Vodňany a Vodňansko.

Řeknu-li Vodňany, myslím tím domov.

Vysvětlivky k bibliografii.

Noviny, časopisy, sborníky atd. :

JSH : Jihočeský sborník historický ( vyd. Jihočeské muzeum Č.Budějovice )
JP : Jihočeská pravda
ND : Náš domov ( vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany
NN : Naše noviny ( okresu Strakonice )
Okrašlovatel : Vydavatel Okrašlovací spolek Vodňany.
Rr : Rodopisná revue ( vyd. Historicko – vlastivědný spolek v Českých Budějovicích )
Vodňansko : noviny vycházejí v red. Ant. Dvořáka v r.1945
VaV : Vodňany a Vodňansko ( vyd. Městské muzeum a galerie Vodňany )
Vn : Vodňanské noviny 1) vycházejí mezi lety 1933 - 1942 v red. Ant. Dvořáka
2) vycházejí od r.1990 nejprve v redakci Městského kult. střediska,
potom v redakci PTS Vodňany
Výběr : Výběr z prací členů Historického klubu při Jih. muzeu ( do r.1993 )
Výběr : Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech ( vyd. Jih. muz. )
Vz : Vodňanský zpravodaj ( 70. a 80. léta 20.stol. )
ZMJK : Zprávy muzeí jihočeského kraje ( vyd. Jih. Muzeum Č.B. )
ZS : Zlatá stezka ( r.1927 název od Zlaté stezky ) do r.1949.
Zlatá stezka : vyd. Okresní muzeum Prachatice.
15.06.2008 00:00:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


Bibliografie A - G

Archiv :

Bláha Jan – Samec Josef : Archiv sedmi staletí. Strakonice,1983,114 s.
Mostecký Václav : Archiv královského města Vodňan. In : Alamach, s.103-104
Olejník Jan : Liber memorabilium královského města Vodňan 1406 – 1834. VaV,4,1997, s. 55-62.
Olejník Jan : Okresní archiv ve Vodňanech a správa městských archivů v Bavorově,
Netolicích a Protivíně do r.1960. VaV,7,2007, s.49 – 60.
Volf Miloslav : Popis městských archivů v Čechách. Praha, 1947.

Baráčníci :

Čechová Iva : Baráčník být...Vn,12,2001,č.6,s.2.

viz také Spolky.

Benzínová čerpadla :

er. Na okraj. Vn,6,1995,č.21,s.1 ( první čerpadla ve V. )

Blanice ( řeka ) :

Jiráček Josef : Regulace řeky Blanice. Zs,2,1928-1929,č.1,s.14-15.
Kodydek Karel : Regulace Blanice. Zs,7,1933-1934, č.1, s. 13-15, č.2,s.35-37.
ský. : Regulace Blanice. Otavan,6,1921,č.3,s.3-65,s.77.
Změny v provádění regulace řeky Blanice. Náš domov,10, 1931, č.3, s.1-2.

Církevní dějiny :

Adámek Jan : Vliv farního duchovenstva na fundace v královských městech Budějovicích, Písku a Vodňanech od poloviny 14.století do husitských válek. VaV,6,2004, s.111-119.
Borkovec B. : Z dějin jihočeské reformace. Otavan,3,1919,č.10-12,s.128-130.
Brož Josef : Jak si cenili Vodňanští v 17. stol. písmo svaté. ZS,8,1934-35,č.5,s.77-81.
Flegl Michal : Jihočeské působení Matěje Poustevníka. ( Poč. 16. stol. )
JSH,1966,č.3-4,s.138-142.
Házr Josef – Písecký : Po stopách českých bratří. Vodňany, 1937, 4 s.
Hille Jan P. : Z dějin duchovní správy ve Vodňanech. Blahozvěst,44,1894,s.492.
J.P. ( Jiří Pazdera ) : Čeští bratři ve Vodňanech a v Radčicích. Vz,1985,č.1, s.18.
Holubová Markéta : Prácheňský kraj a návštěvnost Svaté Hory u Příbrami. VaV,5,2002, s.75-85.
Mostecký Václav : Fara a škola. Budovoj, 1911, s.82.
Mostecký Václav : Církev a škola v první polovici XIX. století. Vodňany,1939, 33 s.
( Zvl. otisk. z Vn, 5-6, 1938 – 1939, č.9,10,12, 1,3,4,5,8,9,12. )
Oslava Husovy památky ve vodňanském kostele 7.7.1918. Otavan,III.,1918,s.86.
Památník Husova sboru ve Vodňanech. Vodňany, 1925, 48 s.
Pazdera Jiří : Čeští bratři ve Vodňanech a v Radčicích. Výběr,21,1984,č.4,s.315-316.
Podlaha Antonín : Stříbro kostela vodňanského. ( Zpráva z roku 1699 ). Method, 1898, č. 24, s.119.

Církevní památky :

Huneš Robert : Drobné sakrální památky na Vodňansku. Vn,14,2003,č.4,s.4.

Děkanský kostel Narození P. Marie :

Fencl Florián : Chrám Narození Panny Marie ve Vodňanech. Č. Budějovice,1935, 20 s.
Jireček J. : Smlouva o vystavění kostela ve Vodňanech. Pam,11,1881,s.431-432.
Koepl Karel : Smlouva o stavbu chrámu ve Vodňanech z roku 1584.
Sborník historický,4,1886,s.187-188.
Lehner F.J. : Děkanský chrám ve Vodňanech. Method,3,1877,s.116.
Louženský Z historie vodňanského kostela. Vn,3,1992,č.13,s.5-8.
Louženský Jiří : Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech. Vodňany, Městské muzeum a galerie, 1996, 76 s.
Okno děkanského kostela ve Vodňanech, malované J.Z.Quastem. Vn,1, 1933-34, č.5, s.2.
Z archivu vodňanského. O stavění kůru kostela vodňanského. Pam,14,1889, s.106-107.
Z historického kalendáře. Vn,3,1992,č.2,s.7. ( Dopis architekta Antonína Bauma, 1877 ).

Kostel sv. Jana Křtitele ( špitál ) :

Hanus Vácslav : Nový hřbitov se špitálem ve Vodňanech. Budějovice,1864, 14 s.
Hrdina Ladislav : Kostel sv. Jana Křtitele ve Vodňanech. VaV,4,1997, s.68-73.

Kaple sv. Vojtěcha :

Č.J. : Sv. Vojtěch u Vodňan. Zs,6,1932-33, č.8, s.156-157.
Mostecký Václav P. : Osudy kaple sv. Vojtěcha, blíže král. města. České Budějovice, 1880, 23 s.

Husův sbor :

Louženský Jiří : 70 let Husova sboru československé církve husitské ve Vodňanech. Vn,6,1995,č.13, příloha.

Divadlo :

Divadlo. ( Ochotnický spolek Vlastimil. ) Náš domov,11,1932, č.2, s.5.
-er. : Čtvrt století ve službách českého ochotnického divadla. Vn,6,1939, č.3, s.5.
-er-: Ochotnické divadlo jako dar lidem – II. Vn,17,2006,č.2,s.6.
Jubilem ochotnického divadla. Vz,1981, č.2, s.12.
Kopecký ( loutkář ) : ZS,1,1927 – 28, s.28-30.
Písař Václav : Vodňanští dramatikové. Nn,1982, příl. Magazín Jaro 82,s.6-7.
-pp- : Náš pan ředitel ( studentská divadla ). VN,9, 1.7.1942, č.7, s.3-4.
Veselá M. : Příkladný čin vodňanských ochotníků. Jp, 1.5.1956, s.5.
Zborník František st.: Jedna z divadelních vzpomínek - ,,Nápovědy“. Vn,7,1996,č.5,s.5.
Zborník František st.: Franta Čech a Vráťa Princ – divadelní vzpomínky. Vn,7,1996,č.7,s.6.
Z počátků vodňanského zpěváckého a ochotnického spolku. Šumavské proudy, 1913, č.32.

