království na nebesích, protože : nikde není bezpečno, všude panuje věrolomnost a boj. Čechy trpí pohromami, města jsou pustušena ( Písek, Netolice, Vodňany, Volyně, Vimperk a Prachatice ), loupí se v kostelích, obírají mrtvoly vykopané z hrobů
Lit.: Rhb., II., s.210.

Gessius Lukáš Vodňanský :
roku 1609 žak tamnější školy, napsal blahopřání rektoru Janu Mitisovi : Novo hymenaeo, č.4.
Lit.: Rhb,II.,s. 214.

Gottwald Klement :
Dědice u Vyškova – 1953 Praha.
komunistický politik, jezdil do Vodňan.
Lit.: Sichinger J. : Klement Gottwald a Strakonicko. Nn,41,1986,č.38-46,s.5.

Gráf Emilián :
lékárník ve V. od 1.7.1938. V červnu roku 1938 se stal nájemcem lékárny, 2.5.1961 byl zatčen, odsouzen na 10 let a po 7 letech propuštěn, manželka byla odsouzena na 5 let. Do rodiny k nim chodil Jan Zrzavý. )
Lit.: Suchý Václav. Diamantová svatba manželů Gráfových. Vn,1999, č.11.

Gregora František :
9.1.1819 Netolice – 27.1.1887 Písek
hudební skladatel, pedagog
V letech 1849 – 1851 působil jako ředitel varhaního kůru ve Vodňanech.
Lit.: John Čestmír. Vodňanští v hudbě. In.: Vodňany svému jubileu 1336 - 1936, s.25.

z Greifenberka Vít Šprincle :
Roku 1572 císařský rychtář.

z Greifenberka Jiří Klaudián :
Roku 1572 primas a vzdělaný měšťan.

Grinvaldus ( Krinwaldus, Clinwart ) Jan :
rodák z Mělníka ale žák vodňanské školy v roce 1609 ( za školního správce Jana Mitise Pražského ). Jan Grynvald se stal bakalářem roku 1617 a mistrem 1619. Správcem vodňanské školy byl od srpna 1617 do dubna 1619. Potom odešel do Kutné Hory a do Mělníka, kde přijal místo písaře a zemřel již roku 1626. Patřil také do okruhu humanistických básníků.
Lit.: Rhb,II.,s.230.

Grünberger Vojtěch :
výroba likérů, zal. kolem r.1848, Husova třída, potom Lexa.
08.06.2008 17:09:33 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti H-CH-I-J

Hadáček Ferdinand :
26.5.1908 Vodňany – 21.4.1972 Plzeň
archivář, instruktor pro podnikové archivy, publ.
Lit. : Archiváři, s.202. Kunc,1972, s.63.

Hadáček Jaromír :
n.26.3.1908 Vodňany - z. 29.4.1989 Brno
chemik, prof. Mas. univ. Brno.
Lit.: Hankovec, s.89 – 90.

Hadáček Karel :
kulturní pracovník, předseda Zpěváckého spolku :
Lit.: Vn,II.,1935-36, zvl.číslo, s.9-10.

Hadáček Václav :
r.1874 zakladatel Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.1.

Haering Jan :
10.5.1818 Vodňany – 8.1.1901 Vodňany
Děti : Karolina, provd. Hanzlovská, n. 1858 - z. 22.12.1938 v Praze, pohř. ve V.
Vladimír : lékař, generál zdravotnictva,
Lit.: Hankovec, s.90
Daneš V. : Z korespondence zapomenutého. ( J.K. Tyl. ),Otavan,10, 20.12.1926, č.6-8.,s.83-86.
Herites František : Pan sekretář Haering. Vodňanská vzpomínka. Hlas národa, 1904. 23.10..č.293. Nedělní listy, s.2-4.
Louženský Jiří : Z korespondence FRantiška Heritese s Janem Haeringem.
VaV,4,1997, s.97-106.
Pletzer Karel : Dvojí zastavení J.K.Tyla ve Vodňanech. Vodňany,1956, 30 s.
Pletzer Karel : Korespondence J.K.Tyla s vodňanskými přáteli J. Haeringem a J. Řeřichou. JSH,25,1956,s.65-75,103-117. Zvl. otisk : Č. Budějovice,1956, 30 s.

Haering Vladimír :
n.1850 Vodňany - z.1900 Benešov
lékař, starosta města Benešova

Halík R.:
1935 : předseda Dělnické tělocvičné jednoty ve V. Vn,1935,č.2,s.11.

Hanus Vácslav :
n. ? Vodňany – z.19.2.1874 Vodňany
děkan ve Vodňanech v letech 1824 – 1874, často i na vlastní náklady nechal opravit, přestavět i nově postavit několik sakrálních památek, např. kapličky, kříže, kostel sv. Jana Křtitele, atd.
Bibl. : Nový hřbitov se špitálem ve Vodňanech.Budějovice,1864,14 s.
Lit.: Louženský Jiří. Děkanský kostel, s.22-24.

Hanuš Prokop Jiří :
1.6.1901 Praha – 1.8.1955.
V letech 1924 – 1945 působil jako pedagog na rybářské škole ve Vodňanech.
Lit. : Berka – Ebelová, s.22.

Házr Josef– Písecký, pův. jm. Josef Haser :
15.2.1869 Písek -5.3.1947 Protivín
učitel na školách např.ve Vodňanech a v Protivíně, reg. historik, beletrista
Bibl.: Kašpar Matyáš ze Sudetu. Vodňany, tisk. A.Dvořák, 1935.
Po stopách českých bratří. Vodňany, 1937.
Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937, 42s.
Bavorovský Slavín. Bavorov, 1923, 14 s.
Rokoko a jiné verše. ( Rec.: Vn,1937,č.6,s.11 )
Lit.: Kunc,1945,I.,s.221. Kunc,1957,s.19.Lex., 2/I., s.126-127. Vopravil, s.620.
A.K. : Josef Házr Písecký. Výběr,19,1982, s.198-199.
F.K.: Bouře v zátiší. Výběr,V.,1968,č.1,s.71-72.
Hejný J.P.: Josef Házr – Písecký. Zs,15,1946-47,č.8,s.126-127.
-vpch-: Josef Házr – Písecký, spisovatel a ředitel měšťanských škol. Výběr,11,
1974, s.40-41.
Vn,1934,č.6,s.4. 1939,č.2,s.2.

Hergesel František :
8.3.1857 Vodňany – 25.1.1929 Praha
sochař
Lit.: Hankovec, s.99.

Hering Jan :
18.3.1918 Praha – z.?
Matka roz. Jůzková z Vodňan.
ilustrátor, knižní grafik, výstava v MaG Vodňany v únoru 1998. Významně se podílel na vzniku a provozu býv. památníku Julia Zeyera v Praze - Liboci ( vedl Ing. Oldřich Šmikmátor s manželkou MUDr. Hanou ).

Hering Josef :
n. 1915 - z. kol. r.1999 asi v Mnichově Hradišti
odb. lékař, vědecký mykolog, publicista, bratr Jana Heringa.

Herites František :
27.2.1851 Vodňany – 19.1.1929 Praha
lékárník, spisovatel
Bibl.: Vodňanské vzpomínky. Praha, Máj, 1905 ( 1941, 1958 ).
Maloměstské povídky.
Maloměstské humorestky.
Tajemství strýce Josefa.
Lit.: Hankovec, s.99- 100. Lex., 2/I., s.153-155.
Bílek Josef : 135 let od narození Františka Heritese. Výběr,23,1986, č.2,s.143.
František Herites. Inventář literární pozůstalosti uložené v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Praha, 1975, 112 s.
František Herites. ( Zemřel. ) Otavan,12,1929,č.2,s.28.
J. : Hrob Františka Heritese. Zs,4,1930-31,č.1,s.21.
Kolafová A. : 50 let od smrti Fr. Heritese. Výběr,16,1979,č.4,s.289.
Konvička Josef : Anemonky. Zs,15,1946-1947,č.4,s.52-53.
Louženský Jiří : Vzpomínka na léto. Vn,6,č.18, s.5. ( Dopis F.H. dceři Boženě, léto 1906 )
Louženský Jiří : Z korespondence Františka Heritese s Janem Haeringem.
VaV,4,1997, s.97-107.
Louženský Jiří : Dvě pocty Františku Heritesovi. VaV,4,1997,s.108-
Mostecký Haštal : František Herites. Zs,2,1928-1929,č.6,s.82-85.
Pamětní deska Fr. Heritesovi ve Vodňanech. Otavan,1926,č.10-12,s.166.
Pazdera Jiří : Přátelé Zeyer a Herites. Výběr,18,1981,č.1,s.50.
Pazdera Jiří : Fráňa Šrámek – vzpomínky vojáka z první svět. války. ( Dopis Fr. H. ).
Výběr,22,1985,č.1,s.65-66.
Stehlík Ladislav : Dvě krajanské tváře. Josef Holeček a Fr. Herites. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, 20 s.
Výročí Františka Heritese. Vn,7,1996,č.7,příl.
Z cesty Fr. Heritese za oceán. Zs,10,1936-37,č.1,s.13.
Zv. : Sedmdesáté páté narozeniny Fr. Heritese. Otavan,9,1926,č.10-12,s.162.

Odhalení pamětní desky v roce 1926. Kronika města,II, s.103.
Uvítání ve V. Kronika města,II, s.165 ( 1927 )
Návštěva v jeho domě. Vn,1934, č.5, s.2. Vn,1935,č.8,s.2.
Heritesův večer, Vn., 1941,č.5,s.5.

Životopisná data Františka Heritese :

1851 ( 27.2. ) : narozen v domě čp.1 na vodňanském náměstí, syn Antonína C. Heritese, lékárníka a purkmistra ve Vodňanech, a Anny, dcery Emanuela Sehnala, lékárníka v Netolicích a Antonie roz. Sekouškové za Strakonic.
1862 : zahájení studia na c.k. gymnáziu v Písku, studium nedokončil.
1866 : zahájil tříletou praxi v lékárně svého otce.
1869 : poprvé veřejně publikoval, významně se podílel na přípravě
básnického almanachu Anemonky.
1870 – 1871 studoval farmacii v Praze
1871 : zemřela matka Anna Heritesová
1871 : byl jedním ze zakladatelů ,,Spolku lékárníků českých“ a zasedal
v prvním jeho výboru.
1871 : začal otiskovat své literární práce ve Světozoru
1872 : tiskem vyšel almanach Anemonky
1872 : dokončil studium farmacie na universitě ve Štýrském Hradci
( Rakousko – Gratz ), zde krátce působil jako praktikant v lékárně
J.E.Riedla ( od 15.9.1872 do 15.2.1873 ).
1873 : praxe v lékárně J.Seicherta v Rožnově pod Radhoštěm
( od 1.5. do 20.8. ), v závěru srpna podnikl s Otakarem Mokrým a
Josefem Holečkem několika denní cestu na severozápadní Slovensko
( Trenčín, Žilina, Liptovský Mikoláš, Tatry ).
1874 : Praxe v lékárně svého otce ( do 21.8.1874 ), otiskl několik prací
v Lumíru, např. arabesku Rhododendrom
1874 : praxe v lékárně v Netolicích u svého bratra Jana a jeho nástupce
J.Šimana ( do 31.12.1875 ).
1875 : otiskoval své práce v Národních listech, několik měsíců pobýval
v Itálii.
1876 : lékárnické praxe v Praze ( lékárník J.B.Frangner ) a ve Vodňanech.
1879 : otiskl několik prací v Květech
1880 : vydal soubor povídek Arabesky a kresby, I. díl., navázal písemný
styk s Julie Zeyerem.
1880 ( 30.6. ) : oženil se Marií r. Martanovou ( 1857 Strakonice – 1932
Praha ), dcery vodňanského berního Erharda Martana a Josefy roz.
Jakoubé.
1880 ( 27.9.1880 ) : zemřel bratr Karel
1881 (23.3.) : narození dcery Marie, později houslové virtuosky, provd.
Kohnové v USA ( z.13.7.1970 Bay City ).
1882 : vydal knihu povídek z Mého herbáře.
1883 : vydal knihy : Za dědictvím. Arabesky a kresby, II. díl.
1883 ( 14.3.) : narození dcery Boženy, pozdější prof. jazyků a editorky jeho
literárního díla ( z.11.12.1963 Vodňany ).
1883 : pobýval ve Slezsku ( náměti pro román Jan Přibyl ), vydal druhý díl
knihy Arabesky a kresby.
1883 : po smrti otce ( 18.10.) převzal rodinnou lékárnu.
1885 : nejmladší sestra Ema se provdala za lékárnického praktikanta
Simeona Skácela, jejich vnukem byl básník Jan Skácel.
1885 : s přítelem Otakarem Mokrým podnikl cestu do Istrie a Dalmácie.
1885 : vydal román Tajemství strýce Josefa a soubor povídek Psánu pod
čarou..
1885 – 1886 : vydal první a druhý díl povídek Maloměstské humoresky.
1886 : zorganizoval zhotovení a slavnostní odhalení ( 21.8. ) pamětní desky spisovatele a novináře Bohumila Havlasy ve Strunkovicích nad Blanicí. Při této příležitosti poprvé do Vodňan přijel Julius Zeyer.
1887 ( 10.4. ) : zemřel bratr Antonín, učitel v Protivíně, dne 19.5. zemřel
nejstarší z Františkových sourozenců, lékárník Jan Herites.
1887 : v polovině července se do Vodňan přistěhoval básník a spisovatel Julius Zeyer ( s různými přestávkami zde žil až do listopadu 1899 ). Jeho příchodem vznikl legendární vodňanský literární trojlístek ( Herites – Zeyer – Mokrý ).
1887 : vydal román Jan Přibyl. Vydal knihu Dvě povídky.
1888 : vydal soubor povídek Ze starých časů.
1890 ( 1.1. ) : z existenčních a zdravotních důvodů ukončil lékárnickou
živnost a lékárnu prodal. Vydal knihu s názvem Povídky.
1890 : na Národním divadle v Praze byla uvedena jeho hra Těžké stíny.
Stal se mimořádným členem České akademie.
1892 : vydal knihy : Drobná próza. Tři cesty. Bez chleba.
1892 : na následující čtyři roky byl zvolen starostou města Vodňan. Již předtím působil v různých společenských a veřejných funkcí, např. byl prvním náměstkem starosty a dlouholetým členem ve výborech různých spolků a korporací působících ve Vodňanech.
Především jeho zásluhou získalo město železniční spojení ( říjen 1993 ).
1893 : v červenci odjel i s rodinnou na několika měsíční pobyt do
Spojených Států ( do ledna 1894 )
1894 : vydal knihy : Všední zjevy. Dvě povídky z maloměstského života.
1895 : ( únor ) byl spoluorganizátorem Národopisné výstavy, např. s Mokrým, Zeyerem a učitelem Haštalem Mosteckým. Výstava byla základem muzejní a národopisné sbírky, která byla v roce 1905 instalována v nově založeném městském muzeu.
1895 : ještě funkci starosty města vyjednal regotizaci zdejšího děkanského kostela Narození P.Marie, kterou provedl významný plzeňský architekt Rudolf Stech. František Herites získal pro výtvarnou výzdobu interiéru a exteriéru chrámu svého přítele Mikoláše Alše.
1896 : na počátku roku se i s rodinou odstěhoval do Prahy a do Vodňan se jen vracel na krátkou dobu, převážně v letních měsících. Rodný dům čp.1 prodal v roce 1905.
1896 : převzal funkci redaktora Časopisu českého lékárnictva ( do konce
roku 1898 ). Vydal knihu Návštěvy.
1897 : vydal knihy : Měšťanská šlechta. Bůh v lidu. Návštěvy, Vrásky
duše.
1897 : od počátku listopadu se stal sekretářem Hlavního grémia lékárníků
král. českého a Českého lékárnického podporujícího spolku.
1898 : od počátku července zastával několik let retaxátora likvidace za léky
z účtů veřejných fondů. Vydal knihu povídek Na niti humoru.
1899 : podle výnosu ze 15.února byl pověřen kontrolou správných dodávek
a přiměřených cen léčiv pro c.k. všeobecnou nemocnici.
1900 : vydal knihu Vlny života.
1901 : byl zvolen řádným členem České akademie. Vydal knihu Nálady a
zátiší.
1902 : vydal knihu pro děti Pěkná hodinka.
1903 : až do roku 1914 redigoval časopis Máj a pracoval ve stejnojmenném
nakladatelství.
1904 : vydal knihu Vodňanské vzpomínky ( nakl. Máj ).
1905 : starší dcera Marie se provdala za průmyslníka Josefa E.Kohna a
následně žila v USA, kde zemřela v roce 1970.
1907 : vydal knihu Botanická pohádka.
1908 : od tohoto roku začaly vycházet v nakl. J.Otto Heritesovy sebrané
spisy.
1909 : vydal knihy Sklizeň podzimu. Křemen a hlína.
1910 : vydal knihu pro děti Román kapitána Hartise.
1913 : vydal knihy : Bratři Hartisovi. Amerika a jiné črty z cest.
1920 : vydal knihu povídek Pozlátko.
1925 : ve věku 74 let odešel do výslužby.
1926 : byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska a od města
dostal darem pozemek k postavení vily.
1929 ( 19.ledna ) zemřel v Praze a byl pochován ve Vodňanech.
Výběr z literatury o Františku Heritesovi