Doprava silniční :

Autodoprava E. Vraný : Vn,1937,č.6.
Autobusová doprava : Vn,1941,č.3,s.6.
F.K. ( Fr. Krhoun ) : Přestavba státní silnice. ( Vodňany – Plzeň 1811 – 1818. )
Výběr,6,1969,č.3,s.46-47.
Kulíř Vratislav : Jak se jezdilo v roce 1843 a v roce 1844 z jihočeských měst do Prahy a zpět. Výběr,23,č.3,s.204-207.
Mostecký Haštal : Stará silnice vodňanská. Zs,2,1928-29,č.3,s.34-36.
Mostecký Haštal : Cestování z Vodňan do Prahy před osmdesáti lety.
Zs,3,1929-30, č.7, s.132-4, č.9,s.171-2
Mostecký Haštal : Radostné cestování před půl stoletím. Zs,4,1930-31,č.2, s.34, č.4, s.71, č.6, s.119.
Roubík František : Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha, 1938.
Roubík František : Umělá výstavba jihočeských státních silnic v 18.-19. století.
JSH,1972,č.1,s.29-34.
Sláma F.B. : Zlatá stezka. Příspěvek k dějepisu českého obchodu v minulosti.
ČNM, 11,1837, s.152-168.

Doprava železniční :

Roubík František : K vývoji železniční sítě v jižních Čechách. JSH,42,č.4.
Starý Václav – Louženský Jiří : Sto let železniční trati Číčenice – Prachatice
1893 -1993. Městské muzeum a galerie Vodňany, 1993, 23 s.

Elektrárna :

Hadáček Karel : Vodňanská elektrárna. Zs,9,1935-36,č.9,s.169-171.
Hadáček Karel : Vodňanská elektrárna. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936.
Vodňany, 1936, s.29-31.
Městská elektrárna ve Vodňanech a jihoč. elektrárny v Č. Budějovicích. Náš domov, 11, č.3, 1932, s.1-3.
Pazdera Jiří : Z počátků elektrifikace Vodňan. Vz,1985, č.3, s.7-8.

Esperanto :

Vn,1933,č.1,s.12, č.2,s.11.

Filatelisté :

Vz,1988,č.1,s.7.

Fotografie :

Burda K. – Pazdera J. : 150 let od vynálezu fotografie. Vz,1989, č.1, s.12.

14.06.2008 21:22:00 | 0 komentářů | stálý odkaz


Bibliografie H - L

Hasiči : viz požární ochrana.

Heraldika :

Přibyl Alois : Z heraldiky hornických měst a městeček jižních a jihozápadních Čech. Heraldika,12,1979,č.3,s.69-75.
Schenk J. : Znaky českých horních měst vzniklých do 17. století a jejich obrazová znamení. In : Studie z dějin hornictví, 7, 67. svazek Rozprav Ntm Praha, 1976,
s.92-137.

Hudba :

Barry F.H.Grahan : Jan Táborský and the Vodňany kancionál. In: Studie o rukopisech. Praha, ČSAV,34,2001, s.215-240. Pozn.: Otakar Hejnic. Příspěvky k životopisu humanisty a illuminátora Jana Táborského z Klokotské Hory. In: PA, 23,1908 – 9, s.159. Také RHB,4,1973,s.85-7.

Budín Pavel : Hudební život města Vodňan. Dipl. práce. Konz. Praha, 1977, 47 s.
Horyna Martin : Vodňanský kancionál. Výběr,18,1981,č.3,s.172-173.
Horyna Martin : K roku české hudby. Vodňanský kancionál. NN,1984, reg. příl. Magazín Jaro 84, s.11-12.
Hudba : ND,1927,č.6,s.7. ND,1928,č.2,s.4.
John Čestmír : Vodňanští v hudbě. Zs,9,1935-1936,č.9,s.163-166. Vodňany svému
jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936,s.23-26.
Městská hudební škola :ND,1927,č.7,s.6. ND,1928,č.8,s.6.
Paulát Mojmír : Vodňanské muzikantské vzpomínání. Vn,13,2002,č.17,s.4.
Sládek Jiří : Píseň česká. Vn,3,1992,č.21,s.7.
Vodňany v hudbě. Vn,7,1940, č.5, s.1-2.
Žižková Jitka : Vodňanský kancionál a jeho význam pro pochopení vývoje repertuáru české duchovní písně 16.století. VaV,6,2004, s.121-134.

Kašna :

Č.J. : Vodňanská kašna. Zs,3,1929-30, č.2, s.40-41.
-paz.: Vodňanská kašna. Vn,3,1992,č.13,s.10.
Pazdera Jiří : Jak se plnila vodou kašna na vodňanském náměstí. Vz,1988, č.2, s.13-14.
Stalo se před 50 lety. ( Kašna. ) Vz, 1979, č.3, s.15.
Vodňany. Voda do vodňanské kašny. Výběr,6,1969, č.3, s.60.

Knihovna :

Laudová E. : Z historie městské lidové knihovny. Vz,1980, č.2, s.12.
M-l. : Z dějin vodňanské městské knihovny. Vn,1934,č.11,s.2.
Seznam knih veřejné obecní knihovny ve Vodňanech. Vimperk, Knihovní rada, 1946, 101 s.

Kultura ( všeobecně ) :

-jp-: Vodňany. Zs,5,1931-32, č.1,s.19.
Kodádek Jos. : Veřejný a kulturní život ve Vodňanech. Zs,9,1935-1936,č.9,s.155-158. ( Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.15-18.
Kultura. Zs, 6, 1932-33, č.7, s.142, č.8, s.160.
Zs, 7, 1933-34, č.8, s.160.
Zs, 8, 1934-35, č.1, s. 21, č.3, s.59, č.4, s.73, č.8, s.139, č.10, s.175.
Zs,9, 1935-36, č.1, s.21, č.5, s.86-87, č.6, s.101, č.7, s.121, č.10, s.216.
Zs,10,1936-37, č.1, s.19, č.4,s.75, č.7, s.121.
Zs,11, č.1, s.16, č.2, s.37, č.7, s.117.
Ramidalvič : Z Vodňan. ( Kultura.) Otavan,6,1921, č.1-2, s.31-32.
Vodňany. ( Kultura, přednášky. ) Otavan, 6, 1922, č.6-8, s.113.
Výborný : Vodňany. Kultura. Zs,2,1928-29, č.3, s.45.
Z kulturního života ve Vodňanech. Otavan,5,1921,s.166 – 167.

Lázně :

Almanach, s.155.

Lékárna :

Louženský Jiří : Z historie vodňanské lékárny. Vn,9,1998, č.20,s.7.

Lidová archtitektura :

Dostál Oldřich : Výzkum vesnických staveb v okrese Vodňany. Čsl. ethnografie,5,1957,s.85-92.
Voděra Svatopluk – Škadraba Jiří : Jihočeská lidová architektura. České Budějovice, 1986.

Literární památky :

Bartoš F.M. : Středověké rukopisy archivu vodňanského. ( Zvl. otisk z Věstníku České akademie věd a umění, 25, 1946. )
Hanka V. : Rukopis Vodňanský. Literární zprávy 1. ( Latinský slovník, doplněk k Hankově Sbírce nejdávnějších latinsko – českých slovníků. ) ČNM,7,1833,
s.349-351.
Mostecký H. : Zapomenuté písně. ( Kramářská z Vodňan ). Zs,3,1929-30,č.6,s.115.
Riedl Mirko : Prvotisko vodňanského muzea. Vv,1,1969, s.7-13.
Vondrášek V. : Lapidarius Vodňanský. ( rukopis ze 14. stol. ) Zs,4,1930-31, č.8, s.159.
Vodňany – rukopisy z knihovny M.Hlavla Gelasta Vodňanského. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. ( Red.: Marie Tošnerová. ) III., Archiv AV ČR Praha, 2001.
14.06.2008 21:21:25 | 0 komentářů | stálý odkaz


Bibliografie M - Ř

Matriky :

Louženský Jiří : Zajímavosti z matriky. Vn,7,1996,č.7,s.6.

Mosty :

Hrdlička Antonín : Nový most na řece Blanici u Vodňan. ZS,2,1928-29,č.2,s.29.
Louženský Jiří : Vodňanské zajímavosti. Mosty a můstky. Vz,1988, č.2, s.11-12.
Stavba mostu přes Blanici ve Vodňanech. Otavan, 11, 1928, č.4-5, s.78.
Z historie města. Stalo se před 50 lety. ( Most přes Blanici 1929. ) VZ, 1979, č.1, s.10.

Muzeum a galerie :

-er-. Překvapení v muzeu. Vn,4,1993,č.10,s.7.
Evakuace městského musea. Vn,5,1938,č.12, s.4-5.
Heritesova muzeum ve Vodňanech. Vodňany,1947, nestr.
J.: Městské muzeum ve Vodňanech. Zs,4,1930-31,č.1,s.20.
J.H. : Nad vodňanským muzeem. Vn,5,1938, č.12,s.2.
John Čestmír : Městské muzeum vodňanské. Zs,9,1935-1936,č.9,s.194-200.
John Čestmír : Městské muzeum vodňanské. In : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.71-83.
Jůzek Arnošt : Začátek městského muzea ve Vodňanech. Vn,2,1935,č.12,s.2.
Louženský Jiří : Jižní Čechy a Národopisná výstava českoslovanská v roce 1895.
Výběr,22,1985,4,s.278-281.
Louženský Jiří : Ještě kolem muzea. Vn,4,1993,č.10,s.7.
Louženský Jiří : Výročí městského muzea ve Vodňanech. Výběr,42,2005,č.4,s.255-258.
Městské muzeum ve Vodňanech. Zs,3,1929-30, č.10, s.197
Mostecký Haštal : K tisíciletí českého vévody. ( Památky v městském muzeu ).
Zs,3,1929-1930, č.1, s.1-3.
Mostecký Václav : Městské muzeum ve Vodňanech. Jihočeský kraj, 4,1913, s.32-34.
Muzeum ve Vodňanech. Náš domov,9,1930, č.1, s.2-3.
Pazdera Jiří : Výstavní sezóna městského muzea a galerie. Vz,1980, č.2, s.12.
Pazdera Jiří : Městské muzeum a galerie před sezónou. Vz, 1981, č.2, s.7.
Pazdera Jiří : Ohlédnutí za výstavní sezónou. Z městské galerie ve Vodňanech.
Nn, č.40, 22.10.1981, s.3.
Pazdera Jiří : Výstavní sezóna městského muzea a galerie. Vz,1984, č.l., s.6-7.
Pazdera Jiří : 15 galerie městského muza ve Vodňanech. Vodňany, 1984, 29 s.
Pazdera Jiří : začíná výstavní sezóna v galerii. Vz,1987, č.2, s.12.
Pazdera Jiří : Jaké výstavy letos uvidíme v galerii ? Vz,1988, č.2, s.15.
Pazdera Jiří – Vinklát Jiří : Vodňany v dokumentech a ve výtvarném umění. Katalog výstavy. Vodňany, nedat., nestr.
Schneider Evžen : Společensko vědní expozice muzeí a památníků Jihočeského kraje. BMJK,1974,č.1,s.141-146. ( Vodňany )
Síň odboje v městském muzeu vodňanském. Zs,9,1935-36, s.2, s.27-28.
Spolkový věstník. Museum po obnově. Náš domov, 9, 1930, č.2, s.5-6.
V muzeu ve Vodňanech je otevřena výstava Karla Kupky staršího. Rudé právo, 7.8.1974.
Velková Jitka : 100 let Městského muzea ve Vodňanech. VaV,6,2004, s.3-14.
Veselý Miloš : Městské vlastivědné muzeum ve Vodňanech v roce 1962. ZMJK,1962,č.3-4, s.63.
Veselý Miloš : Zpráva o činnosti Městské muzea ve Vodňanech za rok 1963.
ZMJK,1963,č.3-4, s.76-77.
Veselý Miloš : K vzniku vodňanské obrazové galerie. VaV, 1,1969, s.3-6.
Veselý Miloš : Městské muzeum. VaV,2,1970,s.11-12.
Vodňanská galerie před sezonou. Nn, 40, 25.4.1985, s.5.
Vodňany – rukopisy z knihovny M.Hlavla Gelasta Vodňanského. In : Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. ( Red.: Marie Tošnerová. ) III., Archiv AV ČR Praha, 2001.
Waldhauser Jiří : Keltský šperk ve sbírkách vodňanského muzea. Výběr,28,1991,č.1,s.65-67.
Z činnosti naší galerie. Vz,1985,č.3, s.14.
Z muzea královského města Vodňan. Šumavské proudy, 1912, č.18.

Náměstí Svobody :

Chodura Radko : K problematice loubí jihočeských náměstí. JSH,1985,č.1,s.26-28.
Opravuje se dům spisovatele Heritese. Jp, 27.10.1960, s.1.
Severozápadní část náměstí ve Vodňanech před 80 lety. Otavan, 1, 1916, č.5, s.92.
V.B. : Vodňany. Renesanční dům čp.14. Výběr,11,1974, č.2,s.125.

Národopis :

Čiháková M. : Co mi vypravovala babička. ( Pověst .) ZS,6,1932-33,č.2,s.44.
Debnar Alexandr : Pověst o ztracené pokladně. Nn,17.1.1974,s.3.
Hazuka V. – Řepa V. : Pověsti jihočeské o strašidlech. Český lid ,5,1896,s.235-237.
Husová Anna Regina : Bývalý kroj hochů a mužů na Písecku. Zs, 13, 1939-40, č.8, s.117-119.
Husová Anna Regina : Národní kroj žen a dívek na Písecku. Zs,13,1939-1940,č.7,s.101-104.
Konvička Josef : Mikoláši a Lucky. Zs,16, 1947-48, č.4, s.54-56.
Léčitelství. Zs,2,1931-32,s.77-8.
Michl Jaroslav : Zařikávadla. Zs,4,1930-31, č.1, s.38-40.
Michl Jaroslav : Starobylé svatební zvyky a obyčeje z okolí Vodňan. Zs,6, 1932 – 33, č.6, s.117-118, č.7, s.133-135.
Mostecký Haštal : Vodňanská koleda před půl stoletím. Zs,4,1929-30, č.5, s.92-94.
Pazdera Jiří : Pověst z našeho kostela. Vn,2,1991,č.2,s.6, č.3,s.6-7, č.5,s.11, č.6,s.11,č.7,s.7.
Pešout Josef : Konopická. Výběr, 2,1965, č.1, s.55.
Prácheňský kroj. Zs,13, 1939-40, č.9, s.134-135.
Skp ( Soukup Lubomír ) : Zajímavost při výlovu rybníka Dřemlín u Vodňan.
Výběr,22,1985,č.4,s.302-303.
Strašidlo ve Svobodných Horách. Zs,5,1931-32,s.168.
Sýtko C. : Lidový popěvek velikonoční z Vodňanska. Otavan,1921, č.7-9, s.110.
Šotolová Marie : Jak se lidé na Vodňansku oblékali. Nn, 1981, č.48-49, příl. Magazín zima,s.13.
Třináct zlatých soch. ( Pověst ). ND,1926,č.8,s.1-3.
Vachtová M. : O kamenné koryto. ( Pověst z Vodňanska. ) Zs, 7,1933-34, č.1, s.24.
Velikonoce. Zs,1,1927-28,s.148-9. Zs,5,1931-32,s.130-131.
Vodníci v našich vodách. Zs,5,1931-32, s.12, 63-64, č.10, s.208.
Vondrášek V. : Honba Jidáše ve Vodňanech. Zs,6,1932-33, č.8, s.157.
Vondrášek V. : Vodňanský vodník. Zs,5,1931-32, č.1, s.12.
Vondrášek V. : Stříbrní apoštolové. Zs,17,1948-49, č.9-10, s.143.
Z. : Pověst o vodňanském zvonu. Zs,5,1931-32,č.8,s.167.

Obecní správa :

Antl Theodor : Povinnosti písaře důchodův vodňanských r. 1651. Budivoj,38,1901,č.51.
Hille J.P. : Pečetění listin. Otavan,10,1926,č.1-2,s.12.

Obchod :

Aukční jarní trh ve Vodňanech. Jp, 9.4.1954, s.4.
Louženský Jiří : Počátky organizované obchodu ve Vodňanech. Vn,3,1992,č.21,s.4,6.
Obchodní gremium ve Vodňanech 1885 – 1935. Vodňany, nedat., 37 s.
Starý Václav : Zpráva o doprav ě soli z roku 1531. VaV,6,2004, s.203-205.
Tržní řád obce král. města Vodňan. B.m., nedat., 22 s.

Odbor Čsl. ochrany matek a dětí :

ND,1926,č.4,s.3.