BERKA, Rudolf : Vodňany literární, výtvarné, hudební. Vodňany, Městské
muzeum a galerie, 2008, s,14-17.
ČEŠTÍ spisovatelé 19. století. Praha, Čs. spisovatel, 1971, s.62-63.
ČEŠTÍ spisovatelé 19. a počátku 20. století. Praha, Čs. spisovatel, 1982,
s.91-92.
HÁZR, Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany, 1937.
HERITESOVÁ, Božena : Ze zápisků spisovatele Františka Heritesa.
In : Zlatá stezka, 4,1930-1931,č.3,s.46-47.
HERITESOVÁ, Božena : Ze šťastných dob dětství. In : Zlatá stezka,
9,1935-1936,č.9,s.181-182.
KONRÁD, Josef D.: František Herites. In : Máj,9,1911,č.22, s.275 – 276.
KOTALÍK, Josef : Jižní Čechy v literatuře. České Budějovice, 1956,
s.20-23, 60-61.
KUNC, Jaroslav : Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné
písemnictví v letech 1918 – 1945. Praha, Orbis, 1945, díl I., s.225 – 228.
LEXIKON české literatury. Praha, Academia, 1993, 2/I., s.153-155.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Z korespondence Františka Heritese s Janem Haeringem. In: Vodňany a Vodňansko, 4, 1997, 97-107.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Dvě pocty Františku Heritesovi. In: Vodňany a Vodňansko, 4, 1997, s.108-111.
LOUŽENSKÝ, Jiří : Rodopisné podklady z archivu Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Rod Františka Heritese. In : Rodopisná revue, 1999, č.4, s.16-19.
MIKUŠKOVIČOVÁ, Jiřina : František Herites. Malá regionální bibliografie. České Budějovice, Krajská knihovna, sv.11, 1971, nestr.
NOVÁK, J.V. – NOVÁK, Arne : Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno, Atlantis, 1995. Čtvrté vydání.
PAVLÍČKOVÁ, Kamila : Vodňanská léta Františka Heritese. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2006, 124 s.
PAZDERA ,Jiří : Přátelé Zeyer a Herites. In: Výběr z prací členů Hist. klubu při JČM v Č.Budějovicích, 18,1981, č.1, s.50.
PLETZER, Karel : Jiráskova korespondence s Františkem Heritesem. In : Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Českých Budějovicích, 1952.
POLÁK, Josef : Z Nerudovy korespondence s Fr. Heritesem. In : Jih. sbor. hist., 31,1962, č.1-2, s.89-90.
PRAŽÁK, Albert : Herites a Vrchlický. In : Slovesná věda, 4,1951,č.1, s.35-37.
PŘÁTELÉ Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Uspořádala Božena Heritesová. Praha, Fr. Topič, 1941, 179 s.
STEHLÍK. Ladislav : Doslov ke knize F.H. Vodňanské vzpomínky. Praha, Čs. spisovatel, 1958.
STEHLÍK, Ladislav : Mistr maloměstské povídky František Herites. In : Dvě krajanské tváře. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1979, s.5-11.
ŠŤASTNÝ, Radko : Čeští spisovatelé deseti století. Praha, SPN, 1974, s.73.
ŠTĚCH, Václav : František Herites. In : Zlatá Praha,18,1901,č.17,
s.203 – 204.
Vodňanské paměti a vzpomínky Františka Heritese. Editor : Jiří Louženský. Nakl. Tribun EU s.r.o. Brno, 2009, 398 s.
WAGNER, Jan : Literární pozůstalost Františka Heritese ( 1851 – 1929 ). Praha, Literární archiv PNP, 1975, 112 s.


Heritesová Božena :
14.3.1883 Vodňany – 11.12.1963 Vodňany
Mladší dcera F.H., studium na dívčím lyceu , před r.1939 působila jako profesorka na střední škole v Bratislavě, po r. 1945 krátce na prachatickém gymnáziu jako prof. ruštiny.
Starala se o zachování literární památky svého otce, např. vydání několika jeho knih ( Vodňanské vzpomínky 1941 a 1958, Tajemství strýce Josefa 1948 ). Jeho literární pozůstalost však rozdělila na dvě části : v Městském muzeu a galerii ve Vodňanech a v Památníku národního písemnictví v Praze. Tiskem uveřejnila několik vzpomínek ze svého života a ze života otce a jeho literárních přátel. Další větší část však zůstala v rukopise a je rovněž uložena v PNP Praha – pracoviště Staré Hrady u Libáně.
Bibl.: Přátelé Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Praha,1941, 178 s.
Vzpomínka. Literární trojlístek. Zs,4,1930-31,č.1,s.5-9.
Ze šťastných dob dětství. In. : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany,1936, s.45-47.
Ze šťastných dob dětství. Zs,9,1935-36,č.9,s.181-182.
Ze zápisků spisovatele Frant. Heritese. Zs,4,1930-31,č.3,s.46-47.
Lit.: Božena Heritesová. Inventář písemné pozůstalosti. PNP Praha.
Louženský Jiří : Vzpomínka na středoškolskou profesorku Boženu Heritesovou. In : Výběr,XLV,2008,č.4,s.305-307.

Vzpomínka na prof. Boženu Heritesovou.

Na rok 2008 připadlo výročí narození i úmrtí prof. Boženy Heritesové. Narodila se 14.3.1883 jako druhá dcera vodňanského lékárníka a spisovatele Františka Heritese. Ve Vodňanech žila s rodiči a sestrou Marii do roku 1895. V tomto roce se František Herites i s rodinou odstěhoval do Prahy, zde Božena Heritesová několik let navštěvovala vynikající střední školu pro dívky Minerva. Po jejím dokončení a po studiu na Karlově universitě se stala profesorkou jazyků na středních školách v Praze a Bratislavě, kde mnoho let působila až do roku 1938. V tomto roce odešla do penze a usadila v rodných Vodňanech, v rodinné vilce na budějovickém předměstí. Zde se zaměřila na uspořádání velké písemné a literární pozůstalosti svého otce Františka Heritese, ve které se nacházelo několik stovek soukromých ( vesměs rodinných ) dopisů od otcovo rodičů, sourozenců, dětí a dalších příbuzných. Korespondence rovněž obsahovala velké množství dopisů a dopisnic od různých osobností české veřejného a kulturního života, včetně literátů, jako byl např. Otokar Mokrý, Josef, Holeček, Julius Zeyer, Alois Jirásek, Svatopluk Čech, Jaroslav Vrchlický a mnozí další. Z tohoto množství dopisů Božena Heritesová sestavila a vydala jen jediný soubor, a to vzájemnou korespondenci mezi jejím otcem a Juliem Zeyerem, vydanou v roce 1941, tedy ve výročním roce obou literátů ( Herites n.1851 a Zeyer n.1841 ).
Ještě před druhou světovou válkou se prof.Božena Heritesová snažila o kompletní vydání celého literárního díla svého otce. Za tímto účelem navázala kontakt s vodňanským rodákem a majitelem tehdy významného nakladatelství Aventinum Dr.Otokarem Štorchem – Marienem. Z celého projektu nakonec sešlo z důvodu velkého útlumu nakladatelské činnosti Aventina, které až v poválečných letech vydalo jediný Heritesův román, a to Tajemství strýce Josefa s ilustracemi Vojtěcha Kubašty.
Mimo tuto knihu pomohla prof.Božena Heritesová k vydání v reedici Vodňanských vzpomínek ( 1941, 1958 ), jenž František Herites poprvé vydal již v roce 1905 v nakladatelství Máj. Poslední třetí vydání ilustroval Jan Zrzavý, patřící do blízkého okruhu přátel prof. Boženy Heritesové a její tety Milady Martanové. U nich býval Jan Zrzavý pravidelným hostem v době svého vodňanského pobytu v letech 1941 – 1957.
Po druhé světové válce prof. Božena Heritesová několik let vyučovala ruský jazyk na prachatickém gymnáziu. Zemřela 11.12.1963 a byla pohřbena na Novém hřbitově ve Vodňanech. Jen malou část svých osobních vzpomínek a rodiče a přátelé, i na dobu svého vodňanského dětství, otiskla v různých místních tiscích. Daleko více jich však zůstalo v rukopise a jsou součástí její pozůstalosti uložené v Památníku národního písemnictví v Praze.

Heritesová Marie :
23.3.1881 Vodňany – 13.7.1970 Bay City USA.
provd. Kohnová : houslistka.
Lit.: Hankovec, s.100-101.
Vn.,IV.,1937,č.11,s.10.
Čs. hudební slovník.
Čestmír John : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166.
Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.4, s.5.

Heřman Jan :
3.12.1933 Praha – 13.11.1986 Praha
Hist., publ., archivář, prac. Státního židovského muzea v Praze.hebralista, judaista, odb. prac. Stát. židovského muzea, zabýval se dějinami českých židovských obcí, fotografoval židovské památky.
Jako student archivnictví byl ve druhé polovině padesátých let 20.stol. na praxi
ve vodňanském archivu. Na základě bádání napsal dvoudílnou práci o historii Vodňan.Rukopis je uložen v MaG Vodňany. V dalších letech se věnoval židovské tematice.
Bibl.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha, 1980, 104 s.
Přísp. v čas.: Čas. nár. muzea, ČSPS, Čs. čas. hist., Pražský sborník hist, Zápisky kat.dějin a archiv. studia.
Pražská židovská obec před vypovězením v roce 1541.
Pražské synagogy ( spol. s M.Vilímkovou )
Archivy židovských obcí z Čech a Moravy ( vyšlo v Judaica Bohemiae roč. VII. )
Staronová synagoga a starý židovský hřbitov.
Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě.
Lit.: Archiváři, s.220-221.
Kdy zemřeli ( 1986 – 1990 ), I., s.107.

Hessler Lambert :
6.9.1834 Vodňany – 13.5.1886 Písek
právník, městský představitel v Písku
Lit.: Hankovec, s.101

Hirsch Antonín :
n.3.1. 1912 Vodňany – z. ?
dramatik, autor komedií a loutkových her.
Bibl.: Krysař. Lout. hra. Praha, 1953.
Thalie a hasiči. Div. hra. Praha,1951.
Měla jsem tři syny. Rozhlasová hra. 1947.
Holoubek. Nejkrásněj holubička.
Lit.: ČLB,1963,s.300.

Hofmeister Arnošt st. :
n. ? - z.18.10.1918 Přelouč
notář, publ., kulturní prac.
manž. roz. Fridrichová z V., působil ve Vodňanech před 1. svět. válkou
Lit.: Jůza Bohumil : Otec a syn. Vn,V.,1938,č.9,s.5.

Hofmeister Arnošt ml. :
11.2.1911 Bělá pod Bezdězem – 11.8.1938 Vodňany
sportovec
Lit.: Vn,V.,1938,č.9,s.8. ( foto )

Höfnerová Maria, roz Žlábková, pseud.Lešetická :
17.2.1883 Velký Zdíkov - 1963 Č. Budějovice
spis. a básnířka
V roce 1937 působila ve Vodňanech jako ředitelka měšťanských škol dívčích.
Bibl.: přísp. v čas. Písecký obzor, Prácheňský kraj, Zlatá stezka, Jihoč. listy, Republikán. Redigovala Čas. čes. učitelek a Revui štastných lidí.
Lit.: Vn,4.,1937,č.9,s.9.
Lex. české lit., Praha, Acade,ia, 4/II, s.1868-69. Vopravil, s.646.
Kopáčová Helena : Marie Žlábková, mravně pobuřující ? In : Zlatá stezka
( Prachatice ) 7, 2000, s.175 - 199.
-vpch-: Spisovatelka Maria Höfnerová – 95 let od narození. Výběr,15,1978,č.1,s.54.
Mikuškovičová, 1969, s.125, 130 ( n. Č. Budějovice )

Holát Tomáš :
starosta od 17.7.1934. Vn,I.,1934,č.12,s.9.
Vn,1938,č.10,s.5.

Holý Václav :
n. 11.10.1924 Vodňany
lékař
Lit.: Hankovec, s.111.

Honner Jakub :
30.6.1895 Třebín ( České BUdějovice ) - 21.6.1966 Praha
spisovatel pro mládež, učitel, redaktor ( např. Zlaté stezky ve Vodňanech )
Lit.: Vn,1939,č.5,s.2. Lex. české lit., Academia Praha, 2/I., s.252-253.

Horák Ladislav :
n. 1939 – z. březen 1990 Vodňany ( 51 let )
stomatolog, amat. malíř. Výstava v MaG Vodňan březen - duben 1995.
Lit.: -er-: Výstava jako vzpomínka. Vn,6,1995,č.6,s.2.
-jv. Za dr.Horákem. Vn,I.,1990,č.1,s.5.

Horák Pavel :
žije pod jménem Van den Berg.
výtvarník, narozen kol. r.1935, od dětství jezdí do Vodňan, výstava v Mag Vodňany
3.12.1998 - 21.2.1999.

Horažďovský Rudolf :
12.4.1873 Vodňany – 7.7.1942 České Budějovice
lékař, asistent psychychiatrické kliniky v Praze, působil v Českých Budějovicích jako odborný lékař pro nemoci vnitřní a nervové se soukromou praxí
Lit.: Trnka Miloslav : Lístek z vodňanské bibliografie. Vn,11,2000,č.1,s.9.

Horka Eda :
1908 - 1975
amaterský herec a režisér
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.

Hrubý František :
1935 přeseda Sokola. Vn,1935,č.3,s.8.
Lit.: Vn,1939,č.7,s.2.

Hůda :
František : Staropoštovská ul. 166/II., obchod se slámou a senem.
Václav : tamtéž, obchod s uhlím.

Hudeček Miroslav – Hudečková Olga :
výtvarníci, často vystavovali ve V., u školy Bavorovská jejich plastika, od září 2007 čestní občané města

Husová Anna Regina :
22.9.1857 Chřešťovicích, okr. Písek – 16.4.1945 Písek
Učitelka v Protivíně a ve Vodňanech, ředitelka dívčí měšťanské školy v Písku, jednatelka spolku Světlá, sběratelka krojů a lidových písní. Spravovala krojovou expozici v píseckém muzeu.
Bibl.: autorka literatury pro mládež ( Z pohádkové říše, Pohádky z naší chaloupky ). Publ. např. v Otavanu z oblati prácheňského národopisu, např. o lidových krojích.
Bývalý kroj hochů a mužů na Písecku. ZS,13,1939-1940,č.8,s.117-119.
Národní kroj žen a dívek na Písecku. ZS,13,1939-1940,č.7,s.101-104.
Z mého pobytu ve Vodňanech. Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.155-156.
Lit.: Kunc,1957,s.23. Lex. 2/I.,s.368. Písecká čítanka, III.,s.7. Vopravil, s.685.
Kolář Ondřej : Literární toulky Píseckem. Otavín, č.1, 2000, s.106.
-vpch- : Spisovatelka Anna Regina Husová. Výběr,14,1977.s-238.
Vn,1940,č.4,s.3.

Chytra František :
22.4.1911 Bohdaneč – 30.4.1979 Vodňany.
V letech 1953 – 1971 ředitel VURH Vodňany.
Lit.: Berka – Ebelová, s.33-34.

Idlbek Bohumil :
6.11.1896 Vodňany – 7.3.1973 Prachatice
železničář, kronikář Prachatic
Lit.: Mager Jan Antonín. Prachatické portréty. Bohumil Idlbek, první český kronikář. RR,,2008,č.3, s.25,
VS : Za Bohumilem Idlbekem. Výběr,10,1973,č.2,s.143.

Janeček Václav st.:
15.9.1907 Litomyšl – 17.5.1986 Vodňany
Rybářský odborník v oboru rybníčního hospodářství, pochází z rybářského rodu.
Abs. rybářské školy ve V., pracocník v různých rybářských provozech ( Litomyšl ), Státní výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Praha, VÚRH Vodňany ( 1953 – 1974 ).
Bibl.: publ. z oboru, autor učebnicových textů, v čas. Čs. rybnikářství, Práce VÚRH Vodňany, atd.
Lit.: Berka - Ebelová, s.35.
Kdy zemřeli ( 1986 – 1990 ), I., s.141.

Janeček Václav ml.:
n.1929 asi Litomyšl
Rybářský odb., vědecký prac. VÚRH Vodňany, odb. publ.
Lit.: Berka – Ebelová, s.35.

Jebavý Tomáš :
odb. učitel, v září 1934 přeložen z Písku.
Lit.: VN,I.,1934,č.2,s.14. Vn,I.,1934,č.14,s.11.

Jedlička Tomáš V. :
n. Vodňany 1865 – ( r.1935 žil v Řevnicích )
spisovatel, menšinový pracovník
Lit.: Vn.,II.,1936,č.1.,s.10.

Jelínek František :
8.12.1710: udělil Karel hrabě z Paarů uprázdněnou poštu cís. rychtáři Františku Jelínkovi.

Jelínek Hynek :
ředitel kůru 1860

Jelínek Rudolf :
29.3.1858 Vodňany – 6.6.1948 Jičín
hudebník
Lit. : Hankovec, s.140.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.3, s.7.
Jungmann Soběslav : Soběslavská hudební zastavení 6. In : Soběslavská hláska, 1996, č.6, s.10.

Jirásek Alois :
23.8.1851 Hronov - 12.3.1930 Praha
přítel Františka Heritese, kterého několikrát navštívil ve Vodňanech.
Lit.:
Alois Jirásek návštěvou ve Vodňanech. Zs,8,1934-35,č.1,s.17.
Herites František : Návštěva Jiráskova ve Vodňanech. Máj,11,1913,s.16.
Jubilejní vzpomínky. VII. Vodňany a Alois Jirásek. Náš domov,6,1928,č.7,s.2.
Kašparová R. : Alois Jirásek a jižní Čechy. České Budějovice, 1975.
Novotný Miloslav : Alois Jirásek a Prácheňsko. Otavan, III., 1918 – 1919, s.2-3, 30-32.
Novotný Miloslav : Husitství v díle Jiráskově. Otavan, III., 1918 – 191í, s.95-96.

Jirásek Svatopluk :
7.1.1909 Klatovy – 28.10.1993 Vodňany
právník, osvětový pracovník.Gabriela, roz. Gráfová :
Lit.: Suchý Václav. Jak ten čas letí. Vn,13,2002,č.9,s.3.

Jireš Leopold :
V roce 1845 ustanoven poštmistrem a úřadoval až do roku 1884.

Jireš Norbert :
Roku 1819 koupil od Františka svob. pána Simoniho dědičné právo na vodňanskou poštu.

Jireš Václav Josef :
byl majitelem pošty v letech 1789 – 1818.

John Čestmír :
21.10.1886 Písek – 11.9.1970 Písek
reg., hist. a spis., kult. prac. ve Vodňanech, např. správce městské muzea. Vynikající kreslíř památek např. Libějovice, Lomec. Otavan,7,1923,s.119,121.
Bibl.: Husitské revoluční hnutí na Písecku. ( Spolu aut. Věra Volfová. ) Písek, 1965.
Lit.: John Ctirad. Tatínkovy Vodňany. Městské muzeum a galerie Vodňany, 2008.
Votava Karel : Čestmír John - ,,pořadatel Zlaté stezky“. Výběr,23,1986,4,302-307.
-vpch-: Ředitel Čestmír John zemřel. Výběr,8,1971,č.1,s.41.

Joun Jan Alois :
20.4.1863 Vadkov – 19.8.1930 Tábor
učitel, reg. hist., kul. prac., publ.
Lit.: Starý Václav. K dějinám časopisu Zlatá stezka. VaV,1992, s.41-49.

Jungmeister Josef :
27.2.1880 Strakonice - 5.9.1934 Vodňany
Roku 1920 byl spoluzakladatelem továrny Blanica ( MIII 192 ) a majitel továrny v Bavorově.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.10., č.15,s.10.

Jůza Bohumil :
n.1876
redaktor, r.1903 vydával Vodňanské rozhledy, bydlel také ve V.
Bibl.: České řemeslnické názvosloví dřevařské. Vodňany, 1906, 45 s. Nakl.: Odborný čas. Dřevo ( tiskárna Popelka v Týně nad. Vlt. )
Lit.: Vn.,I.,1933, č.2,s.1.
Vn.,V.,1938, č.6, s.8 ( žije v Praze )
č.9,s.5

Jůzek František :
obchodník, nám. čp.3, 1914

Jůzek Jiří :
19.4.1897 Vodňany – z. asi 1989 Protivín
lid. básník
Lit.: Hankovec, s.146.

Jůzek Vladimír :
17.2.1925 Vodňany – 19.3.1980 Soběslav
houslista, hud. skladatel.
Lit.: Hankovec, s.146.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.7, s.

Jůzek Vojtěch :
člen Zpěváckého spolku
Lit.: Vn, 1933,2,s.11.

Jůzková – Manová Jitka :
26.9.1921 Vodňany – 11.2.1999 Plzeň
operní zpěvačka, působila v Plzni
Lit.: Hankovec, s.146.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.7, s.
08.06.2008 17:08:10 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti K-L

Kadlec Karel :
lékař, osvětový prac.
Reklama o činnosti – Vn,VI.,1939,č.1,s.4.
Lékářská praxe ve V. od 1.12.1938, předtím v Prachaticích, ordinace v Bustů vile v Mokrého ulici.

Kafka Heinrich :
n. 29.12.1813 Vodňany
obchodník, průmyslník
Lit.: Hankovec, s.148

Kahovcová Marie :
z.8.1.1934 ( 76 let ) Vn,1934,č.6,s.5.
Darovala svůj dům pro expozici muzea, dům v ul. Parkánská

Kalenský – Kohn Robert :
13.6.1902 Vodňany - z. 1943 Osvětim
Pozn.: datum narození v osobní vzpomínce. Vn,13,1992,č.11,s.6.
Lit.: Trnková Bohumila : Památce MVDr. Roberta Kohna – Kálenského. RR, 2002 zima, s.8-9.
Z vašich dopisů....vzpomínka na MVDr. Roberta Kálenského – Kohna. Vn, 2002, č.13, s.10.

Kalný Svatopluk :
n. kolem roku 1910, Vodňany ? – z. koncem prosince 1942 Osvětim
publicista, zakladatel trempingu ve Vodňanech, levicově orientován
matka Růžena Lišková a sestra bydleli ve Vodňanech ve Vinařického ulici
Lit.: -er - : Méně známé vodňanské tváře. Svatopluk Kalný. Vn,12,2001,15,s.4.
Fencl, Soumrak a svítání, s.19-20.

Kaňka Josef :
obecní tajemník, autor ruk. kroniky let 1914 – 1918.

Karpeles – Kárník Jindřich :
23.1.1913 Vodňany - 20.10.1996 Praha
důstojník čs. armády, za druhé svět. války bojoval v západní armádě.
Lit.: Bojoval u Tobrúku. In: Naše dny se naplnily. České Budějovice, s.166.
Fencl, Soumrak a svítání, s.271-274.

Karpeles Vilém :
n. Vodňany 1869 – 22.4.1936 asi České Budějovice
továrník ( zakl. Blanice )
Lit.: Vn,II.,1936,č.5,s.11.

Kary Robert :
do r.1926 majitel pletárny na Dobytčím trhu, postavena r.1911.

Katzer Alois :
obchodník, zakl. Zpěváckého spolku, podporovatel J.K.Tyla.
Lit.: Vn,zvl.č.1935,s.3.
Pletzer : Korespondence J.K.Tyla s vodňanskými přáteli.

Kaut Robert :
n. Vodňany –
Profesor, krátká zpráva o doktorské promoci : Vn,II.,1935,č.3, s.11.
Bibl.: Naše mládež před sto lety. Zs,6,1932-33,č.5,s.98-99.
Petr Chelčický. Zs,7,1933-34,č.7,s.132-134.
Latinští humanisté z Vodňan. Zs,5,1931-32,č.10,s.201-202.

Khain Bohumil :
n. ? – 20.7.1973 Vodňany
pedag. střední rybářské školy ve Vodňanech, rybářský odb., publ.
Lit.: Kunc,1974,s.108.
Narozen v Pardubicích 27.10.1901. V letech 1927-29 prošel dvouletou rybářskou školou ve Vodňanech, působil jako správce pokusnictví ryb. školy. Doplnil si vzdělání na střední ryb.škole (maturita). Pak působil jako odborný učitel na škole. Patřil mezi zakladatele Spolku absolventůů ryb. školy, pracoval jako hospodář v Českém ryb. svazu. Na školním pokusnictví vedl od dvacátých let meteorologickou stanici Hydrometeorologického ústavu. Ze školy odešel do penze v roce 1961. Zemřel ve Vodňanech 20. 7. 1973. ( Inf. Rudolf Berka )Kindl Bohuslav :
22.2.1879 Osluchov u Slaného –23.2.1956 Strakonice.
komunistický politik a senátor.
Lit.: Cívka Stanislav : Bohuslav Kindl. Č. Budějovice,1977, 99 s.

Kindl Bohuš :
fotbalista, brankář, r.1934 odešel z V. do Viktorie Plzeň jako prof. hráč.
Lit.: Vn,I.,1934,č.11,s.13.

Kinkor Vladimír :
19.4.1895 Netolice – z. asi v Písku,
hudebník, sbormistr, působil ve Vodňanech
Lit.: Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.7, s.
Nd,1927,č.2,s.4.

Kisch :
rabín, r.1933 již nežil. Vn,I.,1933,č.3,s.15.

Klášterecký Antonín :
Mirovice
patřil do okruhu přátel Františka Heritese
Lit.: Slavík Bedřich. Klášterecký a Vodňany. Zs,10,1936-37,č.2,s.36-37.

Klein Jan :
z. 14.8.1940 ( Vn,1940,č.9,s.5 )
1937 obchodník, Budějovická ( A.Křížka )

Klíma František :
výrobce sodové vody. Vn,I.,1933,č.2,s.21.

Klíma Karel :
sbormistr a archivář Zpěváckého spolku. Vn,I.,1933,č.2,s.11.

Klíma Vladimír – Klímová Marie, provd. Zouharová:
Vladimír : n.26.11.1911 Vodňany – z.
Otec : František.
Lit.: -er- : S Marií Zouharovou – Klímovou po vodňanském kulturním životě třicátých a čtyřicátých let 20. století. VN,12,2001,č.14, s.5.
Štědronský Eduard : Kytička spolužákovi k životnímu výročí. Vn,7,1996,č.20,s.7.

Klimeš Josef :
důstojník
Lit.: Vzor partyzána. Vodňansko, 16.6.1945,s.2.
Pazdera Jiří : Vodňany v boji proti okupantům. Vn,I,1990,č.3,s.6.

Klimeš Jan :
knihkupectví, papírnictví, 1914, Heydukova

Klimeš Jan :
10.6.1905 Vodňany – 30.11.1981 Washington USA
pedagog, publ, hudebník
Lit.: Hankovec, 155. Pejskar : Poslední pocta, II., s.30.

Klimeš Karel :
1937 – knihkupec, papírnictví, antikvariát.

Klimešové D. a K. :
hudebníci, výuka hudby, Rašínova ul.146.

Kodádek Josef :
26.2.1896 Vodňany – 29.6.1942 Tábor
Učitel přírodních věd, působil na vodňanské škole od r.1919, osvětový pracovník.
Popraven s manželkou Antonií, roz. Urschová ( 27.5.1899 Vodňany – 29.6.1942 Tábor )
Lit.: Byli zavražděni v době Heydrichiády. In. : Strakonicko v boji proti fašismu.
Sborník vzpomínek a statí. Strakonice,1985,s.115-117.
(ger) : Zde by měly kvést růže...Na okraj názvu jedné z vodňanských ulic.
Nn,40,č.17-18, 7.5.1985, reg.příl. Magazín Jaro 85, s.14.
Na paměť řed. Josefa Kodátka a jeho choti. Vodňansko,23.6.1945,s.1.
Manželé Kodádkovi. In : Fencl Florián. Soumar a svítání, s.63-64.

Kohout Rudolf :
akademický malíř a sochař z Tábora, počátkem roku 1939 ve Vodňanech vytvořil několik obrazů s zdejšími motivy ( např. náměstí v zimě ). Několik obrazů měl mlynář Karel Mayer a asi i spořitelna.
Lit.: Vn,1939,č.2,s.9.

Kolaříková Božena :
obchod, potraviny, 1938.

Kopecký Tomáš :
n.4.4.1899 Vodňany
loutkář
Lit.: Hankovec, s.163.

Kopista Václav ( pseud. Písař ) :
14.8.1899 Praha – 2.2.1982 Vodňany ( pohřben v Praze na Vyšehradě )
Advokát, prozaik, autor historických románů.
Dne 17.12.1938 se oženil s Janou Uhlíkovou ze Strakonic ( z.2005 )
Bibl. : Zlatá stezka. Trojí kříž. Zelený kádr. Selská kronika. Prokopová zkouška.
Z kapitoly pamětí ,,Na c.k. vyšším gymnáziu v Písku.“ Výběr,21,1984,č.2,s.134-136.
O rybolovu ve Vodňanech v době první světové války. Vzpomínky JUDr. Václava Kopisty. VaV, 1992, s.20-27.
Vodňanští studenti. Vzpomínky Václava Kopisty – Písaře.VaV,1997,4,s.83-92.
Lit.: Mráz, 1978, s.1718. Slovník,1970-1981,s.274. Vopravil, s.804.
Bílek J. : Poslední román V. Písaře. Nn,38,č.28, 7.7.1983, s.3.
Bílek Josef : K nedožitým 85. narozeninám spisovatele Václava Písaře.
Výběr,21,1984,č.2,s.134-6.
-jbí. : Za Václavem Písařem. 10.2.1982 zemřel spisovatel Václav Písař.
Zítřek, 25.2.1982, č.9, s.3.
-jj. : Autor odešel, dílo zůstává. Zemřel spisovatel Václav Písař. Jp, 27.8.1982, s.4.
Kolafová Ant. : Za Václavem Písařem. Výběr,19,1982,3,202.
Vejvodová Jaroslava : Dílo Václava Písaře. Dipl. práce,Pf Č.B, 1982, 82 s.
Výročí spisovatele.Vn,3,1992,č.3, s.3,8.

Koreš Josef :

odboj za první i druhé světové války, ze Svobodných Vodňanských Hor,

Koritta Josef :
31.10.1903 Vodňany – 5.2.1995 Praha
odb. spis., chemik, matematik
Lit.: Hankovec, s.163 – 164. Kdo je kdo,I.,s.453-454. Tomeš,II.,127.
Novák Pavel - Franz Ferdinand : Devadesát let Ing.dr.Josefa Koritty. In : Chemické listy, 1993, č.11, s.820-821.

Kostomarov Boris :
odb. publ.,ichtolog, prof. rybářské školy ve Vodňanech 1926 – 1935
21.4.1897 Baldinovka u Charkova, Ukrajinská rep. – 22.3.1974 Brno
Lit.: Berka – Ebelová, s.41-42. Kunc,1974,s.117. Tomeš,II.,135.

Kostomlatský Josef :
drogista – drogerie U zlatého anděla, 1914, 1937.

Koudelka Josef :
učitel, osvětový pracovník
Bibl.: Turistický průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany, A.Dvořák, 1926.
Lit.: Kronika města,II.,s.178.

Kouřil Jan :
n.3.11.1948 Protivín
přírodovědec, rybářský odb., publ., ředitel Výzkumného ústavu rybářského ve V.
Lit.: Kdo je kdo, 1991 – 92, I.,s.466.

Kozelský Matyáš :
děkan ve V., 1666
Lit.: Mostecký,II, 165.

Kozlinský Alexius :
děkan ve V., 1637
L.: Mostecký,II,40, 47.

Kožmínová Amálie :
11.7.1876 Plzeň - 24.4.1951 Praha
roz. Cimrhanzlová, etnografka Vodňanska, publ., autorka románů z jižních Čech
Bibl.: Vn,1934,č.5,s.18, 1936,č.8,s.9.
Konopická. Praha, nakl.vl., 1932, 82 s.
Zatoulané štěstí. 1912. ( Pseud. Jiří V.Prokop ).
Lit.: Lexikon české literatury. Praha, Academia, 1993, 2/II., s.909-910.

Král Josef :
1839 Milevsko – 3.6.1903 Praha
učitel, publicista, vydavatel, krátce působil jako učitel v Kasejovicích a Vodňanech, r.1861 učitelem v Praze,,
Bibl.: vydával časopis Učitelské noviny, zde autor četných příspěvků.
Lit.: Bibl. : Špiritová Alexandra : Případ učitele Josefa Krále. Paginae historiae, 8,2000,s.62-66.

Krämer Jiljí :
1816 Praha - 5.9.1877 Vodňany
divadelní herec, ředitel.
Lit.. : Ottův slovník naučný.
Buchner Alexandr : Cedule kočovných divadelních společností v Čechách. Praha, Národní divadlo.
Valtrová Marie : Kronika rodu Hrušínských, s.22-23,29,32.

Krejčí Vojtěch :
vrchní oficiál drah, amaterský fotograf, foto ve Vn.
lit.: Vn,I.,1933,č.2,s.3.

Kreuz Ladislav, Oldřich ( bratři ) :
prodej a oprava rádií. Vn,1933,I.,č.1,s.23.
výuka jízdy na motocyklu ( 1937 ).
Písecká čp.541.

Kreuz Miroslav :
3.4.1915 Vodňany - červenec 2004 Vodňany
mechanik, prac. VURH Vodňany
Lit.: Berka R. Kdo byl kdo v českém a moravském rybářství.

Kročák Josef :
autodoprava, 1933, Jiráskova ul.. Rekl. Vn,I.,1933,č.1,s.22.

Krupauer Vladimír :
n.9.3.1931 Slavošov ( Kutná Hora )
půsovil jako ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve V., autor odb. prací i beletrie, např. Velký vrch. ( pod pseud. Vladimír Říha ).

Krupský Rudolf :
22.3.1881 Vodňany - 11.9.1939 Praha
právník, vládní rada, publ.
Lit.: Hankovec, s.173. Kunc, 1962,s.140.

Křička Josef :
hudební skladatel, ve V. hráli jeho hru Ogaři
Bibl.: Vzpomínka na Vodňany. Vn,1935,č.4,s.2, 1940,č.9,s.2.