Ochrana přírody :

Štědroňský Eduard : K ochraně přírody a krajiny Vodňanska. VaV,2, 1970, s.32-36.
Zvláštní číslo Vodňanského zpravodaje s tématikou ochrany přírody. 1987.

Okrašlovatel, 1925,č.1,s.7, č.5,s.1.
Park : Okrašlovatel,1,1923,č.3,s.1-2. 1924,č.8,s.1.
Park na nám. 5.května ( úprava 1933 ) : Vn,1933,č.1,s.7.
Vysazování stromů : Okrašlovatel,1,1923,č.1,s.3.

Okresní osvětový sbor :

ND,1925,č.8,s.4.

Okresní péče o mládež :

dne 18.6.1933 uspořádala dětský den ( VN,1933,č.1,s.14 )

Opevnění ( hradby, brány ) :

-Ba-: ( opevnění Vodňan ). VaV, 1970, č.2, s.37-38.
Jireček J. : Slití dvou kusů houfnic pro Vodňany. ( R. 1543 z Budějovic. ) Pam, 1881,s.342.
Pazdera Jiří : Pohled do středověku. Nn,30, 14.8.1975, č.30.
Pazdera Jiří : Odkrytá středověká chodba v historickém jádru města. Výběr,13, 1976, č.1, s.52.
Veselý Miloš : O městských hradbách a branách. Vz,1980, č.6.

Osvěta :

J-ová : Okresní osvětový sbor ve Vodňanech. Zs,6,1932-33,č.8,s.160.
Husova lidová škola ve Vodňanech. ( 16.11.1919 založen Osvětový sbor. )
Otavan,5,1921,s.124-125.
K. : Husova lidová škola ve Vodňanech. Otavan, 5,1921, č.7-9, s.124-125.
Vodňany. ( Kultura, přednášky. ) Otavan, 6, 1922, č.6-8, s.113.

Osvětová komise :

ND,1928,č.4,s.5, 1929,č.5,s.4.

Pamětní desky a pomníky :

(jl) : Památníky výročí republiky. Vz,1988, č.3, s.12-13.
Pomnětní desky : ND,1926,č.6,s.1.
Pazdera Antonín : Petr Chelčický. ZS,15,1946-47,s.18-19.
Staněk Václav : Jak byly pořízeny pamětní desky. In Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.49-55.
Žižkův pomník ve Vodňanech. Zs,2,1928-29, č.1, s.11-14. Zs, 6, 1928, č.3.

Vn,1,1990,č.7,s.7 ( Chelčický, spolek, pomník ).

Pečetě :

Hille J.P. : Pečetění listin. Otavan,10,1926,č.1-2,s.12.

Peněžní ústavy :

Šedesát let Spořitelny města Vodňan ( 1870 – 1930. ) Vodňany, nedat., 50 s.
-Šr- : ...spořitelna. VaV, 2,1970, s.43-44.
Zikuda Karel : K jubileu spořitelny města Vodňan. Náš domov,8,1930, č.4, s.3.

Vn,2,1991,č.8,s.2. Almanach, s. 149-150.

Lidová ( Občanská ) záložna : Vn,1933,č.1,s.10. Almanach, 150-151.

Okresní hospodářská záložna : Almanach, 151.

Pivovar :

Stanovy pravovárečného měšťanstva ve Vodňanech. Vodňany, 1927, 11 s.
Zv. : Sládek těžce nařknutý. ( 1728. ). Otavan, 4,1919, č.1-2, s.4.
Almanach, 157-160.

Plovárny :

er. Cesta přes desetiletí. Vn,1994,č.14,s.4.
Louženský Jiří. Letní horké dny našich předků. Vn,1994,č.13,s.7.
Plovárna. ( Suchelka ). Okrašlovatel, I.,1923,č.3,s.3.

Počasí :

Sledování počasí : Okrašlovatel, 1924,č.5,s.5.
Zima 1929. ND,1929,č.4,s.3.

Pošta :

J.P. : Z historie pošty ve Vodňanech. Vz,1985,č.1,s.16-18.
Konštant Václav : Pošta v Prácheňském kraji. Otavín, 2001, 3, s.38-45.
Louženský Jiří : Z historie pošty. Vn,4,1993,č.3,s.6-7.
Louženský Jiří : Z historie vodňanské pošty. Vn,1997,č.9, příl, s.1-2.
Pazdera Jiří : Z historie pošty ve Vodňanech. Výběr,14,1977,č.4, s.281.
Pazdera Jiří : Z historie pošty. Vn,3,1992,č.21,s.4.
Reban A. : Vodňanská pošta. Zs,1,1927-28,č.6,s.117-118.
Roubín F. : K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století.
JSH,39,1970

Vn,3,1992,č.2,s.4.

Požární ochrana ( hasiči ) :

-er-: 120 let hasičů ve Vodňanech. Vn,6,1995,č.11,s.3.
Jůzek Arnošt : Požár ve Vodňanech před 70 roky. Náš domov, 11, 1932,č.2,s.4.
Louženský Jiří : Požáry v našem městě. Vz,1988, č.1, s.8-9.
Louženský Jiří : Výročí dobrovolných hasičů. Vn,6,1995, č.16,s.3.
Muchl Jaroslav : 80 let Sboru dobrovolných hasičů na Pražáku. Vz, 1989, č.1, s.16-17.
Poslední velký požár velký požár ve Vodňanech ( 1892. ) Vn,1942, č.9, s.2-3.
Požárový řád pro královské město Vodňany 1894. České Budějovice, nedat., 7 s.
Stanovy sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech. Praha, 1876, 11 s.
Starý Václav : Žádost Vodňanských Netolickým o podporu v roce 1722.
VaV,6,2004, s.207- 208
Veselý Miloš : Ochrana proti ohni včera a dnes. VZ,1981, č.2, s.9-10.
V.F. : 60 let sboru dobrovolných hasičů ve Vodňanech. Vn,2,1935,č.7,s.6.

85 let sboru dobrovolných hasičů na Pražáku. Vn,1994,č.8,s.4.

ND,1925,č.1,s.5, č.7,s.1.1926,č.5,s.4. 1927,č.8,s.9. 1929,č.6,s.3-4.

Právo :

Bezecný František : Spor mezi obcí král. města Vodňan a Velkým Újezdem o hranice. Český jih,5,1876,č.12,24,26,29. Roč. 6,1877,č.26.
Fr.-ič : Loupežné přepadení mlýna Šebelů před sto lety. Vn,8,1941,č.11-12.
Fröhlich Jiří : Mezníky z 18. stol. v okrese Strakonice. Výběr,24,1987,3,s.5-8.
Hille J.P. : Vražda ve Vodňanech r.1715.Otavan,7,1923,č.6-7,s.82.
Koutná Jana : Ženy na scestí. Příspěvek k životu tulaček, zlodějek a taškářek v polovině 18.století. VaV,5,2002, s.59-72.
Křemen Fr.: Travička. ( Spory, 1560, Petr Kubašta, Kašpar mlynář ). Otavan,6, 1922,č.6-8,s.91.
Křemen Fr. : Jadrné nadávání. ( Vodňany 1584. ) Otavan,9,1925,č.4-6, s.62.
Křemen Fr. : Opilství. ( 1677 ). Otavan,1924, č.10-12, s.156.
Křemen Fr. : Právní řád o závěti z r.1572. Otavan,1931, č.10-11, s.158.
Mostecký Václav : O lidech bídných a zločinných. ZS,1,1927-28, č.1, s.6-9.
Olejník Jan : Mezníky na Strakonicku ve světle archivních pramenů. Výběr,24,1987,3,s.1-4.
Olejník Jan : Olejník Jan : Konflikt jako projev městské společnosti v jihozápadních Čechách v 16-18.století. ( Prameny, metody a výzkum civilních procesů v každodenním životě na Prácheňsku ). VaV, 5,2002, s.51-58.
-ruši-: Mohl bych vyprávět. Vn,12,2001,č.10,s.5 ( potrestání rychlých jízd aut v roce 1928 ).
Slavíčková Pavla : Civilněprávní agenda ve Vodňanech v 16. století. Výběr, 39,2002,1,43-57.
Slavíčková Pavla : Soudní praxe ve Vodňanech v 16. století aneb Peripetie soudních sporů Adama Křesadla Horažďovického. VaV,5,2002, s.45-50.
Slavíčková Pavla : Rodina – láska –sex. Žena pod drobnohledem spisů vodňanské městké rady v předbělohorské době. VaV,6,2004, s.195-202.
Svolení obecní o hru a neřády v domech. Pam,14,1889, s.106-107.
Teplý Fr. : Spor vodňanského měšťana Jakuba Koldy s Janem, synem Jakuba ze Zbudova – 1578. Otavan,IV.,1919-20,s.176.
Toman Jan : Apelační soud a revize hrdelního práva měst a městeček v Prácheňsku roku 1722. JSH,1985, č.3, s.147-151.