Křižan Jan :
4.9.1899 Vodňany – 31.10.1952 Praha
lékař, asistaent dětské kliniky, or r.1932 působil na klinice v Londýnské ulici
Lit.: Trnka Miloslav : Lístek z vodňanské bibliografie. Vn,11,2000,č.1,s.9.

Křížek Augustin : n. 1893 – z.
stavitel
Pozn.: měl 10 sourozenců, z nichž 9 emigrovalo do USA ( viz Vn,15,2004, s.8 )
Lit.: Pazdera Jiří. Byl jednou jeden stavitel. Vn,I.,1990,č.7,s.3.
Nd,1929,č.9,s.7.
Vn,1936,č.10,s.15.

Kubašta Vojtěch :
n. ? – z.7.7.1992 ( 77 let )
architekt, malíř, ilustrátor, autor pohlednic s vodňanskými motivy pro nakl. Aventinum, lustrace díla Fr.Heritese ( Tajemství strýce Josefa ).
Lit.: Čečková Hana. V.Kubašta. Vn,3,1992,č.13,s.11.

Kubeš Jan :
obchodník, z.30.5.1938 ( 41 let )

Kubeš R.V. :
obchodník, oděvy, 1938,

Kuchta Antonín :
spolky. Vn,1940,č.2,s.5.

Kulíř V.:
Hostinský a propagátor ping-pongu. Vn.,I.,1933,č.2,s.21.

Kupec František :
majitel pily, vrchní knihovník spolku Lidová knihovna a čítárna. Vn,1935,č.4.,s.2-3.

Kursch Jan :
10.7.1849 Vodňany - z. po roce 1936 Praha
právník
Lit.: Hankovec, s.182.
Vn.,II.,1936,č.8,s.3.

Kvapil Jiří :
děkan ve V., 1644.
Lit.: Mostecký, II, s.55.

Kvasnička Jan :
n. 1855 Vídeň -
Žil několik let v USA
Bibl.: Vn,II., 1935-36, č.10. s.2-3.

Kvasnička Josef :
16.3.1868 Dubská Lhota – 12.10.1932 Vodňany.
sochař, autor mj. pomníku Jana Žižky ve Vodňanech
Lit.:
J. : Josef Kvasnička. Zs,6,1932-33,č.3,s.61.
Louženský Jiří : Josef Kvasnička a Vodňany. Vn,3,1992,č.17,s.7.
-paz.: Vodňanská kašna. Vn,3,1992,č.13,s.10.
Pazdera Jiří : Vzpomínka na sochaře Josefa Kvasničku. Výběr,19,1982,s.281-282.
Pazdera Jiří : Vzpomínka sochaři J. Kvasničkovi. Nn, 15.7.1982, č.28-29, reg. příl.
Magazín léto 82, s.10.
Přech Václav : Krajané takřka zapomenutí. Nn,38, 31.3.1983, s.3.
Růzha J. : Postavení Žižkova pomníku ve Vodňanech na oslavu desetiletého trvání
Československé republiky. Zs,1,1927-28,č.6, s.119-120.
Žižkův pomník ve Vodňanech. Náš domov,6,1928, č.3.
Žižkův pomník ve Vodňanech. Zs,2,1928-1929,č.1,s.11-14.
Vn,3,1992,č.17,s.7.

Lederer Antonín :
Výroba likérových nápojů. Vn,I.,1933,č.4,s.15.
Založeno 1849 – dříve Vojtěch Grünberger.

Lederer - Lexa Pavel :
1907 Vodňany – 1983 Vodňany
Za 2.svět. války bojoval v západní armádě.
Syn výrobce likérů ( Husova ul. ). Rodiče a sourozenci zahynuli za okupace.
Manželka Marta, rodačka ze Všerub, sňatek 15.10.1933 v synagoze v Klatovech.
( Vn,1933,č.3,s.15 ). Manželka zahynula za okupace.
Bibl. : Má činnost v zahraniční armádě.In. : Strakonicko v boji proti fašismu. Sborník vzpomínek a statí. Strakonice,1985,s.79-81.
Lit.: Naše dny se naplnily, s.257

Lederer Rudolf : továrník
4.3.1888 Tymákov u Rokycan – z. neznámo kde a kdy ( 18.4.1942 do Terezína )
Roku 1921 založil pletárnu ( společníci Jan Šváb a Josef Reichel ). Později založil s A. Gansem pletárnu proti nádraží. ( MIII, 192 ).
Lit. : Vn,V.,1938,č.4,s.3

Lenk František :
hostinský, 1933 předseda Podpůrného spolku příslušníků Vodňanských. Vn.,I.,1934,č.7,s.8.

Lipanský Tomáš :
strojnická dílna, Žižkovo nám.1. Vn,1934,č.8,s.8.

Lokvenc Stanislav :
obchodník, prádlo, 1938.

Louženský Antonín :
kapelník, r.1937 založil novou hudbu, čp.415.

Louženský Václav st. :
24.9.1878 Vodňany – 17.2.1938 v Č.B. nemocnice ( pohřben ve V. )
funkcionář Sokola.
Lit.: Vn,V.,1938,č.3,s.4. ( foto )

Louženský Václav ml. :
16.7.1906 v čp.2/I. – 9.4.1990 Strakonice ( pohřben ve V. )
člen Zpěváckého spolku.

Louženský Václav :
n.1929
am. herec Lidového divadla, truhlář, nám.5.května čp.114/II.

Louženský Vojtěch :
Dne 1.3.1933 nastoupil jako strážník, předtím truhlářský pomocník ( Vn,1,1933, s.16 )

Lubichové z Milovan :
dědiční poštmistři ve Vodňanech,

Lubich Adolf z Milovan :
Roku 1887 se stal poštmistrem – do roku 1924
08.06.2008 17:07:38 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti M-N

Mach Josef :
n.13.2.1920 asi Vodňany – z. ?
řezník a uzenář, sportovní činitel ve fotbale
Lit.: Řehoř K. Memoriál Josefa Macha. Vn,3,1992,č.14,s.6.

Majer Antonín :
12.6.1826 Vodňany – 27.12.1880 Plzeň
pedagog, fyzik, odb. spis.
Lit.: Hankovec, s.198-199. Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.8-9.
Vopravil, s.932 ( chybný tvar Mayer Antonín )
Padesáté výročí smrti rodáka – vlastence. Náš domov,9,1930,č.4,s.2-3.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí PhDr. Antonína Majera. Výběr,17,1980,4,s.265.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí PhDr. Antonína Majera. Vz,1980,č.6, nestr.
-vpch- : Vodňany. Antonín Majer, český národohospodář a spisovatel.
Výběr,8,1971,č.2,s.107-108.
-vpch-: 150 let od narození PhDr. Antonína Majera. Výběr,13,1976,č.3,s.207.
-vpch - : PhDr. Antonín Majer. Výběr, 13,1976,4,284.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. Zs,9,1935-1936,č.9,s.183-186.

Majer Václav Alois :
( pseud. Alois Klášterský, A.V.Máj, P. Alois od sv. Benedikta Václav )
12.9.1856 Vodňany – 1932 Lnáře ( Hankovec : 27.12.1932 )
katol. kněz, nábož. a hist. publ., překl. z latiny
Bibl. : Regule sv. otce Augustina.
Dějiny osady Lnářské. Blatná,1923.
Odborné publikace o včelařství a přísp. v čas. Blahozvěst, Čech, Katolík, Moravská věda.
Lit. : Hankovec, s.199 – 200. Házr – Písecký, s.21 - 22. Vopravil, s.905.
Mokrý Theodor : K jubileu spisovatele P. Aloise Majera. Otavan,13,1931,
č.11-12,s.154-155.

Mandelíček Josef :
Knihař : Vn,1941,č.11,s.5.

Mareš Jan :
7.1.1923 Štěpánovice u Třeboně – 14.6.1985 Vodňany
rybářský odb., prof. na rybářské škole
Lit.: Berka – Ebelová,s.54.
-er-: Méně známé vodňanské tváře, ing. Jan Mareš. Vn,13,2002, č.6, s.3.
Kdy zemřeli ( 1980 – 1985 ), s.199 : z. Praha

Marradas Baltazar hrabě ze Salentu :
asi 1560 Valencia – 12.8.1638 Praha
Lit.: Encyklopedie Českých Budějovic, s.252.
Markus Antonín : Výročí Marradasovo. Tradice, 1938, č.8, s.49 – 51.
Mostecký Václav : Hrabě Marradas a Vodňany. Zs,12,1938-1939, č.2,s.24-26.
č.3,s.41-43.
Forbelský Josef : Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17.století. Praha, Vyšehrad, 716 s.

Martan Erhart :
důchodní, tchán Fr.Heritese

Martanová Milada :
1875 Vodňany – 1962 Vodňany.
Švagrová Františka Heritese, styky s různými kult. osobnostmi, viz
Literární pozůstalost. Literární arch Památníku národního písemnictví v Praze,1975, 7 s.

Martens Robert :
1858 Písek – 12.1.1924 Vodňany ( pohřben zřejmě v Písku )
hudební skladatel, dirigent, sbormistr, ředitel kůru, působil v Písku, Blatné, Vodňanech.
Lit.: Nekrolog. Otavan,8,1924,č.1-2, s.21-22.
Kronika města,I., s.163.
Samšuk Zdeněk : Dobře utajený písecký muzikant. In : Písecké postřehy, 3/1
( 1994 ), s.5.

Martincová Vladimíra :
1.7.1896 Vodňany roz. Jilýová – březen1990 Vodňany.
učitelka, osvětová a kulturní pracovnice, aktivita v Červeném kříži, loutkáři, Černé hodinky pro důchodce, vítání občánků atd.
Bibl.: přísp. V čas.Zlatá stezka
Lit.: jl. Vzpomínka na milou paní. Vn,I.,1990,č.1,s.5.

Masaryk T.G.:
1850 Hodonín – 1937 Lány
president ve V. Viz Kronika města,I.,s.182.
Úmrtí. Vn,1937,č.10,s.1-4.

Mašek Ferdinand :
30.5.1859 Vodňany – 7.9.1938 Vodňany
1927 : zvolen starostou města
Lit.: Vn.,5.,1938,č.10,s.1-3. 1938,č.10,s.1.
Almanach Král. město Vodňany, s.

Matouš Jan :
z.4.10.1933 ( 87 let ) ( Vn,1,1933,č.3,s.15 )
krejčí

Mayer Antonín :n.1.2.1880 Trhanov
od 15.5.1919 do 1.1.1920 městský tajemník,

Mayer František :
n. - z.2.8.2001 Vodňany
Bibl. : Vzpomínky Františka Mayera mlynáře z Vodňan.
In. : Louženský Jiří – Reitinger František : Z jihočeských mlýnů. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985,s.39-50.
Lit.: Louženský Jiří : Vzpomínky Františka Mayera. VN,2001, č.17, s.9.

Mayer Karel :
23.4.1912 Vodňany – 11.8.1939 Vodňany 118/II.
přírodovědec, entomolog, odb. spis.asistent Masarykovy university v Brně.
Bibl.: příspěvky viz Ročenka vlastivědné společnosti jihočeské za rok 1929 v Českých Budějovicích.
Lit.: Hankovec, s,213-214.
Vn,II.,1936,č.6,s.8. 1939,č.9,s.2,9.

Melchers Karel :
9.4.1842 Domažlice – 3.10.1889 Doubravka u Týna Vlt .
JUDr., zemský poslanec,působil ve Bosňanech.
Bibl. : Teplý Fr. : Památní muži narození nebo zemřelí v
dioecesi českobudějovické. Hlas lidu, 24, č.84, 24.7.1930.

Merten Miroslav,
n. 30.9.1945 Příbram
rybářský odb. a pedagog, odb. publ.
Lit.: Kdo je kdo,I.,s.603-604.

Michl Jaroslav :
odb. učitel, autor přísp. ve Zs, r.1934 zaří přeložen do Písku. Vn.,I.,1934,č.14, s.11.

Mokrý Antonín :
n.Netolice – z.Vodňany
notář, zemský poslanec. V roce 1848 členem vlasteneckých spolků, např. Svornosti, Slovanské lípy atd. a kandidoval za poslance do říšského sněmu za kraj prachaticko – vodňanský. Roku 1850 působil v Třeboni
jako adjunk okr. soudu, dne 2.2.1849 se oženil s Marií, pozůstalou dcerou po Františkovi Pávkovi, měšťanu a hostinském v Lišově čp. 139 a Marie, roz. Bendíkové z Lišova.
Lit..: Berka Rudolf : Vodňanští Mokří. RR, 2006, č.4, s.5-7.
Mokrý Theodor : Z pamětí poslance za město Vodňany, Netolice, Prachatice a Strakonice na ústavodárném sněmu říšském ve Vídni a Kroměříži. Otavan,6,1921,1-2, s.6-10. ( Antonín Mokrý )

Mokrý Antonín ml.:
31.5.1855 Vodňany - 18.9.1925 Praha
právník, odb. publ.
Bibl.: Vodňanské vzpomínky. In: Vn,2007, č.5-6, s.6.
Lit.: Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.17-19.
Dr. Antonín Mokrý. Otavan,9, 6.2.1926, č.7-9,s.120-121.

Mokrý Otokar :
25.5.1854 Č.Budějovice – 1.1.1899 Vodňany
básník, překl. z polštiny, notář ve Vodňanech
Bibl. : Jihočeské melodie. Praha, Grégr a Dattel, 1880.
Na Dívčím kameni. Báseň. Praha, Grégr a Valečka, 1885.
Povídky a drobné kresby. Praha, Otto, 1886.
Lit.: Blümlová, s. 134-137. Cífka,1972,I.,s.43. Lex. 3/I.,s.312-313. Vopravil, s.959.
Dráždil St. : Listy oddaného přátelství a lásky. ZS,17,1948-49,č.5-6,s.74-77.
H. : Otakar Mokrý. Otavan,12,1929,č.3-4,s.53
Jubileum O.M. Otavan,5,1920,s.14.
Jubileum O.Mokrého. Otavan,5,1920,s.14.
Krpatová Božena : Otakar Mokrý. Dipl. práce, Pedag. fak Jih un. Č. Budějovice,
1972,55 s.
Majer Alois : Otakar Mokrý. K třicátému výročí jeho smrti.
Otavan,12,28.2.1929,č.2s.18-20.
Mokrý Theodor : Julius Zeyer a Otakar Mokrý.
Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.157-161.
-om- : Jubileum Otakara Mokrého ( 1854 – 1899. ) Otavan,5,1920,č.1-2,s.14.
Památník spisovateli Otakaru Mokrému. Otavan,4,1919,č.3-4,s.50.
Pazdera Jiří : Vzpomeňme 130. výročí narození básníka Otakara Mokrého.
Vz, 1984, č.1, s.14.
Pazdera Jiří : 130.výročí narození básníka Otakara Mokrého. Výběr,20, 1984,4,314-315.
Staněk Václav : Jak byly pořízemy pamětní desky. Zs,9,1935-1936, č.9,s.183-186.
V.B. : Hrob rodiny Mokrých. Výběr,11,1974,č.4,s.284.
Vzpomínáme básníka Otakara Mokrého. Nn,31.5.1984,s.5.

Mokrý Theodor :
1.7.1957 Vodňany – 11.8.1945 Písek
lesnický a rybářský odb, autor vzpomínek a odb. spis.
Bibl. : Hospodářství rybniční. Písek, 1935 352 s. ( Rec. : Ls.: Otavan,14,1935, č.8-10,s.151-152. )
Jihočeské rybníky. Praha,1931, 16 s. ( Rec. : Otavan,13,1931,č.9-10,s.149-150. )
Moji předkové v Netolicích. Čas. rod. spol., 13,1941,s.25-27.
Nezapomenutelné dojmy zlatého mládí 1857 – 1877.Vodňany,1937,79 s. ( Zvl. otisk z VN, 4-5,1937-38,č.1-11. )
Z pamětí poslance za město Vodňany, Netolice, Prachatice a Strakonice na ústavodárném sněmu říšském ve Vídni a Kroměříži.Otavan,6,1921,s.6-10. ( Pozn. : otec Antonín Mokrý )
Zlatonosná hornina lesní oblasti velkostatku Kasejovického a Lnářského v okr.
Blatenském. Otavan,9,1925,č.4-6,s.51-59, 1926,č.10-12, s.164.
Lit.: Berka – Ebelová, s.55-56. Hankovec, s.218-219. Vopravil, s.959.
Házr Josef – Písecký : Inž.Dr. Theodor Mokrý. ZS,10,1936-1937,č.10,s.165.
J.H.P. : Dr.tech.h.c.Ing. Theodor Mokrý. Vn,9, 1942,č.7,s.3-5.
Kokeš Otakar : Ing.dr.Theodor Mokrý, život a dílo.Vodňany, Měst.muz. a gal., 1978, 32 s.
Kokeš Otakar : Ing.Dr.h.c. Theodor Mokrý. ( K 120. výročí předního českého lesníka.) Vpzm,17,Praha,1978,s.9-32.
Vrch. lesní rada Ing. Theodor Mokrý. Otavan,10,1927,č.11-12,s.164.
Šonka Jan : Z osudů J. Šusty a T. Mokrého. Výběr,17,1980,č.4,s.235-236.
Vodňany uctily svého rodáka. Vn, 2000, č.10, s.4.
-vpch - : Ing. Dr. tech. Theodor Mokrý. Výběr,17,1980,3,199-200.
Vodňansko,I.,1945,č.10,s.1.

Morávek Vladimír :
lékař, praxe od 5.6.1937 v ordinaci po MUDr. Roubalovi.

Moser ( Mosser ) Josef :
r.1874 první předseda Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku, stavitel.
Lit.: Vn,I.,1934,č.14,s.1.

Mostecký Haštal :
26.3.1860 Vodňany – 11.5.1930 Vodňany.
Osvětový pracovník, učitel, kronikář města, správce městského muzea
Bibl. : přísp. v reg. tisku, např. Zlatá stezka, Náš domov, Almanach král. město Vodňany, atd.
Lit.: Hankovec, s.220
John Čestmír : Haštal Mostecký. Zs,3,1929-1930,č.10,s.191-192.
Pazdera Jiří : Haštal Mostecký a vodňanské muzeum. Výběr,17,1980,4,266.

Mostecký Václav :
Děkan ve Vodňanech
Bibl.: Osudy kaple sv. Vojtěcha, blíže král. města Vodňan.
České Budějovice.1880, 23 s.

Mostecký Václav :
28.9.1885 Vodňany - 23.11.1962 Kardašova Řečice
Historik, publicista, střed. prof. a reg. politik v J.Hradci
Bibl.: Bibl.: Dějiny býv. král. města Vodňan. Praha, 1940, I-III.
Pozn.: bibl. viz Pletzer.
Lit.: Hankovec, s.221-222,
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.22-24.
J.H.P. : Dr. Václav Mostecký. Zs,9,1935-1936,č.3,s.47-48.
Louženský Jiří : Výročí Dr. Václava Mosteckého.
Výběr,39,2002,č.4,s.356-357.
Mráz Zdeněk : K stému výročí narození PhDr. Václava Mosteckého.
Výběr,¨ 22,1985,4,307-308.
Muk Jan : 70 let historika Vodňan prof. PhDr. Václava Mosteckého. JSH, 24,1955,č.3,s.106-108.
Pazdera Jiří : Vzpomínka na dr. Václava Mosteckého, historika města Vodňan.
Výběr,1920,1981,č.1,s.54.
Pazdera Jiří : Vzpomínka na historika Vodňan. Nn,25.11.1982,č.46,s.1.
Pletzer Karel : Dr. Václav Mostecký, historiograf města Vodňan.
Vodňany a Vodňansko,1992,s.2-11.

Motl František :
n.1919 Vodňanské Svobodné Hory
amatérský malíř
Lit.: Hankovec, s.222.

Nápravník Josef,
6.4.1893 Humpolec - 9.4.1970 Prachatice
střed. prof. ve Vodňanech, Písku a Prachaticích, básník
Bibl. : Kniha sonetů.
Balada o jednom básníkovi.
Město pod Libínem.
Pozn.: podle Wernische se zabýval také historií Prachaticka, Vodňanska a Humpolecka.
Lit.: Kunc,1970,s.139. Lex. 3/I.,s.402. Wernisch, 2005, s.386.
Mráz Zdeněk : K nedožitým 95. narozeninám básníka Josefa Nápravníka.
Výběr,24,1987,4,41-42.

Navrátil Jan :
zemřel 22.11.1937 ( 47 let )
lékárník

Nekola Josef :
Hudebník, na konci čtyřicátých let působil v souboru hrajícího na historické smyčcové nástroje Pro arte antiqua, potom působil v Plzni, v důchodu se přestěhoval ke své sestře Bělohlávkové v Říční ulici, kde se oba stýkali s Janem Zrzavým (viz ). Ve Vodňanech se Josef Nekola aktivně zapojil do kulturního života.

Netušil Václav :
31.5.1909 Vodňany – 1.4.1981 Praha
publicista, překladatel ( Verne ), nakladatelský pracovník
Lit.: Hankovec, s.229.

Neubauer Jan :
29.5.1813 Vodňany – 23.3.1887 Vídeň.
právník, odb. publ.
Lit.: Hankovec, s.229.
Přech Václav : Krajané takřka zapomenutí. Nn,38, 19.5.1983,s.3.
-vpch- : Český právník Jan Neubauer ( 1813 – 1887 ).
Výběr,14,1977,č.1,s.56.

Neukam Jan :
n. 9.12.1909 Vodňany - z.10.9.1934 asi České Budějovice ( pohřben ve Vodňanech )
předseda studentského spolku Kampanus
Lit.: Vn, I.,1934, č.14,s.2.

Nikolau F.J.:
1914 obchodník – šicí stroje, velocipédy, gramofony,

Novák Alois :
10.12.1865 Ratibořské Hory, okr. Tábor – 16.12.1935 ( asi České Budějovice, pohřben ve Vodňanech )
učitel, ředitel dívčích škol ve V.
Lit.: Vn,II.,1935, č.12,s.1-2. Vn, III.,1936, č.1, s.2.

Novák František :
n. ? – z.31.8.1924 ( asi Prachatice )
učitel, kulturní pracovník, ředitel odv. dívčí školy Božena Němcová v Prachaticích. Učil také na měšťanské škole ve V.
Lit.: Okrašlovatel, 1924,č.5,s.4.

Novák Jaroslav :
pseud. Ferda, G.A. Javorinský, Helena Orlová, Jaroslav Blanický, J. Kavon.
22.4.1881 Vodňany - z. ?
bás., proz., publ., redakt.
Bibl. : Z knihy života. 1912.
Vírem vášní. Román. ( Rec. : Otavan,IV,1919,s.45. )¨
Ozvěna duše. ( Sbírka básní )
Přísp. v čas. Katolík ( USA ),Eva, Čech, Našinec, Nový domov ( USA ), Nový obzor, Pravda, Archa, atd. Pozn. : uveden jako moravský novinář a redaktor čas. Našinec.
Lit.: Hankovec, s.231 - 232
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.24.
Vopravil, s.1000.
Vn, 1.8.1937, s.1.

Novák Václav :
doplněk ke jménu A., asi Archibald nebo architekt, cestovatel a spis.
28.4.1895 Vodňany - 8.8.1979 Černošice u Prahy
Rec. knih : Cesta mládí. Viz Vn, 1933,č.6,s.21.
ND, č.10, 1929, s.5
ND,1930,č.3,s.6.
ND,1933,č.5,s.3, č.6,s.4.
Lit.: Hankovec, s.234-235. Lex. 3/I.,s.559-560.Vopravil, s.1002.
A.V.Novák : Náš domov,11,1933,č.5,s.3.
Louženský Jiří : Neúnavný cestavatel V.A.Novák. Muzejní noviny Šotek.
Městské muzeum a galerie ve Vodňanech, duben 1999, s.3.
Louženský Jiří : Cestovatel a publicista a Václav A. Novák.
Výběr,XLII.,2005,s.225-226.
Pazdera Jiří : Cestovatel Václav Archibald Novák. Nn,21.11.1985,s.5.


Cestovatel a publicista Václav A. Novák. ( Výběr, 2005 )

Před 110 lety ( 24.4.1895 ) se narodil ve Vodňanech Václav Novák, v letech před druhou světovou válkou cestovatel, nakladatel a velice plodný autor cestopisů a beletrie s exotickými náměty.
Otec Václav A. Nováka působil ve Vodňanech jako soudní zřízenec, po narození čtvrtého syna Václava tragicky zemřel a rodina žila v chudých poměrech. V dětském věku Václav vypomáhal v místní tiskárna Antonína Dvořáka. Nejprve zde pracoval jako poslíček a poletech zde také získal své první pracovní místo redaktora různých novin a časopisů, která v období před první světové válce vydávala tato lokální vodňanská tiskárna.
V roce 1912 opustil Václav A. Novák Vodňany a začal v Praze studovat na střední stavební škole. Z válečných důvodů však studia opustil, našel si přechodné zaměstnání a oženil se.
Po skončení války se v roce 1920 vydal i se svojí ženou a synem na několikaletou cestu světem. Přes Paříž nejprve odjeli do Spojených Států s cílem pokračovat dále na ostrovy Tahiti v Tichomoří. Zde žili půl roku. Václav A. Novák cestoval po ostrovech a poznával místní domorodnou kulturu. Na přání československé vlády se snažil zachránit památky z doby pobytu Miroslava Rostislava Štefanika, který si zde v roce 1911 zřídil observatoř a meteorologickou stanici k pozorování Halleyyovy komety. Na Tahiti byl také svědkem velmi namáhavého zrodu české kolonie, jejímž členem byl i Novákův krajan Václav Raba z Vodňan.
Následující stručný soupis literárního díla V. A. Nováka mapuje země, která tento cestovatel procestoval. Všechny knihy vydával ve vlastním nakladatelství v Černošicích u Prahy letech1927 – 1931.
Povídky z Tahiti. Tahitská manželství. Tropické noci. Přátelé z ostrovů Podvětrných. Globetroterovy zápisky. Tahiti, rajské ostrovy Jižních moří. Osvobození lásky. Amerika dnešní doby a minulé doby. Tři americké povídky. Když kvetly sakury. Povídky o gejšách. Japonské ženušky. Nani Sutra a jiné povídky z Malajska. Svody tropů. Dobrodružství na Sumatře. V Šanghaji za revoluce. Dívky z Annamu. Láska na palubě Amazonky. Indické povídky. Povídky z Ceylonu. Tajemná Indie. Ceylonem a Indií. Malajskem na Sumatru. V Japonsku. V Barmě. Číně a Indočíně. Návrat přes Sibiř. Japonské láska. Úsměvy Nipponu. Cesta čtyř.
Mimo tuto cestopisnou literaturu byl Václav A. Novák autorem biografického románu Cesta mládím, vydaném v roce 1933, ve kterém zachytil léta svého mládí v letech 1916 – 1919. Knihu Hlas rodné země situoval na Vodňansko.
Z angličtiny překládal cestopisy a prózy s cizokrajnou tematikou. K rodnému jménu Václav si také často přidával písmeno A – za kterým se zřejmě skrývá buď často uváděné druhé jméno Archibald nebo povolání architekt, i když takto zaměřenou školu nikdy nevystudoval.
Na konci třicátých let plánoval cestu do Afriky, ale jeho plány překazila válka. Po roce 1948 pracoval do penze u různých stavebních firem.
Na odpočinku žil u své dcery v Černošicích u Prahy, kde také zemřel 8.8.1979.

Novák Zdeněk :
n.Rakovník – z.Praha
s manželkou Marií čestný občan města Vodňan, zakladatel Nadace na podporu Městské galerie ve Vodňanech.
Lit.: VV,1997,č.12.

08.06.2008 17:06:59 | 1 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti O-P-Q

Opatrný Václav :
20.8. 1863 Záluží – 7.9.1933 Vodňany
Lékař, ve Vodňanech působil 42 let.
Lit.: Vn.,I.,1933,č.2,s.13.

Pakeš Theodor :
řezník, aktivní člen Sokola.
Lit.: Vn,1933,č.4,s.20.

Palacký František :
1798 Hodslavice – 1876 Praha
historik, bádal v městském archivu
Lit.: John Čestmír. Z minulosti pro budoucnost. Zs,15,1946-47,s.3-4.

Palda Lev Jan :
28.10.1847 Vodňany – 9.6.1913 Cedar Rapids USA.
novinář, pol. prac. v USA
Bibl.: Z minulých dob. Vzpomínky L.J. Paldy. Osvěta americká, Omaha, Neb., XI, č.7.,16.9.1903, s.6. ( také : č.39, 27.4.1904, s.6 )
Lit.: Almanach býv.král. města Vodňany. Vodňany,1914,s.
Hankovec, s.240
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany,1937,s.10-11.
Začiatky českej a slovenskej emigracie do USA. Bratislava 1970.

Palečková Anna :
ředitelka dívčí školy. Vn,I.,1933,č.2,s.10.

Parýzek František :
obchodník, potraviny, 1937.

Parýzek Václav :
n. 24.6.1925 Lenešice ( Louny ) - z.
Stavitel leteckých modelů, badatel v Víta Fučíka ( Vít Fučík, zvaný Kudlička. Vn,1994,č.17, s.6.
Lit.: -fug-. Letadlo z garáže. Vn,4,1993,č.10,s.3.

Pavelec :
lékař ve V. kolem r.1860

Pazdera Antonín :
18.1.1908 Kozly u Kostelce nad Labem - 16.10.1975 Vodňany
učitel, kulturní, osvětový a sportovní pracovník
Bibl.: přísp. V reg tisku, např. Zlatá stezka, VaV
Lit.: -er- : Méně známé vodňanské tváře. Vn, 2002, č.3, s. 4,9.
J.P. : Vzpomínka na regionálního pracovníka Antonína Pazderu.
Výběr,13,1976,č.2,s.125.

Pazdera Jiří :
5.6.1933 Sušice
kult. a muzejní prac., památkář, sportovní činitel, publ.
Bibl.: příspěvky v reg. tisku, např. Výběr, Vodňanské noviny, Vodňanský zpravodaj,Jihočeská pravda, Naše noviny ( Strakonice. ), atd.
Redakce výtvarných katalogů a další tiskoviny Městského muzea a galerie ve
Vodňanech v letech 1973 – 1993.
Vodňany. 650 let města 1336 – 1986. Vodňany, 1986. ( Spolu autor R. Berka )
Lit.: -mš-: K životnímu jubileu Jiřího Pazdery. Výběr,20,1983,č.3,s.217.

Pelikán Jan Evangelista :
1862 Chvaletice, okr. Písek – 26.12.1940 Vodňany
Pozn. : podle matriky zemřelých je datum narození 9.12.1862
učitel, vlast., prac., reg. hist., publ.
Lit.: Kunc,1970,s.153.

Penc Jan :
obchodník ( Vn,1940,č.1,s.4 )

Pencová Karla :
hudebnice, hrála na varhany

Perelesová Aloisie :
krupařství, Tyršova čp.268.

Peroutka Josef :
obchod s potravinami, pekař, nám.čp.23 ( 1914 )

Petrášek Jan :
řezník, otevřel obchod r.1927.

Pexider Josef :
městský zahradník. Vn.,I.,1933,č.2,s.9.

Pičman : viz také Pitschmann

Pičman František :
obchodník – galanterie, pletiva, 1914 ( zal. 1839 )

Pičman Josef :
14.2.1847 Vodňany – 18.9.1917 Linec.
dirigent, hudební skladatel.
Lit.: Hankovec, s.255
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.
Josef Pičman. Otavan,2, 16.11.1917, s.8-9, s.146.

Pihlík Antonín :
řezník, obchod otevřen r.1927.

Pícha Bohumír :
aktér událostí 14.10.1918.

Pícha Josef :
obchodník, oděvný dům ( 1937 )

Pícha Josef František :
19.3.1889 Husinec – 17.1.1977 Praha
hudební sklad., pedag., varhaník, publ., v letech 1916 – 1928 působil ve Vodňanech, např. ve sboru CČH.
Bibl.: Vzpomínání o dr.K.Farském. Souvislosti našich životních. ( Přepis rukopisu vzpomínek J.F.Píchy uložené v Ústředním archivu a muzeu CČH ).
Lit.: Kunc,1979,s.123.Tomeš,II,570.
Pospíšil Jiří. Liturgická hudební tvorba v CČSH. ( Úvahy nad dílem bratra J.F.Píchy ). Blahoslav, s.109-111. Praha, 1995.

Pilka Josef :
16.8.1848 Střelské Hoštice - 19.7.1940 Písek
učitel, sbormistr a člen Zpěváckého spolku, r.1933 v Písku.
Lit.: Hankovec , s.257.
Vn,I.,1933,č.2,s.11. Vn,1940,č.8,s.3.

Plachta Stanislav st.:
Amatérský herec, např. Lidového divadla

Plachtová Jarmila :
Kulturní a osvětová pracovnice, ředitelka kulturního domu.
Bibl.: příspěvky ve Vn

Plíva Jan :
akademický malíř, maloval v okolí města
Vn,1941,č.7,s.8.

Podubský Václav :
3.5.1904 Bělušice u Kolína – 28.7.1970 Vodňany
Rybářský odb., prof. střední rybářské školy
Lit.: Berka – Ebelová,s.59-60.
-er- : Méně známé vodňanské tváře. Ing. Václav Podubský. Vn,12,2001,č.13,s.11.

Pokorný Josef :
n. 23.4.1932 Prusice
IAbsolvent VŠZemědělské v Brně. Celý život působil v rybářství Od roku 1982 pracoval ve VÚRH Vodňany. Vedl republikový šlechtitelský program v chovu kapra a pstruha. Do důchodu odešel v 1992.
Osobní sdělení pana Rudolfa Berky.
Lit.: Štědroňský Eduard : K sedmdesátinám Ing. Josefa Pokorného, CSc. Vn,15, 2004, č.8, s.5.

Polánský Ladislav :
hasič, Vn,1935,č.8,s.6.

Popela Antonín :
úředník elektrárny, jednatel Zpěváckého spolku.
Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Prajer Antonín :
učitel, správce muzea, 1926.
Lit.: Kronika města,II.,s.87.