ND,1926,č.9,s.8, č.10,s.1.

Privilegia :

Kotěšovec František : Privilegia města Vodňan. VaV,4,1997, s.52-53.

VZ,1988,č.4,s.10-11.

Průmysl :

Bibliografie. Budování a rozvoj socialistického průmyslu v jihočeském kraji. Okres Strakonice 1945 – 1980. Strakonice – České Budějovice, 1983, 57 s.
-er- : Vodňanská Blochova sýrárna ( Jako první v republice vyráběla tavené sýry. )
Vn,2001,č.20,s.4.
-jv- : Jubileum v Šumavanu Vodňany. Nn, 22, 11.5.1967, s.2.
-jz- : Továrna na výrobu klihu ve Vodňanech. Výběr,23,1986,4,s.298-299.
Horáček Josef : Jubileum fy Josef Buchtele a synové. ( 50. výročí založení firmy. )
Jihočech,45, 6.2.1948,č.6,s.2.
-er- : Podnikatelské aktivity na Vodňansku v období posledních dvou století. Vn, 2001, č. 21, s.6, č.22, s.6.
Jihočeské pletařské družstvo ve Vodňanech. Jihočech, 23.4.1948, č.17, s.2.
-jz. ( Jiří Záloha. ) : Továrna na výrobu klihu ve Vodňanech. Výběr,23,1986, č.4,s.298-299.
(M) : 50 let továrny J. Buchtele ve Vodňanech. Hlas lidu,4, 11.2.1948, č.6, s.5.
Martinec Jan : Jak je možno podporovati hospodářský rozvoj rodného města.
ZS.9,1935-36, č.9, s.189.
Něco o pletárenském průmyslu ve Vodňanech. Vn,1, 1933, č.4, s.2-4.
Parýzek Václav : Z našich závodů. Motor, nár. podnik, závod Vodňany.
Vz,1979, č.4, s.6.
Parýzek Václav : Závodu Motor Vodňany je 85 let. Nn, č.20,12.5.1983, s.3.
ruši : Podnikatelské aktivity na Vodňansku v období posledních dvou století – doplněk. Vn, 2002, č.4, s.4.
Šimek Rudolf : Josef Buchtele by oslavil sto let. Vn,2002,č.5,s.7.
75 let zakladatele. 50 let podniku. Josef Buchtele, továrna na vozy a hospodářské stroje ve Vodňanech. Vodňany, nadat., 14 s.

Počátky průmyslu : ND,1928,č.3,s.6. Almanach, 127-132.

Jitex : VZ,1988,č.1,s.5. 1989,č.2,s.4.

Jolava : ND,1926,č.1,s.1. 1927,č.2,s.6.
VZ,1980,č.5.s.4. 1987,č.3,s.5.

Kartonáž : VN,1933,č.1,s.20.

Motor : VZ,1979,č.4,s.6.

Pošumavské pletárny : VZ,1979,č.2,s.8.

Pletárny – počátky průmyslu : VN,1933,č.4,s.2-4.

Přírodní katastrofy :

Louženský Jiří : Vodňanské povodně. Vn,13,2002, č.15, s.11. ( Podle vzpomínky Boženy Heritesové )
Povodeň v roce 2002. Vn,2002, č. 15.
Z historie města. Stalo se před 50 lety. ( Rok 1929 ). Vz, 1979, č.1, s.10.
Zemětřesení ve Vodňanech ve Vodňanech. Zs,1,1927-28, č.2, s.70-71.

ND,1929,č.8,s.1-2.

Přírodní zajímavosti :

Jeřábková Olga : Kotvice na Vodňansku. VaV,3,1971,15-18.
Krupauer Vladimír : Blanické perly. VaV,1,1969, s.25-29.
Michl Jaroslav : Horopisné poměry Vodňanska. Zs,9,1935-36,č.1,s.14-16.
Turek Kajetán : Ochrana perlorodky v Otavě. ( I Blanice ). Otavan, 1924, č.10-12, s.155-6.

Radioklub - rádio :

R. : Radioklub ve Vodňanech. Náš domov, 11,1932, č.2, s.5.
Radioklub: Vn,1933,č.3,s.14.
Rádia : Okrašlovatel,1924,č.4,s.4.
ND,1926, č.5,s.7, č.9,s.5.
1927,č.2,s.6, č.3,s.7, č.6,s.7, č.9, s.4.
¨1928,č.1,s.7.
Radiovýstava : Vn,1933,č.2,s.15.

Rybářství a rybnikářství :

-Ba-: ( názvy rybníků, historie ). VaV,2,1970, s.42-43.
Berka Rudolf : Z historie vodňanského rybnikářství. VaV,1,1969,s.15-23.
Berka Rudolf : Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku. Vodňany,1970, 81 s.
Berka Rudolf : Vodňanská rybářská minulost a přítomnost. Vodňany,1985,107 s.
Berka Rudolf : Vodňanské rybnikářství. ( Příklad vzniku hospodářské struktury v rámci jihočeského regionu. ). Výběr,27,1990,č.1,s.2-7, č.2,s.101-107.
Berka Rudolf : Putování prácheňského kapra do světa. Otavín, 2001, č.2, s.89-95.
Berka Rudolf : různé krátké články na téma historie vodňanského rybářství. Vn,6,1995,č.22,
příloha.
Berka Rudolf – Ebelová J. : Biografie osobností českého rybářství. Vodňany,1986, 101 s.
Berka Rudolf – Krupauer Vladimír : 50 let výzkumného ústavu rybářského a
hydrobiologického. VaV,3,1971, s.8-14.
Č.J. : Vodňany. ( Odkrytí zaniklého rybníka ). Zs,3,1929-30, č.4, s.80.
Dvořák B. : Rybářství ve Vodňanech. ZS,9,1935-1936,č.9,s.166-169.
Dvořák B. : Rybářství ve Vodňanech. In : Vodňany svému jubileu 1336-1936.
Vodňany, 1936, s.26-29.
Mostecký Václav : Rybniční hospodářství města Vodňan koncem XVI. stol.
JSH, 27, 1958, s.63-65.
V. : Jak se váží a počítá na vodňanských rybnících. Zs,4,1930-31,č.3, s.60.
Vinklát Jiří : Z historie a současnosti rybníka Dřemliny. Vz, 1985, č.3, s.5-6.
Votrubec J. : Pokusné rybniční hospodářství státní rybářské školy ve Vodňanech.
Zs,4,1930-31,č.5,s.95-97, č.6, s.116-117.
50 let činnosti Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ( 1921 – 1971. ) Vodňany, VÚRH, 1971, 48 s.

Řemesla – cechy :

Jůzek Arnošt : Z cechovních pamětí ve Vodňanech. Náš domov,9, listopad 1930, č.2,s.2-3.
Mostecký Václav : Ze života živnostníků vodňanských v XVI. stol. Šumavské proudy, 1912.
Mostecký Václav : Řemesla ve Vodňanech a Písku za Marie Terezie.
ZS,8, 1934-35, č.6, s.95-98.
Pátek Ferdinand : Řemeslníci našeho kraje roku 1757. Zs, 4, 1930-1931, č.7, s.137-138.
Snešení o pekařích a řeznících. Pam,14, 1889, s.106-107.

Hrnčíři : Michl Jaroslav : Hrnčířství u nás. Zs,5,1931-32,č.7,s.132-134.
Len : Zs,2,1931-32,s.78-9, 102-3.