Prajer Jan :
24.6.1900 Vodňany - 17.3.1977 Lažany ( poh. Praha - Třeboradice )
muzejní pracovník
r.1933 řídil rubriku Kulturní reportáž ve Vn., bydlel v Kroměříži. Vn.,I.,1933,č.4,s.9.
Bibl.: přísp, v reg. tisku,např.
Včera a dnes. Vodňany, Ant. Dvořák, 1947 nastr.
Lit.: Berka Rudolf. Jan Prajer, správce vodňanského muzea a glosátor starých Vodňan. Výběr,2007, č.4,s.373-376.

Princ Josef :
3.2.1878 Vodňany – 18.5.1937 Bechyně
zahradník
Lit.: Hankovec, s.265

Princ Otomar :
n. 1847 – z. 4.9.1912 ( 65 let )
Zakladatel zahradnictví ve Vodňanech, založil velkou zahradu na Jordáně.
Lit.: ND,XI,1932,č.1,s.10.

Princ Rudolf :
17.10.1902 Vodňany – 30.1.1964 Praha
operetní zpěvák, herec
Lit.: Hankovec, s.265-266.
Jungmann Soběslav : In : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.6, s.7.
Vn,1939,č.12,s.7.

Princ Vratislav :
amatérský herec
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky.
Vn,7,1996,č.7,s.6.

Prokop František :
obchodník – koloniál, lahůdky, náměstí 1938.

Průcha Karel, pseud. K.A. Chrup :
23.10.1905 Malovičky, okr. Prachatice – z.?
spis. pro mládež, public .
Bibl.: Povídky z českých zpěvoher. 1940.
Kluk Pepík Fuk. Vodňany, 1941.
Lit.: ČLB,1964,s.268. Vopravil, s.1100.
Masák Jan : 85 let kulturního pracovníka Karla Průchy. Výběr,27,1990,2,158-159.
Vn,1940,č.10,s.4, č.12,s.7.

Příhoda Váša :
22.8.1900 Vodňany – 26.7.1960 Vídeň.
houslista, hudební skladatel, matka roz Růzhová z Vodňan
Lit.: Hankovec, s.270-271
Burdová Lidmila . Váša Příhoda. Dipl. práce, PF Č.B., 1970, 46 s. ( Kopie v MaG Vodňany )
(JK) : Houslista Váša Příhoda. Rudé právo, 22.8.1980,s.5.
(lk) : Hold geniu houslí. Lid. dem., 27.9.1982,s.5.
Louženský Jiří : Významné výročí. Vn,I.,1990,č.6,s.7.
Louženský Jiří : Mistr houslové lyriky i dramatu. Jp, 30.9.2000, Víkendové listy, s.3.
Louženský Jiří : Váša Příhoda. Vydáno u příležitosti 100.výročí jeho narození. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 2000, 20 s.
Pazdera Jiří : K nedožitým osmdesátinám houslisty Váši Příhody. Výběr,17,1980,č.4,s.249.
Vratislavský Jan : Váša Příhoda. Praha,1970, 69 s.
Vratislavský Jan : Dědic slávy Ondříčkovy a Kubelíkovy. Lid. dem., 22.8.1980,s.5.
Žídek František : Čeští houslisté tří století. Praha,1982, 363 s.
Vn,1941,č.1,č.1, s.7, č.2,s.5, č.6,s.6.

08.06.2008 17:04:02 | 2 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti R-Ř

Rádl Alois :
Politický vězeň v letech 1951 – 1957, zemřel ve vězení.
Lit.: Huneš Robert : Alois Rádl. Vn, 2003, č.15.

Radouch František :
potraviny, Heritesova ul., 1937.

Rataj Emanuel :
23.11.1872 Vodňany – 24.1.1955 Tábor.
prof.hudby, hudební skladatel
Lit.: Hankovec, s.272-273. Kunc,1970,s.170.
Jungmann Soběslav : Vodňanská hudební zastavení. Vn, 2004, č.4, s.5.
Louženský Jiří : Výročí hudebního skladatele. Výběr,22,1985,č.2,s.139.

Reban A.:
1935 předseda Včelařského spolku. Vn,1935,č.1.

Reban Jan :
studující, psal za Kampanus do Vn, I.,1934,č.14,s.2.

Reichl Richard :
n.1875 Ledeč nad Sázavou.
továrna řetězy, řetízkárna, Budějovická 250.
Životopis : Vn,1935,č.4,s.9.
Lit.: Vn.,VI.,č.2,s.3 ( zemřela Josefa Reichlová – 13.1.1939 )

Reis Richard :
tabáčník, náměstí ( 1938 )

Reitinger Petr Čestislav :
30.6.1806 Vodňany – 24.4.1852 Slavětín ( u Rakovníka )
učitel, překladatel z němčiny, publ.
Bibl.: Obraz utrpení čili powzbuzení ku pomoci nešťastným Blatenčanům, od Petra Arn. Reitingera a Jos. Bayera. Písek Jos. Fetterle, 1835, 8 s.
Obraz dokonalého rolníka. Překlad z němčiny. Květy, 1839, s.373.
Lit.: Hankovec, s.273.
Jungmann Josef : Historie literatury české. Praha, 1849, 2. vyd., s. 618.
Renner - Paroubek : Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, s.233
( n. 28.6.1860 ? )

Pozn. : jeho bratrem zřejmě byl Jan Pavel Reitiger ( Reitingr ), n. kolem r.1800 ve Vodňanech, v letech 1816 – 1818 studoval v Praze, 1818 – 1819 v Písku. Po studiu práv působil v Písku jako finanční komisař. V Písku zemřel.
Zanechal paměti, kde popisuje studentský život a pokus létat jako Vít Fučík.

Renner :
amatérský malíř náboženských námětů

Renner Jan – Podolský :
12.3.1844 Vodňany – 24.4.1892 Podolí u Písku.
Pozn. : nebo z. 14.4. 1892 ?
učitel, reg. hist., publ., dram.
Bibl.: Strakonicko s okresem vodňanským a horažďovickým. Praha,1893, 48 s.
Popis okresního hejtmanství píseckého. Praha,1889, 228 s. ( Spolu s O.G. Paroubkem ).
Lit.: Hankovec, s.275. Lexikon české literatury 3/II., s.1235-1236.
Otův slovník naučný. Vopravil, s.1124.
Házr Josef – Písecký : Vodňanský Slavín. Vodňany,1937,s.9-10.
Hrnčíř František : Josef Renner – Podolský. Komenský, 20, 1892, č.30, s.478.
Josef Renner – Podolský. ZS,8,1934-1935, č.4, s.63.
Pazdera Jiří : 140 let od narození Josefa Rennera Podolského. Výběr, 20, 1984, č.4,319.
Pazdera Jiří : Vodňanský rodák. Nn, 5.4.1984,s.5.
Smrž Václav : Josef Renner – Podolský. ZS,8,1934-1935,č.1,s.12-14.

Rošický :
obchodník, 1938.

Rošický Václav :
n. 1857 Sušice )
pseud. mj. Vodňanský, prof. učitel. ústavu v Brně, spis. pedag. Učebnic
Lit.: OSN, Vopravil, s.1135.
Pozn. : možná nar. ve Vodňanech, podle OSN zde studoval reálku, potom v Písku.

Rothbauer František :
hotelier - 1939 – rest. Na obci ( nám. čp.10-11 )

Rothbauer Vojtěch :
z.29.12.1932
starosta
Lit.: Životopis, Vn,I.,1934,č.5,s.11 – 12, s.13 foto.

Roubal Stanislav :
n. – z. 9.5.1937 Vodňany ( 46 let )
lékař, osvětový pracovník
Ordinace : Budějovická ul. čp.508
Lit.: Vn,IV.,1937,č.6,s.1-6.

Růzha ( Ruzha ) :
hudebník, strýc Váši Příhody

Růzha Jan :
učitel. Vn,1940,č.1,s.2.

Růzhová M.:
n. Vodňany - z. ? ( v USA ? )
pěvkyně
Lit.: Hankovec, s.285

Řehoř Karel :
27.12.1938 Vodňany - 24.4.2004 Vodňany
holič, divadelní ochotník, sportovní činitel,
Lit.: Plachta Zdeněk. A čas oponou trhnul. Vn, 2004, č.10, s.5

Řehoř Vojtěch :
r. 1939 přišel do Vodňan z České Lípy a otevřel si kadeřnictví.
Lit.: K.Ř.: 10 let kadeřnictví... Vn,12,2001,č.13,s.6.

Řepiš Václav :
1822 Vodňany – 19.6.1876 Fehanville ( Illinois, USA
Psal se také Revis, farář v Clevelandu USA.
Lit.: Hlas lidu, č.88, 1930.
Budivoj, č.87, 11.6,1865 (,,Český duchovní v Americe V.p.P. Václav Řepiš, rodák Vodňanský, odebral se na vyzvání nejd.p.arcibiskupa
St. Louiského v Americe a s dovolenín zdejšího p.biskupa k svým bratrům Čechům do St. Louisu v Americe. V p.P. Řepiš byl již dřív 14.let v Americe a sice v Cincinati a teprv od 2 let meškal opět jako kaplan ve své vlasti a svém rodném městě.“ )
Pozn. : narozen zřejmě jako Václav Pimperle, syn mlynáře Pavla z Mosteckého mlýna,čp. 315, roku 1850 Pimperlové změnili příjmení na Mostecký a Řepiš.

Řeřicha Jan :
25.5.1870 Sedlice u Blatné – 21.9.1936 Strakonice ( pohřben ve Vodňanech )
soudce
Lit.: Vn,1936,č.10,s.2.

Řídký Ferdinand :
aktér událostí 14.10.1918.

Řídký Josef :
21.8.1920 : zvolen městským tajemníkem.

Řídký Karel :
9.10.1896 Vodňany – 30.4.1960 Vodňany
módní závod. Vn,I.,1933, č.1, s.24.
Lit.. Malá vzpomínka. Vn,7,1996, č.17,s.5.

Řídký Karel :
obchod – mouka, obilí, cihlářské výrobky ( 1914 )

Řídký Václav :
Učitel, správce Živnostenské školy ve V. od r.1932.
Bibl.: Vn.,I.,1934,č.10,s.1. Vn,1940,č.2,s.2.

Řídký Vojtěch :
23.4.1865 Vodňany – 25.5.1941 ( v čp. 200/I. – matrika z. CČH Vodňany )
vrchní soudní oficiál, kulturní a sokolský činovník
manž. Marie, roz. Žahourová
Bibl.: Psal příspěvky do Vn z oblasti večejné činnosti a turistiky, propagátor turistiky,roku 1933 přeseda Odboru Čsl. turistů ve V. ( viz Vn,I.,1933,č.7,s.8. )
Krajem literární tradice. In : Vodňany 1336 – 1936, s.65 – 71.
Lit.: Vn,II,1935-36,č.5, s.3. 1941,č.7,s.4 ( foto )

Říha Adolf :
1933 : místopředseda Zpěváckého spolku. Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Říha Vojtěch :
veterinář, Vn.,I.,1933,č.2,s.11. 1940,č.9,s.5.
08.06.2008 17:03:23 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti S-Š

Sajtl ( Seitl, Seidl ) :
z.26.3.1941 – 75 let.
zahradník

Sedláček :
soudní úředník ve V., bratr August.

Sedláček August :
28.8.1843 Ml. Vožice – 15.1.1926 Písek
archivář, hist., spisovatel
Bibl.: Topografická zmínka o několika tvrzích v jižních Čechách,
Božejovice, Malovice, Poděhusy. Otavan,I.,1863, 36 atd.
Malovice. Otavan, III., 1865.
Král. město Vodňany. Lumír, 1866.
Pozn.: v průběhu letních prázdnin u svého bratra studoval v městském archivu Vodňan a připravoval knihu o historii města, záměr se neuskutečnil a podklady zůstaly jen v lístkové podobě.
Lit.: Blüml Josef. August Sedláček, poslední velikán české romantické historické vědy. In : Jihočeši v české historické vědě. České Budějovice, 1999, s.7-24.

Sejkot Roman :
n. 30.10.1963 Strakonice
fotograf, měl několik výstav v Městské galerii.
Lit.: Hankovec, s.293-294

Sequardt Jan Eugen :
13.10.1888 Vodňany – 17.4.1960 Vodňany.
psed Eugen Klaudius Kletus, Horymír Šumavský, Jean de Sequens, Želmír
básník, publicista.
Bibl.: přísp. v různém tisku, např. Vn., Archa ( 1920 )
Zpěvy od Blanice. ( Bás. sbírka ). Vodňany, Ant. Dvořák,1926, s.225.
Lit.: Hankovec, s.296 ( n.13.10. 1887 . Vopravil, s.1171. Wernisch, 2005, s.363.
Berka Rudolf : Jan Eugen Sequardt. Strojopis, nepubl.
-er- : Jan Eugen Sequardt. Zapomenutý vodňanský básník a bohém. Vn,2001, č.19,s.4-5.
Otavan,II.,1917, s.167 ( literární činnost )
Jan Eugen Sequardt : Otavan,2,1918,č.11-12,s.192.
Písař Václav : Vodňanští dramatikové. Nn,1982, příl. Magazín Jaro 82,s.6-7.
Takřka zapomenuté ,,Zpěvy od Blanice“. Nn,13.10.1983,s.3.

Schön Josef :
1790 Josefov u Jaroměře – 2.2.1838 Písek
Římsko – katolický duchovní, školní prefekt, reg.hist. a obroz. básník
Bibl.: historické příspěvky o Písku a Vodňanech do ČČM, Auředního listu Prachynské kraje ( vycházel v Písku v letech 1835 – 37 ). Německý ruk. dějin města Vodňan ( Die königliche Stadt Wodňan von Josef Schön. Erste Abtheilung S.1-112, zweite Abtheilung S.113-253 ).
České příspěvky v ČČM k dějinám Vodňan a Písku.
Lit.: Kotalík,1966,s.6,8. Ottův slovník naučný.
Ročenka píseckého gymnázia 1778 – 1928.
Riss : Josef Schön. ČČM,1871,s.359-364.
Rybička Ant.: Ještě něco k biografii prefekta Josefa Schöna.
Čas. muzea král. českého, 1888, s.468-469.

Simony František svobodný pán :
Roku 1818 se administrátorem vodňanské pošty stal František svobodný pán Simony, který koupil poštu v Písku od dědiců po Václavu Jirešovi. Roku 1819 prodal dědičné právo Norbertu Jirešovi.

Skalický Antonín :
1808 – 1881.
purkmistr Vodňan 1860.
Lit.: Náš domov,10,1932,č.6,s.2-3.

Skalický Bohuš : továrník
n. 1865 - z.29.11.1936 ( nebo 1937 )Vodňany čp.319
Lit.: Vn,IV., 1936, č.1, s. 3. 1937,č.1,s.3-4.

Skalický František :
1.8.1810 Vodňany – 1.5.1866 Pacov
pracovník státní správy
Lit.: Hankovec, s.299.

Skřivan Augustým :
architekt a stavitel, r.1914 Husova třída čp.87.

Sládek Jiří :
21.4.1920 Průhonice u Prahy – 23.8.1997 Vodňany.
osvětový pracovník, sbormistr.

Slavíček Karel :
23.2.1874 Vodňany - 21.10.1929 Bratislava
policejní komisař
Lit.: Hankovec, s.302 – 303.


Slepička Josef :
n. 1915 Kladno – z. kolem r.1985 asi Vodňany
působil v Praze, ale jezdil do Vodňan, kde měl v roce 1948 výstavu ( s Váchou ), od roku 1960 autorem techniky Camplementar.
Lit.: Katolog výstavy, text Miroslav Klivar, 1981, nesr.

Smeták Adolf :
strojník, proti nádraží, 1914.

Smrž Ladislav :
Sbormistr Zpěváckého spolku. Vn.,I.,1933,č.2,s.11.

Söhnler Antonín:
11.6.1850 Vodňany – z. ?
pedagog, přírodovědec, publ.
Pozn. : od 1.11.1872 působil jako zatimní učitel měšťanské školy v Unhošti, roku 1873 nabyl způsobilosti pro školy obecné i měšťanské a stal se definitivním učitelem v Unhošti. V březnu roku 1878 se stal ředitelem měšťanské školy v Kladně. V letech 1881 – 1883 ředitel Všeobecné pokračovací školy průmyslové v Kladně. V srpnu roku 1883 byl jmenován školním inspektorem pro školní okres Českobrodský. V lednu roku 1891 byl jmenován školním inspektorem pro okres karlínský, kde působil ještě v roce 1901.
Bibl.: od roku 1873 přírodovědecké a pedagogické příspěvky v čas. např. Školník, Škola a život, Komenský, Beseda učitelská, atd. Vydával Výroční zprávy měšťanské školy v Kladně, kam rovněž přispíval : Škola měšťanská. Slovo obyvatelům Kladna a okolí nauváženou. Působí-li vychování a mravnost na rozvoj průmyslu.
Podíl na publikací : Zeměpisný nástin okolí Kladenského. ( Spoluautor Josef
Němeček, 1881 ). O kamenouhelné pánvi Kladenské. ( Spoluautor Josef Němeček, 1882 ).
Lit.: Českobrodsko a Černokostelecko. Díl.I. Školství. Český Brod, 1901, s.647.
Renner – Podolský Josef : Popis soudního hejtmanství Píseckého. Praha, Fr. Kytka,1889, s.233.
Osobní sdělení odb. pracovníků Okr. muzea v Kladně a infocentra v Českém Brodě.