Mlynářství ( mlynáři, mlýny ) : Louženský Jiří – Fröhlich Jiří.Mlynářství na Strakonicku. Strakonice, muzeum středního Pootaví, 1983, 19 s.
Louženský Jiří : Z historie vodňanských mlýnů. Vn,7,1996,č.15,s.6.
Řehoř Karel : Nemelen, nemelem. Vn, 2004, č. 4, s.6, č.5, s.6, č.6, s.6, č.7, s.4.
Vzpomínky Karla Mayera mlynáře z Vodňan. In : Louženský Jiří – Reitinger František : Z jihočeských mlýnů. Sborníček prací členů Národopisného kroužku. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 1985, s.39-50.
Z vodňanských mlýnů. Náš domov, 6, 1928, č.9, s.3-4.

Pekaři : -er-. Pekař peče housky. Vn,6,1995,č.17,s.4-5.
Řezníci : Louženský Jiří. Vodňanské masné krámy. Vn,3,1992č.3,s.6.
Zvonaři : Pletzer Karel : Tři generace zvonařů ve Vodňanech. VaV,3,1971.s.19-24.

14.06.2008 21:20:55 | 0 komentářů | stálý odkaz


Bibliografie S - Ž

Skauti :

Vn,2,1991,č.9,s.10.
Výborný : Vodácký Junák. Vn,3,1992,č.19,s.7.

Slavnosti :

Oslava zborovské bitvy. Otavan,6,1921,s.31-32.
Vodňanské slavnosti ( 1936. ) Vn,3,1936, č.9, s.6-7.

ND,1926,č.5,s.6.

Sokol : viz sport a tělovýchova

Spolky :

Baráčníci :

Vn, 1935,č.9,s.5.
1936,č.1,s.13,č.7,s.7,č.8,s.8, č.9,s.6.
1937, č.3,s.8, č.7,s.10.
1938,č.8,s.9.
1939,č.7,s.9, č.8,s.8.

Literátů :

Stanovy spolku literátů ve Vodňanech. B.m., nedat, 16 s.

Mikuláš :

Deset let Mikuláše. Náš domov,8,1932, č.2, s.5.

Okrašlovací :

Z Okrašlovacího spolku. Náš domov,9, 1931, č.8, s.1-2.
Činnost : Okrašlovatel,1,1923,č.4. Roč.2, 1924,s.3-4.
Náš domov : 1925,č.3,s.1. 1927,č.3,s.1., č.5,s.1, č.6,s.5-6. 1929,č.4,s.2-3, č.5,s.2. č.6, s.4-5.

Průmyslový vzájemně se podporující :

60 let Průmyslového vzájemně se podporujícího spolku ve Vodňanech.
Vn,1, 1934, č.14, s.1-2.

Rybářský :

Balun Zdeněk : Sportovní rybářství. Vn,7,1996,č.12,s.4.
Ruši : Založení Rybářského spolku a jeho činnost v prvních letech. VN, 2003, č.. 2, č.3, s.8. č.4, s.7-8.

Učitelská jednota Komenský :

Vodňanská učitelská jednota Komenský. Otavan, 9, 1926, č.10.-12, s.170.

Včelařský :

Poustka : 20 let trvání včelařského spolku ve Vodňanech. Vn,5, 1938, č.12, s.7-8.

Zpěvácký :

Hadáček Karel : Paměti zpěváckého spolku ve Vodňanech 1860 – 1910. Vodňany,1910, 27 s.
Hadáček Karel : Paměti Zpěváckého spolku 1860 – 1935. Vn, zvl.č., květen 1935, s.3-9.
120 let od založení zpěváckého spolku ve Vodňanech. Vz,1980, č.2, s.15-18.
Jubileum Zpěváckého spolku. Náš domov, 9,1930, č.1, s.3-4, č.2, s.2-3., č.4, s.5-6.
Novák Alois : Moje vzpomínky. Vn, zvl. č., 1935, květen, s.10.
P. : Spolkový věstník Zpěvácký spolek ve Vodňanech. Náš domov, 11,1932, č.3, s. 3-4.
Pazdera Jiří : 120 let od založení Zpěváckého spolku ve Vodňanech. Nn, 14.2.1980, s.3.
Z počátků vodňanského zpěváckého a ochotnického spolku. Šumavské proudy, 1913, č.32.
Zpěvácký spolek ve Vodňanech. Vn,2,1935, č.4, s.1-2.
Zpěvácký spolek ve Vodňanech ( 1860 – 1935. ) Vn, zvl. č., 1935.

Oslavy : ND,1926,č.1,s.8,č.10. 1927,č.2,s.3, 1928,č.8,s.5.

VZ,1980,č.2,s.15.

Sport a tělovýchova :

Burda Karel : Vodňanský sport a tělovýchova 1940. Vn,8, 1.1.1941,č.1,s.8-9.
Burda Karel : 100 let vodňanské tělesné výchovy a sportu 1869-1969.
Č. Budějovice,1969, 67 s.
Burda Karel : 110 let tělovýchovy a sporty ve Vodňanech 1869 – 1979. Vz,1979,č.3,s.11-11.
Č.J. : Tyrš píše do Vodňan. Zs,6,1932-33, č.2, s.26-27.
90 let tělovýchovy ve Vodňanech. Jp,17.9.1959, s.4.
Honsa Josef : 35 let vodňanské kanoistiky. Vn,6,1995,č.19,s.7.
Kadlec Karel : Historie šachu ve Vodňanech. Vodňany,1983, 32 s.
Pamětní list vydaný u příležitosti 60 ti letého založení tělocvičné jednoty Sokol Vodňany. Vodňany, nedat., 24 s.1
-paz-: Sokolský prapor. Vn,3,1992,č.7,s.2.
-paz.: 140. výročí založení Sokola. Vn,13, 2002,č.6,s.9.
Sportovní Vodňany 1941. Vn,9, 1942, č.1, s.2.

Almanach, s.179-80.
Sokol : VZ,1979,č.3,s.10.
ND,1925,č.7,s.1, č.8,s.5.
Vn,1933,č.1,s.14, č.2,s.11-12,č.3,s.13.
Vn,3,1992,č.7,s.2.
Vn,1994,č.11,s.3.
Sport 1933 : Vn,1,1933, s.22,25.
Sportovní klub : Vn,1,1933
Fotbal : Vn,1991,č.7,s.8.
Tenis : ND,1925,č.3,s.5.
Vn,1,1933,s.16

Správní záležitosti :

Bude či nebude ? Úsilí o obnovení okresního úřadu ve Vodňanech.
Vodňansko, 11.8.1945, s.1.
Kopista Václav : Vodňany sídlem okresního úřadu. Vn,1940, č.12,s.1-2.
Mostecký Václav : Jak dříve platívali purkmistrům. Budivoj, 1913, č.59.
Olejník Jan : Ze starých městských práv ve Vodňanech.
Nn, 1981, č.48-49, reg. příl. zima, s.22.
-š. : Založení cejchovního úřadu ve Vodňanech. ( R.1906. ) Vn,3,1936,č.10,s.3-4.
Utvoření nového politického okresu Vodňany. Zs,19,1939-40, č.1, s.15.

Statistika :

Emler J. : Počet domů v městech královských. PaM,7,1869,s.547-548.

Stavební památky :

Louženský Jiří : Budova radnice a její stavební vývoj. Vn,6,1995,č.20,s.7.
Památky strakonického okresu. Strakonice, 1968, 83 s.
Ryšavý Vratislav : K barokním uměleckým památkám Vodňan. VaV,4,1997, s.65-67.
Soukup Josef : Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Píseckém. Praha, 1910, 432 s.
V.B. : Památná budova ve Vodňanech. Výběr,13,1976, č.4, s.284.

Sociální péče :

Mostecký Václav : Špitál ve Vodňanech. VaV,4,1997, s.74-77.

Studenti :

Kopista Václav : Vodňanští studenti. VaV, 4, 1997, s.83-92.
-pp-: Náš pan ředitel. ( Studentská divadla ). Vn,1942, č.7, s.3-4.
Z Prachatic. ( Spolek studujících z Vodňan a okolí ,,Kampanus“. )
Otavan,4,1920, č.9-10, s.155.

Studenti : ND,1929,č.9,s.5.