Solar Josef :
příspěvky do Vn., 1934 – studenti. Vn.,I.,1934,11,s.1.

Souček :
hodinář

Souček Václav Silvestr :
n. - z.1941 v Praze
malíř
Vn,1941,č.12,s.6.

Soucha Vojtěch :
Obchodník ( 1914 )

Sova Antonín :
26.2.1864 Pacov - 16.8.1928 Pacov
Básník, prozaik
Matka Josefa roz. Skalická pocházela z Vodňan, odkud Sova čerpal několik námětů ke svým románům, např. Výpravy chudých.
Lit.: Blümlová, 2000, s.158-161. Kotalík,1956,s.32-34. Kotalík, 1966, s.26-27. Kunc,1945,II.,s.738-747. Vopravil, s.1210.
Janáčková Jaroslava : Slohové proměny v próze Antonína Sovy.
In : Román mezi proměnami. Praha, Čs. spisovatel, 1989,s. 190 – 268.
Mager Jan Antonín : Rod básníka Anatonína Sovy. Rodopisná revue, ed. Pramínek, sv.17, 2008, 20 s.
Soukup Lubomír : Antonín Sova. In: V jejich stopách. České Budějovice,
Růže, 1977, s.169-181.
Štěpánková Julie : K prozaickému dílu Antonína Sovy. Česká
lit.,32,1984, s.216-229.
Vančata Oldřich : První motivace Sovova vztahu k husitskému revolučnímu hnutí. JSH,48,1979,260-261.
Zika Josef – Brabec Jiří : Antonín Sova. Praha 1953.

Spadoni ( Špadony ) Josef :
Lit.: - ruši - : Časy se mění a my se měníme s nimi. Vn, 2002, č.1, s.8.

Stříbrný Antonín :
autoopravna aut Bavorovská 97/II.

Stříbrný Miroslav :
1935 : předseda Jednoty Československé obce legionářské ve V.

Stříbrný Miroslav :
Autoopravna. Vn.,I.,1933, č.1,s.23.

Stříbrný Václav :
n.1865
Majitel pohřebního ústavu. Vn.,1935,č.4,s.11.

Stříbrný :
továrna. ND,1926,č.5,s.7.

Stůna Matěj :
25.2.1765 Praha – 3.6.1819 Letovice.
dramatik, herec,1791 – 94 působil jako kancelista ve Vodňanech.
Lit.: Cívka Stanislav : Románová podoba dramatika Matěje Stuny.
JSH,1980,č.3,s.205-206.
Mostecký Václav : Vodňanský kancelista – jakobín.
JSH,24,1955,s.134-137.
Volf J. : Byl Matěj Stůna radním kancelistou ve Vodňanech ?
ČNM, 111, 1937, s.287 – 288.

Suchý Jaroslav :
14.2.1918 Zahrádka u Kostelce nad Vlt. - 25.6.1983 Vodňany
pedagog na rybářské škole ( zde přes dvacet let vedl pěvecký a hudební soubor ), publicista.
Zdroj : Pc

Svatek Vojtěch :
z.17.7.1938 – 59 let.
obchodník, čp.494,

Svoboda František :
kněz a ředitel měšťanské školy, r.1886 ředitel živnostenské školy. Vn.,I.,1934,č.10,s.1.

Svoboda Josef :
n. 7.4.1919 Vodňany – z. ?
letec
Lit.: Hankovec, s.319

Šafránek František :
4.11.1918 Milenovice - 13.6.1997 Vodňany
dlouholetý kulturní činnovník a organizátor, správce městského kina.

Šálek Lukáš :
n.14.11.1895 Vodňany
spis., dram.
Tajemník sociální péče v Prachaticích, menšinový pracovník, učil tělocvik na prachatickém gymnáziu. V roce 1939 žil v Rokycanech ( viz Vn 1939, č.6, s.9 )
Bibl.: přísp. v různých jihočeských časopisech a novinách.
Lit.: Hankovec, s.321
Házr – Písecký : Vodňanský Slavín, s.24-26.

Šebesta Vojtěch :
8.2.1842 Vodňany – 25.2.1880 Praha.
operní zpěvák.
Lit.: Hankovec, s.323 – 324. ( n.5.2.1842 podle matriky )
Házr Josef – Písecký : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166.
Královský pohřeb vodňanského kominíka – umělce v Praze před 50 lety.
Náš domov,8,1930,č.6,s.5.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí Vojtěcha Šebesty. Vz, 1980, č.5, s.12.
Pazdera Jiří : 100 let od úmrtí Vojtěcha Šebesty. Výběr,17,1980,č.3,s.203.
Tvrzník V. : První zpěvák Tobiáše Míchy z Vodňan. Jihočeský lidový kalendář, 1960, s.122 – 123.

Ševčík Karel :
učitel ve Vodňanech

Ševčíková Marie :
operní zpěvačka v Lublani

,,Též několik společných výletů jsme podnikli s básníkem Ant. Sovou, jako například do Bavorova, kde jsme byli pohoštěni od ředitele tamnější školy Ševčíka, jehož dcera Marie právě studovala konzervatoř a chystala se na první své engagemest do Lublaně, jako primadona tamního divadla.
Předvedla nám tehdy všecky své nové toiletty a při každé změně oděvu zároveň zanotovala patřičnou arii hodící se k toilettě. Bavili jsme se výborně. Dojem nezapomenutelný“. ( Rukopisné paměti Boženy Heritesové, výše uvedená vzpomínka se udála mezi léty 1897 - 1900 ).

Marie byla dcerou učitele Karla Ševčíka, který také byl sbormistrem Zpěváckého spolku ve Vodňanech. Jako učitel zde působil od roku 1871, kdy nastoupil na zdejší trojtřídní měšťanskou školu jako podučitel. O dva roky později se stal řádným učitelem. Roku 1897 se stal ředitelem měšťanské školy v Bavorově, jak uvádí Božena Heritesová. ( Mostecký, III,s.180,187 )
Ševčík byl sbormistrem Zpěváckého spolku v letech 1873 – 1895, v roce 1896. Dcera Marie často vystupovala se Zpěváckým spolkem.
Lit.: Hankovec, s.324

Šídlo :
otec se synem se vystěhovali do USA, podle vzpomínky J.E.Sequardta kolem r.1900.

Šilhavý Vojtěch:
lékař ve V. 1933 , proti nádraží.

Šimek Rudolf :
knihkupec – náměstí, 1941. S rodinou se přátelil Jan Zrzavý.

Šimek Rudolf :
n.6.6.1947 Vodňany
sportovní činovník
Lit.: Hankovec, s.327

Šlapák Josef :
22.7.1894 Příbram – 9.9.1934 Hostomice pod Brdy
farář CČH, ve Vodňanech působil v letech 1923 - 1934
Vn,I.,1933 - 1934,č.8,s.3-4, č.14,s.3.

Šobr Jan :
Průmyslový spolek
Vn,1940,č.4,s.4.

Špatný František :
režisér divadelního odboru Jednoty Orla Čsl. ve V.
Lit.: Vn,1935,č.4,s.12.
Vn, 1938,č.2,s.12,1939,č.2,s.7, č.3,s.5.

Štědronský Eduard :
13.10.1911 Skočice – 13.4.2008 Vodňany
prof. na střední rybářské škole, ochranář přírody, osvětový pracovník.
Bibl.: četné příspěvky např. ve Vn k ochraně přírody, rybářství atd.
Lit.: Hankovec, s.336-337.
Dyk V.: Eduard Štědronský slaví 80 narozeniny. Vn,2,1991,č.9,s.2.
-er- : K devadesátinám Eduarda Štědronského. Vn,12,2001, č.17,s.3.

Štěpán Vácslav Josef :
24.1.1873 Zamachy u Mělníka – 5.1.1941 Č. Budějovice.
Rybářský odborník, první ředitel střední rybářské školy ve Vodňanech ( 1920 – 1933. )
Lit.: Berka – Ebelová,s.78-79.
Dyk V. : ( V.J. Štěpán. ) VaV,3,1971,s.49-50.
Dyk V. – Štědronský E.: 50.výročí V.J.Štěpána. Vn,I.,1990, č.10,s.6.
-er- : Stála za ním především práce. K 60. výročí úmrtí vodňanské osobnosti V.J.Štěpána. VN,12,2001,č.5,s.3.
Hanuš : Prof. Vácslav Josef Štěpán. Vn,8,1941,č.2,s.3.
Ředitel V.J.Štěpán odešel na odpočinek. Vn,I.,1933,č.3,s.3-4.
Vácslav J. Štěpán : Zs,6,1932-1933,č.5,s.101-102.

Štěpnička Miloš :
n.Telč
Pedagog,ochránce přírody,autor desítek článků a publikací s tematikou rybářské kuchyně.

Štětka Václav :
13.9.1893 Strmilov – 12.10.1982 Havlíčkův Brod
malíř výlovů a dalších rybářských motivů. Pozn.: manželka malovala portréty a zátiší.
Lit.:
er : Umělecká cena JčKNV malíři V. Štětkovi z Vodňan. Nn, 30.5.1974,s.1.
K nedožitým devadesátinám V. Štětky. Nn, 29.9.1983,s.5.
Stehlík Ladislav : Václav Štětka, malíř výlovů, polní práce a kytek. Vodňany,1983, 25 s.
Václav Štětka. Vn,3,1992,č.16,s.7.
Za Václavem Štětkou. ( Zemřel ak. malíř Václav Štětka. ) Jp., 19.10.1982, s.2.

Štorch Otakar – Marien :
16.9.1897 Vodňany – 12.3.1974 Praha.
Spisovatel, básník, nakladatel Aventina.
Bibl.: Mé Vodňany. ( Vzpomínky. ) VaV,3,1971,s.34-36.
Paměti nakladatele : Sladko je žít, Ohňostroj, Tma a co bylo potom.
Vzkázání mojí milé. 1919. ( Básně )
Vrah. ( Román )
Venuše s červenou parukou. ( Prósa )
Redigoval čas. Rozpravy Aventina, Gentleman, Musaion.
Lit.: Hankovec, s.339-340. Lexikon české literatury. Praha,1985, díl I.
( Heslo Aventinum. )
Kunc,1945,II.,s.835-836. Kunc,1974,s.241-242. Vopravil, s.1290.
J.P. : Dr. Otakar Štorch – Marien a jeho Aventinum. Výběr,21,1984, č.4,s.316-318.
Vn,1997,č.17.
Významní rodáci dneška. Náš domov,7,1929,č.10,s.2-3.
Ilustrace Jana Zrzavého pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha – Mariena. Vodňany, Městské muzeum a a galerie, 1997.
08.06.2008 17:02:46 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti T-U-V-W

Teml František :
fotograf, Sokolovna, Tyršova ul. 270, 1937

Thiel František :
n. 1875 – z.21.3.1935. Vn.,1935,č.4,s.9.
jirchář

Tomek :
lékař ve V. kolem r.1860

Tomsa Václav J.:
stavitel a majitel pily, Bavorovská 403 ( r. 1914 Husova třída )

Tomšíček František :
stavitel 1914.

Töply :
Podkrajský působil ve Vodňanech kol. 1860.
Syn ( Robert nebo Richard ) byl gardovýn lékařem a roku 1878 prováděl archeologické vykopávky na panství Střelské Hoštice Dr.G:Obsta.
Lit.: Beneš A. in: Kolář E.: U nás doma. Katovice, s.27.
Beneš A.: Jihočeské archeologické nálezy ve Vídni.
Výběr,10,10,1973,s,162.

Trapp Mořic :
24.1.1825 Vodňany – z. 27.5.1895 Brno
hist., publ., muzejní pracovník
Lit.: Hankovec, s.347-348. OSN.
Červená Radana : Rodina Trappů v Brně. Diz. práce
Masarykova un.Ff, Hist, ústav, Brno, 2006, 245 s.
Kulíř Vratislav : Jihočech mezi předními historiky Brna a Moravy.
Výběr,23,1986,1,55-56.
-vpch-: Vodňany. 150 let od narození archeologa Mořice Trappa. Výběr,12,
1975,č.2,s.133.

Tudr Čeněk :
z.25.6.1933 Vodňany ( 75 let )
plavčík, loutkoherec
Vn,I.,1933, č.1,s.2.

Tůma Miloš :
7.2.1915 Vodňany - 12.8.1983 Strakonice
básník, muzejní a kult. prac., publ.
Bibl.: Dílo : Hořko na dně. ( Rec. : ctd. : Zs,10,1936-1937,č.7,s.120. )
Lidová poezie Strakonicka. Jihočeský lidový kalendář, 1960, s.148-149.
Země okolo člověka.
Kraj dýchal večerem. Okolo Strakonic.
Podvečer ( 1975 ).
Pokaždé jiné okno. ( Rec. : Sýs Karel. Jp,27.8.1982,s.4. )
Žeň. ( Rec. : L.: Otavan,14,1934,č.5-7,s.104. )
Z činnosti muzea ve Strakonicích v roce 1960. ZMJK,1961,č.1,s.25.
Z historie strakonického muzea. ZMJK,1961,č.1,s.13-14.
Lit.: Hankovec, s.353. Slovník české literatury 1970 – 1981, s.386-387.
Babiková Hana. Miloš Tůma – život a dílo jihočeského básníka. Dipl. práce,PF Č.B., 1978, 53 s.
Bílek J. : Miloš Tůma pětašedesátiletý. JSH,1980,č.2,s.122.
Bílek J. : Za Milošem Tůmou. JSH,1983,č.4,s.222.
Bílek Josef : Dr. Vojtěch Cikhart – 100 let od narození ( 23.11.1884 v Chýnově ).Výběr,20,1984,4,307. ( Hudební skladatel, např. zhudebnil verše Miloše Tůmy )
Cívka Stanislav : Pětašedesát let Miloše Tůmy. Výběr,17,1980,č.1, s.41-42.
Černohorský J. : Básníku Miloši Tůmovi. JP,1.2.1980,s.4.
ger. : Básník M. Tůma. Přijetí Miloše Tůmy za řádného člena Svazu českých spisovatelů. Jp,17.4.1980,s.2.
ks. : Napsat Něco hezkého. K 65. výročí narození Miloše Tůmy. Tvorba,1980, č.6,s.18.
Kuncipál Karel : Mé srdce tady navždy zůstane. K nedožitým sedmdesátinám básníka Miloše Tůmy. Nn, 7.2.1985,s.2.
Michálek Jan : 65. narozeniny Miloše Tůmy. Výběr,17,1980,č.1,s.42-43.
Mráz Zdeněk : Nad básnickým dílem Miloše Tůmy. Výběr,22,1985,č.1,s.30-34.
Mráz Zdeněk : Z mých přátelských styků s básníkem Milošem Tůmou. Výběr,27, 1900,č.2,s.168-171.
Riedlbauch Václav : Hudba a Tůmova poesie. Nn,4.7.1974,s.5.
(RD) : Básník Šumavy. Miloš Tůma. Nové Klatovsko, 8.4.1974.
Sichinger Josef : Humanistický odkaz díla Miloše Tůmy. Výběr,20,1983,4,305-306.
Sichinger Josef : Za humanistickým odkazem díla Miloše Tůmy. Nn,1.9.1983,s.5.
vc. : Básník Miloš Tůma. ( 65. výročí narození. ) Lid. dem., 28.2.1980,s.5.
Weiss Oldřich : Zhudebňovaný Miloš Tůma. Výběr,18,1981,2,138.
Záloha J. : Dvě knížky veršů Miloše Tůmy. Výběr,16,1979,č.3,s.218.
VN,1940,č.2,s.6, 1941,č.2,s.5.

Turek Václav :
obchodník – semena, koloniální zboží, 1937.

Turek Václav :
n. asi roku 1919
asi roku 1949 emigroval
Lit.: Pazdera Jiří. Fotbalové vzpomínání s Václavem Turkem. Vn,2,1991, č.7,s.7.

Tyl Josef Kajetán :
4.2.1808 Kutná Hora – 11.7.1856 Plzeň
Dramatik, novinář, herec. V letech 1852 a 1856 pobýval ve Vodňanech.
Lit.: Daneš V. : Z korespondence zapomenutého. ( J.K. Tyl, Jan Haering. )
Otavan,30.12.1926,č.6-8,s.83-86.
Louženský Jiří : Poslední představení J.K.Tyla ve Vodňanech.Výběr,24, 1987,č.2,s.11-13.
Michl Jaroslav : Josef Kajetán Tyl na Písecku. ZS,7,1933-1934,č.9,s.171-172.
Pletzer Karel : Dvojí zastavení Josefa Kajetána Tyla ve Vodňanech.Vodňany.1956. 30 s.
Pletzer Karel : Korespondence J.K. Tyla s vodňanskými přáteli J. Haeringem a J, Řeřichou. JSH,25,1956, s.65-75,103-117. Zvl. otisk : České Budějovice. 1956. 30 s.

Uher Ladislav :
sbormistr
ND,1927,č.2,s.4.
Vn.,II.,1936,č.9,s.11.

Urchs O.J.:
obchodník – 1938.

Urschová Marie :
životopis, foto : Vn,1941,č.5,s.3.