Školství :

-er-: Stoletá škola. Vn, 2000, č.2, s.6.
Kaut Robert : Naše mládež před sto lety. Zs,6,1932-33,č.5,s.98-99.
Kotalík Josef : Z dějin původního píseckého gymnásia od r.1778 do r.1953. Výběr,1987,s.47.
Křemen Fr. : Kantorská bída. Otavan, 6,1921-22, s.101.
Louženský Jiří – Dudáková Zdena – Škudla Pavel : Z historie vodňanského školství.
ZŠ Alešova, 2000.
Malý Jaromír : Z historie studentstva na Prácheňsku. Otavan, 1,1936, č.6-7, s.98-104.
Michl Jaroslav : Z minulosti národního školství na Vodňansku. Zs,6,1932-33, č.4, s.76-78.
Mostecký Václav : Fara a škola. Budovoj, 1911, s.82.
Mostecký Václav : Církev a škola v první polovici XIX. století. Vodňany,1939, 33 s.
( Zvl. otisk. z Vn, 5-6, 1938 – 1939, č.9,10,12, 1,3,4,5,8,9,12. )
Pytlík Josef : Z mých poznámek. ( Stavba školy. ) Náš domov,6,1927,č.1,s.3-4.
Z historie vodňanského školství. Zs,1, 1927-28, č.8, s.147-148.
Z Vodňan. ( Škola. ) Poutník od Otavy, 1860, č.11, s.130.

Škola mateřská :

er.: Sto let mateřské školy. Vn,7,1996, č.1,s.4.

Škola pro sluchově postižené Zyerovy sady :
Rychtařík Karel : Kulaté výročí jedné malé školy. Vn, 2000, č.11, s.

Škola rybářská :

Bonhard J. : Dvacet let rybářské školy ve Vodňanech. Lid. nov., 1940, č.53.
Egert Jan : 50 let vodňanské rybářské školy. VaV,2,1970,s.1-2.
Egert Jan : 60 let střední rybářské technické školy ve Vodňanech.
Čsl. rybnikářství,1980,č.3,s.4-5.
Hanuš Prokop J. : Rybářská škola ve Vodňanech. Otavan,9,1925, č.1-3,s.9-18.
50 let rybářského školství ve Vodňanech. České Budějovice, 1970, 126 s.
První výroční zpráva rybářské školy ve Vodňanech za školní léta 1920 – 22.
Vodňany, nedat., 43 s.
Rybářská škola ve Vodňanech. Otavan, 8, 1924, č.8-9, s.134.
Veselý Karel : Vodňanská zastavení. Vn,4,1993,č.9,s.3,6. ( Rybářská škola )

Školství živnostenské :

Kopecký B. : Živnostenské školství pokračovací na Prácheňsku. Otavan,7,1923,
č.1-2, s.5-6.
Řídký Václav : Jubileum živnostenského školství ve Vodňanech. Vn,1934, č.10,
s.1-2.

Šlechtické rody :

Bezecný František : Rodové a statkové šlechtičtí před dobou protireformační ve Vodňanech. Český jih,6,1877,č.24.

Tiskárna :

Louženský Jiří : Výročí zaniklé vodňanské tiskárny. Vz,1987, č.2, s.17.
Tiskárna A.Dvořáka : ND,1929,č.5,s.5. VZ, 1987,č.2,s.17.

Také viz osobnosti : Antonín Dvořák st., ml.

Tisky – Tiskoviny – Noviny – časopisy - sborníky :

Jůza Bohumil : Před třiceti lety. ( Noviny Vodňanské rozhledy. ) Vn,1933,č.2,s.1.
Kolář Ondřej : Vodňany a Vodňansko v Otavanu Jaromíra Malého. VaV,4,1997, s.78-82.
Pavelková Jaruška : Časopis Zlatá stezka jako pomůcka k poznání regionálních dějin. Dipl. práce, PF Č.B., 1969, 145 s.
Pazdera Antonín : Vodňanská periodika a Zlatá stezka. VaV,3,1971,s.42-45.
Pazdera Jiří : Vodňanské noviny a časopisy. Vz,1989, č.2, s. 12-13.
Riedl Mirko : Prvotisko vodňanského muzea. Vv,1,1969, s.7-13.
Starý Václav : K dějinám časopise Zlatá stezka. VaV, 1992, s.41-49.
Šettner V. : ( Anemonky .) VaV,3,1971,s.47-48.
Vodňany a Vodňansko, č.5, 2002. Rec. : Jiří Louženský. Výběr,39,4,2002,č.4,361- 363.
Zvonař Václav : Vodňanský Almanach. Otavan 1, 1916, č.5, s.83-85.

Edice listu. ND,1928,1928, č.1,s.6.

Topografie :

Mostecký Václav : Vlastní jména na Vodňansku. ZS,15,1946-47, č. 6, s. 90-91, č.7, s.104-105, č.8, s.123-124.
Šrámková – Mázová Jaroslava : Místní jména v okrese Strakonice. Dipl. práce Pf Č.B., 1972, 92 s.

Turistika – turistické průvodce :

Braun Vladimír : Vodňany. Tur. prův. Č. Budějovice. 1962, nestr.
Klub Čs. turistů ve Vodňanech. Vn,1,1933,s.12.
Klub turistů. Okrašlovatel,1924,č.2,s.3.
Mostecký Haštal – Koudelka Josef : Průvodce po Vodňanech a okolí. Vodňany,1926, 116. ( Rec. : Vs. Otavan, 10,1926, č.3-5, s.69. )
Pletzer Karel : Vodňany. Turistický průvodce. České Budějovice, nedat., nestr.
Řídký Vojta : Krajem literární tradice. Zs,9,1935-36, č.9, s.191-194.
Turistický průvodce : ND,1926,č.8,s.8,č.9,s.1.

Vodovod :

Vodovod ve Vodňanech. Náš domov, 9, 1931, č.7, s.1.
Vodovod. ND,1925,č.1,s.2.

Vojenské záležitosti :

Mostecký Václav : Vojenské kasárny ve Vodňanech. ZS,2,1928-29, č.7, s.101-103.

Volby :

Krýdl Milan : Rozložení politických sil na jihu Čech ve světle volebních výsledků z roku 1920. JSH,1987,č.3,s.123-135.
Statistika obecních voleb na Prácheňsku. Otavan,IV.,1919-20,s.142-145.
Volby. ( 1935. ) Vn,2,1935, č.6, s.6.
Volby. ND,1927,č.10,s.2.
Výsledek volebního zápasu do obecního zastupitelstva ve Vodňanech. Náš domov,10, 1930, č.2, s.1.

Výstavy :

Falta J. : Veliké úspěchy jihočeských chovatelů. ( Krajská zemědělská výstava
ve Vodňanech. ) JP,25.9.1956, s.1.
Krajská zemědělská výstava zahájena. Jp,18.9.1956, s.1.
Vodňanští na výstavě 1933 v Českých Budějovicích. Náš domov,11, 1933, č.6, s.1.
Výstava ve Vodňanech. Otavan,8,1924, č.3-5, s.71.

Hospodářský výstava : ND,1927,č.9,s.7.
Krajinská výstava 1871 : MIII,s.190.
Výstavy. Okrašlovatel,1924,č.1,s.4, č.2,s.1-2, č.5,s.5.
Zemědělská výstava : ND,1928,č.10,s.3-4.

Vystěhovalectví :

-er- : Příběh amerických Vodňan. ( Stopy našich předků v Jižní Dakotě. )
Vn,13, 2002,č.6, s.8-9,, č.7, s.7-8, č.8, s.4.
Zábavný a vzdělávací spolek Vodňany v Chicagu : Vn,1936,č.7,s.3. 1937,č.12,s.12.
Zábavný a vzdělávací spolek Vodňany v Chicagu. Vn,1938,č.5,s.9.

Výtvarné umění :

S paletou a štětcem po Vodňansku. Vn,17,2006, č.3, s.6, č.4, s.6.

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický :

Berka Rudolf – Krupauer Vladimír : 50 let Výzkumného ústavu rybářského a
hydrobiologického. VaV, 3,1971, s.8-14.
Kubů František : 60 let Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.
Bulletin, VÚRH, Vodňany,1981, č.3.s.3.