Vadlejch Petr :
1868 Záhorčičky u Blatné – 9.8.1935 Vodňany
učitel, muzejní kustod
Lit.: Vadlejch Petr. Zs,9,1935-36,č.1,s.20.
Vadlech Petr. Vn, II.,1935-1936, č.9, s.2.

Vácha Bohuš :
Malíř, učitel

Vandas Jaroslav :
5.5.1861 Vodňany – 26.9.1936 Poříčí u Českých Budějovic
učitel, včelař, ovocnář
Vn.,II.1936,č.11, s.9.

Vavroušková :
vodňanská rodačka, v roce 1925 majitelka hotelu Bohemia v Clevelandu ( vzpomínka A.V.Nováka otištěná v Našem domově )

Vavruška Eduard :
n.25.7.1927 Vodňany
učitel, redaktor čas. Mateřidouška, autor loutkových her.

Vavruška František :
1900 – 1969
obchod – galanterie, otevřeno r.1927.
amatérský herec
Lit.: -er-. Ochotnické divadlo jako dar lidem. Vn,17,2006,č.2,s.6.

Velíšek Václav :
1914 - knihař

Veselý Miloš :
27.2.1911 Zlonice u Kladna – 11.11.1998 Vodňany
První ředitel městského muzea a galerie ve Vodňanech, osvětový a politický pracovník.
Lit.:Berka Rudolf : Miloš Veselý, muzejník a patriot. Výběr,45,2008, č.1, s.54-60.
(ZŠ) : Člověk a obrazy. Městské muzeum a galerie a ředitel Miloš Veselý. Jp, 8.3.1974, s.11.

Vítovec Josef :
z. 1.2.1993 ( 68 let )
esperantista, otec vedl kroužek esperanta před r.1939
Lit.: M.K. Vzpomínka. Vn,4,1993,č.10,s.7.

Vohryzek Viktor :
1.1.1861 Přestavlky u Chrudimi – 27.11.1918 Pardubice
lékař ve Vodňanech a Pardubicích, pracovník českožidovského hnutí, vězněn za první světové války za protirakouský odboj, vydavatel Rozvoje, etickosociologický myslitel a spisovatel, beletrista, autor odborných lekářských studií.
Lit..: Krejčová Helena : Výbory Spolku českých akademiků Židů a Akademického spolku ,,Kapper“. Paginae historiae, 7, 1999, s.46-84.
Louženský Jiří : Vodňanská praxe MUDr.Viktora Vohryzka. In: Výběr,XLV,2008, č.4,s.307-311.
Mikulášek Alexej – Glosíková Viera – Schulz Antonín B.: Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko – židovských a česko – židovsko – německých literárních vztahů 19. a 20. století. Praha, Votobia, 1998.

Vojík Václav :
holič, otevřel obchod r.1927.

Vokoun Jan Antonín:
pokřtěn 13.3.1691 Bezno ( Mladá Boleslav ) - 9.2.1757 Praha
děkan ve Vodňanech v letech 1719 - 1735 , světící biskup v Praze, círk, spis.
Lit.: Stuchlá Pavla. Vzpomínka na pana děkana Vokouna. Vn,2007, č.2, č.3, s.6.
Antonín Jan Vokoun ( 1691 - 1757 ) a církevní správa jeho doby v Čechách. Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 11.září 2007 v Městské galeriei ve Vodňanech. Vyd. Městské městské muzeum a gaerie ve Vodňanech, 2008, 136 s.

Volf :
lékař ve V. kolem r.1860

Volf Václav :
z.6.2.1941 ( 80 let ), 21/II.
nožíř

Vondrášek Karel :
4.4.1911 Vodňany – 31.8.1993 Vodňany
přírodovědec
Trnka Miloslav : Zámecký preparátor. Vn, 1999, č.17, s.7.

Vondrášek Václav :
2.9.1860 Vodňany – 27.3.1936 Křemže
učitel, archeolog, přírodovědec.
Lit.: Hankovec, s.380
Václav Vondrášek. Vn.,II., 1935, č.9, s.3.
Úmrtí. Vn.,II.,1936., č.4., s.6.

Votrubec Ctibor :
8.6.1925 Vodňany – 3.3.1997 Praha
geograf, kartograf, odb.publicista.
Lit.: Hankovec, s.382, Martínek, s.455-456. Tomeš,III.,493.

Votrubec Josef :
25.4.1900 Turnov - 18.12.1932 ( asi Vodňany )
rybářský odborník, půs. ve Vodňanech.
Lit.: Berka – Ebelová,s.100.

Vraný Edmund :
dopravce osob a nákladů, zahájení provozu od června 1937

Vrchlický Jaroslav :
1853 Louny – 1912 Domažlice
Dlouholetý přítel Františka Heritese a jeho rodiny, několikrát pobýval ve Vodňanech, kam jezdil i jeho bratr Bedřich Frida
Lit.: Herites Fr.Vrchlický jako houslista. Máj,1,1903,s.312-313.

Výborný Jaroslav :
1892 Kutná Hora – 16.5.1945 Zvickau, Německo
pseud Pavel Martan, Votěch Sabina, spis. vojenské beletrie
ředitel Otavského elektrárenského svazu v Písku, žil ve V.
Bibl.: Z rakouských zákopů do čs. obrany. Vojna krotká i vážná.
Přísp. v reg. tisku.
Lit.: Vopravil, s.1411.
Fencl Florián : Soumrak a svítání. Vodňany 1948, s.75 ( odtud inf. o úmrtí )

Waldhauser Antonín :
17.3.1835 Vodňany – 30.10.1913 Havlíčkův Brod.
Akademický malíř – krajinář.
Lit.: Hankovec, s.384 – 385.
Antonín Waldhauser. ZS,8,1934-1935,č.7, s.116-118.
er. : K výstavě A. Waldhausera ve Vodňanech. Nn,21.8.1980,s.1.
ger. : Výstava významného krajináře, Jp,11.8.1980,s.2.
( jp – ša ) : Malíř věčně neklidný. Výstava A.Waldhausera ve Vodňanech.
Svob. Slovo, 12.9.1980,s.5.
J.W.: Nezapomenutelný krajinář. Vn,14,2003,č.19,s.3.
K výstavě Antonína Waldhausera. Vz,1980, č.5, s.11.
Kořenský Josef : Za malířem Waldhauserem. Vn,1,1933,č.3,s.2-4.
Pazdera Jiří : Malíř Antonín Waldhauser. Vz,1988, č.3, s.13-14.
Prahl Roman : Antonín Waldhauser 1835 – 1913. Katalog výstavy.
Vodňany, 1980, nestr.
Reithartová Eva : Objevná výstava z díla Antonína Waldhausera.
Výtvarná kultura,8,1981,č.1,s.59-60.
Reithartová Eva : Výstava z díla A. Waldhausera. Rudé právo, 4.11.1980,s.5.
Trnka Miloslav : Mistr plenéru. Vn,1999, č.16, s.5.
Waldhauser Antonín : Zs,9,1935-36,č.9,s.166.
(zz) : Malíř krajinář. Výstava A. Waldhausera ve Vodňanech. Zemědělské noviny, 20.10.1980,s.2.
Vn,1933,č.3,s.2, 1935,č.3,s.4.
VN,2, 1.3.1935, č.3, s.4-5.

Winter Zikmund :
1846 Praha – 1912 Reichenhall ( Bavorsko )
Dlouholetý přítel Fr. Heritese.
Bibl.: Mistr Kampanus. Hist. Román.
Lit.: Herites František. Jak Zikmund Winter jel na Jih. Máj,5,1907,s.324.
08.06.2008 17:01:44 | 0 komentářů | stálý odkaz


Rodáci a osobnosti X-Y-Z-Ž

Zástava Eduard :
restauratér, Na růžku, 1938,

Zástava Antonín :
učitel hudby, Tylova čp.159/II.

Zborník František st.,
n. 1919 Vodňany – asi 1.6.2007 Vodňany
amat. herec a zpěvák, autor vzpomínek
Lit.: Iva Čechová. Zemřel….Vn,2007,č.12,s.4.

Zborník František ml.:
n. 27.12.1950 Písek
vysok. pedagog, dramatik, divadelní režisér, publ., proz.
Dílo : O dívce Hanako a nejkrásnějším draku. Olomouc, nakl. Netopejr, 2000.

Zeman Jaroslav :
nájemce hotelu U Mašků, 1938

Zeyer Julius :
26.4.1841 Praha – 29.1.1901 Praha
básník, spisovatel.
Bibl. : Dům u tonoucí hvězdy. Jan Maria Plojhar. Radůz a Mahulena.
Lit.:
Bonhardová Nina : Jak Julius Zeyer našel klid ve Vodňanech. Venkov,16.1.1941.
Bonhardová Nina : Společenský život Julia Zeyera mezi Vodňanskými. Nár. listy, 20.2.1941.
Čadek Josef : Má vzpomínka na Julia Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-12,s.147-148.
Dolanský A. : Z korespondence Julia Zeyera. ( Josefu Maudrovi. )
ČNM,97,1923, s.160-172,25-262.
98,1924,s.43-52,124-138,242-253.
99,1925,s.55-64,181-192,258-273.
101,1927,s.81-88.
Dolanský A. : Korespondence Julia Zeyera s Adolfem Heydukem. ČNM,104,1930,s.100-111.
Fencl Florián : Julius Zeyer a Vodňany. České Budějovice,1941,63 s.
Herites František : Vrchlický a Zeyer. Máj,11,1913,s.16.
Heyduková Emilie : Zeyer v mých vzpomínkách. Otavan 9,1926,č.10-12,s.128-140.
Jakšíová M. : Julius Zeyer a Josef Jakší. ZS,7,1933-1934,č.5,s.91-93.
J.H.P. : Julius Zeyer. K stému výročí narození. Vn,8,1941,č.4,s.1-3.
Jiřík Jaroslav – Velková Jitka : Bronzové předměty z pozůstalosti Julia Zeyera. VaV,7,2007, s.41-48.
Jiřík Radoslav : Vodňanské období v tvorbě Julia Zeyera. Dipl., práce, PF Č.B.,1975,109 s.
Julius Zeyer 1841 – 1901 – 2001. Uspořádal, poznámkami a bibliografií doplnil Jiří Louženský. Vodňany, Městská knihovna, 2001, 163 s.
Julius Zeyer ve Vodňanech. Otavan,8,1924,č.1-2,s.22.
Jurčinová Eva : Julius Zeyer. Život českého básníka. Praha,1941, 123 s.
Kaiser Josef : Příspěvek ke starší korespondenci Julia Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-11,s.141.
Kamper J. : Julius Zeyer. ČNM,75,1901, s.36-48,204-235,333-348.
Kašpar A. : Z korespondence Julia Zeyera. ( A, Kašparovi. ) ČNM,78,1904,s.115-141, 249-284,430-445.
Kvapil J.Š. : Sládek – Zeyer. Vzájemná korespondence. Praha, 1957, 501 s.
Květoňová – Klímová O. : Několik dopisů básníků J.V.Sládka a Julia Zeyera.
ČNM,103,1929,s.91-107.
Louženský Jiří : Julius Zeyer a jeho Vodňany. Vz, 1988, č.3, s.15-16.
Louženský Jiří : První byt Julia Zeyera. Vn,3,1992,č.18,s.3.
Majer Alois : Mé styky se Zeyerem. Otavan,9,1926,č.10-12,s.153-154.
Marek J.R. : Básník a sochař. Dopisy Julia Zeyera a Františka Bílka z let 1896 – 1901. Praha,1948, 232 s.
Mokrý Th. : Julius Zeyer a Otakar Mokrý. Otavan,9,1926,č.10-12,s.157-161.
Mostecký Haštal : Zeyer ve Vodňanech. Otavan,9,1926,č.10-12,s.148-153.
Nová vzpomínka Heritesova na Zeyera. Otavan,9,1926,č.10-12,s.137-138.
N.N. : Jak Vodňany přišly o Zeyerovo muzeum. Národní politika, 6.8.1941.
Odhod Julia Zeyera z Vodňan. Vn,8,1941,č.1,s.2.
Oslava Zeyerova ve Vodňanech. Otavan,9,1926,č.10-12,s.166.
Pazdera Ant. : Julius Zeyer a Josef Jakší. Zs,17,1948-1949,č.1,s.6-7.
Pazdera Jiří : Přátelé Zeeyr a Herites. Výběr,18,1981,č.1,s.50.
Pazdera Jiří : K 90.výročí úmrtí Julia Zeyera. Vn,2.,1991,č.1,s.6.
Pazdera Jiří : Jak vzniklo jméno Zeyerova románu. VavV,1992, s.28-30.
Pilka Josef : Julius Zeyer jako sběratel starožitností. Otavan,9,30.3.1926,č.10-12,s.154-155.
Pömerl Jan : Zeyerův projekt pašijových her ve Vodňanech. VaV,4,1997,s.93-96.
Přátelé Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence. Uspořádala Božena Heritesová. Praha,1941, 178s.
Slizinski Jerzy : Korespondence Julia Zeyera s polskými přáteli. Praha,1980, 287 s.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. ( Zeyer. ) Zs,9,1935-36, č.9,s.183-186.
Stehlíková Eva : Vodňanský salon ? In. : Salony v české kultuře 19. století. Praha,1999, s.116-124.
Vánoční dopis Jul. Zeyera. Zs,9,1935-1936,č.4,s.61. Zs,13,1939-1940,č.4,s.55-56.
Voborník Jan : Dopisy Julia Zeyera Karle Heinrichové. Praha,1924, 242s.
Voborník Jan : Julius Zeyer. Praha, 1936, 302 s.
Vodňanské vánoce Julia Zeyera. Uspořádal Jiří Louženský. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1995, nestr.
V.S. : Julius Zeyer a Prachatice. Výběr,18,1981,č.4,s.294-295.
Vydra Bohumil : Z dopisů Julia Zeyera Zenonu Przesmyckému ( Mirianovi ). Otavan,9,1926,č.10-12,s.140-141.

Vn,1941,č.1,s.2, č.6,s.6, č.7,s.7.

Zikuda Josef :
n.28.10.1853 Heřmanův Městec – z.
Sokol, cukrář, roku 1872 přišel do Vodňan
Lit.: Vn.,VI.,1939,č.1, s.3 ( foto )

Zikuda :
syn cukráře, dlouhá léta žil v Chicagu

Zoul Václav :
n.1851, ¨
otec Petr, nádeník ( nebo forman ) v čp.320 ( st.č.161 ), matka Marie, bratr Josef
Vystěhoval se do USA,
Bibl.: v denníku Svět Clevelandu otiskl v deseti pokračováních osobní vzpomínky Z mého života. Také posílal příspěvky do vodňanského Našeho domova.
Lit.: Náš domov.

Zrzavý Jan : malíř :
5.11.1890 Okrouhlice – Vadín, okr. H. Brod – 12.10.1977 Praha
V letech 1941 – 1957 pobýval ve Vodňanech.
Lit.: Dvořák František . Jan Zrzavý. Praha,1965, 35 s.
Dvořák František : Ilustrace Jana Zrzavého. Knižní kultura,1964, s.2-4.
Ilustrace Jana Zrzavého pro nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha Mariena.
Městské muzeum a galerie Vodňany, 1997.
Lamač Miroslav : Jan Zrzavý. Praha,1980, 229 s.
Langpaul Ladislav : Chvilky s Janem Zrzavým. Praha,1978, 129 s.
Louženský Jiří : Krajem Jana Zrzavého. Vn,1997,
Louženský Jiří : Vodňanský pobyt Jana Zrzavého. Otavín, 3, 2001, s.34-37.
Pazdera Jiří : Vzpomínky na Jana Zrzavého. Vn,I.,1990,č.4,s.7.
Srp Karel – Orlíková Jana : Jan Zrzavý. Praha, Academia, 2003, 435 s.
Suchý Václav : Samotář s čepičkou. K výročí narozenin Mistra Jana Zrzavého.
Vn,11,2000,č.17, s.3.
Wagnerová Tamara : Milovaná vodňanská krajina Jana Zrzavého. Vn,7,1996,č.19,s.4.

Žáček Josef :
zubní technik, od listopadu 1938 v hotelu Zlatý soudek II.poschodí.

Žahour Adá :
hotelier U Zlatého soudku, 1937.

Žahour Blahomír :
7.10.1889 Vodňany – 2.1.1972 Praha.
střed. prof., filolog, publ.
Bibl.: autor učebnic čes. jazyka
Lit.: Kunc,1974,s.280.
Lit.: Hankovec, s.395 – 396. Kunc,1974,s.280.
Ký-: Vodňany. Obrazová galerie manž. dr.Blahomíra a Anny Žahourových.
Výběr,7,1970,č.1,s.56.
Louženský Jiří : Výročí městské galerie ve Vodňanech. Výběr,16,1979,č.3,s.196-197.
Louženský Jiří : Vodňanská kulturní výročí v roce 1982. Výběr,19,1982,č.4,s.282-283.
Veselý Miloš : K vzniku vodňanské obrazové galerie. VaV,1,1969, s.3-6.
Veselý Miloš : Za dr. Blahomírem Žahourem. Výběr,9,1972,č.1,s.47.

Žahour Rudolf :
1937 : mistr plavčík

Žlábková – viz Höfnerová Marie :
08.06.2008 16:59:37 | 5 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se