Vzpomínky :

B.R. : Vzpomínky na mladá léta při sjezdu vodňanských rodáků v roce 1936. Vn,3.1936, č.10,s.2-3.
Dvořák Jaroslav : Jindy a nyní. Vn,2,1935,č.9,s.2-3.
-er- : Pár dávných letních ohlédnutích. Vn, 2000, č.14.
-er-: Tenkrát. ( Vzpomínky na konec 2. svět. války. ) Vn, 2000, č.18, s.6.
-er- : Vodňanská neděle před šedesáti lety. Vn, 2001, č.4, s.7.
-er-: V kulisách zmizelých Vodňan. Vn,2001,,č.21,s.8.
-er/paz-: Vzpomínky po letech. Vn,13,2002,2,s.2 ( Zápisky učitele Kovaříka 1939 – 1945 )
Fošumová Marie : Z let už dávno odvanutých. Vn, 2000, č.10, s.6.
Husová Anna Regina : Z mého pobytu ve Vodňanech. ( Škola, Zeyer, kultura ).
Otavan,9,1926,č.10-12,s.155-156.
Konvička Josef : Z mých vzpomínek na Vodňany. Zs,9,1935-36, č.9, s.178-179.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.39-41.
Kořenář Josef : Vzpomínka. Vn,6,1995,č.7,s.6. ( Činnost Kraj. soudu v letech 1939 – 45 ).
Prajer Jan : Ze starých Vodňan. VaV, 1992, s.31 - 36.
-ruši-: Mohl bych vyprávět. Vn,12,2001,č.10,s.5 ( potrestání rychlých jízd aut v roce 1928 ).
-ruši-: Jak to tenkrát bylo. Vn,12,2001,č.13,s.7. ( oznamování zpráv ).
Ruši : Návraty časem. Vn, 2003, č.21, s. 6.
Srbený František : Ze vzpomínek na Vodňany. Vn,8,1941,8,s.2-3.
Veselý Karel : Vodňanská zastavení. Vn,4,1993,č.9,s.3,6. ( Rybářská škola )
Veselý Miloš : Vzpomínky stále živé.Vn,6,1995,č.8,s.2. ( Druhá světová válka ).
Vinklát Jiří : Uběhlo 50 let. Vn,2,1991,č.2,s.4. ( Vzpomínky Bedřicha Reichla ).
Co tu všechno bylo. Vn,2,1991,č.4,s.6, č.5,s.5, č.6,s.11,č.7,s.6,č.8,s.6, č.9,s.10.
Vodňanské roráty. Vn,2,1991,č.12,s.4. ( Původně článek Jana Prajera z roku 1951 )
Vodňany vánoční. Vn,2,1991,č.12,s.5-8. ( vzpomínky Fr. Zborníka st. )
Z vašich dopisů. Vn,2,1991,č.5,s.5. ( Vzpomínka Jan Bergera na Vodňany kol. r.1920 )

Zdravotnictví :

60 let Červeného kříže va Vodňansku. Vodňany, 1979, 95 s.

Zemědělství – zelinářství, sadařství, ovocnictví.

Bibliografie. Socializace zemědělství v Jihočeském kraji 1945 – 1985. OKres Strakonice. České BUdějovice, 1985, 67 s.
Cvrček Zdeněk : 30 let JZD na Strakonicku. Strakonice,1979, 200 s.
Kodádek Jose. : Zelinářství na Vodňansku. Zs,3,1929-1930,č.10,s.192-193.
Krhoun František : O chovu koní na Vodňansku. Výběr,4,1967,č.2,s.50-52.
Pexider Josef : Ovocnictví na Vodňansku. Zs,9,1935-36,č.9,s.177-8.
30 let socialistického rozvoje okresu Strakonicku. Strakonice, nedat., 65 s.
Vitha Václav : Pěstování zeleniny na Vodňansku. Zs,9,1935-36, č.8, s.132-134.
Žlábek Jan : Zemědělství Vodňanska. Zs,9,1935-36, č.3, s.51-52, č.9, s.171-177.
Také : Vodňany svému jubileu 1336 – 1936. Vodňany, 1936, s.31-37.

Poměry hospodářské, zelinářství, sadařství. Viz Almanach, s.161 – 6.
Ovocnictví. ND,1925,č.8.s.1.


Zlatá stezka ( časopis ) : viz tiskoviny.

Zlatá stezka ( obchodní cesta ) : viz doprava.

Zlato :

Braun Vladimír : Zlato v jihozápadních Čechách. Výběr,14,1977,č.1,s.24-26.
Fencl Florián : Vzpomínka k tříletému jubileu vodňanského zlata. Náš domov,8, březen 1930, č.4,s.4-5.
Fencl Florián : Pravěké pohřebiště v křepickém zlatodole. Náš domov,10, květen 1932, č.9,s.3-4.
Fencl Florián : Vzpomínky k desátému výročí nálezu vodňanského zlata roku 1927.
Praha,nedat, 16 s. ( Zvl. otisk z čas. Báňský svět 1937 )
Fencl Florián : Vodňanské zlato. Kronika o jeho objevu a hledání za první desetiletí
1927 – 1937. České Budějovice, 1937, 23 s.
Fencl Florián : Vodňanské zlato. Jih. listy, 1937,č.55,56,57,59,61,63.
Fencl Florián : K záhadě křepického zlata. Zs, 12,1938-1939,č.5,s.73-76.
Fröhlich Jiří : K otázce původu křepického zlata.
Studie z dějin hornictví,1982,sv.13, s.52-55.
Fröhlich Jiří : K otázce původu křepického zlata. Rozpravy NTM, Praha,1982,s.52-55.
Fröhlich Jiří : Z historie těžby zlata na Vodňansku. VaV, 1992, s.37-40.
Fröhlich Jiří : Zlato na Prácheňsku. Písek, Prácheňské nakl., 2006, 96 s.
Ježek Bohumil : O nálezu zlata u Vodňan. Vodňany, 1927, Knihovna Našeho domova, 23 s.
Joun : Křepický ,,Zlatodol“ u Vodňan. Zs,1,1927-28,č.2,s.54-55.
Klomínský Josef – Pacovský Jaroslav : Historie psaná zlatem. Praha,Svoboda,1988. ( Křepice, Vodňany )
Koc Pavel : Nálezy zlata. Vn,3,1992,č.1,s.4. ( Pozn.: reakce na článek. Vn,3,1992,č.3,s.2 )
Pazdera Jiří : 50 let od historického nálezu vodňanského zlata. Výběr, 14,1977, č.2, s.129.
Poslední zlatá horečka v jižních Čechách. Výběr, 4,1967, č.1, s.58.
Rost R. : Genese zlata z Křepic u Vodňan. Universitatis Carolina Geologica, 2,1956, č.6.
Rost R. : Třicet let křepického zlata. Vesmír, 36, 1957.
Rost R. : Křepické zlato. Vv,2,1970,s.6-10.
Sova František : Zlatá horečka ve Vodňanech. Nn,39, č.13, 1984, s.3.
Těžení zlata na Šumavě. ( Vodňany ). Otavan, 2, 1917, č.2, s.37.
Zdař Bůh. ( Zlatá horečka v roce 1927. ) Náš domov, 6,1928, č.7, s.1.

Židé, synagoga, židovský hřbitov :

Braun Vladimír : Obtížná dokumentace. Židovské hřbitovy a stavby okr. Strakonice.
Výběr,18,1981,č.2,s.111-112.
Fiedler Jiří : Židovské domy ve Vodňanech ve 2. čtvrtině 19. století. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.118-122.
Fiedler J. : K založení židovských hřbitovů ve Vodňanech a v Protivíně. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.210-214.
Heřman Jan : Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. Praha,1980, 104 s.
Louženský Jiří : Z historie židovské komunity ve Vodňanech. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.104-117.
Mostecký Václav : K historii Židů v král. městě Vodňanech. Šumavské proudy, 1913, č.4.
Nožička J. : K historii židovské komunity ve Vodňanech a jejích osudů za 2. světové války. VN,2002, č.17,s.6.
Podlešák Jan : Ze židovské minulosti Vodňan. Vz, 1989, č.1, s.14-15.
Podlešák Jan : Židovské památky na Prachaticku a Strakonicku. In : Naše dny se naplnily. Z historie Židů v jižních Čechách. České Budějovice, 2002, s.169-181.
V.B. : Židovské hřbitovy. Výběr,1,1964, č.4,s.54.
V.B. : Židovské hřbitovy. Výběr,9,1972, č.3, s.194.
14.06.2008 21:17:29 | 0 komentářů | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se